כל התורה ברצף בלי רווחים - דילוגי אותיות, ספירת אותיות התורה ועודבראשיתבראאלהיםאתהשמיםואתהארץוהארץהיתהתהו
ובהווחשךעלפניתהוםורוחאלהיםמרחפתעלפניהמים
ויאמראלהיםיהיאורויהיאורויראאלהיםאתהאורכי
טובויבדלאלהיםביןהאורוביןהחשךויקראאלהיםלא
וריוםולחשךקראלילהויהיערבויהיבקריוםאחדויא
מראלהיםיהירקיעבתוךהמיםויהימבדילביןמיםלמי
םויעשאלהיםאתהרקיעויבדלביןהמיםאשרמתחתלרקי
עוביןהמיםאשרמעללרקיעויהיכןויקראאלהיםלרקי
עשמיםויהיערבויהיבקריוםשניויאמראלהיםיקווה
מיםמתחתהשמיםאלמקוםאחדותראההיבשהויהיכןויק
ראאלהיםליבשהארץולמקוההמיםקראימיםויראאלהי
םכיטובויאמראלהיםתדשאהארץדשאעשבמזריעזרעעץ
פריעשהפרילמינואשרזרעובועלהארץויהיכןותוצא
הארץדשאעשבמזריעזרעלמינהוועץעשהפריאשרזרעו
בולמינהוויראאלהיםכיטובויהיערבויהיבקריוםש
לישיויאמראלהיםיהימארתברקיעהשמיםלהבדילבין
היוםוביןהלילהוהיולאתתולמועדיםולימיםושנים
והיולמאורתברקיעהשמיםלהאירעלהארץויהיכןויע
שאלהיםאתשניהמארתהגדליםאתהמאורהגדללממשלתה
יוםואתהמאורהקטןלממשלתהלילהואתהכוכביםויתן
אתםאלהיםברקיעהשמיםלהאירעלהארץולמשלביוםוב
לילהולהבדילביןהאורוביןהחשךויראאלהיםכיטוב
ויהיערבויהיבקריוםרביעיויאמראלהיםישרצוהמי
םשרץנפשחיהועוףיעופףעלהארץעלפנירקיעהשמיםו
יבראאלהיםאתהתנינםהגדליםואתכלנפשהחיההרמשת
אשרשרצוהמיםלמינהםואתכלעוףכנףלמינהוויראאל
היםכיטובויברךאתםאלהיםלאמרפרוורבוומלאואתה
מיםבימיםוהעוףירבבארץויהיערבויהיבקריוםחמי
שיויאמראלהיםתוצאהארץנפשחיהלמינהבהמהורמשו
חיתוארץלמינהויהיכןויעשאלהיםאתחיתהארץלמינ
הואתהבהמהלמינהואתכלרמשהאדמהלמינהוויראאלה
יםכיטובויאמראלהיםנעשהאדםבצלמנוכדמותנוויר
דובדגתהיםובעוףהשמיםובבהמהובכלהארץובכלהרמ
שהרמשעלהארץויבראאלהיםאתהאדםבצלמובצלםאלהי
םבראאתוזכרונקבהבראאתםויברךאתםאלהיםויאמרל
הםאלהיםפרוורבוומלאואתהארץוכבשהורדובדגתהי
םובעוףהשמיםובכלחיההרמשתעלהארץויאמראלהיםה
נהנתתילכםאתכלעשבזרעזרעאשרעלפניכלהארץואתכ
להעץאשרבופריעץזרעזרעלכםיהיהלאכלהולכלחיתה
ארץולכלעוףהשמיםולכלרומשעלהארץאשרבונפשחיה
אתכלירקעשבלאכלהויהיכןויראאלהיםאתכלאשרעשה
והנהטובמאדויהיערבויהיבקריוםהששיויכלוהשמי
םוהארץוכלצבאםויכלאלהיםביוםהשביעימלאכתואש
רעשהוישבתביוםהשביעימכלמלאכתואשרעשהויברךא
להיםאתיוםהשביעיויקדשאתוכיבושבתמכלמלאכתוא
שרבראאלהיםלעשותאלהתולדותהשמיםוהארץבהבראם
ביוםעשותיהוהאלהיםארץושמיםוכלשיחהשדהטרםיה
יהבארץוכלעשבהשדהטרםיצמחכילאהמטיריהוהאלהי
םעלהארץואדםאיןלעבדאתהאדמהואדיעלהמןהארץוה
שקהאתכלפניהאדמהוייצריהוהאלהיםאתהאדםעפרמן
האדמהויפחבאפיונשמתחייםויהיהאדםלנפשחיהויט
עיהוהאלהיםגןבעדןמקדםוישםשםאתהאדםאשריצרוי
צמחיהוהאלהיםמןהאדמהכלעץנחמדלמראהוטובלמאכ
לועץהחייםבתוךהגןועץהדעתטובורעונהריצאמעדן
להשקותאתהגןומשםיפרדוהיהלארבעהראשיםשםהאחד
פישוןהואהסבבאתכלארץהחוילהאשרשםהזהבוזהבהא
רץההואטובשםהבדלחואבןהשהםושםהנהרהשניגיחון
הואהסובבאתכלארץכושושםהנהרהשלישיחדקלהואהה
לךקדמתאשורוהנהרהרביעיהואפרתויקחיהוהאלהים
אתהאדםוינחהובגןעדןלעבדהולשמרהויצויהוהאלה
יםעלהאדםלאמרמכלעץהגןאכלתאכלומעץהדעתטובור
עלאתאכלממנוכיביוםאכלךממנומותתמותויאמריהו
האלהיםלאטובהיותהאדםלבדואעשהלועזרכנגדוויצ
ריהוהאלהיםמןהאדמהכלחיתהשדהואתכלעוףהשמיםו
יבאאלהאדםלראותמהיקראלווכלאשריקראלוהאדםנפ
שחיההואשמוויקראהאדםשמותלכלהבהמהולעוףהשמי
םולכלחיתהשדהולאדםלאמצאעזרכנגדוויפליהוהאל
היםתרדמהעלהאדםויישןויקחאחתמצלעתיוויסגרבש
רתחתנהויבןיהוהאלהיםאתהצלעאשרלקחמןהאדםלאש
הויבאהאלהאדםויאמרהאדםזאתהפעםעצםמעצמיובשר
מבשרילזאתיקראאשהכימאישלקחהזאתעלכןיעזבאיש
אתאביוואתאמוודבקבאשתווהיולבשראחדויהיושני
הםערומיםהאדםואשתוולאיתבששווהנחשהיהערוםמכ
לחיתהשדהאשרעשהיהוהאלהיםויאמראלהאשהאףכיאמ
ראלהיםלאתאכלומכלעץהגןותאמרהאשהאלהנחשמפרי
עץהגןנאכלומפריהעץאשרבתוךהגןאמראלהיםלאתאכ
לוממנוולאתגעובופןתמתוןויאמרהנחשאלהאשהלאמ
ותתמתוןכיידעאלהיםכיביוםאכלכםממנוונפקחועי
ניכםוהייתםכאלהיםידעיטובורעותראהאשהכיטובה
עץלמאכלוכיתאוההואלעיניםונחמדהעץלהשכילותק
חמפריוותאכלותתןגםלאישהעמהויאכלותפקחנהעינ
ישניהםוידעוכיעירמםהםויתפרועלהתאנהויעשולה
םחגרתוישמעואתקוליהוהאלהיםמתהלךבגןלרוחהיו
םויתחבאהאדםואשתומפנייהוהאלהיםבתוךעץהגןוי
קראיהוהאלהיםאלהאדםויאמרלואיכהויאמראתקלךש
מעתיבגןואיראכיעירםאנכיואחבאויאמרמיהגידלך
כיעירםאתההמןהעץאשרצויתיךלבלתיאכלממנואכלת
ויאמרהאדםהאשהאשרנתתהעמדיהואנתנהלימןהעץוא
כלויאמריהוהאלהיםלאשהמהזאתעשיתותאמרהאשההנ
חשהשיאניואכלויאמריהוהאלהיםאלהנחשכיעשיתזא
תארוראתהמכלהבהמהומכלחיתהשדהעלגחנךתלךועפר
תאכלכלימיחייךואיבהאשיתבינךוביןהאשהוביןזר
עךוביןזרעההואישופךראשואתהתשופנועקבאלהאשה
אמרהרבהארבהעצבונךוהרנךבעצבתלדיבניםואלאיש
ךתשוקתךוהואימשלבךולאדםאמרכישמעתלקולאשתךו
תאכלמןהעץאשרצויתיךלאמרלאתאכלממנוארורההאד
מהבעבורךבעצבוןתאכלנהכלימיחייךוקוץודרדרתצ
מיחלךואכלתאתעשבהשדהבזעתאפיךתאכללחםעדשובך
אלהאדמהכיממנהלקחתכיעפראתהואלעפרתשובויקרא
האדםשםאשתוחוהכיהואהיתהאםכלחיויעשיהוהאלהי
םלאדםולאשתוכתנותעורוילבשםויאמריהוהאלהיםה
ןהאדםהיהכאחדממנולדעתטובורעועתהפןישלחידוו
לקחגםמעץהחייםואכלוחילעלםוישלחהויהוהאלהים
מגןעדןלעבדאתהאדמהאשרלקחמשםויגרשאתהאדםויש
כןמקדםלגןעדןאתהכרביםואתלהטהחרבהמתהפכתלשמ
ראתדרךעץהחייםוהאדםידעאתחוהאשתוותהרותלדאת
קיןותאמרקניתיאישאתיהוהותסףללדתאתאחיואתהב
לויהיהבלרעהצאןוקיןהיהעבדאדמהויהימקץימיםו
יבאקיןמפריהאדמהמנחהליהוהוהבלהביאגםהואמבכ
רותצאנוומחלבהןוישעיהוהאלהבלואלמנחתוואלקי
ןואלמנחתולאשעהויחרלקיןמאדויפלופניוויאמרי
הוהאלקיןלמהחרהלךולמהנפלופניךהלואאםתיטיבש
אתואםלאתיטיבלפתחחטאתרבץואליךתשוקתוואתהתמ
שלבוויאמרקיןאלהבלאחיוויהיבהיותםבשדהויקםק
יןאלהבלאחיוויהרגהוויאמריהוהאלקיןאיהבלאחי
ךויאמרלאידעתיהשמראחיאנכיויאמרמהעשיתקולדמ
יאחיךצעקיםאלימןהאדמהועתהארוראתהמןהאדמהאש
רפצתהאתפיהלקחתאתדמיאחיךמידךכיתעבדאתהאדמה
לאתסףתתכחהלךנעונדתהיהבארץויאמרקיןאליהוהג
דולעונימנשאהןגרשתאתיהיוםמעלפניהאדמהומפני
ךאסתרוהייתינעונדבארץוהיהכלמצאייהרגניויאמ
רלויהוהלכןכלהרגקיןשבעתיםיקםוישםיהוהלקיןא
ותלבלתיהכותאתוכלמצאוויצאקיןמלפנייהוהוישב
בארץנודקדמתעדןוידעקיןאתאשתוותהרותלדאתחנו
ךויהיבנהעירויקראשםהעירכשםבנוחנוךויולדלחנ
וךאתעירדועירדילדאתמחויאלומחייאלילדאתמתוש
אלומתושאלילדאתלמךויקחלולמךשתינשיםשםהאחתע
דהושםהשניתצלהותלדעדהאתיבלהואהיהאביישבאהל
ומקנהושםאחיויובלהואהיהאביכלתפשכנורועוגבו
צלהגםהואילדהאתתובלקיןלטשכלחרשנחשתוברזלוא
חותתובלקיןנעמהויאמרלמךלנשיועדהוצלהשמעןקו
לינשילמךהאזנהאמרתיכיאישהרגתילפצעיוילדלחב
רתיכישבעתיםיקםקיןולמךשבעיםושבעהוידעאדםעו
דאתאשתוותלדבןותקראאתשמושתכישתליאלהיםזרעא
חרתחתהבלכיהרגוקיןולשתגםהואילדבןויקראאתשמ
ואנושאזהוחללקראבשםיהוהזהספרתולדתאדםביוםב
ראאלהיםאדםבדמותאלהיםעשהאתוזכרונקבהבראםוי
ברךאתםויקראאתשמםאדםביוםהבראםויחיאדםשלשים
ומאתשנהויולדבדמותוכצלמוויקראאתשמושתויהיו
ימיאדםאחריהולידואתשתשמנהמאתשנהויולדבניםו
בנותויהיוכלימיאדםאשרחיתשעמאותשנהושלשיםשנ
הוימתויחישתחמששניםומאתשנהויולדאתאנושויחי
שתאחריהולידואתאנוששבעשניםושמנהמאותשנהויו
לדבניםובנותויהיוכלימישתשתיםעשרהשנהותשעמא
ותשנהוימתויחיאנושתשעיםשנהויולדאתקינןויחי
אנושאחריהולידואתקינןחמשעשרהשנהושמנהמאותש
נהויולדבניםובנותויהיוכלימיאנושחמששניםותש
עמאותשנהוימתויחיקינןשבעיםשנהויולדאתמהללא
לויחיקינןאחריהולידואתמהללאלארבעיםשנהושמנ
המאותשנהויולדבניםובנותויהיוכלימיקינןעשרש
ניםותשעמאותשנהוימתויחימהללאלחמששניםוששים
שנהויולדאתירדויחימהללאלאחריהולידואתירדשל
שיםשנהושמנהמאותשנהויולדבניםובנותויהיוכלי
מימהללאלחמשותשעיםשנהושמנהמאותשנהוימתויחי
ירדשתיםוששיםשנהומאתשנהויולדאתחנוךויחיירד
אחריהולידואתחנוךשמנהמאותשנהויולדבניםובנו
תויהיוכלימיירדשתיםוששיםשנהותשעמאותשנהוימ
תויחיחנוךחמשוששיםשנהויולדאתמתושלחויתהלךח
נוךאתהאלהיםאחריהולידואתמתושלחשלשמאותשנהו
יולדבניםובנותויהיכלימיחנוךחמשוששיםשנהושל
שמאותשנהויתהלךחנוךאתהאלהיםואיננוכילקחאתו
אלהיםויחימתושלחשבעושמניםשנהומאתשנהויולדא
תלמךויחימתושלחאחריהולידואתלמךשתיםושמונים
שנהושבעמאותשנהויולדבניםובנותויהיוכלימימת
ושלחתשעוששיםשנהותשעמאותשנהוימתויחילמךשתי
םושמניםשנהומאתשנהויולדבןויקראאתשמונחלאמר
זהינחמנוממעשנוומעצבוןידינומןהאדמהאשראררה
יהוהויחילמךאחריהולידואתנחחמשותשעיםשנהוחמ
שמאתשנהויולדבניםובנותויהיכלימילמךשבעושבע
יםשנהושבעמאותשנהוימתויהינחבןחמשמאותשנהוי
ולדנחאתשםאתחםואתיפתויהיכיהחלהאדםלרבעלפני
האדמהובנותילדולהםויראובניהאלהיםאתבנותהאד
םכיטבתהנהויקחולהםנשיםמכלאשרבחרוויאמריהוה
לאידוןרוחיבאדםלעלםבשגםהואבשרוהיוימיומאהו
עשריםשנההנפליםהיובארץבימיםההםוגםאחריכןאש
ריבאובניהאלהיםאלבנותהאדםוילדולהםהמההגברי
םאשרמעולםאנשיהשםויראיהוהכירבהרעתהאדםבארץ
וכליצרמחשבתלבורקרעכלהיוםוינחםיהוהכיעשהאת
האדםבארץויתעצבאללבוויאמריהוהאמחהאתהאדםאש
רבראתימעלפניהאדמהמאדםעדבהמהעדרמשועדעוףהש
מיםכינחמתיכיעשיתםונחמצאחןבעינייהוהאלהתול
דתנחנחאישצדיקתמיםהיהבדרתיואתהאלהיםהתהלךנ
חויולדנחשלשהבניםאתשםאתחםואתיפתותשחתהארץל
פניהאלהיםותמלאהארץחמסויראאלהיםאתהארץוהנה
נשחתהכיהשחיתכלבשראתדרכועלהארץויאמראלהיםל
נחקץכלבשרבאלפניכימלאההארץחמסמפניהםוהננימ
שחיתםאתהארץעשהלךתבתעציגפרקניםתעשהאתהתבהו
כפרתאתהמביתומחוץבכפרוזהאשרתעשהאתהשלשמאות
אמהארךהתבהחמשיםאמהרחבהושלשיםאמהקומתהצהרת
עשהלתבהואלאמהתכלנהמלמעלהופתחהתבהבצדהתשים
תחתיםשניםושלשיםתעשהואניהננימביאאתהמבולמי
םעלהארץלשחתכלבשראשרבורוחחייםמתחתהשמיםכלא
שרבארץיגועוהקמתיאתבריתיאתךובאתאלהתבהאתהו
בניךואשתךונשיבניךאתךומכלהחימכלבשרשניםמכל
תביאאלהתבהלהחיתאתךזכרונקבהיהיומהעוףלמינה
וומןהבהמהלמינהמכלרמשהאדמהלמינהושניםמכליב
אואליךלהחיותואתהקחלךמכלמאכלאשריאכלואספתא
ליךוהיהלךולהםלאכלהויעשנחככלאשרצוהאתואלהי
םכןעשהויאמריהוהלנחבאאתהוכלביתךאלהתבהכיאת
ךראיתיצדיקלפניבדורהזהמכלהבהמההטהורהתקחלך
שבעהשבעהאישואשתוומןהבהמהאשרלאטהרההואשנים
אישואשתוגםמעוףהשמיםשבעהשבעהזכרונקבהלחיות
זרעעלפניכלהארץכילימיםעודשבעהאנכיממטירעלה
ארץארבעיםיוםוארבעיםלילהומחיתיאתכלהיקוםאש
רעשיתימעלפניהאדמהויעשנחככלאשרצוהויהוהונח
בןששמאותשנהוהמבולהיהמיםעלהארץויבאנחובניו
ואשתוונשיבניואתואלהתבהמפנימיהמבולמןהבהמה
הטהורהומןהבהמהאשראיננהטהרהומןהעוףוכלאשרר
משעלהאדמהשניםשניםבאואלנחאלהתבהזכרונקבהכא
שרצוהאלהיםאתנחויהילשבעתהימיםומיהמבולהיוע
להארץבשנתששמאותשנהלחיינחבחדשהשניבשבעהעשר
יוםלחדשביוםהזהנבקעוכלמעינתתהוםרבהוארבתהש
מיםנפתחוויהיהגשםעלהארץארבעיםיוםוארבעיםלי
להבעצםהיוםהזהבאנחושםוחםויפתבנינחואשתנחוש
לשתנשיבניואתםאלהתבההמהוכלהחיהלמינהוכלהבה
מהלמינהוכלהרמשהרמשעלהארץלמינהווכלהעוףלמי
נהוכלצפורכלכנףויבאואלנחאלהתבהשניםשניםמכל
הבשראשרבורוחחייםוהבאיםזכרונקבהמכלבשרבאוכ
אשרצוהאתואלהיםויסגריהוהבעדוויהיהמבולארבע
יםיוםעלהארץוירבוהמיםוישאואתהתבהותרםמעלהא
רץויגברוהמיםוירבומאדעלהארץותלךהתבהעלפניה
מיםוהמיםגברומאדמאדעלהארץויכסוכלההריםהגבה
יםאשרתחתכלהשמיםחמשעשרהאמהמלמעלהגברוהמיםו
יכסוההריםויגועכלבשרהרמשעלהארץבעוףובבהמהו
בחיהובכלהשרץהשרץעלהארץוכלהאדםכלאשרנשמתרו
חחייםבאפיומכלאשרבחרבהמתווימחאתכלהיקוםאשר
עלפניהאדמהמאדםעדבהמהעדרמשועדעוףהשמיםוימח
ומןהארץוישאראךנחואשראתובתבהויגברוהמיםעלה
ארץחמשיםומאתיוםויזכראלהיםאתנחואתכלהחיהוא
תכלהבהמהאשראתובתבהויעבראלהיםרוחעלהארץויש
כוהמיםויסכרומעינתתהוםוארבתהשמיםויכלאהגשם
מןהשמיםוישבוהמיםמעלהארץהלוךושובויחסרוהמי
םמקצהחמשיםומאתיוםותנחהתבהבחדשהשביעיבשבעה
עשריוםלחדשעלהריאררטוהמיםהיוהלוךוחסורעדהח
דשהעשיריבעשיריבאחדלחדשנראוראשיההריםויהימ
קץארבעיםיוםויפתחנחאתחלוןהתבהאשרעשהוישלחא
תהערבויצאיצואושובעדיבשתהמיםמעלהארץוישלחא
תהיונהמאתולראותהקלוהמיםמעלפניהאדמהולאמצא
ההיונהמנוחלכףרגלהותשבאליואלהתבהכימיםעלפנ
יכלהארץוישלחידוויקחהויבאאתהאליואלהתבהויח
לעודשבעתימיםאחריםויסףשלחאתהיונהמןהתבהותב
אאליוהיונהלעתערבוהנהעלהזיתטרףבפיהוידענחכ
יקלוהמיםמעלהארץוייחלעודשבעתימיםאחריםוישל
חאתהיונהולאיספהשובאליועודויהיבאחתוששמאות
שנהבראשוןבאחדלחדשחרבוהמיםמעלהארץויסרנחאת
מכסההתבהויראוהנהחרבופניהאדמהובחדשהשניבשב
עהועשריםיוםלחדשיבשההארץוידבראלהיםאלנחלאמ
רצאמןהתבהאתהואשתךובניךונשיבניךאתךכלהחיהא
שראתךמכלבשרבעוףובבהמהובכלהרמשהרמשעלהארץה
וצאאתךושרצובארץופרוורבועלהארץויצאנחובניו
ואשתוונשיבניואתוכלהחיהכלהרמשוכלהעוףכלרומ
שעלהארץלמשפחתיהםיצאומןהתבהויבןנחמזבחליהו
הויקחמכלהבהמההטהרהומכלהעוףהטהורויעלעלתבמ
זבחוירחיהוהאתריחהניחחויאמריהוהאללבולאאסף
לקללעודאתהאדמהבעבורהאדםכייצרלבהאדםרעמנער
יוולאאסףעודלהכותאתכלחיכאשרעשיתיעדכלימיהא
רץזרעוקצירוקרוחםוקיץוחרףויוםולילהלאישבתו
ויברךאלהיםאתנחואתבניוויאמרלהםפרוורבוומלא
ואתהארץומוראכםוחתכםיהיהעלכלחיתהארץועלכלע
וףהשמיםבכלאשרתרמשהאדמהובכלדגיהיםבידכםנתנ
וכלרמשאשרהואחילכםיהיהלאכלהכירקעשבנתתילכם
אתכלאךבשרבנפשודמולאתאכלוואךאתדמכםלנפשתיכ
םאדרשמידכלחיהאדרשנוומידהאדםמידאישאחיואדר
שאתנפשהאדםשפךדםהאדםבאדםדמוישפךכיבצלםאלהי
םעשהאתהאדםואתםפרוורבושרצובארץורבובהויאמר
אלהיםאלנחואלבניואתולאמרואניהננימקיםאתברי
תיאתכםואתזרעכםאחריכםואתכלנפשהחיהאשראתכםב
עוףבבהמהובכלחיתהארץאתכםמכליצאיהתבהלכלחית
הארץוהקמתיאתבריתיאתכםולאיכרתכלבשרעודממיה
מבולולאיהיהעודמבוללשחתהארץויאמראלהיםזאתא
ותהבריתאשראנינתןביניוביניכםוביןכלנפשחיהא
שראתכםלדרתעולםאתקשתינתתיבענןוהיתהלאותברי
תביניוביןהארץוהיהבענניענןעלהארץונראתההקש
תבענןוזכרתיאתבריתיאשרביניוביניכםוביןכלנפ
שחיהבכלבשרולאיהיהעודהמיםלמבוללשחתכלבשרוה
יתההקשתבענןוראיתיהלזכרבריתעולםביןאלהיםוב
יןכלנפשחיהבכלבשראשרעלהארץויאמראלהיםאלנחז
אתאותהבריתאשרהקמתיביניוביןכלבשראשרעלהארץ
ויהיובנינחהיצאיםמןהתבהשםוחםויפתוחםהואאבי
כנעןשלשהאלהבנינחומאלהנפצהכלהארץויחלנחאיש
האדמהויטעכרםוישתמןהייןוישכרויתגלבתוךאהלה
ויראחםאביכנעןאתערותאביוויגדלשניאחיובחוץו
יקחשםויפתאתהשמלהוישימועלשכםשניהםוילכואחר
ניתויכסואתערותאביהםופניהםאחרניתוערותאביה
םלאראווייקץנחמיינווידעאתאשרעשהלובנוהקטןו
יאמרארורכנעןעבדעבדיםיהיהלאחיוויאמרברוךיה
והאלהישםויהיכנעןעבדלמויפתאלהיםליפתוישכןב
אהלישםויהיכנעןעבדלמוויחינחאחרהמבולשלשמאו
תשנהוחמשיםשנהויהיוכלימינחתשעמאותשנהוחמשי
םשנהוימתואלהתולדתבנינחשםחםויפתויולדולהםב
ניםאחרהמבולבנייפתגמרומגוגומדיויוןותבלומש
ךותירסובניגמראשכנזוריפתותגרמהובנייוןאליש
הותרשישכתיםודדניםמאלהנפרדואייהגויםבארצתם
אישללשנולמשפחתםבגויהםובניחםכושומצריםופוט
וכנעןובניכושסבאוחוילהוסבתהורעמהוסבתכאובנ
ירעמהשבאודדןוכושילדאתנמרדהואהחללהיותגברב
ארץהואהיהגברצידלפנייהוהעלכןיאמרכנמרדגבור
צידלפנייהוהותהיראשיתממלכתובבלוארךואכדוכל
נהבארץשנערמןהארץההואיצאאשורויבןאתנינוהוא
תרחבתעירואתכלחואתרסןביןנינוהוביןכלחהואהע
ירהגדלהומצריםילדאתלודיםואתענמיםואתלהביםו
אתנפתחיםואתפתרסיםואתכסלחיםאשריצאומשםפלשת
יםואתכפתריםוכנעןילדאתצידןבכרוואתחתואתהיב
וסיואתהאמריואתהגרגשיואתהחויואתהערקיואתהס
יניואתהארודיואתהצמריואתהחמתיואחרנפצומשפח
ותהכנעניויהיגבולהכנענימצידןבאכהגררהעדעזה
באכהסדמהועמרהואדמהוצביםעדלשעאלהבניחםלמשפ
חתםללשנתםבארצתםבגויהםולשםילדגםהואאביכלבנ
יעבראחייפתהגדולבנישםעילםואשורוארפכשדולוד
וארםובניארםעוץוחולוגתרומשוארפכשדילדאתשלח
ושלחילדאתעברולעברילדשניבניםשםהאחדפלגכיבי
מיונפלגההארץושםאחיויקטןויקטןילדאתאלמודדו
אתשלףואתחצרמותואתירחואתהדורםואתאוזלואתדק
להואתעובלואתאבימאלואתשבאואתאופרואתחוילהו
אתיובבכלאלהבנייקטןויהימושבםממשאבאכהספרהה
רהקדםאלהבנישםלמשפחתםללשנתםבארצתםלגויהםאל
המשפחתבנינחלתולדתםבגויהםומאלהנפרדוהגויםב
ארץאחרהמבולויהיכלהארץשפהאחתודבריםאחדיםוי
היבנסעםמקדםוימצאובקעהבארץשנערוישבושםויאמ
רואישאלרעהוהבהנלבנהלבניםונשרפהלשרפהותהיל
הםהלבנהלאבןוהחמרהיהלהםלחמרויאמרוהבהנבנהל
נועירומגדלוראשובשמיםונעשהלנושםפןנפוץעלפנ
יכלהארץוירדיהוהלראתאתהעירואתהמגדלאשרבנוב
ניהאדםויאמריהוההןעםאחדושפהאחתלכלםוזההחלם
לעשותועתהלאיבצרמהםכלאשריזמולעשותהבהנרדהו
נבלהשםשפתםאשרלאישמעואיששפתרעהוויפץיהוהאת
םמשםעלפניכלהארץויחדלולבנתהעירעלכןקראשמהב
בלכישםבלליהוהשפתכלהארץומשםהפיצםיהוהעלפני
כלהארץאלהתולדתשםשםבןמאתשנהויולדאתארפכשדש
נתיםאחרהמבולויחישםאחריהולידואתארפכשדחמשמ
אותשנהויולדבניםובנותוארפכשדחיחמשושלשיםשנ
הויולדאתשלחויחיארפכשדאחריהולידואתשלחשלשש
ניםוארבעמאותשנהויולדבניםובנותושלחחישלשים
שנהויולדאתעברויחישלחאחריהולידואתעברשלששנ
יםוארבעמאותשנהויולדבניםובנותויחיעברארבעו
שלשיםשנהויולדאתפלגויחיעבראחריהולידואתפלג
שלשיםשנהוארבעמאותשנהויולדבניםובנותויחיפל
גשלשיםשנהויולדאתרעוויחיפלגאחריהולידואתרע
ותשעשניםומאתיםשנהויולדבניםובנותויחירעושת
יםושלשיםשנהויולדאתשרוגויחירעואחריהולידוא
תשרוגשבעשניםומאתיםשנהויולדבניםובנותויחיש
רוגשלשיםשנהויולדאתנחורויחישרוגאחריהולידו
אתנחורמאתיםשנהויולדבניםובנותויחינחורתשעו
עשריםשנהויולדאתתרחויחינחוראחריהולידואתתר
חתשעעשרהשנהומאתשנהויולדבניםובנותויחיתרחש
בעיםשנהויולדאתאברםאתנחורואתהרןואלהתולדתת
רחתרחהולידאתאברםאתנחורואתהרןוהרןהולידאתל
וטוימתהרןעלפניתרחאביובארץמולדתובאורכשדים
ויקחאברםונחורלהםנשיםשםאשתאברםשריושםאשתנח
ורמלכהבתהרןאבימלכהואבייסכהותהישריעקרהאין
להולדויקחתרחאתאברםבנוואתלוטבןהרןבןבנוואת
שריכלתואשתאברםבנוויצאואתםמאורכשדיםללכתאר
צהכנעןויבאועדחרןוישבושםויהיוימיתרחחמששני
םומאתיםשנהוימתתרחבחרןויאמריהוהאלאברםלךלך
מארצךוממולדתךומביתאביךאלהארץאשראראךואעשך
לגויגדולואברכךואגדלהשמךוהיהברכהואברכהמבר
כיךומקללךאארונברכובךכלמשפחתהאדמהוילךאברם
כאשרדבראליויהוהוילךאתולוטואברםבןחמששניםו
שבעיםשנהבצאתומחרןויקחאברםאתשריאשתוואתלוט
בןאחיוואתכלרכושםאשררכשוואתהנפשאשרעשובחרן
ויצאוללכתארצהכנעןויבאוארצהכנעןויעבראברםב
ארץעדמקוםשכםעדאלוןמורהוהכנעניאזבארץויראי
הוהאלאברםויאמרלזרעךאתןאתהארץהזאתויבןשםמז
בחליהוההנראהאליוויעתקמשםההרהמקדםלביתאלוי
טאהלהביתאלמיםוהעימקדםויבןשםמזבחליהוהויקר
אבשםיהוהויסעאברםהלוךונסועהנגבהויהירעבבאר
ץוירדאברםמצרימהלגורשםכיכבדהרעבבארץויהיכא
שרהקריבלבואמצרימהויאמראלשריאשתוהנהנאידעת
יכיאשהיפתמראהאתוהיהכייראואתךהמצריםואמרוא
שתוזאתוהרגואתיואתךיחיואמרינאאחתיאתלמעןיי
טבליבעבורךוחיתהנפשיבגללךויהיכבואאברםמצרי
מהויראוהמצריםאתהאשהכייפההואמאדויראואתהשר
יפרעהויהללואתהאלפרעהותקחהאשהביתפרעהולאבר
םהיטיבבעבורהויהילוצאןובקרוחמריםועבדיםושפ
חתואתנתוגמליםוינגעיהוהאתפרעהנגעיםגדליםוא
תביתועלדברשריאשתאברםויקראפרעהלאברםויאמרמ
הזאתעשיתלילמהלאהגדתליכיאשתךהואלמהאמרתאחת
יהואואקחאתהלילאשהועתההנהאשתךקחולךויצועלי
ופרעהאנשיםוישלחואתוואתאשתוואתכלאשרלוויעל
אברםממצריםהואואשתווכלאשרלוולוטעמוהנגבהוא
ברםכבדמאדבמקנהבכסףובזהבוילךלמסעיומנגבועד
ביתאלעדהמקוםאשרהיהשםאהלהבתחלהביןביתאלובי
ןהעיאלמקוםהמזבחאשרעשהשםבראשנהויקראשםאברם
בשםיהוהוגםללוטההלךאתאברםהיהצאןובקרואהלים
ולאנשאאתםהארץלשבתיחדוכיהיהרכושםרבולאיכלו
לשבתיחדוויהיריבביןרעימקנהאברםוביןרעימקנה
לוטוהכנעניוהפרזיאזישבבארץויאמראברםאללוטא
לנאתהימריבהביניובינךוביןרעיוביןרעיךכיאנש
יםאחיםאנחנוהלאכלהארץלפניךהפרדנאמעליאםהשמ
אלואימנהואםהימיןואשמאילהוישאלוטאתעיניווי
ראאתכלככרהירדןכיכלהמשקהלפנישחתיהוהאתסדםו
אתעמרהכגןיהוהכארץמצריםבאכהצערויבחרלולוטא
תכלככרהירדןויסעלוטמקדםויפרדואישמעלאחיואב
רםישבבארץכנעןולוטישבבעריהככרויאהלעדסדםוא
נשיסדםרעיםוחטאיםליהוהמאדויהוהאמראלאברםאח
ריהפרדלוטמעמושאנאעיניךוראהמןהמקוםאשראתהש
םצפנהונגבהוקדמהוימהכיאתכלהארץאשראתהראהלך
אתננהולזרעךעדעולםושמתיאתזרעךכעפרהארץאשרא
םיוכלאישלמנותאתעפרהארץגםזרעךימנהקוםהתהלך
בארץלארכהולרחבהכילךאתננהויאהלאברםויבאויש
בבאלניממראאשרבחברוןויבןשםמזבחליהוהויהיבי
מיאמרפלמלךשנעראריוךמלךאלסרכדרלעמרמלךעילם
ותדעלמלךגויםעשומלחמהאתברעמלךסדםואתברשעמל
ךעמרהשנאבמלךאדמהושמאברמלךצבייםומלךבלעהיא
צערכלאלהחברואלעמקהשדיםהואיםהמלחשתיםעשרהש
נהעבדואתכדרלעמרושלשעשרהשנהמרדוובארבעעשרה
שנהבאכדרלעמרוהמלכיםאשראתוויכואתרפאיםבעשת
רתקרניםואתהזוזיםבהםואתהאימיםבשוהקריתיםוא
תהחריבהררםשעירעדאילפארןאשרעלהמדברוישבווי
באואלעיןמשפטהואקדשויכואתכלשדההעמלקיוגםאת
האמריהישבבחצצןתמרויצאמלךסדםומלךעמרהומלךא
דמהומלךצבייםומלךבלעהואצערויערכואתםמלחמהב
עמקהשדיםאתכדרלעמרמלךעילםותדעלמלךגויםואמר
פלמלךשנערואריוךמלךאלסרארבעהמלכיםאתהחמשהו
עמקהשדיםבארתבארתחמרוינסומלךסדםועמרהויפלו
שמהוהנשאריםהרהנסוויקחואתכלרכשסדםועמרהואת
כלאכלםוילכוויקחואתלוטואתרכשובןאחיאברםויל
כווהואישבבסדםויבאהפליטויגדלאברםהעבריוהוא
שכןבאלניממראהאמריאחיאשכלואחיענרוהםבעליבר
יתאברםוישמעאברםכינשבהאחיווירקאתחניכיוילי
דיביתושמנהעשרושלשמאותוירדףעדדןויחלקעליהם
לילההואועבדיוויכםוירדפםעדחובהאשרמשמאללדמ
שקוישבאתכלהרכשוגםאתלוטאחיוורכשוהשיבוגםאת
הנשיםואתהעםויצאמלךסדםלקראתואחרישובומהכות
אתכדרלעמרואתהמלכיםאשראתואלעמקשוההואעמקהמ
לךומלכיצדקמלךשלםהוציאלחםוייןוהואכהןלאלעל
יוןויברכהוויאמרברוךאברםלאלעליוןקנהשמיםוא
רץוברוךאלעליוןאשרמגןצריךבידךויתןלומעשרמכ
לויאמרמלךסדםאלאברםתןליהנפשוהרכשקחלךויאמר
אברםאלמלךסדםהרמתיידיאליהוהאלעליוןקנהשמים
וארץאםמחוטועדשרוךנעלואםאקחמכלאשרלךולאתאמ
ראניהעשרתיאתאברםבלעדירקאשראכלוהנעריםוחלק
האנשיםאשרהלכואתיענראשכלוממראהםיקחוחלקםאח
רהדבריםהאלההיהדבריהוהאלאברםבמחזהלאמראלתי
ראאברםאנכימגןלךשכרךהרבהמאדויאמראברםאדניי
הוהמהתתןליואנכיהולךעריריובןמשקביתיהואדמש
קאליעזרויאמראברםהןלילאנתתהזרעוהנהבןביתיי
ורשאתיוהנהדבריהוהאליולאמרלאיירשךזהכיאםאש
ריצאממעיךהואיירשךויוצאאתוהחוצהויאמרהבטנא
השמימהוספרהכוכביםאםתוכללספראתםויאמרלוכהי
היהזרעךוהאמןביהוהויחשבהלוצדקהויאמראליואנ
ייהוהאשרהוצאתיךמאורכשדיםלתתלךאתהארץהזאתל
רשתהויאמראדנייהוהבמהאדעכיאירשנהויאמראליו
קחהליעגלהמשלשתועזמשלשתואילמשלשותרוגוזלוי
קחלואתכלאלהויבתראתםבתוךויתןאישבתרולקראתר
עהוואתהצפרלאבתרוירדהעיטעלהפגריםוישבאתםאב
רםויהיהשמשלבואותרדמהנפלהעלאברםוהנהאימהחש
כהגדלהנפלתעליוויאמרלאברםידעתדעכיגריהיהזר
עךבארץלאלהםועבדוםוענואתםארבעמאותשנהוגםאת
הגויאשריעבדודןאנכיואחריכןיצאוברכשגדולואת
התבואאלאבתיךבשלוםתקברבשיבהטובהודוררביעיי
שובוהנהכילאשלםעוןהאמריעדהנהויהיהשמשבאהוע
לטההיהוהנהתנורעשןולפידאשאשרעברביןהגזריםה
אלהביוםההואכרתיהוהאתאברםבריתלאמרלזרעךנתת
יאתהארץהזאתמנהרמצריםעדהנהרהגדלנהרפרתאתהק
יניואתהקנזיואתהקדמניואתהחתיואתהפרזיואתהר
פאיםואתהאמריואתהכנעניואתהגרגשיואתהיבוסיו
שריאשתאברםלאילדהלוולהשפחהמצריתושמההגרותא
מרשריאלאברםהנהנאעצרנייהוהמלדתבאנאאלשפחתי
אוליאבנהממנהוישמעאברםלקולשריותקחשריאשתאב
רםאתהגרהמצריתשפחתהמקץעשרשניםלשבתאברםבארץ
כנעןותתןאתהלאברםאישהלולאשהויבאאלהגרותהרו
תראכיהרתהותקלגברתהבעיניהותאמרשריאלאברםחמ
סיעליךאנכינתתישפחתיבחיקךותראכיהרתהואקלבע
יניהישפטיהוהביניוביניךויאמראברםאלשריהנהש
פחתךבידךעשילההטובבעיניךותענהשריותברחמפני
הוימצאהמלאךיהוהעלעיןהמיםבמדברעלהעיןבדרךש
ורויאמרהגרשפחתשריאימזהבאתואנהתלכיותאמרמפ
נישריגברתיאנכיברחתויאמרלהמלאךיהוהשוביאלג
ברתךוהתעניתחתידיהויאמרלהמלאךיהוההרבהארבה
אתזרעךולאיספרמרבויאמרלהמלאךיהוההנךהרהויל
דתבןוקראתשמוישמעאלכישמעיהוהאלעניךוהואיהי
הפראאדםידובכלוידכלבוועלפניכלאחיוישכןותקר
אשםיהוההדבראליהאתהאלראיכיאמרההגםהלםראיתי
אחריראיעלכןקראלבארבארלחיראיהנהביןקדשובין
ברדותלדהגרלאברםבןויקראאברםשםבנואשרילדההג
רישמעאלואברםבןשמניםשנהושששניםבלדתהגראתיש
מעאללאברםויהיאברםבןתשעיםשנהותשעשניםויראי
הוהאלאברםויאמראליואניאלשדיהתהלךלפניוהיהת
מיםואתנהבריתיביניובינךוארבהאותךבמאדמאדוי
פלאברםעלפניווידבראתואלהיםלאמראניהנהבריתי
אתךוהייתלאבהמוןגויםולאיקראעודאתשמךאברםוה
יהשמךאברהםכיאבהמוןגויםנתתיךוהפרתיאתךבמאד
מאדונתתיךלגויםומלכיםממךיצאווהקמתיאתבריתי
ביניובינךוביןזרעךאחריךלדרתםלבריתעולםלהיו
תלךלאלהיםולזרעךאחריךונתתילךולזרעךאחריךאת
ארץמגריךאתכלארץכנעןלאחזתעולםוהייתילהםלאל
היםויאמראלהיםאלאברהםואתהאתבריתיתשמראתהוז
רעךאחריךלדרתםזאתבריתיאשרתשמרוביניוביניכם
וביןזרעךאחריךהמוללכםכלזכרונמלתםאתבשרערלת
כםוהיהלאותבריתביניוביניכםובןשמנתימיםימול
לכםכלזכרלדרתיכםילידביתומקנתכסףמכלבןנכראש
רלאמזרעךהואהמולימולילידביתךומקנתכספךוהית
הבריתיבבשרכםלבריתעולםוערלזכראשרלאימולאתב
שרערלתוונכרתההנפשההואמעמיהאתבריתיהפרויאמ
ראלהיםאלאברהםשריאשתךלאתקראאתשמהשריכישרהש
מהוברכתיאתהוגםנתתיממנהלךבןוברכתיהוהיתהלג
ויםמלכיעמיםממנהיהיוויפלאברהםעלפניוויצחקו
יאמרבלבוהלבןמאהשנהיולדואםשרההבתתשעיםשנהת
לדויאמראברהםאלהאלהיםלוישמעאליחיהלפניךויא
מראלהיםאבלשרהאשתךילדתלךבןוקראתאתשמויצחקו
הקמתיאתבריתיאתולבריתעולםלזרעואחריוולישמע
אלשמעתיךהנהברכתיאתווהפריתיאתווהרביתיאתוב
מאדמאדשניםעשרנשיאםיולידונתתיולגויגדולואת
בריתיאקיםאתיצחקאשרתלדלךשרהלמועדהזהבשנההא
חרתויכללדבראתוויעלאלהיםמעלאברהםויקחאברהם
אתישמעאלבנוואתכלילידיביתוואתכלמקנתכספוכל
זכרבאנשיביתאברהםוימלאתבשרערלתםבעצםהיוםהז
הכאשרדבראתואלהיםואברהםבןתשעיםותשעשנהבהמל
ובשרערלתווישמעאלבנובןשלשעשרהשנהבהמלואתבש
רערלתובעצםהיוםהזהנמולאברהםוישמעאלבנווכלא
נשיביתוילידביתומקנתכסףמאתבןנכרנמלואתוויר
אאליויהוהבאלניממראוהואישבפתחהאהלכחםהיוםו
ישאעיניוויראוהנהשלשהאנשיםנצביםעליוויראוי
רץלקראתםמפתחהאהלוישתחוארצהויאמראדניאםנאמ
צאתיחןבעיניךאלנאתעברמעלעבדךיקחנאמעטמיםור
חצורגליכםוהשענותחתהעץואקחהפתלחםוסעדולבכם
אחרתעברוכיעלכןעברתםעלעבדכםויאמרוכןתעשהכא
שרדברתוימהראברהםהאהלהאלשרהויאמרמהרישלשסא
יםקמחסלתלושיועשיעגותואלהבקררץאברהםויקחבן
בקררךוטובויתןאלהנערוימהרלעשותאתוויקחחמאה
וחלבובןהבקראשרעשהויתןלפניהםוהואעמדעליהםת
חתהעץויאכלוויאמרואליואיהשרהאשתךויאמרהנהב
אהלויאמרשובאשובאליךכעתחיהוהנהבןלשרהאשתךו
שרהשמעתפתחהאהלוהואאחריוואברהםושרהזקניםבא
יםבימיםחדללהיותלשרהארחכנשיםותצחקשרהבקרבה
לאמראחריבלתיהיתהליעדנהואדניזקןויאמריהוהא
לאברהםלמהזהצחקהשרהלאמרהאףאמנםאלדואניזקנת
יהיפלאמיהוהדברלמועדאשובאליךכעתחיהולשרהבן
ותכחששרהלאמרלאצחקתיכייראהויאמרלאכיצחקתוי
קמומשםהאנשיםוישקפועלפניסדםואברהםהלךעמםלש
לחםויהוהאמרהמכסהאנימאברהםאשראניעשהואברהם
היויהיהלגויגדולועצוםונברכובוכלגוייהארץכי
ידעתיולמעןאשריצוהאתבניוואתביתואחריוושמרו
דרךיהוהלעשותצדקהומשפטלמעןהביאיהוהעלאברהם
אתאשרדברעליוויאמריהוהזעקתסדםועמרהכירבהוח
טאתםכיכבדהמאדארדהנאואראההכצעקתההבאהאליעש
וכלהואםלאאדעהויפנומשםהאנשיםוילכוסדמהואבר
הםעודנועמדלפנייהוהויגשאברהםויאמרהאףתספהצ
דיקעםרשעאוליישחמשיםצדיקםבתוךהעירהאףתספהו
לאתשאלמקוםלמעןחמשיםהצדיקםאשרבקרבהחללהלךמ
עשתכדברהזהלהמיתצדיקעםרשעוהיהכצדיקכרשעחלל
הלךהשפטכלהארץלאיעשהמשפטויאמריהוהאםאמצאבס
דםחמשיםצדיקםבתוךהעירונשאתילכלהמקוםבעבורם
ויעןאברהםויאמרהנהנאהואלתילדבראלאדניואנכי
עפרואפראולייחסרוןחמשיםהצדיקםחמשההתשחיתבח
משהאתכלהעירויאמרלאאשחיתאםאמצאשםארבעיםוחמ
שהויסףעודלדבראליוויאמראוליימצאוןשםארבעים
ויאמרלאאעשהבעבורהארבעיםויאמראלנאיחרלאדני
ואדברהאוליימצאוןשםשלשיםויאמרלאאעשהאםאמצא
שםשלשיםויאמרהנהנאהואלתילדבראלאדניאוליימצ
אוןשםעשריםויאמרלאאשחיתבעבורהעשריםויאמראל
נאיחרלאדניואדברהאךהפעםאוליימצאוןשםעשרהוי
אמרלאאשחיתבעבורהעשרהוילךיהוהכאשרכלהלדברא
לאברהםואברהםשבלמקמוויבאושניהמלאכיםסדמהבע
רבולוטישבבשערסדםויראלוטויקםלקראתםוישתחוא
פיםארצהויאמרהנהנאאדניסורונאאלביתעבדכםולי
נוורחצורגליכםוהשכמתםוהלכתםלדרככםויאמרולא
כיברחובנליןויפצרבםמאדויסרואליוויבאואלבית
וויעשלהםמשתהומצותאפהויאכלוטרםישכבוואנשיה
עיראנשיסדםנסבועלהביתמנערועדזקןכלהעםמקצהו
יקראואללוטויאמרולואיההאנשיםאשרבאואליךהלי
לההוציאםאלינוונדעהאתםויצאאלהםלוטהפתחהוהד
לתסגראחריוויאמראלנאאחיתרעוהנהנאלישתיבנות
אשרלאידעואישאוציאהנאאתהןאליכםועשולהןכטוב
בעיניכםרקלאנשיםהאלאלתעשודברכיעלכןבאובצלק
רתיויאמרוגשהלאהויאמרוהאחדבאלגורוישפטשפוט
עתהנרעלךמהםויפצרובאישבלוטמאדויגשולשברהדל
תוישלחוהאנשיםאתידםויביאואתלוטאליהםהביתהו
אתהדלתסגרוואתהאנשיםאשרפתחהביתהכובסנוריםמ
קטןועדגדולוילאולמצאהפתחויאמרוהאנשיםאללוט
עדמילךפהחתןובניךובנתיךוכלאשרלךבעירהוצאמן
המקוםכימשחתיםאנחנואתהמקוםהזהכיגדלהצעקתםא
תפנייהוהוישלחנויהוהלשחתהויצאלוטוידבראלחת
ניולקחיבנתיוויאמרקומוצאומןהמקוםהזהכימשחי
תיהוהאתהעירויהיכמצחקבעיניחתניווכמוהשחרעל
הויאיצוהמלאכיםבלוטלאמרקוםקחאתאשתךואתשתיב
נתיךהנמצאתפןתספהבעוןהעירויתמהמהויחזיקוהא
נשיםבידוובידאשתוובידשתיבנתיובחמלתיהוהעלי
וויצאהווינחהומחוץלעירויהיכהוציאםאתםהחוצה
ויאמרהמלטעלנפשךאלתביטאחריךואלתעמדבכלהככר
ההרההמלטפןתספהויאמרלוטאלהםאלנאאדניהנהנאמ
צאעבדךחןבעיניךותגדלחסדךאשרעשיתעמדילהחיות
אתנפשיואנכילאאוכללהמלטההרהפןתדבקניהרעהומ
תיהנהנאהעירהזאתקרבהלנוסשמהוהואמצעראמלטהנ
אשמההלאמצערהואותחינפשיויאמראליוהנהנשאתיפ
ניךגםלדברהזהלבלתיהפכיאתהעיראשרדברתמהרהמל
טשמהכילאאוכללעשותדברעדבאךשמהעלכןקראשםהעי
רצוערהשמשיצאעלהארץולוטבאצערהויהוההמטירעל
סדםועלעמרהגפריתואשמאתיהוהמןהשמיםויהפךאתה
עריםהאלואתכלהככרואתכלישביהעריםוצמחהאדמהו
תבטאשתומאחריוותהינציבמלחוישכםאברהםבבקראל
המקוםאשרעמדשםאתפנייהוהוישקףעלפניסדםועמרה
ועלכלפניארץהככרויראוהנהעלהקיטרהארץכקיטרה
כבשןויהיבשחתאלהיםאתעריהככרויזכראלהיםאתאב
רהםוישלחאתלוטמתוךההפכהבהפךאתהעריםאשרישבב
הןלוטויעללוטמצוערוישבבהרושתיבנתיועמוכייר
אלשבתבצוערוישבבמערההואושתיבנתיוותאמרהבכי
רהאלהצעירהאבינוזקןואישאיןבארץלבואעלינוכד
רךכלהארץלכהנשקהאתאבינוייןונשכבהעמוונחיהמ
אבינוזרעותשקיןאתאביהןייןבלילההואותבאהבכי
רהותשכבאתאביהולאידעבשכבהובקומהויהיממחרתו
תאמרהבכירהאלהצעירההןשכבתיאמשאתאבינשקנויי
ןגםהלילהובאישכביעמוונחיהמאבינוזרעותשקיןג
םבלילהההואאתאביהןייןותקםהצעירהותשכבעמוול
אידעבשכבהובקמהותהריןשתיבנותלוטמאביהןותלד
הבכירהבןותקראשמומואבהואאבימואבעדהיוםוהצע
ירהגםהואילדהבןותקראשמובןעמיהואאביבניעמון
עדהיוםויסעמשםאברהםארצההנגבוישבביןקדשובין
שורויגרבגררויאמראברהםאלשרהאשתואחתיהואויש
לחאבימלךמלךגררויקחאתשרהויבאאלהיםאלאבימלך
בחלוםהלילהויאמרלוהנךמתעלהאשהאשרלקחתוהואב
עלתבעלואבימלךלאקרבאליהויאמראדניהגויגםצדי
קתהרגהלאהואאמרליאחתיהואוהיאגםהואאמרהאחיה
ואבתםלבביובנקיןכפיעשיתיזאתויאמראליוהאלהי
םבחלםגםאנכיידעתיכיבתםלבבךעשיתזאתואחשךגםא
נכיאותךמחטוליעלכןלאנתתיךלנגעאליהועתההשבא
שתהאישכינביאהואויתפללבעדךוחיהואםאינךמשיב
דעכימותתמותאתהוכלאשרלךוישכםאבימלךבבקרויק
ראלכלעבדיווידבראתכלהדבריםהאלהבאזניהםוייר
אוהאנשיםמאדויקראאבימלךלאברהםויאמרלומהעשי
תלנוומהחטאתילךכיהבאתעליועלממלכתיחטאהגדלה
מעשיםאשרלאיעשועשיתעמדיויאמראבימלךאלאברהם
מהראיתכיעשיתאתהדברהזהויאמראברהםכיאמרתירק
איןיראתאלהיםבמקוםהזהוהרגוניעלדבראשתיוגםא
מנהאחתיבתאביהואאךלאבתאמיותהילילאשהויהיכא
שרהתעואתיאלהיםמביתאביואמרלהזהחסדךאשרתעשי
עמדיאלכלהמקוםאשרנבואשמהאמריליאחיהואויקחא
בימלךצאןובקרועבדיםושפחתויתןלאברהםוישבלוא
תשרהאשתוויאמראבימלךהנהארצילפניךבטובבעיני
ךשבולשרהאמרהנהנתתיאלףכסףלאחיךהנההואלךכסו
תעיניםלכלאשראתךואתכלונכחתויתפללאברהםאלהא
להיםוירפאאלהיםאתאבימלךואתאשתוואמהתיווילד
וכיעצרעצריהוהבעדכלרחםלביתאבימלךעלדברשרהא
שתאברהםויהוהפקדאתשרהכאשראמרויעשיהוהלשרהכ
אשרדברותהרותלדשרהלאברהםבןלזקניולמועדאשרד
בראתואלהיםויקראאברהםאתשםבנוהנולדלואשרילד
הלושרהיצחקוימלאברהםאתיצחקבנובןשמנתימיםכא
שרצוהאתואלהיםואברהםבןמאתשנהבהולדלואתיצחק
בנוותאמרשרהצחקעשהליאלהיםכלהשמעיצחקליותאמ
רמימלללאברהםהיניקהבניםשרהכיילדתיבןלזקניו
ויגדלהילדויגמלויעשאברהםמשתהגדולביוםהגמלא
תיצחקותראשרהאתבןהגרהמצריתאשרילדהלאברהםמצ
חקותאמרלאברהםגרשהאמההזאתואתבנהכילאיירשבן
האמההזאתעםבניעםיצחקוירעהדברמאדבעיניאברהם
עלאודתבנוויאמראלהיםאלאברהםאלירעבעיניךעלה
נערועלאמתךכלאשרתאמראליךשרהשמעבקלהכיביצחק
יקראלךזרעוגםאתבןהאמהלגויאשימנוכיזרעךהואו
ישכםאברהםבבקרויקחלחםוחמתמיםויתןאלהגרשםעל
שכמהואתהילדוישלחהותלךותתעבמדברבארשבעויכל
והמיםמןהחמתותשלךאתהילדתחתאחדהשיחםותלךותש
בלהמנגדהרחקכמטחויקשתכיאמרהאלאראהבמותהילד
ותשבמנגדותשאאתקלהותבךוישמעאלהיםאתקולהנער
ויקראמלאךאלהיםאלהגרמןהשמיםויאמרלהמהלךהגר
אלתיראיכישמעאלהיםאלקולהנערבאשרהואשםקומיש
איאתהנערוהחזיקיאתידךבוכילגויגדולאשימנווי
פקחאלהיםאתעיניהותראבארמיםותלךותמלאאתהחמת
מיםותשקאתהנערויהיאלהיםאתהנערויגדלוישבבמד
ברויהירבהקשתוישבבמדברפארןותקחלואמואשהמאר
ץמצריםויהיבעתההואויאמראבימלךופיכלשרצבאוא
לאברהםלאמראלהיםעמךבכלאשראתהעשהועתההשבעהל
יבאלהיםהנהאםתשקרליולניניולנכדיכחסדאשרעשי
תיעמךתעשהעמדיועםהארץאשרגרתהבהויאמראברהםא
נכיאשבעוהוכחאברהםאתאבימלךעלאדותבארהמיםאש
רגזלועבדיאבימלךויאמראבימלךלאידעתימיעשהאת
הדברהזהוגםאתהלאהגדתליוגםאנכילאשמעתיבלתיה
יוםויקחאברהםצאןובקרויתןלאבימלךויכרתושניה
םבריתויצבאברהםאתשבעכבשתהצאןלבדהןויאמראבי
מלךאלאברהםמההנהשבעכבשתהאלהאשרהצבתלבדנהוי
אמרכיאתשבעכבשתתקחמידיבעבורתהיהלילעדהכיחפ
רתיאתהבארהזאתעלכןקראלמקוםההואבארשבעכישםנ
שבעושניהםויכרתובריתבבארשבעויקםאבימלךופיכ
לשרצבאווישבואלארץפלשתיםויטעאשלבבארשבעויק
ראשםבשםיהוהאלעולםויגראברהםבארץפלשתיםימים
רביםויהיאחרהדבריםהאלהוהאלהיםנסהאתאברהםוי
אמראליואברהםויאמרהנניויאמרקחנאאתבנךאתיחי
דךאשראהבתאתיצחקולךלךאלארץהמריהוהעלהושםלע
להעלאחדההריםאשראמראליךוישכםאברהםבבקרויחב
שאתחמרוויקחאתשנינעריואתוואתיצחקבנוויבקעע
ציעלהויקםוילךאלהמקוםאשראמרלוהאלהיםביוםהש
לישיוישאאברהםאתעיניוויראאתהמקוםמרחקויאמר
אברהםאלנעריושבולכםפהעםהחמורואניוהנערנלכה
עדכהונשתחוהונשובהאליכםויקחאברהםאתעציהעלה
וישםעליצחקבנוויקחבידואתהאשואתהמאכלתוילכו
שניהםיחדוויאמריצחקאלאברהםאביוויאמראביויא
מרהנניבניויאמרהנההאשוהעציםואיההשהלעלהויא
מראברהםאלהיםיראהלוהשהלעלהבניוילכושניהםיח
דוויבאואלהמקוםאשראמרלוהאלהיםויבןשםאברהםא
תהמזבחויערךאתהעציםויעקדאתיצחקבנווישםאתוע
להמזבחממעללעציםוישלחאברהםאתידוויקחאתהמאכ
לתלשחטאתבנוויקראאליומלאךיהוהמןהשמיםויאמר
אברהםאברהםויאמרהנניויאמראלתשלחידךאלהנערו
אלתעשלומאומהכיעתהידעתיכייראאלהיםאתהולאחש
כתאתבנךאתיחידךממניוישאאברהםאתעיניוויראוה
נהאילאחרנאחזבסבךבקרניווילךאברהםויקחאתהאי
לויעלהולעלהתחתבנוויקראאברהםשםהמקוםההואיה
והיראהאשריאמרהיוםבהריהוהיראהויקראמלאךיהו
האלאברהםשניתמןהשמיםויאמרבינשבעתינאםיהוהכ
ייעןאשרעשיתאתהדברהזהולאחשכתאתבנךאתיחידךכ
יברךאברכךוהרבהארבהאתזרעךככוכביהשמיםוכחול
אשרעלשפתהיםוירשזרעךאתשעראיביווהתברכובזרע
ךכלגוייהארץעקבאשרשמעתבקליוישבאברהםאלנערי
וויקמווילכויחדואלבארשבעוישבאברהםבבארשבעו
יהיאחריהדבריםהאלהויגדלאברהםלאמרהנהילדהמל
כהגםהואבניםלנחוראחיךאתעוץבכרוואתבוזאחיוו
אתקמואלאביארםואתכשדואתחזוואתפלדשואתידלףו
אתבתואלובתואלילדאתרבקהשמנהאלהילדהמלכהלנח
וראחיאברהםופילגשוושמהראומהותלדגםהואאתטבח
ואתגחםואתתחשואתמעכהויהיוחיישרהמאהשנהועשר
יםשנהושבעשניםשניחיישרהותמתשרהבקריתארבעהו
אחברוןבארץכנעןויבאאברהםלספדלשרהולבכתהויק
םאברהםמעלפנימתווידבראלבניחתלאמרגרותושבאנ
כיעמכםתנוליאחזתקברעמכםואקברהמתימלפניויענ
ובניחתאתאברהםלאמרלושמענואדנינשיאאלהיםאתה
בתוכנובמבחרקברינוקבראתמתךאישממנואתקברולא
יכלהממךמקברמתךויקםאברהםוישתחולעםהארץלבני
חתוידבראתםלאמראםישאתנפשכםלקבראתמתימלפניש
מעוניופגעוליבעפרוןבןצחרויתןליאתמערתהמכפל
האשרלואשרבקצהשדהובכסףמלאיתננהליבתוככםלאח
זתקברועפרוןישבבתוךבניחתויעןעפרוןהחתיאתאב
רהםבאזניבניחתלכלבאישערעירולאמרלאאדנישמענ
יהשדהנתתילךוהמערהאשרבולךנתתיהלעיניבניעמי
נתתיהלךקברמתךוישתחואברהםלפניעםהארץוידברא
לעפרוןבאזניעםהארץלאמראךאםאתהלושמענינתתיכ
סףהשדהקחממניואקברהאתמתישמהויעןעפרוןאתאבר
הםלאמרלואדנישמעניארץארבעמאתשקלכסףביניובי
נךמההואואתמתךקברוישמעאברהםאלעפרוןוישקלאב
רהםלעפרןאתהכסףאשרדברבאזניבניחתארבעמאותשק
לכסףעברלסחרויקםשדהעפרוןאשרבמכפלהאשרלפנימ
מראהשדהוהמערהאשרבווכלהעץאשרבשדהאשרבכלגבל
וסביבלאברהםלמקנהלעיניבניחתבכלבאישערעירוו
אחריכןקבראברהםאתשרהאשתואלמערתשדההמכפלהעל
פניממראהואחברוןבארץכנעןויקםהשדהוהמערהאשר
בולאברהםלאחזתקברמאתבניחתואברהםזקןבאבימים
ויהוהברךאתאברהםבכלויאמראברהםאלעבדוזקןבית
והמשלבכלאשרלושיםנאידךתחתירכיואשביעךביהוה
אלהיהשמיםואלהיהארץאשרלאתקחאשהלבנימבנותהכ
נעניאשראנכייושבבקרבוכיאלארציואלמולדתיתלך
ולקחתאשהלבניליצחקויאמראליוהעבדאולילאתאבה
האשהללכתאחריאלהארץהזאתההשבאשיבאתבנךאלהאר
ץאשריצאתמשםויאמראליואברהםהשמרלךפןתשיבאתב
נישמהיהוהאלהיהשמיםאשרלקחנימביתאביומארץמו
לדתיואשרדברליואשרנשבעלילאמרלזרעךאתןאתהאר
ץהזאתהואישלחמלאכולפניךולקחתאשהלבנימשםואם
לאתאבההאשהללכתאחריךונקיתמשבעתיזאתרקאתבני
לאתשבשמהוישםהעבדאתידותחתירךאברהםאדניוויש
בעלועלהדברהזהויקחהעבדעשרהגמליםמגמליאדניו
וילךוכלטובאדניובידוויקםוילךאלארםנהריםאלע
ירנחורויברךהגמליםמחוץלעיראלבארהמיםלעתערב
לעתצאתהשאבתויאמריהוהאלהיאדניאברהםהקרהנאל
פניהיוםועשהחסדעםאדניאברהםהנהאנכינצבעלעין
המיםובנותאנשיהעיריצאתלשאבמיםוהיההנעראשרא
מראליההטינאכדךואשתהואמרהשתהוגםגמליךאשקהא
תההכחתלעבדךליצחקובהאדעכיעשיתחסדעםאדניויה
יהואטרםכלהלדברוהנהרבקהיצאתאשרילדהלבתואלב
ןמלכהאשתנחוראחיאברהםוכדהעלשכמהוהנערטבתמר
אהמאדבתולהואישלאידעהותרדהעינהותמלאכדהותע
לוירץהעבדלקראתהויאמרהגמיאינינאמעטמיםמכדך
ותאמרשתהאדניותמהרותרדכדהעלידהותשקהוותכלל
השקתוותאמרגםלגמליךאשאבעדאםכלולשתתותמהרות
ערכדהאלהשקתותרץעודאלהבארלשאבותשאבלכלגמלי
ווהאישמשתאהלהמחרישלדעתההצליחיהוהדרכואםלא
ויהיכאשרכלוהגמליםלשתותויקחהאישנזםזהבבקעמ
שקלוושניצמידיםעלידיהעשרהזהבמשקלםויאמרבתמ
יאתהגידינאליהישביתאביךמקוםלנולליןותאמראל
יובתבתואלאנכיבןמלכהאשרילדהלנחורותאמראליו
גםתבןגםמספוארבעמנוגםמקוםללוןויקדהאישוישת
חוליהוהויאמרברוךיהוהאלהיאדניאברהםאשרלאעז
בחסדוואמתומעםאדניאנכיבדרךנחנייהוהביתאחיא
דניותרץהנערותגדלביתאמהכדבריםהאלהולרבקהאח
ושמולבןוירץלבןאלהאישהחוצהאלהעיןויהיכראתא
תהנזםואתהצמדיםעלידיאחתווכשמעואתדברירבקהא
חתולאמרכהדבראליהאישויבאאלהאישוהנהעמדעלהג
מליםעלהעיןויאמרבואברוךיהוהלמהתעמדבחוץואנ
כיפניתיהביתומקוםלגמליםויבאהאישהביתהויפתח
הגמליםויתןתבןומספואלגמליםומיםלרחץרגליוור
גליהאנשיםאשראתוויישםלפניולאכלויאמרלאאכלע
דאםדברתידבריויאמרדברויאמרעבדאברהםאנכיויה
והברךאתאדנימאדויגדלויתןלוצאןובקרוכסףוזהב
ועבדםושפחתוגמליםוחמריםותלדשרהאשתאדניבןלא
דניאחריזקנתהויתןלואתכלאשרלווישבעניאדנילא
מרלאתקחאשהלבנימבנותהכנעניאשראנכיישבבארצו
אםלאאלביתאביתלךואלמשפחתיולקחתאשהלבניואמר
אלאדניאלילאתלךהאשהאחריויאמראלייהוהאשרהתה
לכתילפניוישלחמלאכואתךוהצליחדרכךולקחתאשהל
בניממשפחתיומביתאביאזתנקהמאלתיכיתבואאלמשפ
חתיואםלאיתנולךוהייתנקימאלתיואבאהיוםאלהעי
ןואמריהוהאלהיאדניאברהםאםישךנאמצליחדרכיאש
ראנכיהלךעליההנהאנכינצבעלעיןהמיםוהיההעלמה
היצאתלשאבואמרתיאליההשקינינאמעטמיםמכדךואמ
רהאליגםאתהשתהוגםלגמליךאשאבהואהאשהאשרהכיח
יהוהלבןאדניאניטרםאכלהלדבראללביוהנהרבקהיצ
אתוכדהעלשכמהותרדהעינהותשאבואמראליההשקיני
נאותמהרותורדכדהמעליהותאמרשתהוגםגמליךאשקה
ואשתוגםהגמליםהשקתהואשאלאתהואמרבתמיאתותאמ
רבתבתואלבןנחוראשרילדהלומלכהואשםהנזםעלאפה
והצמידיםעלידיהואקדואשתחוהליהוהואברךאתיהו
האלהיאדניאברהםאשרהנחניבדרךאמתלקחתאתבתאחי
אדנילבנוועתהאםישכםעשיםחסדואמתאתאדניהגידו
ליואםלאהגידוליואפנהעלימיןאועלשמאלויעןלבן
ובתואלויאמרומיהוהיצאהדברלאנוכלדבראליךרעא
וטובהנהרבקהלפניךקחולךותהיאשהלבןאדניךכאשר
דבריהוהויהיכאשרשמעעבדאברהםאתדבריהםוישתחו
ארצהליהוהויוצאהעבדכליכסףוכליזהבובגדיםוית
ןלרבקהומגדנתנתןלאחיהולאמהויאכלווישתוהואו
האנשיםאשרעמווילינוויקומובבקרויאמרשלחנילא
דניויאמראחיהואמהתשבהנעראתנוימיםאועשוראחר
תלךויאמראלהםאלתאחרואתיויהוההצליחדרכישלחו
ניואלכהלאדניויאמרונקראלנערונשאלהאתפיהויק
ראולרבקהויאמרואליההתלכיעםהאישהזהותאמראלך
וישלחואתרבקהאחתםואתמנקתהואתעבדאברהםואתאנ
שיוויברכואתרבקהויאמרולהאחתנואתהיילאלפירב
בהויירשזרעךאתשערשנאיוותקםרבקהונערתיהותרכ
בנהעלהגמליםותלכנהאחריהאישויקחהעבדאתרבקהו
ילךויצחקבאמבואבארלחיראיוהואיושבבארץהנגבו
יצאיצחקלשוחבשדהלפנותערבוישאעיניוויראוהנה
גמליםבאיםותשארבקהאתעיניהותראאתיצחקותפלמע
להגמלותאמראלהעבדמיהאישהלזהההלךבשדהלקראתנ
וויאמרהעבדהואאדניותקחהצעיףותתכסויספרהעבד
ליצחקאתכלהדבריםאשרעשהויבאהיצחקהאהלהשרהאמ
וויקחאתרבקהותהילולאשהויאהבהוינחםיצחקאחרי
אמוויסףאברהםויקחאשהושמהקטורהותלדלואתזמרן
ואתיקשןואתמדןואתמדיןואתישבקואתשוחויקשןיל
דאתשבאואתדדןובנידדןהיואשורםולטושםולאמיםו
בנימדיןעיפהועפרוחנךואבידעואלדעהכלאלהבניק
טורהויתןאברהםאתכלאשרלוליצחקולבניהפילגשים
אשרלאברהםנתןאברהםמתנתוישלחםמעליצחקבנובעו
דנוחיקדמהאלארץקדםואלהימישניחייאברהםאשרחי
מאתשנהושבעיםשנהוחמששניםויגועוימתאברהםבשי
בהטובהזקןושבעויאסףאלעמיוויקברואתויצחקויש
מעאלבניואלמערתהמכפלהאלשדהעפרןבןצחרהחתיאש
רעלפניממראהשדהאשרקנהאברהםמאתבניחתשמהקברא
ברהםושרהאשתוויהיאחרימותאברהםויברךאלהיםאת
יצחקבנווישביצחקעםבארלחיראיואלהתלדתישמעאל
בןאברהםאשרילדההגרהמצריתשפחתשרהלאברהםואלה
שמותבניישמעאלבשמתםלתולדתםבכרישמעאלנביתוק
דרואדבאלומבשםומשמעודומהומשאחדדותימאיטורנ
פישוקדמהאלההםבניישמעאלואלהשמתםבחצריהםובט
ירתםשניםעשרנשיאםלאמתםואלהשניחייישמעאלמאת
שנהושלשיםשנהושבעשניםויגועוימתויאסףאלעמיו
וישכנומחוילהעדשוראשרעלפנימצריםבאכהאשורהע
לפניכלאחיונפלואלהתולדתיצחקבןאברהםאברהםהו
לידאתיצחקויהייצחקבןארבעיםשנהבקחתואתרבקהב
תבתואלהארמימפדןארםאחותלבןהארמילולאשהויעת
ריצחקליהוהלנכחאשתוכיעקרההואויעתרלויהוהות
הררבקהאשתוויתרצצוהבניםבקרבהותאמראםכןלמהז
האנכיותלךלדרשאתיהוהויאמריהוהלהשניגייםבבט
נךושנילאמיםממעיךיפרדוולאםמלאםיאמץורביעבד
צעירוימלאוימיהללדתוהנהתומםבבטנהויצאהראשו
ןאדמוניכלוכאדרתשערויקראושמועשוואחריכןיצא
אחיווידואחזתבעקבעשוויקראשמויעקבויצחקבןשש
יםשנהבלדתאתםויגדלוהנעריםויהיעשואישידעציד
איששדהויעקבאישתםישבאהליםויאהביצחקאתעשוכי
צידבפיוורבקהאהבתאתיעקבויזדיעקבנזידויבאעש
ומןהשדהוהואעיףויאמרעשואליעקבהלעיטנינאמןה
אדםהאדםהזהכיעיףאנכיעלכןקראשמואדוםויאמריע
קבמכרהכיוםאתבכרתךליויאמרעשוהנהאנכיהולךלמ
ותולמהזהליבכרהויאמריעקבהשבעהליכיוםוישבעל
ווימכראתבכרתוליעקבויעקבנתןלעשולחםונזידעד
שיםויאכלוישתויקםוילךויבזעשואתהבכרהויהירע
בבארץמלבדהרעבהראשוןאשרהיהבימיאברהםוילךיצ
חקאלאבימלךמלךפלשתיםגררהויראאליויהוהויאמר
אלתרדמצרימהשכןבארץאשראמראליךגורבארץהזאתו
אהיהעמךואברכךכילךולזרעךאתןאתכלהארצתהאלוה
קמתיאתהשבעהאשרנשבעתילאברהםאביךוהרביתיאתז
רעךככוכביהשמיםונתתילזרעךאתכלהארצתהאלוהתב
רכובזרעךכלגוייהארץעקבאשרשמעאברהםבקליוישמ
רמשמרתימצותיחקותיותורתיוישביצחקבגררוישאל
ואנשיהמקוםלאשתוויאמראחתיהואכייראלאמראשתי
פןיהרגניאנשיהמקוםעלרבקהכיטובתמראההואויהי
כיארכולושםהימיםוישקףאבימלךמלךפלשתיםבעדהח
לוןויראוהנהיצחקמצחקאתרבקהאשתוויקראאבימלך
ליצחקויאמראךהנהאשתךהואואיךאמרתאחתיהואויא
מראליויצחקכיאמרתיפןאמותעליהויאמראבימלךמה
זאתעשיתלנוכמעטשכבאחדהעםאתאשתךוהבאתעלינוא
שםויצואבימלךאתכלהעםלאמרהנגעבאישהזהובאשתו
מותיומתויזרעיצחקבארץההואוימצאבשנהההואמאה
שעריםויברכהויהוהויגדלהאישוילךהלוךוגדלעדכ
יגדלמאדויהילומקנהצאןומקנהבקרועבדהרבהויקנ
אואתופלשתיםוכלהבארתאשרחפרועבדיאביובימיאב
רהםאביוסתמוםפלשתיםוימלאוםעפרויאמראבימלךא
ליצחקלךמעמנוכיעצמתממנומאדוילךמשםיצחקויחן
בנחלגררוישבשםוישביצחקויחפראתבארתהמיםאשרח
פרובימיאברהםאביוויסתמוםפלשתיםאחרימותאברה
םויקראלהןשמותכשמתאשרקראלהןאביוויחפרועבדי
יצחקבנחלוימצאושםבארמיםחייםויריבורעיגררעם
רעייצחקלאמרלנוהמיםויקראשםהבארעשקכיהתעשקו
עמוויחפרובאראחרתויריבוגםעליהויקראשמהשטנה
ויעתקמשםויחפרבאראחרתולארבועליהויקראשמהרח
בותויאמרכיעתההרחיביהוהלנוופרינובארץויעלמ
שםבארשבעויראאליויהוהבלילהההואויאמראנכיאל
היאברהםאביךאלתיראכיאתךאנכיוברכתיךוהרביתי
אתזרעךבעבוראברהםעבדיויבןשםמזבחויקראבשםיה
והויטשםאהלוויכרושםעבדייצחקבארואבימלךהלךא
ליומגררואחזתמרעהוופיכלשרצבאוויאמראלהםיצח
קמדועבאתםאליואתםשנאתםאתיותשלחונימאתכםויא
מרוראוראינוכיהיהיהוהעמךונאמרתהינאאלהבינו
תינובינינוובינךונכרתהבריתעמךאםתעשהעמנורע
הכאשרלאנגענוךוכאשרעשינועמךרקטובונשלחךבשל
וםאתהעתהברוךיהוהויעשלהםמשתהויאכלווישתווי
שכימובבקרוישבעואישלאחיווישלחםיצחקוילכומא
תובשלוםויהיביוםההואויבאועבדייצחקויגדולוע
לאדותהבאראשרחפרוויאמרולומצאנומיםויקראאתה
שבעהעלכןשםהעירבארשבעעדהיוםהזהויהיעשובןאר
בעיםשנהויקחאשהאתיהודיתבתבאריהחתיואתבשמתב
תאילןהחתיותהייןמרתרוחליצחקולרבקהויהיכיזק
ןיצחקותכהיןעיניומראתויקראאתעשובנוהגדלויא
מראליובניויאמראליוהנניויאמרהנהנאזקנתילאי
דעתייוםמותיועתהשאנאכליךתליךוקשתךוצאהשדהו
צודהליצידהועשהלימטעמיםכאשראהבתיוהביאהליו
אכלהבעבורתברכךנפשיבטרםאמותורבקהשמעתבדברי
צחקאלעשובנווילךעשוהשדהלצודצידלהביאורבקהא
מרהאליעקבבנהלאמרהנהשמעתיאתאביךמדבראלעשוא
חיךלאמרהביאהליצידועשהלימטעמיםואכלהואברככ
הלפנייהוהלפנימותיועתהבנישמעבקלילאשראנימצ
והאתךלךנאאלהצאןוקחלימשםשניגדייעזיםטביםוא
עשהאתםמטעמיםלאביךכאשראהבוהבאתלאביךואכלבע
בראשריברכךלפנימותוויאמריעקבאלרבקהאמוהןעש
ואחיאיששערואנכיאישחלקאוליימשניאביוהייתיב
עיניוכמתעתעוהבאתיעליקללהולאברכהותאמרלואמ
ועליקללתךבניאךשמעבקליולךקחליוילךויקחויבא
לאמוותעשאמומטעמיםכאשראהבאביוותקחרבקהאתבג
דיעשובנההגדלהחמדתאשראתהבביתותלבשאתיעקבבנ
ההקטןואתערתגדייהעזיםהלבישהעלידיוועלחלקתצ
ואריוותתןאתהמטעמיםואתהלחםאשרעשתהבידיעקבב
נהויבאאלאביוויאמראביויאמרהננימיאתהבניויא
מריעקבאלאביואנכיעשובכרךעשיתיכאשרדברתאליק
וםנאשבהואכלהמצידיבעבורתברכנינפשךויאמריצח
קאלבנומהזהמהרתלמצאבניויאמרכיהקרהיהוהאלהי
ךלפניויאמריצחקאליעקבגשהנאואמשךבניהאתהזהב
ניעשואםלאויגשיעקבאליצחקאביווימשהוויאמרהק
לקוליעקבוהידיםידיעשוולאהכירוכיהיוידיוכיד
יעשואחיושערתויברכהוויאמראתהזהבניעשוויאמר
אניויאמרהגשהליואכלהמצידבנילמעןתברכךנפשיו
יגשלוויאכלויבאלוייןוישתויאמראליויצחקאביו
גשהנאושקהליבניויגשוישקלווירחאתריחבגדיווי
ברכהוויאמרראהריחבניכריחשדהאשרברכויהוהוית
ןלךהאלהיםמטלהשמיםומשמניהארץורבדגןותירשיע
בדוךעמיםוישתחולךלאמיםהוהגבירלאחיךוישתחוו
לךבניאמךארריךארורומברכיךברוךויהיכאשרכלהי
צחקלברךאתיעקבויהיאךיצאיצאיעקבמאתפנייצחקא
ביוועשואחיובאמצידוויעשגםהואמטעמיםויבאלאב
יוויאמרלאביויקםאביויאכלמצידבנובעברתברכני
נפשךויאמרלויצחקאביומיאתהויאמראניבנךבכרךע
שוויחרדיצחקחרדהגדלהעדמאדויאמרמיאפואהואהצ
דצידויבאליואכלמכלבטרםתבואואברכהוגםברוךיה
יהכשמעעשואתדבריאביוויצעקצעקהגדלהומרהעדמא
דויאמרלאביוברכניגםאניאביויאמרבאאחיךבמרמה
ויקחברכתךויאמרהכיקראשמויעקבויעקבניזהפעמי
םאתבכרתילקחוהנהעתהלקחברכתיויאמרהלאאצלתלי
ברכהויעןיצחקויאמרלעשוהןגבירשמתיולךואתכלא
חיונתתילולעבדיםודגןותירשסמכתיוולכהאפואמה
אעשהבניויאמרעשואלאביוהברכהאחתהואלךאביברכ
ניגםאניאביוישאעשוקלוויבךויעןיצחקאביוויאמ
ראליוהנהמשמניהארץיהיהמושבךומטלהשמיםמעלוע
לחרבךתחיהואתאחיךתעבדוהיהכאשרתרידופרקתעלו
מעלצוארךוישטםעשואתיעקבעלהברכהאשרברכואביו
ויאמרעשובלבויקרבוימיאבלאביואהרגהאתיעקבאח
יויגדלרבקהאתדבריעשובנההגדלותשלחותקראליעק
בבנההקטןותאמראליוהנהעשואחיךמתנחםלךלהרגךו
עתהבנישמעבקליוקוםברחלךאללבןאחיחרנהוישבתע
מוימיםאחדיםעדאשרתשובחמתאחיךעדשובאףאחיךממ
ךושכחאתאשרעשיתלוושלחתיולקחתיךמשםלמהאשכלג
םשניכםיוםאחדותאמררבקהאליצחקקצתיבחיימפניב
נותחתאםלקחיעקבאשהמבנותחתכאלהמבנותהארץלמה
ליחייםויקראיצחקאליעקבויברךאתוויצוהוויאמר
לולאתקחאשהמבנותכנעןקוםלךפדנהארםביתהבתואל
אביאמךוקחלךמשםאשהמבנותלבןאחיאמךואלשדייבר
ךאתךויפרךוירבךוהייתלקהלעמיםויתןלךאתברכתא
ברהםלךולזרעךאתךלרשתךאתארץמגריךאשרנתןאלהי
םלאברהםוישלחיצחקאתיעקבוילךפדנהארםאללבןבן
בתואלהארמיאחירבקהאםיעקבועשוויראעשוכיברךי
צחקאתיעקבושלחאתופדנהארםלקחתלומשםאשהבברכו
אתוויצועליולאמרלאתקחאשהמבנותכנעןוישמעיעק
באלאביוואלאמווילךפדנהארםויראעשוכירעותבנו
תכנעןבעינייצחקאביווילךעשואלישמעאלויקחאתמ
חלתבתישמעאלבןאברהםאחותנביותעלנשיולולאשהו
יצאיעקבמבארשבעוילךחרנהויפגעבמקוםוילןשםכי
באהשמשויקחמאבניהמקוםוישםמראשתיווישכבבמקו
םההואויחלםוהנהסלםמצבארצהוראשומגיעהשמימהו
הנהמלאכיאלהיםעליםוירדיםבווהנהיהוהנצבעליו
ויאמראנייהוהאלהיאברהםאביךואלהייצחקהארץאש
ראתהשכבעליהלךאתננהולזרעךוהיהזרעךכעפרהארץ
ופרצתימהוקדמהוצפנהונגבהונברכובךכלמשפחתהא
דמהובזרעךוהנהאנכיעמךושמרתיךבכלאשרתלךוהשב
תיךאלהאדמההזאתכילאאעזבךעדאשראםעשיתיאתאשר
דברתילךוייקץיעקבמשנתוויאמראכןישיהוהבמקום
הזהואנכילאידעתיוייראויאמרמהנוראהמקוםהזהא
יןזהכיאםביתאלהיםוזהשערהשמיםוישכםיעקבבבקר
ויקחאתהאבןאשרשםמראשתיווישםאתהמצבהויצקשמן
עלראשהויקראאתשםהמקוםההואביתאלואולםלוזשםה
עירלראשנהוידריעקבנדרלאמראםיהיהאלהיםעמדיו
שמרניבדרךהזהאשראנכיהולךונתןלילחםלאכלובגד
ללבשושבתיבשלוםאלביתאביוהיהיהוהלילאלהיםוה
אבןהזאתאשרשמתימצבהיהיהביתאלהיםוכלאשרתתןל
יעשראעשרנולךוישאיעקברגליווילךארצהבניקדםו
יראוהנהבארבשדהוהנהשםשלשהעדריצאןרבציםעליה
כימןהבארההואישקוהעדריםוהאבןגדלהעלפיהבארו
נאספושמהכלהעדריםוגללואתהאבןמעלפיהבארוהשק
ואתהצאןוהשיבואתהאבןעלפיהבארלמקמהויאמרלהם
יעקבאחימאיןאתםויאמרומחרןאנחנוויאמרלהםהיד
עתםאתלבןבןנחורויאמרוידענוויאמרלהםהשלוםלו
ויאמרושלוםוהנהרחלבתובאהעםהצאןויאמרהןעודה
יוםגדוללאעתהאסףהמקנההשקוהצאןולכורעוויאמר
ולאנוכלעדאשריאספוכלהעדריםוגללואתהאבןמעלפ
יהבארוהשקינוהצאןעודנומדברעמםורחלבאהעםהצא
ןאשרלאביהכירעההואויהיכאשרראהיעקבאתרחלבתל
בןאחיאמוואתצאןלבןאחיאמוויגשיעקבויגלאתהאב
ןמעלפיהבארוישקאתצאןלבןאחיאמווישקיעקבלרחל
וישאאתקלוויבךויגדיעקבלרחלכיאחיאביההואוכי
בןרבקההואותרץותגדלאביהויהיכשמעלבןאתשמעיע
קבבןאחתווירץלקראתוויחבקלווינשקלוויביאהוא
לביתוויספרללבןאתכלהדבריםהאלהויאמרלולבןאך
עצמיובשריאתהוישבעמוחדשימיםויאמרלבןליעקבה
כיאחיאתהועבדתניחנםהגידהלימהמשכרתךוללבןשת
יבנותשםהגדלהלאהושםהקטנהרחלועינילאהרכותור
חלהיתהיפתתארויפתמראהויאהביעקבאתרחלויאמרא
עבדךשבעשניםברחלבתךהקטנהויאמרלבןטובתתיאתה
לךמתתיאתהלאישאחרשבהעמדיויעבדיעקבברחלשבעש
ניםויהיובעיניוכימיםאחדיםבאהבתואתהויאמריע
קבאללבןהבהאתאשתיכימלאוימיואבואהאליהויאסף
לבןאתכלאנשיהמקוםויעשמשתהויהיבערבויקחאתלא
הבתוויבאאתהאליוויבאאליהויתןלבןלהאתזלפהשפ
חתוללאהבתושפחהויהיבבקרוהנההואלאהויאמראלל
בןמהזאתעשיתליהלאברחלעבדתיעמךולמהרמיתניוי
אמרלבןלאיעשהכןבמקומנולתתהצעירהלפניהבכירה
מלאשבעזאתונתנהלךגםאתזאתבעבדהאשרתעבדעמדיע
ודשבעשניםאחרותויעשיעקבכןוימלאשבעזאתויתןל
ואתרחלבתולולאשהויתןלבןלרחלבתואתבלההשפחתו
להלשפחהויבאגםאלרחלויאהבגםאתרחלמלאהויעבדע
מועודשבעשניםאחרותויראיהוהכישנואהלאהויפתח
אתרחמהורחלעקרהותהרלאהותלדבןותקראשמוראובן
כיאמרהכיראהיהוהבענייכיעתהיאהבניאישיותהרע
ודותלדבןותאמרכישמעיהוהכישנואהאנכיויתןליג
םאתזהותקראשמושמעוןותהרעודותלדבןותאמרעתהה
פעםילוהאישיאליכיילדתילושלשהבניםעלכןקראשמ
ולויותהרעודותלדבןותאמרהפעםאודהאתיהוהעלכן
קראהשמויהודהותעמדמלדתותרארחלכילאילדהליעק
בותקנארחלבאחתהותאמראליעקבהבהליבניםואםאין
מתהאנכיויחראףיעקבברחלויאמרהתחתאלהיםאנכיא
שרמנעממךפריבטןותאמרהנהאמתיבלההבאאליהותלד
עלברכיואבנהגםאנכיממנהותתןלואתבלההשפחתהלא
שהויבאאליהיעקבותהרבלההותלדליעקבבןותאמררח
לדנניאלהיםוגםשמעבקליויתןליבןעלכןקראהשמוד
ןותהרעודותלדבלההשפחתרחלבןשניליעקבותאמררח
לנפתוליאלהיםנפתלתיעםאחתיגםיכלתיותקראשמונ
פתליותראלאהכיעמדהמלדתותקחאתזלפהשפחתהותתן
אתהליעקבלאשהותלדזלפהשפחתלאהליעקבבןותאמרל
אהבגדותקראאתשמוגדותלדזלפהשפחתלאהבןשניליע
קבותאמרלאהבאשריכיאשרוניבנותותקראאתשמואשר
וילךראובןבימיקצירחטיםוימצאדודאיםבשדהויבא
אתםאללאהאמוותאמררחלאללאהתנינאלימדודאיבנך
ותאמרלההמעטקחתךאתאישיולקחתגםאתדודאיבניות
אמררחללכןישכבעמךהלילהתחתדודאיבנךויבאיעקב
מןהשדהבערבותצאלאהלקראתוותאמראליתבואכישכר
שכרתיךבדודאיבניוישכבעמהבלילההואוישמעאלהי
םאללאהותהרותלדליעקבבןחמישיותאמרלאהנתןאלה
יםשכריאשרנתתישפחתילאישיותקראשמויששכרותהר
עודלאהותלדבןששיליעקבותאמרלאהזבדניאלהיםאת
יזבדטובהפעםיזבלניאישיכיילדתילוששהבניםותק
ראאתשמוזבלוןואחרילדהבתותקראאתשמהדינהויזכ
ראלהיםאתרחלוישמעאליהאלהיםויפתחאתרחמהותהר
ותלדבןותאמראסףאלהיםאתחרפתיותקראאתשמויוסף
לאמריסףיהוהליבןאחרויהיכאשרילדהרחלאתיוסףו
יאמריעקבאללבןשלחניואלכהאלמקומיולארציתנהא
תנשיואתילדיאשרעבדתיאתךבהןואלכהכיאתהידעתא
תעבדתיאשרעבדתיךויאמראליולבןאםנאמצאתיחןבע
יניךנחשתיויברכנייהוהבגללךויאמרנקבהשכרךעל
יואתנהויאמראליואתהידעתאתאשרעבדתיךואתאשרה
יהמקנךאתיכימעטאשרהיהלךלפניויפרץלרבויברךי
הוהאתךלרגליועתהמתיאעשהגםאנכילביתיויאמרמה
אתןלךויאמריעקבלאתתןלימאומהאםתעשהליהדברהז
האשובהארעהצאנךאשמראעברבכלצאנךהיוםהסרמשםכ
לשהנקדוטלואוכלשהחוםבכשביםוטלואונקדבעזיםו
היהשכריוענתהביצדקתיביוםמחרכיתבואעלשכרילפ
ניךכלאשראיננונקדוטלואבעזיםוחוםבכשביםגנוב
הואאתיויאמרלבןהןלויהיכדברךויסרביוםההואאת
התישיםהעקדיםוהטלאיםואתכלהעזיםהנקדותוהטלא
תכלאשרלבןבווכלחוםבכשביםויתןבידבניווישםדר
ךשלשתימיםבינווביןיעקבויעקברעהאתצאןלבןהנו
תרתויקחלויעקבמקללבנהלחולוזוערמוןויפצלבהן
פצלותלבנותמחשףהלבןאשרעלהמקלותויצגאתהמקלו
תאשרפצלברהטיםבשקתותהמיםאשרתבאןהצאןלשתותל
נכחהצאןויחמנהבבאןלשתותויחמוהצאןאלהמקלותו
תלדןהצאןעקדיםנקדיםוטלאיםוהכשביםהפרידיעקב
ויתןפניהצאןאלעקדוכלחוםבצאןלבןוישתלועדרים
לבדוולאשתםעלצאןלבןוהיהבכליחםהצאןהמקשרותו
שםיעקבאתהמקלותלעיניהצאןברהטיםליחמנהבמקלו
תובהעטיףהצאןלאישיםוהיההעטפיםללבןוהקשריםל
יעקבויפרץהאישמאדמאדויהילוצאןרבותושפחותוע
בדיםוגמליםוחמריםוישמעאתדבריבנילבןלאמרלקח
יעקבאתכלאשרלאבינוומאשרלאבינועשהאתכלהכבדה
זהויראיעקבאתפנילבןוהנהאיננועמוכתמולשלשום
ויאמריהוהאליעקבשובאלארץאבותיךולמולדתךואה
יהעמךוישלחיעקבויקראלרחלוללאההשדהאלצאנווי
אמרלהןראהאנכיאתפניאביכןכיאיננואליכתמלשלש
םואלהיאביהיהעמדיואתנהידעתןכיבכלכחיעבדתיא
תאביכןואביכןהתלביוהחלףאתמשכרתיעשרתמניםול
אנתנואלהיםלהרעעמדיאםכהיאמרנקדיםיהיהשכרךו
ילדוכלהצאןנקדיםואםכהיאמרעקדיםיהיהשכרךויל
דוכלהצאןעקדיםויצלאלהיםאתמקנהאביכםויתןליו
יהיבעתיחםהצאןואשאעיניואראבחלוםוהנההעתדים
העליםעלהצאןעקדיםנקדיםוברדיםויאמראלימלאךה
אלהיםבחלוםיעקבואמרהנניויאמרשאנאעיניךוראה
כלהעתדיםהעליםעלהצאןעקדיםנקדיםוברדיםכיראי
תיאתכלאשרלבןעשהלךאנכיהאלביתאלאשרמשחתשםמצ
בהאשרנדרתלישםנדרעתהקוםצאמןהארץהזאתושובאל
ארץמולדתךותעןרחלולאהותאמרנהלוהעודלנוחלקו
נחלהבביתאבינוהלואנכריותנחשבנולוכימכרנווי
אכלגםאכולאתכספנוכיכלהעשראשרהצילאלהיםמאבי
נולנוהואולבנינוועתהכלאשראמראלהיםאליךעשהו
יקםיעקבוישאאתבניוואתנשיועלהגמליםוינהגאתכ
למקנהוואתכלרכשואשררכשמקנהקנינואשררכשבפדן
ארםלבואאליצחקאביוארצהכנעןולבןהלךלגזזאתצא
נוותגנברחלאתהתרפיםאשרלאביהויגנביעקבאתלבל
בןהארמיעלבליהגידלוכיברחהואויברחהואוכלאשר
לוויקםויעבראתהנהרוישםאתפניוהרהגלעדויגדלל
בןביוםהשלישיכיברחיעקבויקחאתאחיועמווירדףא
חריודרךשבעתימיםוידבקאתובהרהגלעדויבאאלהים
אללבןהארמיבחלםהלילהויאמרלוהשמרלךפןתדברעם
יעקבמטובעדרעוישגלבןאתיעקבויעקבתקעאתאהלוב
הרולבןתקעאתאחיובהרהגלעדויאמרלבןליעקבמהעש
יתותגנבאתלבביותנהגאתבנתיכשביותחרבלמהנחבא
תלברחותגנבאתיולאהגדתליואשלחךבשמחהובשריםב
תףובכנורולאנטשתנילנשקלבניולבנתיעתההסכלתע
שוישלאלידילעשותעמכםרעואלהיאביכםאמשאמראלי
לאמרהשמרלךמדברעםיעקבמטובעדרעועתההלךהלכתכ
ינכסףנכספתהלביתאביךלמהגנבתאתאלהיויעןיעקב
ויאמרללבןכייראתיכיאמרתיפןתגזלאתבנותיךמעמ
יעםאשרתמצאאתאלהיךלאיחיהנגדאחינוהכרלךמהעמ
דיוקחלךולאידעיעקבכירחלגנבתםויבאלבןבאהליע
קבובאהללאהובאהלשתיהאמהתולאמצאויצאמאהללאה
ויבאבאהלרחלורחללקחהאתהתרפיםותשמםבכרהגמלו
תשבעליהםוימששלבןאתכלהאהלולאמצאותאמראלאבי
האליחרבעיניאדניכילואאוכללקוםמפניךכידרךנש
יםליויחפשולאמצאאתהתרפיםויחרליעקבוירבבלבן
ויעןיעקבויאמרללבןמהפשעימהחטאתיכידלקתאחרי
כימששתאתכלכלימהמצאתמכלכליביתךשיםכהנגדאחי
ואחיךויוכיחוביןשנינוזהעשריםשנהאנכיעמךרחל
יךועזיךלאשכלוואיליצאנךלאאכלתיטרפהלאהבאתי
אליךאנכיאחטנהמידיתבקשנהגנבתייוםוגנבתיליל
ההייתיביוםאכלניחרבוקרחבלילהותדדשנתימעיני
זהליעשריםשנהבביתךעבדתיךארבעעשרהשנהבשתיבנ
תיךושששניםבצאנךותחלףאתמשכרתיעשרתמניםלולי
אלהיאביאלהיאברהםופחדיצחקהיהליכיעתהריקםשל
חתניאתענייואתיגיעכפיראהאלהיםויוכחאמשויען
לבןויאמראליעקבהבנותבנתיוהבניםבניוהצאןצאנ
יוכלאשראתהראהליהואולבנתימהאעשהלאלההיוםאו
לבניהןאשרילדוועתהלכהנכרתהבריתאניואתהוהיה
לעדביניובינךויקחיעקבאבןוירימהמצבהויאמריע
קבלאחיולקטואבניםויקחואבניםויעשוגלויאכלוש
םעלהגלויקראלולבןיגרשהדותאויעקבקראלוגלעדו
יאמרלבןהגלהזהעדביניובינךהיוםעלכןקראשמוגל
עדוהמצפהאשראמריצףיהוהביניובינךכינסתראישמ
רעהואםתענהאתבנתיואםתקחנשיםעלבנתיאיןאישעמ
נוראהאלהיםעדביניובינךויאמרלבןליעקבהנההגל
הזהוהנההמצבהאשריריתיביניובינךעדהגלהזהועד
ההמצבהאםאנילאאעבראליךאתהגלהזהואםאתהלאתעב
ראליאתהגלהזהואתהמצבההזאתלרעהאלהיאברהםואל
הינחורישפטובינינואלהיאביהםוישבעיעקבבפחדא
ביויצחקויזבחיעקבזבחבהרויקראלאחיולאכללחםו
יאכלולחםוילינובהרוישכםלבןבבקרוינשקלבניוו
לבנותיוויברךאתהםוילךוישבלבןלמקמוויעקבהלך
לדרכוויפגעובומלאכיאלהיםויאמריעקבכאשרראםמ
חנהאלהיםזהויקראשםהמקוםההואמחניםוישלחיעקב
מלאכיםלפניואלעשואחיוארצהשעירשדהאדוםויצוא
תםלאמרכהתאמרוןלאדנילעשוכהאמרעבדךיעקבעםלב
ןגרתיואחרעדעתהויהילישורוחמורצאןועבדושפחה
ואשלחהלהגידלאדנילמצאחןבעיניךוישבוהמלאכים
אליעקבלאמרבאנואלאחיךאלעשווגםהלךלקראתךואר
בעמאותאישעמווייראיעקבמאדויצרלוויחץאתהעםא
שראתוואתהצאןואתהבקרוהגמליםלשנימחנותויאמר
אםיבואעשואלהמחנההאחתוהכהווהיההמחנההנשארל
פליטהויאמריעקבאלהיאביאברהםואלהיאבייצחקיה
וההאמראלישובלארצךולמולדתךואיטיבהעמךקטנתי
מכלהחסדיםומכלהאמתאשרעשיתאתעבדךכיבמקליעבר
תיאתהירדןהזהועתההייתילשנימחנותהצילנינאמי
דאחימידעשוכייראאנכיאתופןיבואוהכניאםעלבני
םואתהאמרתהיטבאיטיבעמךושמתיאתזרעךכחולהיםא
שרלאיספרמרבוילןשםבלילהההואויקחמןהבאבידומ
נחהלעשואחיועזיםמאתיםותישיםעשריםרחליםמאתי
םואיליםעשריםגמליםמיניקותובניהםשלשיםפרותא
רבעיםופריםעשרהאתנתעשריםועירםעשרהויתןבידע
בדיועדרעדרלבדוויאמראלעבדיועברולפניורוחתש
ימוביןעדרוביןעדרויצואתהראשוןלאמרכייפגשךע
שואחיושאלךלאמרלמיאתהואנהתלךולמיאלהלפניךו
אמרתלעבדךליעקבמנחההואשלוחהלאדנילעשווהנהג
םהואאחרינוויצוגםאתהשניגםאתהשלישיגםאתכלהה
לכיםאחריהעדריםלאמרכדברהזהתדברוןאלעשובמצא
כםאתוואמרתםגםהנהעבדךיעקבאחרינוכיאמראכפרה
פניובמנחהההלכתלפניואחריכןאראהפניואוליישא
פניותעברהמנחהעלפניווהואלןבלילהההואבמחנהו
יקםבלילההואויקחאתשתינשיוואתשתישפחתיוואתא
חדעשרילדיוויעבראתמעבריבקויקחםויעברםאתהנח
לויעבראתאשרלוויותריעקבלבדוויאבקאישעמועדע
לותהשחרויראכילאיכללוויגעבכףירכוותקעכףירך
יעקבבהאבקועמוויאמרשלחניכיעלההשחרויאמרלאא
שלחךכיאםברכתניויאמראליומהשמךויאמריעקבויא
מרלאיעקביאמרעודשמךכיאםישראלכישריתעםאלהים
ועםאנשיםותוכלוישאליעקבויאמרהגידהנאשמךויא
מרלמהזהתשאללשמיויברךאתושםויקראיעקבשםהמקו
םפניאלכיראיתיאלהיםפניםאלפניםותנצלנפשיויז
רחלוהשמשכאשרעבראתפנואלוהואצלעעלירכועלכןל
איאכלובניישראלאתגידהנשהאשרעלכףהירךעדהיום
הזהכינגעבכףירךיעקבבגידהנשהוישאיעקבעיניוו
יראוהנהעשובאועמוארבעמאותאישויחץאתהילדיםע
ללאהועלרחלועלשתיהשפחותוישםאתהשפחותואתילד
יהןראשנהואתלאהוילדיהאחרניםואתרחלואתיוסףא
חרניםוהואעברלפניהםוישתחוארצהשבעפעמיםעדגש
תועדאחיווירץעשולקראתוויחבקהוויפלעלצוארוו
ישקהוויבכווישאאתעיניוויראאתהנשיםואתהילדי
םויאמרמיאלהלךויאמרהילדיםאשרחנןאלהיםאתעבד
ךותגשןהשפחותהנהוילדיהןותשתחויןותגשגםלאהו
ילדיהוישתחווואחרנגשיוסףורחלוישתחווויאמרמ
ילךכלהמחנההזהאשרפגשתיויאמרלמצאחןבעיניאדנ
יויאמרעשוישלירבאחייהילךאשרלךויאמריעקבאלנ
אאםנאמצאתיחןבעיניךולקחתמנחתימידיכיעלכןרא
יתיפניךכראתפניאלהיםותרצניקחנאאתברכתיאשרה
באתלךכיחנניאלהיםוכיישליכלויפצרבוויקחויאמ
רנסעהונלכהואלכהלנגדךויאמראליואדניידעכיהי
לדיםרכיםוהצאןוהבקרעלותעליודפקוםיוםאחדומת
וכלהצאןיעברנאאדנילפניעבדוואניאתנהלהלאטיל
רגלהמלאכהאשרלפניולרגלהילדיםעדאשראבאאלאדנ
ישעירהויאמרעשואציגהנאעמךמןהעםאשראתיויאמר
למהזהאמצאחןבעיניאדניוישבביוםההואעשולדרכו
שעירהויעקבנסעסכתהויבןלוביתולמקנהועשהסכתע
לכןקראשםהמקוםסכותויבאיעקבשלםעירשכםאשרבאר
ץכנעןבבאומפדןארםויחןאתפניהעירויקןאתחלקתה
שדהאשרנטהשםאהלומידבניחמוראבישכםבמאהקשיטה
ויצבשםמזבחויקראלואלאלהיישראלותצאדינהבתלא
האשרילדהליעקבלראותבבנותהארץויראאתהשכםבןח
מורהחוינשיאהארץויקחאתהוישכבאתהויענהותדבק
נפשובדינהבתיעקבויאהבאתהנערוידברעללבהנערו
יאמרשכםאלחמוראביולאמרקחליאתהילדההזאתלאשה
ויעקבשמעכיטמאאתדינהבתוובניוהיואתמקנהובשד
הוהחרשיעקבעדבאםויצאחמוראבישכםאליעקבלדברא
תוובנייעקבבאומןהשדהכשמעםויתעצבוהאנשיםויח
רלהםמאדכינבלהעשהבישראללשכבאתבתיעקבוכןלאי
עשהוידברחמוראתםלאמרשכםבניחשקהנפשובבתכםתנ
ונאאתהלולאשהוהתחתנואתנובנתיכםתתנולנוואתב
נתינותקחולכםואתנותשבווהארץתהיהלפניכםשבוו
סחרוהוהאחזובהויאמרשכםאלאביהואלאחיהאמצאחן
בעיניכםואשרתאמרואליאתןהרבועלימאדמהרומתןו
אתנהכאשרתאמרואליותנוליאתהנערלאשהויענובני
יעקבאתשכםואתחמוראביובמרמהוידברואשרטמאאתד
ינהאחתםויאמרואליהםלאנוכללעשותהדברהזהלתתא
תאחתנולאישאשרלוערלהכיחרפההואלנואךבזאתנאו
תלכםאםתהיוכמנולהמללכםכלזכרונתנואתבנתינול
כםואתבנתיכםנקחלנווישבנואתכםוהיינולעםאחדו
אםלאתשמעואלינולהמולולקחנואתבתנווהלכנוויי
טבודבריהםבעיניחמורובעינישכםבןחמורולאאחרה
נערלעשותהדברכיחפץבבתיעקבוהואנכבדמכלביתאב
יוויבאחמורושכםבנואלשערעירםוידברואלאנשיעי
רםלאמרהאנשיםהאלהשלמיםהםאתנווישבובארץויסח
רואתהוהארץהנהרחבתידיםלפניהםאתבנתםנקחלנול
נשיםואתבנתינונתןלהםאךבזאתיאתולנוהאנשיםלש
בתאתנולהיותלעםאחדבהמוללנוכלזכרכאשרהםנמלי
םמקנהםוקנינםוכלבהמתםהלואלנוהםאךנאותהלהםו
ישבואתנווישמעואלחמורואלשכםבנוכליצאישערעי
רווימלוכלזכרכליצאישערעירוויהיביוםהשלישיב
היותםכאביםויקחושניבנייעקבשמעוןולויאחידינ
האישחרבוויבאועלהעירבטחויהרגוכלזכרואתחמור
ואתשכםבנוהרגולפיחרבויקחואתדינהמביתשכםויצ
אובנייעקבבאועלהחלליםויבזוהעיראשרטמאואחות
םאתצאנםואתבקרםואתחמריהםואתאשרבעירואתאשרב
שדהלקחוואתכלחילםואתכלטפםואתנשיהםשבוויבזו
ואתכלאשרבביתויאמריעקבאלשמעוןואללויעכרתםא
תילהבאישניבישבהארץבכנעניובפרזיואנימתימספ
רונאספועליוהכוניונשמדתיאניוביתיויאמרוהכז
ונהיעשהאתאחותנוויאמראלהיםאליעקבקוםעלהבית
אלושבשםועשהשםמזבחלאלהנראהאליךבברחךמפניעש
ואחיךויאמריעקבאלביתוואלכלאשרעמוהסרואתאלה
יהנכראשרבתככםוהטהרווהחליפושמלתיכםונקומהו
נעלהביתאלואעשהשםמזבחלאלהענהאתיביוםצרתיוי
היעמדיבדרךאשרהלכתיויתנואליעקבאתכלאלהיהנכ
ראשרבידםואתהנזמיםאשרבאזניהםויטמןאתםיעקבת
חתהאלהאשרעםשכםויסעוויהיחתתאלהיםעלהעריםאש
רסביבותיהםולארדפואחריבנייעקבויבאיעקבלוזה
אשרבארץכנעןהואביתאלהואוכלהעםאשרעמוויבןשם
מזבחויקראלמקוםאלביתאלכישםנגלואליוהאלהיםב
ברחומפניאחיוותמתדברהמינקתרבקהותקברמתחתלב
יתאלתחתהאלוןויקראשמואלוןבכותויראאלהיםאלי
עקבעודבבאומפדןארםויברךאתוויאמרלואלהיםשמך
יעקבלאיקראשמךעודיעקבכיאםישראליהיהשמךויקר
אאתשמוישראלויאמרלואלהיםאניאלשדיפרהורבהגו
יוקהלגויםיהיהממךומלכיםמחלציךיצאוואתהארץא
שרנתתילאברהםוליצחקלךאתננהולזרעךאחריךאתןא
תהארץויעלמעליואלהיםבמקוםאשרדבראתוויצביעק
במצבהבמקוםאשרדבראתומצבתאבןויסךעליהנסךויצ
קעליהשמןויקראיעקבאתשםהמקוםאשרדבראתושםאלה
יםביתאלויסעומביתאלויהיעודכברתהארץלבואאפר
תהותלדרחלותקשבלדתהויהיבהקשתהבלדתהותאמרלה
המילדתאלתיראיכיגםזהלךבןויהיבצאתנפשהכימתה
ותקראשמובןאוניואביוקראלובנימיןותמתרחלותק
ברבדרךאפרתההואביתלחםויצביעקבמצבהעלקברתהה
ואמצבתקברתרחלעדהיוםויסעישראלויטאהלהמהלאה
למגדלעדרויהיבשכןישראלבארץההואוילךראובןוי
שכבאתבלההפילגשאביווישמעישראלויהיובנייעקב
שניםעשרבנילאהבכוריעקבראובןושמעוןולויויהו
דהויששכרוזבלוןבנירחליוסףובנימןובניבלההשפ
חתרחלדןונפתליובניזלפהשפחתלאהגדואשראלהבני
יעקבאשרילדלובפדןארםויבאיעקבאליצחקאביוממר
אקריתהארבעהואחברוןאשרגרשםאברהםויצחקויהיו
ימייצחקמאתשנהושמניםשנהויגועיצחקוימתויאסף
אלעמיוזקןושבעימיםויקברואתועשוויעקבבניווא
להתלדותעשוהואאדוםעשולקחאתנשיומבנותכנעןאת
עדהבתאילוןהחתיואתאהליבמהבתענהבתצבעוןהחוי
ואתבשמתבתישמעאלאחותנביותותלדעדהלעשואתאלי
פזובשמתילדהאתרעואלואהליבמהילדהאתיעישואתי
עלםואתקרחאלהבניעשואשרילדולובארץכנעןויקחע
שואתנשיוואתבניוואתבנתיוואתכלנפשותביתוואת
מקנהוואתכלבהמתוואתכלקנינואשררכשבארץכנעןו
ילךאלארץמפנייעקבאחיוכיהיהרכושםרבמשבתיחדו
ולאיכלהארץמגוריהםלשאתאתםמפנימקניהםוישבעש
ובהרשעירעשוהואאדוםואלהתלדותעשואביאדוםבהר
שעיראלהשמותבניעשואליפזבןעדהאשתעשורעואלבן
בשמתאשתעשוויהיובניאליפזתימןאומרצפווגעתםו
קנזותמנעהיתהפילגשלאליפזבןעשוותלדלאליפזאת
עמלקאלהבניעדהאשתעשוואלהבנירעואלנחתוזרחשמ
הומזהאלההיובניבשמתאשתעשוואלההיובניאהליבמ
הבתענהבתצבעוןאשתעשוותלדלעשואתיעישואתיעלם
ואתקרחאלהאלופיבניעשובניאליפזבכורעשואלוףת
ימןאלוףאומראלוףצפואלוףקנזאלוףקרחאלוףגעתם
אלוףעמלקאלהאלופיאליפזבארץאדוםאלהבניעדהוא
להבנירעואלבןעשואלוףנחתאלוףזרחאלוףשמהאלוף
מזהאלהאלופירעואלבארץאדוםאלהבניבשמתאשתעשו
ואלהבניאהליבמהאשתעשואלוףיעושאלוףיעלםאלוף
קרחאלהאלופיאהליבמהבתענהאשתעשואלהבניעשווא
להאלופיהםהואאדוםאלהבנישעירהחריישביהארץלו
טןושובלוצבעוןוענהודשוןואצרודישןאלהאלופיה
חריבנישעירבארץאדוםויהיובנילוטןחריוהימםוא
חותלוטןתמנעואלהבנישובלעלוןומנחתועיבלשפוו
אונםואלהבניצבעוןואיהוענההואענהאשרמצאאתהי
מםבמדברברעתואתהחמריםלצבעוןאביוואלהבניענה
דשןואהליבמהבתענהואלהבנידישןחמדןואשבןויתר
ןוכרןאלהבניאצרבלהןוזעוןועקןאלהבנידישןעוץ
וארןאלהאלופיהחריאלוףלוטןאלוףשובלאלוףצבעו
ןאלוףענהאלוףדשןאלוףאצראלוףדישןאלהאלופיהח
רילאלפיהםבארץשעירואלההמלכיםאשרמלכובארץאד
וםלפנימלךמלךלבניישראלוימלךבאדוםבלעבןבעור
ושםעירודנהבהוימתבלעוימלךתחתיויובבבןזרחמב
צרהוימתיובבוימלךתחתיוחשםמארץהתימניוימתחש
םוימלךתחתיוהדדבןבדדהמכהאתמדיןבשדהמואבושם
עירועויתוימתהדדוימלךתחתיושמלהממשרקהוימתש
מלהוימלךתחתיושאולמרחבותהנהרוימתשאולוימלך
תחתיובעלחנןבןעכבורוימתבעלחנןבןעכבורוימלך
תחתיוהדרושםעירופעוושםאשתומהיטבאלבתמטרדבת
מיזהבואלהשמותאלופיעשולמשפחתםלמקמתםבשמתםא
לוףתמנעאלוףעלוהאלוףיתתאלוףאהליבמהאלוףאלה
אלוףפינןאלוףקנזאלוףתימןאלוףמבצראלוףמגדיא
לאלוףעירםאלהאלופיאדוםלמשבתםבארץאחזתםהואע
שואביאדוםוישביעקבבארץמגוריאביובארץכנעןאל
התלדותיעקביוסףבןשבעעשרהשנההיהרעהאתאחיובצ
אןוהואנעראתבניבלההואתבניזלפהנשיאביוויבאי
וסףאתדבתםרעהאלאביהםוישראלאהבאתיוסףמכלבני
וכיבןזקניםהואלוועשהלוכתנתפסיםויראואחיוכי
אתואהבאביהםמכלאחיווישנאואתוולאיכלודברולש
לםויחלםיוסףחלוםויגדלאחיוויוספועודשנאאתוו
יאמראליהםשמעונאהחלוםהזהאשרחלמתיוהנהאנחנו
מאלמיםאלמיםבתוךהשדהוהנהקמהאלמתיוגםנצבהוה
נהתסבינהאלמתיכםותשתחויןלאלמתיויאמרולואחי
והמלךתמלךעלינואםמשולתמשלבנוויוספועודשנאא
תועלחלמתיוועלדבריוויחלםעודחלוםאחרויספראת
ולאחיוויאמרהנהחלמתיחלוםעודוהנההשמשוהירחו
אחדעשרכוכביםמשתחויםליויספראלאביוואלאחיוו
יגערבואביוויאמרלומההחלוםהזהאשרחלמתהבואנב
ואאניואמךואחיךלהשתחותלךארצהויקנאובואחיוו
אביושמראתהדברוילכואחיולרעותאתצאןאביהםבשכ
םויאמרישראלאליוסףהלואאחיךרעיםבשכםלכהואשל
חךאליהםויאמרלוהנניויאמרלולךנאראהאתשלוםאח
יךואתשלוםהצאןוהשבנידברוישלחהומעמקחברוןוי
באשכמהוימצאהואישוהנהתעהבשדהוישאלהוהאישלא
מרמהתבקשויאמראתאחיאנכימבקשהגידהנאליאיפהה
םרעיםויאמרהאישנסעומזהכישמעתיאמריםנלכהדתי
נהוילךיוסףאחראחיווימצאםבדתןויראואתומרחקו
בטרםיקרבאליהםויתנכלואתולהמיתוויאמרואישאל
אחיוהנהבעלהחלמותהלזהבאועתהלכוונהרגהוונשל
כהובאחדהברותואמרנוחיהרעהאכלתהוונראהמהיהי
וחלמתיווישמעראובןויצלהומידםויאמרלאנכנונפ
שויאמראלהםראובןאלתשפכודםהשליכואתואלהבורה
זהאשרבמדברוידאלתשלחובולמעןהצילאתומידםלהש
יבואלאביוויהיכאשרבאיוסףאלאחיוויפשיטואתיו
סףאתכתנתואתכתנתהפסיםאשרעליוויקחהווישלכוא
תוהברהוהבוררקאיןבומיםוישבולאכללחםוישאועי
ניהםויראווהנהארחתישמעאליםבאהמגלעדוגמליהם
נשאיםנכאתוצריולטהולכיםלהורידמצרימהויאמרי
הודהאלאחיומהבצעכינהרגאתאחינווכסינואתדמול
כוונמכרנולישמעאליםוידנואלתהיבוכיאחינובשר
נוהואוישמעואחיוויעברואנשיםמדיניםסחריםוימ
שכוויעלואתיוסףמןהבורוימכרואתיוסףלישמעאלי
םבעשריםכסףויביאואתיוסףמצרימהוישבראובןאלה
בורוהנהאיןיוסףבבורויקרעאתבגדיווישבאלאחיו
ויאמרהילדאיננוואניאנהאניבאויקחואתכתנתיוס
ףוישחטושעירעזיםויטבלואתהכתנתבדםוישלחואתכ
תנתהפסיםויביאואלאביהםויאמרוזאתמצאנוהכרנא
הכתנתבנךהואאםלאויכירהויאמרכתנתבניחיהרעהא
כלתהוטרףטרףיוסףויקרעיעקבשמלתיווישםשקבמתנ
יוויתאבלעלבנוימיםרביםויקמוכלבניווכלבנתיו
לנחמווימאןלהתנחםויאמרכיארדאלבניאבלשאלהוי
בךאתואביווהמדניםמכרואתואלמצריםלפוטיפרסרי
ספרעהשרהטבחיםויהיבעתההואוירדיהודהמאתאחיו
ויטעדאישעדלמיושמוחירהויראשםיהודהבתאישכנע
ניושמושועויקחהויבאאליהותהרותלדבןויקראאתש
מוערותהרעודותלדבןותקראאתשמואונןותסףעודות
לדבןותקראאתשמושלהוהיהבכזיבבלדתהאתוויקחיה
ודהאשהלערבכורוושמהתמרויהיערבכוריהודהרעבע
ינייהוהוימתהויהוהויאמריהודהלאונןבאאלאשתא
חיךויבםאתהוהקםזרעלאחיךוידעאונןכילאלויהיה
הזרעוהיהאםבאאלאשתאחיוושחתארצהלבלתינתןזרע
לאחיווירעבעינייהוהאשרעשהוימתגםאתוויאמריה
ודהלתמרכלתושביאלמנהביתאביךעדיגדלשלהבניכי
אמרפןימותגםהואכאחיוותלךתמרותשבביתאביהויר
בוהימיםותמתבתשועאשתיהודהוינחםיהודהויעלעל
גזזיצאנוהואוחירהרעהוהעדלמיתמנתהויגדלתמרל
אמרהנהחמיךעלהתמנתהלגזצאנוותסרבגדיאלמנותה
מעליהותכסבצעיףותתעלףותשבבפתחעיניםאשרעלדר
ךתמנתהכיראתהכיגדלשלהוהואלאנתנהלולאשהוירא
היהודהויחשבהלזונהכיכסתהפניהויטאליהאלהדרך
ויאמרהבהנאאבואאליךכילאידעכיכלתוהואותאמרמ
התתןליכיתבואאליויאמראנכיאשלחגדיעזיםמןהצא
ןותאמראםתתןערבוןעדשלחךויאמרמההערבוןאשראת
ןלךותאמרחתמךופתילךומטךאשרבידךויתןלהויבאא
ליהותהרלוותקםותלךותסרצעיפהמעליהותלבשבגדי
אלמנותהוישלחיהודהאתגדיהעזיםבידרעהוהעדלמי
לקחתהערבוןמידהאשהולאמצאהוישאלאתאנשימקמהל
אמראיההקדשההואבעיניםעלהדרךויאמרולאהיתהבז
הקדשהוישבאליהודהויאמרלאמצאתיהוגםאנשיהמקו
םאמרולאהיתהבזהקדשהויאמריהודהתקחלהפןנהיהל
בוזהנהשלחתיהגדיהזהואתהלאמצאתהויהיכמשלשחד
שיםויגדליהודהלאמרזנתהתמרכלתךוגםהנההרהלזנ
וניםויאמריהודההוציאוהותשרףהואמוצאתוהיאשל
חהאלחמיהלאמרלאישאשראלהלואנכיהרהותאמרהכרנ
אלמיהחתמתוהפתיליםוהמטההאלהויכריהודהויאמר
צדקהממניכיעלכןלאנתתיהלשלהבניולאיסףעודלדע
תהויהיבעתלדתהוהנהתאומיםבבטנהויהיבלדתהוית
ןידותקחהמילדתותקשרעלידושנילאמרזהיצאראשנה
ויהיכמשיבידווהנהיצאאחיוותאמרמהפרצתעליךפר
ץויקראשמופרץואחריצאאחיואשרעלידוהשניויקרא
שמוזרחויוסףהורדמצרימהויקנהופוטיפרסריספרע
השרהטבחיםאישמצרימידהישמעאליםאשרהורדהושמה
ויהייהוהאתיוסףויהיאישמצליחויהיבביתאדניוה
מצריויראאדניוכייהוהאתווכלאשרהואעשהיהוהמצ
ליחבידווימצאיוסףחןבעיניווישרתאתוויפקדהוע
לביתווכלישלונתןבידוויהימאזהפקידאתובביתוו
עלכלאשרישלוויברךיהוהאתביתהמצריבגלליוסףוי
היברכתיהוהבכלאשרישלובביתובשדהויעזבכלאשרל
ובידיוסףולאידעאתומאומהכיאםהלחםאשרהואאוכל
ויהייוסףיפהתארויפהמראהויהיאחרהדבריםהאלהו
תשאאשתאדניואתעיניהאליוסףותאמרשכבהעמיוימא
ןויאמראלאשתאדניוהןאדנילאידעאתימהבביתוכלא
שרישלונתןבידיאיננוגדולבביתהזהממניולאחשךמ
מנימאומהכיאםאותךבאשראתאשתוואיךאעשההרעההג
דלההזאתוחטאתילאלהיםויהיכדברהאליוסףיוםיום
ולאשמעאליהלשכבאצלהלהיותעמהויהיכהיוםהזהוי
באהביתהלעשותמלאכתוואיןאישמאנשיהביתשםבבית
ותתפשהובבגדולאמרשכבהעמיויעזבבגדובידהוינס
ויצאהחוצהויהיכראותהכיעזבבגדובידהוינסהחוצ
הותקראלאנשיביתהותאמרלהםלאמרראוהביאלנואיש
עברילצחקבנובאאלילשכבעמיואקראבקולגדולויהי
כשמעוכיהרימתיקוליואקראויעזבבגדואצליוינסו
יצאהחוצהותנחבגדואצלהעדבואאדניואלביתוותדב
ראליוכדבריםהאלהלאמרבאאליהעבדהעבריאשרהבאת
לנולצחקביויהיכהרימיקוליואקראויעזבבגדואצל
יוינסהחוצהויהיכשמעאדניואתדבריאשתואשרדברה
אליולאמרכדבריםהאלהעשהליעבדךויחראפוויקחאד
נייוסףאתוויתנהואלביתהסהרמקוםאשראסוריהמלך
אסוריםויהישםבביתהסהרויהייהוהאתיוסףויטאלי
וחסדויתןחנובעינישרביתהסהרויתןשרביתהסהרבי
דיוסףאתכלהאסירםאשרבביתהסהרואתכלאשרעשיםשם
הואהיהעשהאיןשרביתהסהרראהאתכלמאומהבידובאש
ריהוהאתוואשרהואעשהיהוהמצליחויהיאחרהדברים
האלהחטאומשקהמלךמצריםוהאפהלאדניהםלמלךמצרי
םויקצףפרעהעלשניסריסיועלשרהמשקיםועלשרהאופ
יםויתןאתםבמשמרביתשרהטבחיםאלביתהסהרמקוםאש
ריוסףאסורשםויפקדשרהטבחיםאתיוסףאתםוישרתאת
םויהיוימיםבמשמרויחלמוחלוםשניהםאישחלמובלי
להאחדאישכפתרוןחלמוהמשקהוהאפהאשרלמלךמצרים
אשראסוריםבביתהסהרויבאאליהםיוסףבבקרויראאת
םוהנםזעפיםוישאלאתסריסיפרעהאשראתובמשמרבית
אדניולאמרמדועפניכםרעיםהיוםויאמרואליוחלום
חלמנוופתראיןאתוויאמראלהםיוסףהלואלאלהיםפת
רניםספרונאליויספרשרהמשקיםאתחלמוליוסףויאמ
רלובחלומיוהנהגפןלפניובגפןשלשהשריגםוהואכפ
רחתעלתהנצההבשילואשכלתיהענביםוכוספרעהבידי
ואקחאתהענביםואשחטאתםאלכוספרעהואתןאתהכוסע
לכףפרעהויאמרלויוסףזהפתרנושלשתהשרגיםשלשתי
מיםהםבעודשלשתימיםישאפרעהאתראשךוהשיבךעלכנ
ךונתתכוספרעהבידוכמשפטהראשוןאשרהייתמשקהוכ
יאםזכרתניאתךכאשרייטבלךועשיתנאעמדיחסדוהזכ
רתניאלפרעהוהוצאתנימןהביתהזהכיגנבגנבתימאר
ץהעבריםוגםפהלאעשיתימאומהכישמואתיבבורוירא
שרהאפיםכיטובפתרויאמראליוסףאףאניבחלומיוהנ
השלשהסליחריעלראשיובסלהעליוןמכלמאכלפרעהמע
שהאפהוהעוףאכלאתםמןהסלמעלראשיויעןיוסףויאמ
רזהפתרנושלשתהסליםשלשתימיםהםבעודשלשתימיםי
שאפרעהאתראשךמעליךותלהאותךעלעץואכלהעוףאתב
שרךמעליךויהיביוםהשלישייוםהלדתאתפרעהויעשמ
שתהלכלעבדיווישאאתראששרהמשקיםואתראששרהאפי
םבתוךעבדיווישבאתשרהמשקיםעלמשקהוויתןהכוסע
לכףפרעהואתשרהאפיםתלהכאשרפתרלהםיוסףולאזכר
שרהמשקיםאתיוסףוישכחהוויהימקץשנתיםימיםופר
עהחלםוהנהעמדעלהיארוהנהמןהיארעלתשבעפרותיפ
ותמראהובריאתבשרותרעינהבאחווהנהשבעפרותאחר
ותעלותאחריהןמןהיאררעותמראהודקותבשרותעמדנ
האצלהפרותעלשפתהיארותאכלנההפרותרעותהמראהו
דקתהבשראתשבעהפרותיפתהמראהוהבריאתוייקץפרע
הויישןויחלםשניתוהנהשבעשבליםעלותבקנהאחדבר
יאותוטבותוהנהשבעשבליםדקותושדופתקדיםצמחות
אחריהןותבלענההשבליםהדקותאתשבעהשבליםהבריא
ותוהמלאותוייקץפרעהוהנהחלוםויהיבבקרותפעםר
וחווישלחויקראאתכלחרטמימצריםואתכלחכמיהויס
פרפרעהלהםאתחלמוואיןפותראותםלפרעהוידברשרה
משקיםאתפרעהלאמראתחטאיאנימזכירהיוםפרעהקצף
עלעבדיוויתןאתיבמשמרביתשרהטבחיםאתיואתשרהא
פיםונחלמהחלוםבלילהאחדאניוהואאישכפתרוןחלמ
וחלמנוושםאתנונערעבריעבדלשרהטבחיםונספרלוו
יפתרלנואתחלמתינואישכחלמופתרויהיכאשרפתרלנ
וכןהיהאתיהשיבעלכניואתותלהוישלחפרעהויקראא
תיוסףויריצהומןהבורויגלחויחלףשמלתיוויבאאל
פרעהויאמרפרעהאליוסףחלוםחלמתיופתראיןאתווא
נישמעתיעליךלאמרתשמעחלוםלפתראתוויעןיוסףאת
פרעהלאמרבלעדיאלהיםיענהאתשלוםפרעהוידברפרע
האליוסףבחלמיהנניעמדעלשפתהיארוהנהמןהיארעל
תשבעפרותבריאותבשרויפתתארותרעינהבאחווהנהש
בעפרותאחרותעלותאחריהןדלותורעותתארמאדורקו
תבשרלאראיתיכהנהבכלארץמצריםלרעותאכלנההפרו
תהרקותוהרעותאתשבעהפרותהראשנותהבריאתותבאנ
האלקרבנהולאנודעכיבאואלקרבנהומראיהןרעכאשר
בתחלהואיקץואראבחלמיוהנהשבעשבליםעלתבקנהאח
דמלאתוטבותוהנהשבעשבליםצנמותדקותשדפותקדים
צמחותאחריהםותבלעןהשבליםהדקתאתשבעהשבליםהט
בותואמראלהחרטמיםואיןמגידליויאמריוסףאלפרע
החלוםפרעהאחדהואאתאשרהאלהיםעשההגידלפרעהשב
עפרתהטבתשבעשניםהנהושבעהשבליםהטבתשבעשניםה
נהחלוםאחדהואושבעהפרותהרקותוהרעתהעלתאחריה
ןשבעשניםהנהושבעהשבליםהרקותשדפותהקדיםיהיו
שבעשנירעבהואהדבראשרדברתיאלפרעהאשרהאלהיםע
שההראהאתפרעההנהשבעשניםבאותשבעגדולבכלארץמ
צריםוקמושבעשנירעבאחריהןונשכחכלהשבעבארץמצ
ריםוכלההרעבאתהארץולאיודעהשבעבארץמפניהרעב
ההואאחריכןכיכבדהואמאדועלהשנותהחלוםאלפרעה
פעמיםכינכוןהדברמעםהאלהיםוממהרהאלהיםלעשתו
ועתהיראפרעהאישנבוןוחכםוישיתהועלארץמצריםי
עשהפרעהויפקדפקדיםעלהארץוחמשאתארץמצריםבשב
עשניהשבעויקבצואתכלאכלהשניםהטבותהבאתהאלהו
יצברוברתחתידפרעהאכלבעריםושמרווהיההאכללפק
דוןלארץלשבעשניהרעבאשרתהייןבארץמצריםולאתכ
רתהארץברעבוייטבהדברבעיניפרעהובעיניכלעבדי
וויאמרפרעהאלעבדיוהנמצאכזהאישאשררוחאלהיםב
וויאמרפרעהאליוסףאחריהודיעאלהיםאותךאתכלזא
תאיןנבוןוחכםכמוךאתהתהיהעלביתיועלפיךישקכל
עמירקהכסאאגדלממךויאמרפרעהאליוסףראהנתתיאת
ךעלכלארץמצריםויסרפרעהאתטבעתומעלידוויתןאת
העלידיוסףוילבשאתובגדיששוישםרבדהזהבעלצואר
ווירכבאתובמרכבתהמשנהאשרלוויקראולפניואברך
ונתוןאתועלכלארץמצריםויאמרפרעהאליוסףאניפר
עהובלעדיךלאיריםאישאתידוואתרגלובכלארץמצרי
םויקראפרעהשםיוסףצפנתפענחויתןלואתאסנתבתפו
טיפרעכהןאןלאשהויצאיוסףעלארץמצריםויוסףבןש
לשיםשנהבעמדולפניפרעהמלךמצריםויצאיוסףמלפנ
יפרעהויעברבכלארץמצריםותעשהארץבשבעשניהשבע
לקמציםויקבץאתכלאכלשבעשניםאשרהיובארץמצרים
ויתןאכלבעריםאכלשדההעיראשרסביבתיהנתןבתוכה
ויצבריוסףברכחולהיםהרבהמאדעדכיחדללספרכיאי
ןמספרוליוסףילדשניבניםבטרםתבואשנתהרעבאשרי
לדהלואסנתבתפוטיפרעכהןאוןויקראיוסףאתשםהבכ
ורמנשהכינשניאלהיםאתכלעמליואתכלביתאביואתש
םהשניקראאפריםכיהפרניאלהיםבארץענייותכלינה
שבעשניהשבעאשרהיהבארץמצריםותחלינהשבעשניהר
עבלבואכאשראמריוסףויהירעבבכלהארצותובכלארץ
מצריםהיהלחםותרעבכלארץמצריםויצעקהעםאלפרעה
ללחםויאמרפרעהלכלמצריםלכואליוסףאשריאמרלכם
תעשווהרעבהיהעלכלפניהארץויפתחיוסףאתכלאשרב
הםוישברלמצריםויחזקהרעבבארץמצריםוכלהארץבא
ומצרימהלשבראליוסףכיחזקהרעבבכלהארץויראיעק
בכייששברבמצריםויאמריעקבלבניולמהתתראוויאמ
רהנהשמעתיכייששברבמצריםרדושמהושברולנומשםו
נחיהולאנמותוירדואחייוסףעשרהלשברברממצריםו
אתבנימיןאחייוסףלאשלחיעקבאתאחיוכיאמרפןיקר
אנואסוןויבאובניישראללשברבתוךהבאיםכיהיההר
עבבארץכנעןויוסףהואהשליטעלהארץהואהמשבירלכ
לעםהארץויבאואחייוסףוישתחוולואפיםארצהוירא
יוסףאתאחיוויכרםויתנכראליהםוידבראתםקשותוי
אמראלהםמאיןבאתםויאמרומארץכנעןלשבראכלויכר
יוסףאתאחיווהםלאהכרהוויזכריוסףאתהחלמותאשר
חלםלהםויאמראלהםמרגליםאתםלראותאתערותהארץב
אתםויאמרואליולאאדניועבדיךבאולשבראכלכלנוב
ניאישאחדנחנוכניםאנחנולאהיועבדיךמרגליםויא
מראלהםלאכיערותהארץבאתםלראותויאמרושניםעשר
עבדיךאחיםאנחנובניאישאחדבארץכנעןוהנההקטןא
תאבינוהיוםוהאחדאיננוויאמראלהםיוסףהואאשרד
ברתיאלכםלאמרמרגליםאתםבזאתתבחנוחיפרעהאםתצ
אומזהכיאםבבואאחיכםהקטןהנהשלחומכםאחדויקחא
תאחיכםואתםהאסרוויבחנודבריכםהאמתאתכםואםלא
חיפרעהכימרגליםאתםויאסףאתםאלמשמרשלשתימיםו
יאמראלהםיוסףביוםהשלישיזאתעשווחיואתהאלהים
אנייראאםכניםאתםאחיכםאחדיאסרבביתמשמרכםואת
םלכוהביאושבררעבוןבתיכםואתאחיכםהקטןתביאוא
ליויאמנודבריכםולאתמותוויעשוכןויאמרואישאל
אחיואבלאשמיםאנחנועלאחינואשרראינוצרתנפשוב
התחננואלינוולאשמענועלכןבאהאלינוהצרההזאתו
יעןראובןאתםלאמרהלואאמרתיאליכםלאמראלתחטאו
בילדולאשמעתםוגםדמוהנהנדרשוהםלאידעוכישמעי
וסףכיהמליץבינתםויסבמעליהםויבךוישבאלהםויד
בראלהםויקחמאתםאתשמעוןויאסראתולעיניהםויצו
יוסףוימלאואתכליהםברולהשיבכספיהםאישאלשקוו
לתתלהםצדהלדרךויעשלהםכןוישאואתשברםעלחמריה
םוילכומשםויפתחהאחדאתשקולתתמספואלחמרובמלו
ןויראאתכספווהנההואבפיאמתחתוויאמראלאחיוהו
שבכספיוגםהנהבאמתחתיויצאלבםויחרדואישאלאחי
ולאמרמהזאתעשהאלהיםלנוויבאואליעקבאביהםארצ
הכנעןויגידולואתכלהקרתאתםלאמרדברהאישאדניה
ארץאתנוקשותויתןאתנוכמרגליםאתהארץונאמראלי
וכניםאנחנולאהיינומרגליםשניםעשראנחנואחיםב
ניאבינוהאחדאיננווהקטןהיוםאתאבינובארץכנען
ויאמראלינוהאישאדניהארץבזאתאדעכיכניםאתםאח
יכםהאחדהניחואתיואתרעבוןבתיכםקחוולכווהביא
ואתאחיכםהקטןאליואדעהכילאמרגליםאתםכיכניםא
תםאתאחיכםאתןלכםואתהארץתסחרוויהיהםמריקיםש
קיהםוהנהאישצרורכספובשקוויראואתצררותכספיה
םהמהואביהםוייראוויאמראלהםיעקבאביהםאתישכל
תםיוסףאיננוושמעוןאיננוואתבנימןתקחועליהיו
כלנהויאמרראובןאלאביולאמראתשניבניתמיתאםלא
אביאנואליךתנהאתועלידיואניאשיבנואליךויאמר
לאירדבניעמכםכיאחיומתוהואלבדונשארוקראהואס
וןבדרךאשרתלכובהוהורדתםאתשיבתיביגוןשאולהו
הרעבכבדבארץויהיכאשרכלולאכלאתהשבראשרהביאו
ממצריםויאמראליהםאביהםשבושברולנומעטאכלויא
מראליויהודהלאמרהעדהעדבנוהאישלאמרלאתראופנ
יבלתיאחיכםאתכםאםישךמשלחאתאחינואתנונרדהונ
שברהלךאכלואםאינךמשלחלאנרדכיהאישאמראלינול
אתראופניבלתיאחיכםאתכםויאמרישראללמההרעתםל
ילהגידלאישהעודלכםאחויאמרושאולשאלהאישלנוו
למולדתנולאמרהעודאביכםחיהישלכםאחונגדלועלפ
יהדבריםהאלההידוענדעכייאמרהורידואתאחיכםוי
אמריהודהאלישראלאביושלחההנעראתיונקומהונלכ
הונחיהולאנמותגםאנחנוגםאתהגםטפנואנכיאערבנ
ומידיתבקשנואםלאהביאתיואליךוהצגתיולפניךוח
טאתילךכלהימיםכילולאהתמהמהנוכיעתהשבנוזהפע
מיםויאמראלהםישראלאביהםאםכןאפואזאתעשוקחומ
זמרתהארץבכליכםוהורידולאישמנחהמעטצריומעטד
בשנכאתולטבטניםושקדיםוכסףמשנהקחובידכםואתה
כסףהמושבבפיאמתחתיכםתשיבובידכםאולימשגההוא
ואתאחיכםקחווקומושובואלהאישואלשדייתןלכםרח
מיםלפניהאישושלחלכםאתאחיכםאחרואתבנימיןואנ
יכאשרשכלתישכלתיויקחוהאנשיםאתהמנחההזאתומש
נהכסףלקחובידםואתבנימןויקמווירדומצריםויעמ
דולפנייוסףויראיוסףאתםאתבנימיןויאמרלאשרעל
ביתוהבאאתהאנשיםהביתהוטבחטבחוהכןכיאתייאכל
והאנשיםבצהריםויעשהאישכאשראמריוסףויבאהאיש
אתהאנשיםביתהיוסףוייראוהאנשיםכיהובאוביתיו
סףויאמרועלדברהכסףהשבבאמתחתינובתחלהאנחנומ
ובאיםלהתגללעלינוולהתנפלעלינוולקחתאתנולעב
דיםואתחמרינוויגשואלהאישאשרעלביתיוסףוידבר
ואליופתחהביתויאמרוביאדניירדירדנובתחלהלשב
ראכלויהיכיבאנואלהמלוןונפתחהאתאמתחתינווהנ
הכסףאישבפיאמתחתוכספנובמשקלוונשבאתובידנוו
כסףאחרהורדנובידנולשבראכללאידענומישםכספנו
באמתחתינוויאמרשלוםלכםאלתיראואלהיכםואלהיא
ביכםנתןלכםמטמוןבאמתחתיכםכספכםבאאליויוצאא
להםאתשמעוןויבאהאישאתהאנשיםביתהיוסףויתןמי
םוירחצורגליהםויתןמספואלחמריהםויכינואתהמנ
חהעדבואיוסףבצהריםכישמעוכישםיאכלולחםויבאי
וסףהביתהויביאולואתהמנחהאשרבידםהביתהוישתח
וולוארצהוישאללהםלשלוםויאמרהשלוםאביכםהזקן
אשראמרתםהעודנוחיויאמרושלוםלעבדךלאבינועוד
נוחיויקדווישתחווישאעיניוויראאתבנימיןאחיו
בןאמוויאמרהזהאחיכםהקטןאשראמרתםאליויאמראל
היםיחנךבניוימהריוסףכינכמרורחמיואלאחיוויב
קשלבכותויבאהחדרהויבךשמהוירחץפניוויצאויתא
פקויאמרשימולחםוישימולולבדוולהםלבדםולמצרי
םהאכליםאתולבדםכילאיוכלוןהמצריםלאכלאתהעבר
יםלחםכיתועבההואלמצריםוישבולפניוהבכרכבכרת
ווהצעירכצערתוויתמהוהאנשיםאישאלרעהווישאמש
אתמאתפניואלהםותרבמשאתבנימןממשאתכלםחמשידו
תוישתווישכרועמוויצואתאשרעלביתולאמרמלאאתא
מתחתהאנשיםאכלכאשריוכלוןשאתושיםכסףאישבפיא
מתחתוואתגביעיגביעהכסףתשיםבפיאמתחתהקטןואת
כסףשברוויעשכדבריוסףאשרדברהבקראורוהאנשיםש
לחוהמהוחמריהםהםיצאואתהעירלאהרחיקוויוסףאמ
רלאשרעלביתוקוםרדףאחריהאנשיםוהשגתםואמרתאל
הםלמהשלמתםרעהתחתטובההלואזהאשרישתהאדניבוו
הואנחשינחשבוהרעתםאשרעשיתםוישגםוידבראלהםא
תהדבריםהאלהויאמרואליולמהידבראדניכדבריםהא
להחלילהלעבדיךמעשותכדברהזההןכסףאשרמצאנובפ
יאמתחתינוהשיבנואליךמארץכנעןואיךנגנבמביתא
דניךכסףאוזהבאשרימצאאתומעבדיךומתוגםאנחנונ
היהלאדנילעבדיםויאמרגםעתהכדבריכםכןהואאשרי
מצאאתויהיהליעבדואתםתהיונקיםוימהרוויורדוא
ישאתאמתחתוארצהויפתחואישאמתחתוויחפשבגדולה
חלובקטןכלהוימצאהגביעבאמתחתבנימןויקרעושמל
תםויעמסאישעלחמרווישבוהעירהויבאיהודהואחיו
ביתהיוסףוהואעודנושםויפלולפניוארצהויאמרלה
םיוסףמההמעשההזהאשרעשיתםהלואידעתםכינחשינח
שאישאשרכמניויאמריהודהמהנאמרלאדנימהנדברומ
הנצטדקהאלהיםמצאאתעוןעבדיךהננועבדיםלאדניג
םאנחנוגםאשרנמצאהגביעבידוויאמרחלילהלימעשו
תזאתהאישאשרנמצאהגביעבידוהואיהיהליעבדואתם
עלולשלוםאלאביכםויגשאליויהודהויאמרביאדניי
דברנאעבדךדברבאזניאדניואליחראפךבעבדךכיכמו
ךכפרעהאדנישאלאתעבדיולאמרהישלכםאבאואחונאמ
ראלאדניישלנואבזקןוילדזקניםקטןואחיומתויות
רהואלבדולאמוואביואהבוותאמראלעבדיךהורדהוא
ליואשימהעיניעליוונאמראלאדנילאיוכלהנערלעז
באתאביוועזבאתאביוומתותאמראלעבדיךאםלאירדא
חיכםהקטןאתכםלאתספוןלראותפניויהיכיעלינואל
עבדךאביונגדלואתדבריאדניויאמראבינושבושברו
לנומעטאכלונאמרלאנוכללרדתאםישאחינוהקטןאתנ
ווירדנוכילאנוכללראותפניהאישואחינוהקטןאינ
נואתנוויאמרעבדךאביאלינואתםידעתםכישניםילד
הליאשתיויצאהאחדמאתיואמראךטרףטרףולאראיתיו
עדהנהולקחתםגםאתזהמעםפניוקרהואסוןוהורדתםא
תשיבתיברעהשאלהועתהכבאיאלעבדךאביוהנעראיננ
ואתנוונפשוקשורהבנפשווהיהכראותוכיאיןהנערו
מתוהורידועבדיךאתשיבתעבדךאבינוביגוןשאלהכי
עבדךערבאתהנערמעםאבילאמראםלאאביאנואליךוחט
אתילאביכלהימיםועתהישבנאעבדךתחתהנערעבדלאד
ניוהנעריעלעםאחיוכיאיךאעלהאלאביוהנעראיננו
אתיפןאראהברעאשרימצאאתאביולאיכליוסףלהתאפק
לכלהנצביםעליוויקראהוציאוכלאישמעליולאעמדא
ישאתובהתודעיוסףאלאחיוויתןאתקלובבכיוישמעו
מצריםוישמעביתפרעהויאמריוסףאלאחיואנייוסףה
עודאביחיולאיכלואחיולענותאתוכינבהלומפניוו
יאמריוסףאלאחיוגשונאאליויגשוויאמראנייוסףא
חיכםאשרמכרתםאתימצרימהועתהאלתעצבוואליחרבע
יניכםכימכרתםאתיהנהכילמחיהשלחניאלהיםלפניכ
םכיזהשנתיםהרעבבקרבהארץועודחמששניםאשראיןח
רישוקצירוישלחניאלהיםלפניכםלשוםלכםשאריתבא
רץולהחיותלכםלפליטהגדלהועתהלאאתםשלחתםאתיה
נהכיהאלהיםוישימנילאבלפרעהולאדוןלכלביתוומ
שלבכלארץמצריםמהרוועלואלאביואמרתםאליוכהאמ
רבנךיוסףשמניאלהיםלאדוןלכלמצריםרדהאליאלתע
מדוישבתבארץגשןוהייתקרובאליאתהובניךובניבנ
יךוצאנךובקרךוכלאשרלךוכלכלתיאתךשםכיעודחמש
שניםרעבפןתורשאתהוביתךוכלאשרלךוהנהעיניכםר
אותועיניאחיבנימיןכיפיהמדבראליכםוהגדתםלאב
יאתכלכבודיבמצריםואתכלאשרראיתםומהרתםוהורד
תםאתאביהנהויפלעלצואריבנימןאחיוויבךובנימן
בכהעלצואריווינשקלכלאחיוויבךעלהםואחריכןדב
רואחיואתווהקלנשמעביתפרעהלאמרבאואחייוסףוי
יטבבעיניפרעהובעיניעבדיוויאמרפרעהאליוסףאמ
ראלאחיךזאתעשוטענואתבעירכםולכובאוארצהכנען
וקחואתאביכםואתבתיכםובאואליואתנהלכםאתטובא
רץמצריםואכלואתחלבהארץואתהצויתהזאתעשוקחול
כםמארץמצריםעגלותלטפכםולנשיכםונשאתםאתאביכ
םובאתםועינכםאלתחסעלכליכםכיטובכלארץמצריםל
כםהואויעשוכןבניישראלויתןלהםיוסףעגלותעלפי
פרעהויתןלהםצדהלדרךלכלםנתןלאישחלפותשמלתול
בנימןנתןשלשמאותכסףוחמשחלפתשמלתולאביושלחכ
זאתעשרהחמריםנשאיםמטובמצריםועשראתנתנשאתבר
ולחםומזוןלאביולדרךוישלחאתאחיווילכוויאמרא
להםאלתרגזובדרךויעלוממצריםויבאוארץכנעןאלי
עקבאביהםויגדולולאמרעודיוסףחיוכיהואמשלבכל
ארץמצריםויפגלבוכילאהאמיןלהםוידברואליואתכ
לדברייוסףאשרדבראלהםויראאתהעגלותאשרשלחיוס
ףלשאתאתוותחירוחיעקבאביהםויאמרישראלרבעודי
וסףבניחיאלכהואראנובטרםאמותויסעישראלוכלאש
רלוויבאבארהשבעויזבחזבחיםלאלהיאביויצחקויא
מראלהיםלישראלבמראתהלילהויאמריעקביעקבויאמ
רהנניויאמראנכיהאלאלהיאביךאלתיראמרדהמצרימ
הכילגויגדולאשימךשםאנכיארדעמךמצרימהואנכיא
עלךגםעלהויוסףישיתידועלעיניךויקםיעקבמבארש
בעוישאובניישראלאתיעקבאביהםואתטפםואתנשיהם
בעגלותאשרשלחפרעהלשאתאתוויקחואתמקניהםואתר
כושםאשררכשובארץכנעןויבאומצרימהיעקבוכלזרע
ואתובניוובניבניואתובנתיוובנותבניווכלזרעו
הביאאתומצרימהואלהשמותבניישראלהבאיםמצרימה
יעקבובניובכריעקבראובןובניראובןחנוךופלואו
חצרןוכרמיובנישמעוןימואלוימיןואהדויכיןוצח
רושאולבןהכנעניתובנילויגרשוןקהתומרריובניי
הודהערואונןושלהופרץוזרחוימתערואונןבארץכנ
עןויהיובניפרץחצרןוחמולובנייששכרתולעופוהו
יובושמרןובניזבלוןסרדואלוןויחלאלאלהבנילאה
אשרילדהליעקבבפדןארםואתדינהבתוכלנפשבניווב
נותיושלשיםושלשובניגדצפיוןוחגישוניואצבןער
יוארודיואראליובניאשרימנהוישוהוישויובריעה
ושרחאחתםובניבריעהחברומלכיאלאלהבניזלפהאשר
נתןלבןללאהבתוותלדאתאלהליעקבששעשרהנפשבניר
חלאשתיעקביוסףובנימןויולדליוסףבארץמצריםאש
רילדהלואסנתבתפוטיפרעכהןאןאתמנשהואתאפריםו
בניבנימןבלעובכרואשבלגראונעמןאחיוראשמפיםו
חפיםוארדאלהבנירחלאשרילדליעקבכלנפשארבעהעש
רובנידןחשיםובנינפתלייחצאלוגוניויצרושלםאל
הבניבלההאשרנתןלבןלרחלבתוותלדאתאלהליעקבכל
נפששבעהכלהנפשהבאהליעקבמצרימהיצאיירכומלבד
נשיבנייעקבכלנפשששיםוששובנייוסףאשרילדלובמ
צריםנפששניםכלהנפשלביתיעקבהבאהמצרימהשבעים
ואתיהודהשלחלפניואליוסףלהורתלפניוגשנהויבא
וארצהגשןויאסריוסףמרכבתוויעללקראתישראלאבי
וגשנהויראאליוויפלעלצואריוויבךעלצואריועוד
ויאמרישראלאליוסףאמותההפעםאחריראותיאתפניך
כיעודךחיויאמריוסףאלאחיוואלביתאביואעלהואג
ידהלפרעהואמרהאליואחיוביתאביאשרבארץכנעןבא
ואליוהאנשיםרעיצאןכיאנשימקנההיווצאנםובקרם
וכלאשרלהםהביאווהיהכייקראלכםפרעהואמרמהמעש
יכםואמרתםאנשימקנההיועבדיךמנעורינוועדעתהג
םאנחנוגםאבתינובעבורתשבובארץגשןכיתועבתמצר
יםכלרעהצאןויבאיוסףויגדלפרעהויאמראביואחיו
צאנםובקרםוכלאשרלהםבאומארץכנעןוהנםבארץגשן
ומקצהאחיולקחחמשהאנשיםויצגםלפניפרעהויאמרפ
רעהאלאחיומהמעשיכםויאמרואלפרעהרעהצאןעבדיך
גםאנחנוגםאבותינוויאמרואלפרעהלגורבארץבאנו
כיאיןמרעהלצאןאשרלעבדיךכיכבדהרעבבארץכנעןו
עתהישבונאעבדיךבארץגשןויאמרפרעהאליוסףלאמר
אביךואחיךבאואליךארץמצריםלפניךהואבמיטבהאר
ץהושבאתאביךואתאחיךישבובארץגשןואםידעתוישב
םאנשיחילושמתםשרימקנהעלאשרליויבאיוסףאתיעק
באביוויעמדהולפניפרעהויברךיעקבאתפרעהויאמר
פרעהאליעקבכמהימישניחייךויאמריעקבאלפרעהימ
ישנימגורישלשיםומאתשנהמעטורעיםהיוימישניחי
יולאהשיגואתימישניחייאבתיבימימגוריהםויברך
יעקבאתפרעהויצאמלפניפרעהויושביוסףאתאביווא
תאחיוויתןלהםאחזהבארץמצריםבמיטבהארץבארץרע
מססכאשרצוהפרעהויכלכליוסףאתאביוואתאחיוואת
כלביתאביולחםלפיהטףולחםאיןבכלהארץכיכבדהרע
במאדותלהארץמצריםוארץכנעןמפניהרעבוילקטיוס
ףאתכלהכסףהנמצאבארץמצריםובארץכנעןבשבראשרה
םשבריםויבאיוסףאתהכסףביתהפרעהויתםהכסףמארץ
מצריםומארץכנעןויבאוכלמצריםאליוסףלאמרהבהל
נולחםולמהנמותנגדךכיאפסכסףויאמריוסףהבומקנ
יכםואתנהלכםבמקניכםאםאפסכסףויביאואתמקניהם
אליוסףויתןלהםיוסףלחםבסוסיםובמקנההצאןובמק
נההבקרובחמריםוינהלםבלחםבכלמקנהםבשנהההואו
תתםהשנהההואויבאואליובשנההשניתויאמרולולאנ
כחדמאדניכיאםתםהכסףומקנההבהמהאלאדנילאנשאר
לפניאדניבלתיאםגויתנוואדמתנולמהנמותלעיניך
גםאנחנוגםאדמתנוקנהאתנוואתאדמתנובלחםונהיה
אנחנוואדמתנועבדיםלפרעהותןזרעונחיהולאנמות
והאדמהלאתשםויקןיוסףאתכלאדמתמצריםלפרעהכימ
כרומצריםאיששדהוכיחזקעלהםהרעבותהיהארץלפרע
הואתהעםהעביראתולעריםמקצהגבולמצריםועדקצהו
רקאדמתהכהניםלאקנהכיחקלכהניםמאתפרעהואכלוא
תחקםאשרנתןלהםפרעהעלכןלאמכרואתאדמתםויאמרי
וסףאלהעםהןקניתיאתכםהיוםואתאדמתכםלפרעההאל
כםזרעוזרעתםאתהאדמהוהיהבתבואתונתתםחמישיתל
פרעהוארבעהידתיהיהלכםלזרעהשדהולאכלכםולאשר
בבתיכםולאכללטפכםויאמרוהחיתנונמצאחןבעיניא
דניוהיינועבדיםלפרעהוישםאתהיוסףלחקעדהיוםה
זהעלאדמתמצריםלפרעהלחמשרקאדמתהכהניםלבדםלא
היתהלפרעהוישבישראלבארץמצריםבארץגשןויאחזו
בהויפרווירבומאדויחייעקבבארץמצריםשבעעשרהש
נהויהיימייעקבשניחייושבעשניםוארבעיםומאתשנ
הויקרבוימיישראללמותויקראלבנוליוסףויאמרלו
אםנאמצאתיחןבעיניךשיםנאידךתחתירכיועשיתעמד
יחסדואמתאלנאתקברניבמצריםושכבתיעםאבתיונשא
תניממצריםוקברתניבקברתםויאמראנכיאעשהכדברך
ויאמרהשבעהליוישבעלווישתחוישראלעלראשהמטהו
יהיאחריהדבריםהאלהויאמרליוסףהנהאביךחלהויק
חאתשניבניועמואתמנשהואתאפריםויגדליעקבויאמ
רהנהבנךיוסףבאאליךויתחזקישראלוישבעלהמטהוי
אמריעקבאליוסףאלשדינראהאליבלוזבארץכנעןויב
רךאתיויאמראליהננימפרךוהרביתךונתתיךלקהלעמ
יםונתתיאתהארץהזאתלזרעךאחריךאחזתעולםועתהש
ניבניךהנולדיםלךבארץמצריםעדבאיאליךמצרימהל
יהםאפריםומנשהכראובןושמעוןיהיוליומולדתךאש
רהולדתאחריהםלךיהיועלשםאחיהםיקראובנחלתםוא
ניבבאימפדןמתהעלירחלבארץכנעןבדרךבעודכברתא
רץלבאאפרתהואקברהשםבדרךאפרתהואביתלחםויראי
שראלאתבנייוסףויאמרמיאלהויאמריוסףאלאביובנ
יהםאשרנתןליאלהיםבזהויאמרקחםנאאליואברכםוע
יניישראלכבדומזקןלאיוכללראותויגשאתםאליווי
שקלהםויחבקלהםויאמרישראלאליוסףראהפניךלאפל
לתיוהנההראהאתיאלהיםגםאתזרעךויוצאיוסףאתםמ
עםברכיווישתחולאפיוארצהויקחיוסףאתשניהםאתא
פריםבימינומשמאלישראלואתמנשהבשמאלומימיןיש
ראלויגשאליווישלחישראלאתימינווישתעלראשאפר
יםוהואהצעירואתשמאלועלראשמנשהשכלאתידיוכימ
נשההבכורויברךאתיוסףויאמרהאלהיםאשרהתהלכוא
בתילפניואברהםויצחקהאלהיםהרעהאתימעודיעדהי
וםהזההמלאךהגאלאתימכלרעיברךאתהנעריםויקראב
הםשמיושםאבתיאברהםויצחקוידגולרבבקרבהארץוי
ראיוסףכיישיתאביוידימינועלראשאפריםוירעבעי
ניוויתמךידאביולהסיראתהמעלראשאפריםעלראשמנ
שהויאמריוסףאלאביולאכןאביכיזההבכרשיםימינך
עלראשווימאןאביוויאמרידעתיבניידעתיגםהואיה
יהלעםוגםהואיגדלואולםאחיוהקטןיגדלממנווזרע
ויהיהמלאהגויםויברכםביוםההואלאמורבךיברךיש
ראללאמרישמךאלהיםכאפריםוכמנשהוישםאתאפריםל
פנימנשהויאמרישראלאליוסףהנהאנכימתוהיהאלהי
םעמכםוהשיבאתכםאלארץאבתיכםואנינתתילךשכםאח
דעלאחיךאשרלקחתימידהאמריבחרביובקשתיויקראי
עקבאלבניוויאמרהאספוואגידהלכםאתאשריקראאתכ
םבאחריתהימיםהקבצוושמעובנייעקבושמעואלישרא
לאביכםראובןבכריאתהכחיוראשיתאונייתרשאתוית
רעזפחזכמיםאלתותרכיעליתמשכביאביךאזחללתיצו
עיעלהשמעוןולויאחיםכליחמסמכרתיהםבסדםאלתבא
נפשיבקהלםאלתחדכבדיכיבאפםהרגואישוברצנםעקר
ושורארוראפםכיעזועברתםכיקשתהאחלקםביעקבואפ
יצםבישראליהודהאתהיודוךאחיךידךבערףאיביךיש
תחוולךבניאביךגוראריהיהודהמטרףבניעליתכרער
בץכאריהוכלביאמייקימנולאיסורשבטמיהודהומחק
קמביןרגליועדכייבאשילהולויקהתעמיםאסרילגפן
עירהולשרקהבניאתנוכבסבייןלבשוובדםענביםסות
החכליליעיניםמייןולבןשניםמחלבזבולןלחוףימי
םישכןוהואלחוףאניתוירכתועלצידןיששכרחמרגרם
רבץביןהמשפתיםויראמנחהכיטובואתהארץכינעמהו
יטשכמולסבלויהילמסעבדדןידיןעמוכאחדשבטיישר
אליהידןנחשעלידרךשפיפןעליארחהנשךעקביסוסוי
פלרכבואחורלישועתךקויתייהוהגדגדודיגודנווה
ואיגדעקבמאשרשמנהלחמווהואיתןמעדנימלךנפתלי
אילהשלחההנתןאמרישפרבןפרתיוסףבןפרתעליעיןב
נותצעדהעלישורוימררהוורבווישטמהובעליחציםו
תשבבאיתןקשתוויפזוזרעיידיומידיאביריעקבמשם
רעהאבןישראלמאלאביךויעזרךואתשדיויברכךברכת
שמיםמעלברכתתהוםרבצתתחתברכתשדיםורחםברכתאב
יךגברועלברכתהוריעדתאותגבעתעולםתהייןלראשי
וסףולקדקדנזיראחיובנימיןזאביטרףבבקריאכלעד
ולערביחלקשללכלאלהשבטיישראלשניםעשרוזאתאשר
דברלהםאביהםויברךאותםאישאשרכברכתוברךאתםוי
צואותםויאמראלהםאנינאסףאלעמיקברואתיאלאבתי
אלהמערהאשרבשדהעפרוןהחתיבמערהאשרבשדההמכפל
האשרעלפניממראבארץכנעןאשרקנהאברהםאתהשדהמא
תעפרןהחתילאחזתקברשמהקברואתאברהםואתשרהאשת
ושמהקברואתיצחקואתרבקהאשתוושמהקברתיאתלאהמ
קנההשדהוהמערהאשרבומאתבניחתויכליעקבלצותאת
בניוויאסףרגליואלהמטהויגועויאסףאלעמיוויפל
יוסףעלפניאביוויבךעליווישקלוויצויוסףאתעבד
יואתהרפאיםלחנטאתאביוויחנטוהרפאיםאתישראלו
ימלאולוארבעיםיוםכיכןימלאוימיהחנטיםויבכוא
תומצריםשבעיםיוםויעברוימיבכיתווידבריוסףאל
ביתפרעהלאמראםנאמצאתיחןבעיניכםדברונאבאזני
פרעהלאמראביהשביענילאמרהנהאנכימתבקבריאשרכ
ריתיליבארץכנעןשמהתקברניועתהאעלהנאואקברהא
תאביואשובהויאמרפרעהעלהוקבראתאביךכאשרהשבי
עךויעליוסףלקבראתאביוויעלואתוכלעבדיפרעהזק
ניביתווכלזקניארץמצריםוכלביתיוסףואחיוובית
אביורקטפםוצאנםובקרםעזבובארץגשןויעלעמוגםר
כבגםפרשיםויהיהמחנהכבדמאדויבאועדגרןהאטדאש
רבעברהירדןויספדושםמספדגדולוכבדמאדויעשלאב
יואבלשבעתימיםויראיושבהארץהכנעניאתהאבלבגר
ןהאטדויאמרואבלכבדזהלמצריםעלכןקראשמהאבלמצ
ריםאשרבעברהירדןויעשובניולוכןכאשרצוםוישאו
אתובניוארצהכנעןויקברואתובמערתשדההמכפלהאש
רקנהאברהםאתהשדהלאחזתקברמאתעפרןהחתיעלפנימ
מראוישביוסףמצרימההואואחיווכלהעליםאתולקבר
אתאביואחריקברואתאביוויראואחייוסףכימתאביה
םויאמרולוישטמנויוסףוהשבישיבלנואתכלהרעהאש
רגמלנואתוויצוואליוסףלאמראביךצוהלפנימותול
אמרכהתאמרוליוסףאנאשאנאפשעאחיךוחטאתםכירעה
גמלוךועתהשאנאלפשעעבדיאלהיאביךויבךיוסףבדב
רםאליווילכוגםאחיוויפלולפניוויאמרוהננולךל
עבדיםויאמראלהםיוסףאלתיראוכיהתחתאלהיםאניו
אתםחשבתםעלירעהאלהיםחשבהלטבהלמעןעשהכיוםהז
הלהחיתעםרבועתהאלתיראואנכיאכלכלאתכםואתטפכ
םוינחםאותםוידברעללבםוישביוסףבמצריםהואובי
תאביוויחייוסףמאהועשרשניםויראיוסףלאפריםבנ
ישלשיםגםבנימכירבןמנשהילדועלברכייוסףויאמר
יוסףאלאחיואנכימתואלהיםפקדיפקדאתכםוהעלהאת
כםמןהארץהזאתאלהארץאשרנשבעלאברהםליצחקוליע
קבוישבעיוסףאתבניישראללאמרפקדיפקדאלהיםאתכ
םוהעלתםאתעצמתימזהוימתיוסףבןמאהועשרשניםוי
חנטואתוויישםבארוןבמצריםואלהשמותבניישראלהבאיםמצרימהאתיעקבאישוב
יתובאוראובןשמעוןלויויהודהיששכרזבולןובנימ
ןדןונפתליגדואשרויהיכלנפשיצאיירךיעקבשבעים
נפשויוסףהיהבמצריםוימתיוסףוכלאחיווכלהדורה
הואובניישראלפרווישרצווירבוויעצמובמאדמאדו
תמלאהארץאתםויקםמלךחדשעלמצריםאשרלאידעאתיו
סףויאמראלעמוהנהעםבניישראלרבועצוםממנוהבהנ
תחכמהלופןירבהוהיהכיתקראנהמלחמהונוסףגםהוא
עלשנאינוונלחםבנוועלהמןהארץוישימועליושרימ
סיםלמעןענתובסבלתםויבןערימסכנותלפרעהאתפתם
ואתרעמססוכאשריענואתוכןירבהוכןיפרץויקצומפ
ניבניישראלויעבדומצריםאתבניישראלבפרךוימרר
ואתחייהםבעבדהקשהבחמרובלבניםובכלעבדהבשדהא
תכלעבדתםאשרעבדובהםבפרךויאמרמלךמצריםלמילד
תהעבריתאשרשםהאחתשפרהושםהשניתפועהויאמרביל
דכןאתהעבריותוראיתןעלהאבניםאםבןהואוהמתןאת
וואםבתהואוחיהותיראןהמילדתאתהאלהיםולאעשוכ
אשרדבראליהןמלךמצריםותחייןאתהילדיםויקראמל
ךמצריםלמילדתויאמרלהןמדועעשיתןהדברהזהותחי
יןאתהילדיםותאמרןהמילדתאלפרעהכילאכנשיםהמצ
ריתהעבריתכיחיותהנהבטרםתבואאלהןהמילדתוילד
ווייטבאלהיםלמילדתוירבהעםויעצמומאדויהיכיי
ראוהמילדתאתהאלהיםויעשלהםבתיםויצופרעהלכלע
מולאמרכלהבןהילודהיארהתשליכהווכלהבתתחיוןו
ילךאישמביתלויויקחאתבתלויותהרהאשהותלדבןות
ראאתוכיטובהואותצפנהושלשהירחיםולאיכלהעודה
צפינוותקחלותבתגמאותחמרהבחמרובזפתותשםבהאת
הילדותשםבסוףעלשפתהיארותתצבאחתומרחקלדעהמה
יעשהלוותרדבתפרעהלרחץעלהיארונערתיההלכתעלי
דהיארותראאתהתבהבתוךהסוףותשלחאתאמתהותקחהו
תפתחותראהואתהילדוהנהנערבכהותחמלעליוותאמר
מילדיהעבריםזהותאמראחתואלבתפרעההאלךוקראתי
לךאשהמינקתמןהעבריתותינקלךאתהילדותאמרלהבת
פרעהלכיותלךהעלמהותקראאתאםהילדותאמרלהבתפר
עההיליכיאתהילדהזהוהינקהוליואניאתןאתשכרךו
תקחהאשההילדותניקהוויגדלהילדותבאהולבתפרעה
ויהילהלבןותקראשמומשהותאמרכימןהמיםמשיתהוו
יהיבימיםההםויגדלמשהויצאאלאחיוויראבסבלתםו
יראאישמצרימכהאישעברימאחיוויפןכהוכהויראכי
איןאישויךאתהמצריויטמנהובחולויצאביוםהשניו
הנהשניאנשיםעבריםנציםויאמרלרשעלמהתכהרעךוי
אמרמישמךלאיששרושפטעלינוהלהרגניאתהאמרכאשר
הרגתאתהמצריוייראמשהויאמראכןנודעהדברוישמע
פרעהאתהדברהזהויבקשלהרגאתמשהויברחמשהמפניפ
רעהוישבבארץמדיןוישבעלהבארולכהןמדיןשבעבנו
תותבאנהותדלנהותמלאנהאתהרהטיםלהשקותצאןאבי
הןויבאוהרעיםויגרשוםויקםמשהויושעןוישקאתצא
נםותבאנהאלרעואלאביהןויאמרמדועמהרתןבאהיום
ותאמרןאישמצריהצילנומידהרעיםוגםדלהדלהלנוו
ישקאתהצאןויאמראלבנתיוואיולמהזהעזבתןאתהאי
שקראןלוויאכללחםויואלמשהלשבתאתהאישויתןאתצ
פרהבתולמשהותלדבןויקראאתשמוגרשםכיאמרגרהיי
תיבארץנכריהויהיבימיםהרביםההםוימתמלךמצרים
ויאנחובניישראלמןהעבדהויזעקוותעלשועתםאלהא
להיםמןהעבדהוישמעאלהיםאתנאקתםויזכראלהיםאת
בריתואתאברהםאתיצחקואתיעקבויראאלהיםאתבניי
שראלוידעאלהיםומשההיהרעהאתצאןיתרוחתנוכהןמ
דיןוינהגאתהצאןאחרהמדברויבאאלהרהאלהיםחרבה
ויראמלאךיהוהאליובלבתאשמתוךהסנהויראוהנההס
נהבערבאשוהסנהאיננואכלויאמרמשהאסרהנאואראה
אתהמראההגדלהזהמדועלאיבערהסנהויראיהוהכיסר
לראותויקראאליואלהיםמתוךהסנהויאמרמשהמשהוי
אמרהנניויאמראלתקרבהלםשלנעליךמעלרגליךכיהמ
קוםאשראתהעומדעליואדמתקדשהואויאמראנכיאלהי
אביךאלהיאברהםאלהייצחקואלהייעקבויסתרמשהפנ
יוכייראמהביטאלהאלהיםויאמריהוהראהראיתיאתע
ניעמיאשרבמצריםואתצעקתםשמעתימפנינגשיוכייד
עתיאתמכאביווארדלהצילומידמצריםולהעלתומןהא
רץההואאלארץטובהורחבהאלארץזבתחלבודבשאלמקו
םהכנעניוהחתיוהאמריוהפרזיוהחויוהיבוסיועתה
הנהצעקתבניישראלבאהאליוגםראיתיאתהלחץאשרמצ
ריםלחציםאתםועתהלכהואשלחךאלפרעהוהוצאאתעמי
בניישראלממצריםויאמרמשהאלהאלהיםמיאנכיכיאל
ךאלפרעהוכיאוציאאתבניישראלממצריםויאמרכיאה
יהעמךוזהלךהאותכיאנכישלחתיךבהוציאךאתהעםממ
צריםתעבדוןאתהאלהיםעלההרהזהויאמרמשהאלהאלה
יםהנהאנכיבאאלבניישראלואמרתילהםאלהיאבותיכ
םשלחניאליכםואמרולימהשמומהאמראלהםויאמראלה
יםאלמשהאהיהאשראהיהויאמרכהתאמרלבניישראלאה
יהשלחניאליכםויאמרעודאלהיםאלמשהכהתאמראלבנ
יישראליהוהאלהיאבתיכםאלהיאברהםאלהייצחקואל
הייעקבשלחניאליכםזהשמילעלםוזהזכרילדרדרלךו
אספתאתזקניישראלואמרתאלהםיהוהאלהיאבתיכםנר
אהאליאלהיאברהםיצחקויעקבלאמרפקדפקדתיאתכםו
אתהעשוילכםבמצריםואמראעלהאתכםמענימצריםאלא
רץהכנעניוהחתיוהאמריוהפרזיוהחויוהיבוסיאלא
רץזבתחלבודבשושמעולקלךובאתאתהוזקניישראלאל
מלךמצריםואמרתםאליויהוהאלהיהעברייםנקרהעלי
נוועתהנלכהנאדרךשלשתימיםבמדברונזבחהליהוהא
להינוואניידעתיכילאיתןאתכםמלךמצריםלהלךולא
בידחזקהושלחתיאתידיוהכיתיאתמצריםבכלנפלאתי
אשראעשהבקרבוואחריכןישלחאתכםונתתיאתחןהעםה
זהבעינימצריםוהיהכיתלכוןלאתלכוריקםושאלהאש
המשכנתהומגרתביתהכליכסףוכליזהבושמלתושמתםע
לבניכםועלבנתיכםונצלתםאתמצריםויעןמשהויאמר
והןלאיאמינוליולאישמעובקליכייאמרולאנראהאל
יךיהוהויאמראליויהוהמזהבידךויאמרמטהויאמרה
שליכהוארצהוישלכהוארצהויהילנחשוינסמשהמפני
וויאמריהוהאלמשהשלחידךואחזבזנבווישלחידווי
חזקבוויהילמטהבכפולמעןיאמינוכינראהאליךיהו
האלהיאבתםאלהיאברהםאלהייצחקואלהייעקבויאמר
יהוהלועודהבאנאידךבחיקךויבאידובחיקוויוצאה
והנהידומצרעתכשלגויאמרהשבידךאלחיקךוישבידו
אלחיקוויוצאהמחיקווהנהשבהכבשרווהיהאםלאיאמ
ינולךולאישמעולקלהאתהראשוןוהאמינולקלהאתהא
חרוןוהיהאםלאיאמינוגםלשניהאתותהאלהולאישמע
וןלקלךולקחתממימיהיארושפכתהיבשהוהיוהמיםאש
רתקחמןהיארוהיולדםביבשתויאמרמשהאליהוהביאד
נילאאישדבריםאנכיגםמתמולגםמשלשםגםמאזדברךא
לעבדךכיכבדפהוכבדלשוןאנכיויאמריהוהאליומיש
םפהלאדםאומיישוםאלםאוחרשאופקחאועורהלאאנכי
יהוהועתהלךואנכיאהיהעםפיךוהוריתיךאשרתדברו
יאמרביאדנישלחנאבידתשלחויחראףיהוהבמשהויאמ
רהלאאהרןאחיךהלויידעתיכידברידברהואוגםהנהה
ואיצאלקראתךוראךושמחבלבוודברתאליוושמתאתהד
בריםבפיוואנכיאהיהעםפיךועםפיהווהוריתיאתכם
אתאשרתעשוןודברהואלךאלהעםוהיההואיהיהלךלפה
ואתהתהיהלולאלהיםואתהמטההזהתקחבידךאשרתעשה
בואתהאתתוילךמשהוישבאליתרחתנוויאמרלואלכהנ
אואשובהאלאחיאשרבמצריםואראההעודםחייםויאמר
יתרולמשהלךלשלוםויאמריהוהאלמשהבמדיןלךשבמצ
ריםכימתוכלהאנשיםהמבקשיםאתנפשךויקחמשהאתאש
תוואתבניווירכבםעלהחמרוישבארצהמצריםויקחמש
האתמטההאלהיםבידוויאמריהוהאלמשהבלכתךלשובמ
צרימהראהכלהמפתיםאשרשמתיבידךועשיתםלפניפרע
הואניאחזקאתלבוולאישלחאתהעםואמרתאלפרעהכהא
מריהוהבניבכריישראלואמראליךשלחאתבניויעבדנ
יותמאןלשלחוהנהאנכיהרגאתבנךבכרךויהיבדרךבמ
לוןויפגשהויהוהויבקשהמיתוותקחצפרהצרותכרתא
תערלתבנהותגעלרגליוותאמרכיחתןדמיםאתהליויר
ףממנואזאמרהחתןדמיםלמולתויאמריהוהאלאהרןלך
לקראתמשההמדברהוילךויפגשהובהרהאלהיםוישקלו
ויגדמשהלאהרןאתכלדברייהוהאשרשלחוואתכלהאתת
אשרצוהווילךמשהואהרןויאספואתכלזקניבניישרא
לוידבראהרןאתכלהדבריםאשרדבריהוהאלמשהויעשה
אתתלעיניהעםויאמןהעםוישמעוכיפקדיהוהאתבניי
שראלוכיראהאתעניםויקדווישתחווואחרבאומשהוא
הרןויאמרואלפרעהכהאמריהוהאלהיישראלשלחאתעמ
יויחגוליבמדברויאמרפרעהמייהוהאשראשמעבקלול
שלחאתישראללאידעתיאתיהוהוגםאתישראללאאשלחו
יאמרואלהיהעבריםנקראעלינונלכהנאדרךשלשתימי
םבמדברונזבחהליהוהאלהינופןיפגענובדבראובחר
בויאמראלהםמלךמצריםלמהמשהואהרןתפריעואתהעם
ממעשיולכולסבלתיכםויאמרפרעההןרביםעתהעםהאר
ץוהשבתםאתםמסבלתםויצופרעהביוםההואאתהנגשים
בעםואתשטריולאמרלאתאספוןלתתתבןלעםללבןהלבנ
יםכתמולשלשםהםילכווקששולהםתבןואתמתכנתהלבנ
יםאשרהםעשיםתמולשלשםתשימועליהםלאתגרעוממנו
כינרפיםהםעלכןהםצעקיםלאמרנלכהנזבחהלאלהינו
תכבדהעבדהעלהאנשיםויעשובהואלישעובדברישקרו
יצאונגשיהעםושטריוויאמרואלהעםלאמרכהאמרפרע
האיננינתןלכםתבןאתםלכוקחולכםתבןמאשרתמצאוכ
יאיןנגרעמעבדתכםדברויפץהעםבכלארץמצריםלקשש
קשלתבןוהנגשיםאציםלאמרכלומעשיכםדבריוםביומ
וכאשרבהיותהתבןויכושטריבניישראלאשרשמועלהם
נגשיפרעהלאמרמדועלאכליתםחקכםללבןכתמולשלשם
גםתמולגםהיוםויבאושטריבניישראלויצעקואלפרע
הלאמרלמהתעשהכהלעבדיךתבןאיןנתןלעבדיךולבני
םאמריםלנועשווהנהעבדיךמכיםוחטאתעמךויאמרנר
פיםאתםנרפיםעלכןאתםאמריםנלכהנזבחהליהוהועת
הלכועבדוותבןלאינתןלכםותכןלבניםתתנוויראוש
טריבניישראלאתםברעלאמרלאתגרעומלבניכםדבריו
םביומוויפגעואתמשהואתאהרןנצביםלקראתםבצאתם
מאתפרעהויאמרואלהםיראיהוהעליכםוישפטאשרהבא
שתםאתריחנובעיניפרעהובעיניעבדיולתתחרבבידם
להרגנווישבמשהאליהוהויאמראדנילמההרעתהלעםה
זהלמהזהשלחתניומאזבאתיאלפרעהלדברבשמךהרעלע
םהזהוהצללאהצלתאתעמךויאמריהוהאלמשהעתהתראה
אשראעשהלפרעהכיבידחזקהישלחםובידחזקהיגרשםמ
ארצווידבראלהיםאלמשהויאמראליואנייהוהואראא
לאברהםאליצחקואליעקבבאלשדיושמייהוהלאנודעת
ילהםוגםהקמתיאתבריתיאתםלתתלהםאתארץכנעןאתא
רץמגריהםאשרגרובהוגםאנישמעתיאתנאקתבניישרא
לאשרמצריםמעבדיםאתםואזכראתבריתילכןאמרלבני
ישראלאנייהוהוהוצאתיאתכםמתחתסבלתמצריםוהצל
תיאתכםמעבדתםוגאלתיאתכםבזרוענטויהובשפטיםג
דליםולקחתיאתכםלילעםוהייתילכםלאלהיםוידעתם
כיאנייהוהאלהיכםהמוציאאתכםמתחתסבלותמצריםו
הבאתיאתכםאלהארץאשרנשאתיאתידילתתאתהלאברהם
ליצחקוליעקבונתתיאתהלכםמורשהאנייהוהוידברמ
שהכןאלבניישראלולאשמעואלמשהמקצררוחומעבדהק
שהוידבריהוהאלמשהלאמרבאדבראלפרעהמלךמצריםו
ישלחאתבניישראלמארצווידברמשהלפנייהוהלאמרה
ןבניישראללאשמעואליואיךישמעניפרעהואניערלש
פתיםוידבריהוהאלמשהואלאהרןויצוםאלבניישראל
ואלפרעהמלךמצריםלהוציאאתבניישראלמארץמצרים
אלהראשיביתאבתםבניראובןבכרישראלחנוךופלואח
צרןוכרמיאלהמשפחתראובןובנישמעוןימואלוימין
ואהדויכיןוצחרושאולבןהכנעניתאלהמשפחתשמעון
ואלהשמותבנילוילתלדתםגרשוןוקהתומרריושניחי
ילוישבעושלשיםומאתשנהבניגרשוןלבניושמעילמש
פחתםובניקהתעמרםויצהרוחברוןועזיאלושניחייק
התשלשושלשיםומאתשנהובנימררימחליומושיאלהמש
פחתהלוילתלדתםויקחעמרםאתיוכבדדדתולולאשהות
לדלואתאהרןואתמשהושניחייעמרםשבעושלשיםומאת
שנהובנייצהרקרחונפגוזכריובניעזיאלמישאלואל
צפןוסתריויקחאהרןאתאלישבעבתעמינדבאחותנחשו
ןלולאשהותלדלואתנדבואתאביהואאתאלעזרואתאית
מרובניקרחאסירואלקנהואביאסףאלהמשפחתהקרחיו
אלעזרבןאהרןלקחלומבנותפוטיאללולאשהותלדלוא
תפינחסאלהראשיאבותהלויםלמשפחתםהואאהרןומשה
אשראמריהוהלהםהוציאואתבניישראלמארץמצריםעל
צבאתםהםהמדבריםאלפרעהמלךמצריםלהוציאאתבניי
שראלממצריםהואמשהואהרןויהיביוםדבריהוהאלמש
הבארץמצריםוידבריהוהאלמשהלאמראנייהוהדבראל
פרעהמלךמצריםאתכלאשראנידבראליךויאמרמשהלפנ
ייהוההןאניערלשפתיםואיךישמעאליפרעהויאמריה
והאלמשהראהנתתיךאלהיםלפרעהואהרןאחיךיהיהנב
יאךאתהתדבראתכלאשראצוךואהרןאחיךידבראלפרעה
ושלחאתבניישראלמארצוואניאקשהאתלבפרעהוהרבי
תיאתאתתיואתמופתיבארץמצריםולאישמעאלכםפרעה
ונתתיאתידיבמצריםוהוצאתיאתצבאתיאתעמיבנייש
ראלמארץמצריםבשפטיםגדליםוידעומצריםכיאנייה
והבנטתיאתידיעלמצריםוהוצאתיאתבניישראלמתוכ
םויעשמשהואהרןכאשרצוהיהוהאתםכןעשוומשהבןשמ
ניםשנהואהרןבןשלשושמניםשנהבדברםאלפרעהויאמ
ריהוהאלמשהואלאהרןלאמרכיידבראלכםפרעהלאמרת
נולכםמופתואמרתאלאהרןקחאתמטךוהשלךלפניפרעה
יהילתניןויבאמשהואהרןאלפרעהויעשוכןכאשרצוה
יהוהוישלךאהרןאתמטהולפניפרעהולפניעבדיוויה
ילתניןויקראגםפרעהלחכמיםולמכשפיםויעשוגםהם
חרטמימצריםבלהטיהםכןוישליכואישמטהוויהיולת
נינםויבלעמטהאהרןאתמטתםויחזקלבפרעהולאשמעא
להםכאשרדבריהוהויאמריהוהאלמשהכבדלבפרעהמאן
לשלחהעםלךאלפרעהבבקרהנהיצאהמימהונצבתלקראת
ועלשפתהיארוהמטהאשרנהפךלנחשתקחבידךואמרתאל
יויהוהאלהיהעבריםשלחניאליךלאמרשלחאתעמיויע
בדניבמדברוהנהלאשמעתעדכהכהאמריהוהבזאתתדעכ
יאנייהוההנהאנכימכהבמטהאשרבידיעלהמיםאשרבי
ארונהפכולדםוהדגהאשרביארתמותובאשהיארונלאו
מצריםלשתותמיםמןהיארויאמריהוהאלמשהאמראלאה
רןקחמטךונטהידךעלמימימצריםעלנהרתםעליאריהם
ועלאגמיהםועלכלמקוהמימיהםויהיודםוהיהדםבכל
ארץמצריםובעציםובאבניםויעשוכןמשהואהרןכאשר
צוהיהוהוירםבמטהויךאתהמיםאשרביארלעיניפרעה
ולעיניעבדיוויהפכוכלהמיםאשרביארלדםוהדגהאש
רביארמתהויבאשהיארולאיכלומצריםלשתותמיםמןה
יארויהיהדםבכלארץמצריםויעשוכןחרטמימצריםבל
טיהםויחזקלבפרעהולאשמעאלהםכאשרדבריהוהויפן
פרעהויבאאלביתוולאשתלבוגםלזאתויחפרוכלמצרי
םסביבתהיארמיםלשתותכילאיכלולשתתממימיהיארו
ימלאשבעתימיםאחריהכותיהוהאתהיארויאמריהוהא
למשהבאאלפרעהואמרתאליוכהאמריהוהשלחאתעמיוי
עבדניואםמאןאתהלשלחהנהאנכינגףאתכלגבולךבצפ
רדעיםושרץהיארצפרדעיםועלוובאובביתךובחדרמש
כבךועלמטתךובביתעבדיךובעמךובתנוריךובמשארו
תיךובכהובעמךובכלעבדיךיעלוהצפרדעיםויאמריה
והאלמשהאמראלאהרןנטהאתידךבמטךעלהנהרתעלהיא
ריםועלהאגמיםוהעלאתהצפרדעיםעלארץמצריםויטא
הרןאתידועלמימימצריםותעלהצפרדעותכסאתארץמצ
ריםויעשוכןהחרטמיםבלטיהםויעלואתהצפרדעיםעל
ארץמצריםויקראפרעהלמשהולאהרןויאמרהעתירואל
יהוהויסרהצפרדעיםממניומעמיואשלחהאתהעםויזב
חוליהוהויאמרמשהלפרעההתפארעלילמתיאעתירלךו
לעבדיךולעמךלהכריתהצפרדעיםממךומבתיךרקביאר
תשארנהויאמרלמחרויאמרכדברךלמעןתדעכיאיןכיה
והאלהינווסרוהצפרדעיםממךומבתיךומעבדיךומעמ
ךרקביארתשארנהויצאמשהואהרןמעםפרעהויצעקמשה
אליהוהעלדברהצפרדעיםאשרשםלפרעהויעשיהוהכדב
רמשהוימתוהצפרדעיםמןהבתיםמןהחצרתומןהשדתוי
צברואתםחמרםחמרםותבאשהארץויראפרעהכיהיתההר
וחהוהכבדאתלבוולאשמעאלהםכאשרדבריהוהויאמרי
הוהאלמשהאמראלאהרןנטהאתמטךוהךאתעפרהארץוהי
הלכנםבכלארץמצריםויעשוכןויטאהרןאתידובמטהו
ויךאתעפרהארץותהיהכנםבאדםובבהמהכלעפרהארץה
יהכניםבכלארץמצריםויעשוכןהחרטמיםבלטיהםלהו
ציאאתהכניםולאיכלוותהיהכנםבאדםובבהמהויאמר
והחרטמםאלפרעהאצבעאלהיםהואויחזקלבפרעהולאש
מעאלהםכאשרדבריהוהויאמריהוהאלמשההשכםבבקרו
התיצבלפניפרעההנהיוצאהמימהואמרתאליוכהאמרי
הוהשלחעמיויעבדניכיאםאינךמשלחאתעמיהננימשל
יחבךובעבדיךובעמךובבתיךאתהערבומלאובתימצרי
םאתהערבוגםהאדמהאשרהםעליהוהפליתיביוםההואא
תארץגשןאשרעמיעמדעליהלבלתיהיותשםערבלמעןתד
עכיאנייהוהבקרבהארץושמתיפדתביןעמיוביןעמךל
מחריהיההאתהזהויעשיהוהכןויבאערבכבדביתהפרע
הוביתעבדיוובכלארץמצריםתשחתהארץמפניהערבוי
קראפרעהאלמשהולאהרןויאמרלכוזבחולאלהיכםבאר
ץויאמרמשהלאנכוןלעשותכןכיתועבתמצריםנזבחלי
הוהאלהינוהןנזבחאתתועבתמצריםלעיניהםולאיסק
לנודרךשלשתימיםנלךבמדברוזבחנוליהוהאלהינוכ
אשריאמראלינוויאמרפרעהאנכיאשלחאתכםוזבחתםל
יהוהאלהיכםבמדבררקהרחקלאתרחיקוללכתהעתירוב
עדיויאמרמשההנהאנכייוצאמעמךוהעתרתיאליהוהו
סרהערבמפרעהמעבדיוומעמומחררקאליסףפרעההתלל
בלתישלחאתהעםלזבחליהוהויצאמשהמעםפרעהויעתר
אליהוהויעשיהוהכדברמשהויסרהערבמפרעהמעבדיו
ומעמולאנשאראחדויכבדפרעהאתלבוגםבפעםהזאתול
אשלחאתהעםויאמריהוהאלמשהבאאלפרעהודברתאליו
כהאמריהוהאלהיהעבריםשלחאתעמיויעבדניכיאםמא
ןאתהלשלחועודךמחזיקבםהנהידיהוההויהבמקנךאש
רבשדהבסוסיםבחמריםבגמליםבבקרובצאןדברכבדמא
דוהפלהיהוהביןמקנהישראלוביןמקנהמצריםולאימ
ותמכללבניישראלדברוישםיהוהמועדלאמרמחריעשה
יהוההדברהזהבארץויעשיהוהאתהדברהזהממחרתוימ
תכלמקנהמצריםוממקנהבניישראללאמתאחדוישלחפר
עהוהנהלאמתממקנהישראלעדאחדויכבדלבפרעהולאש
לחאתהעםויאמריהוהאלמשהואלאהרןקחולכםמלאחפנ
יכםפיחכבשןוזרקומשההשמימהלעיניפרעהוהיהלאב
קעלכלארץמצריםוהיהעלהאדםועלהבהמהלשחיןפרחא
בעבעתבכלארץמצריםויקחואתפיחהכבשןויעמדולפנ
יפרעהויזרקאתומשההשמימהויהישחיןאבעבעתפרחב
אדםובבהמהולאיכלוהחרטמיםלעמדלפנימשהמפניהש
חיןכיהיההשחיןבחרטמםובכלמצריםויחזקיהוהאתל
בפרעהולאשמעאלהםכאשרדבריהוהאלמשהויאמריהוה
אלמשההשכםבבקרוהתיצבלפניפרעהואמרתאליוכהאמ
ריהוהאלהיהעבריםשלחאתעמיויעבדניכיבפעםהזאת
אנישלחאתכלמגפתיאללבךובעבדיךובעמךבעבורתדע
כיאיןכמניבכלהארץכיעתהשלחתיאתידיואךאותךוא
תעמךבדברותכחדמןהארץואולםבעבורזאתהעמדתיךב
עבורהראתךאתכחיולמעןספרשמיבכלהארץעודךמסתו
ללבעמילבלתישלחםהנניממטירכעתמחרברדכבדמאדא
שרלאהיהכמהובמצריםלמןהיוםהוסדהועדעתהועתהש
לחהעזאתמקנךואתכלאשרלךבשדהכלהאדםוהבהמהאשר
ימצאבשדהולאיאסףהביתהוירדעלהםהברדומתוהירא
אתדבריהוהמעבדיפרעההניסאתעבדיוואתמקנהואלה
בתיםואשרלאשםלבואלדבריהוהויעזבאתעבדיוואתמ
קנהובשדהויאמריהוהאלמשהנטהאתידךעלהשמיםויה
יברדבכלארץמצריםעלהאדםועלהבהמהועלכלעשבהשד
הבארץמצריםויטמשהאתמטהועלהשמיםויהוהנתןקלת
וברדותהלךאשארצהוימטריהוהברדעלארץמצריםויה
יברדואשמתלקחתבתוךהברדכבדמאדאשרלאהיהכמהוב
כלארץמצריםמאזהיתהלגויויךהברדבכלארץמצריםא
תכלאשרבשדהמאדםועדבהמהואתכלעשבהשדההכההברד
ואתכלעץהשדהשבררקבארץגשןאשרשםבניישראללאהי
הברדוישלחפרעהויקראלמשהולאהרןויאמראלהםחטא
תיהפעםיהוההצדיקואניועמיהרשעיםהעתירואליהו
הורבמהיתקלתאלהיםוברדואשלחהאתכםולאתספוןלע
מדויאמראליומשהכצאתיאתהעיראפרשאתכפיאליהוה
הקלותיחדלוןוהברדלאיהיהעודלמעןתדעכיליהוהה
ארץואתהועבדיךידעתיכיטרםתיראוןמפנייהוהאלה
יםוהפשתהוהשערהנכתהכיהשערהאביבוהפשתהגבעלו
החטהוהכסמתלאנכוכיאפילתהנהויצאמשהמעםפרעהא
תהעירויפרשכפיואליהוהויחדלוהקלותוהברדומטר
לאנתךארצהויראפרעהכיחדלהמטרוהברדוהקלתויסף
לחטאויכבדלבוהואועבדיוויחזקלבפרעהולאשלחאת
בניישראלכאשרדבריהוהבידמשהויאמריהוהאלמשהב
אאלפרעהכיאניהכבדתיאתלבוואתלבעבדיולמעןשתי
אתתיאלהבקרבוולמעןתספרבאזניבנךובןבנךאתאשר
התעללתיבמצריםואתאתתיאשרשמתיבםוידעתםכיאני
יהוהויבאמשהואהרןאלפרעהויאמרואליוכהאמריהו
האלהיהעבריםעדמתימאנתלענתמפנישלחעמיויעבדנ
יכיאםמאןאתהלשלחאתעמיהננימביאמחרארבהבגבלך
וכסהאתעיןהארץולאיוכללראתאתהארץואכלאתיתרה
פלטההנשארתלכםמןהברדואכלאתכלהעץהצמחלכםמןה
שדהומלאובתיךובתיכלעבדיךובתיכלמצריםאשרלאר
אואבתיךואבותאבתיךמיוםהיותםעלהאדמהעדהיוםה
זהויפןויצאמעםפרעהויאמרועבדיפרעהאליועדמתי
יהיהזהלנולמוקששלחאתהאנשיםויעבדואתיהוהאלה
יהםהטרםתדעכיאבדהמצריםויושבאתמשהואתאהרןאל
פרעהויאמראלהםלכועבדואתיהוהאלהיכםמיומיההל
כיםויאמרמשהבנערינוובזקנינונלךבבנינוובבנו
תנובצאננוובבקרנונלךכיחגיהוהלנוויאמראלהםי
היכןיהוהעמכםכאשראשלחאתכםואתטפכםראוכירעהנ
גדפניכםלאכןלכונאהגבריםועבדואתיהוהכיאתהאת
םמבקשיםויגרשאתםמאתפניפרעהויאמריהוהאלמשהנ
טהידךעלארץמצריםבארבהויעלעלארץמצריםויאכלא
תכלעשבהארץאתכלאשרהשאירהברדויטמשהאתמטהועל
ארץמצריםויהוהנהגרוחקדיםבארץכלהיוםההואוכל
הלילההבקרהיהורוחהקדיםנשאאתהארבהויעלהארבה
עלכלארץמצריםוינחבכלגבולמצריםכבדמאדלפניול
אהיהכןארבהכמהוואחריולאיהיהכןויכסאתעיןכלה
ארץותחשךהארץויאכלאתכלעשבהארץואתכלפריהעץא
שרהותירהברדולאנותרכלירקבעץובעשבהשדהבכלאר
ץמצריםוימהרפרעהלקראלמשהולאהרןויאמרחטאתיל
יהוהאלהיכםולכםועתהשאנאחטאתיאךהפעםוהעתירו
ליהוהאלהיכםויסרמעלירקאתהמותהזהויצאמעםפרע
הויעתראליהוהויהפךיהוהרוחיםחזקמאדוישאאתהא
רבהויתקעהוימהסוףלאנשארארבהאחדבכלגבולמצרי
םויחזקיהוהאתלבפרעהולאשלחאתבניישראלויאמרי
הוהאלמשהנטהידךעלהשמיםויהיחשךעלארץמצריםוי
משחשךויטמשהאתידועלהשמיםויהיחשךאפלהבכלארץ
מצריםשלשתימיםלאראואישאתאחיוולאקמואישמתחת
יושלשתימיםולכלבניישראלהיהאורבמושבתםויקרא
פרעהאלמשהויאמרלכועבדואתיהוהרקצאנכםובקרכם
יצגגםטפכםילךעמכםויאמרמשהגםאתהתתןבידנוזבח
יםועלתועשינוליהוהאלהינווגםמקננוילךעמנולא
תשארפרסהכיממנונקחלעבדאתיהוהאלהינוואנחנול
אנדעמהנעבדאתיהוהעדבאנושמהויחזקיהוהאתלבפר
עהולאאבהלשלחםויאמרלופרעהלךמעליהשמרלךאלתס
ףראותפניכיביוםראתךפניתמותויאמרמשהכןדברתל
אאסףעודראותפניךויאמריהוהאלמשהעודנגעאחדאב
יאעלפרעהועלמצריםאחריכןישלחאתכםמזהכשלחוכל
הגרשיגרשאתכםמזהדברנאבאזניהעםוישאלואישמאת
רעהוואשהמאתרעותהכליכסףוכליזהבויתןיהוהאתח
ןהעםבעינימצריםגםהאישמשהגדולמאדבארץמצריםב
עיניעבדיפרעהובעיניהעםויאמרמשהכהאמריהוהכח
צתהלילהאנייוצאבתוךמצריםומתכלבכורבארץמצרי
םמבכורפרעההישבעלכסאועדבכורהשפחהאשראחרהרח
יםוכלבכורבהמהוהיתהצעקהגדלהבכלארץמצריםאשר
כמהולאנהיתהוכמהולאתסףולכלבניישראללאיחרץכ
לבלשנולמאישועדבהמהלמעןתדעוןאשריפלהיהוהבי
ןמצריםוביןישראלוירדוכלעבדיךאלהאליוהשתחוו
לילאמרצאאתהוכלהעםאשרברגליךואחריכןאצאויצא
מעםפרעהבחריאףויאמריהוהאלמשהלאישמעאליכםפר
עהלמעןרבותמופתיבארץמצריםומשהואהרןעשואתכל
המפתיםהאלהלפניפרעהויחזקיהוהאתלבפרעהולאשל
חאתבניישראלמארצוויאמריהוהאלמשהואלאהרןבאר
ץמצריםלאמרהחדשהזהלכםראשחדשיםראשוןהואלכםל
חדשיהשנהדברואלכלעדתישראללאמרבעשרלחדשהזהו
יקחולהםאיששהלביתאבתשהלביתואםימעטהביתמהיו
תמשהולקחהואושכנוהקרבאלביתובמכסתנפשתאישלפ
יאכלותכסועלהשהשהתמיםזכרבןשנהיהיהלכםמןהכב
שיםומןהעזיםתקחווהיהלכםלמשמרתעדארבעהעשריו
םלחדשהזהושחטואתוכלקהלעדתישראלביןהערביםול
קחומןהדםונתנועלשתיהמזוזתועלהמשקוףעלהבתים
אשריאכלואתובהםואכלואתהבשרבלילההזהצליאשומ
צותעלמרריםיאכלהואלתאכלוממנונאובשלמבשלבמי
םכיאםצליאשראשועלכרעיוועלקרבוולאתותירוממנ
ועדבקרוהנתרממנועדבקרבאשתשרפווככהתאכלואתו
מתניכםחגריםנעליכםברגליכםומקלכםבידכםואכלת
םאתובחפזוןפסחהואליהוהועברתיבארץמצריםבליל
ההזהוהכיתיכלבכורבארץמצריםמאדםועדבהמהובכל
אלהימצריםאעשהשפטיםאנייהוהוהיההדםלכםלאתעל
הבתיםאשראתםשםוראיתיאתהדםופסחתיעלכםולאיהי
הבכםנגףלמשחיתבהכתיבארץמצריםוהיההיוםהזהלכ
םלזכרוןוחגתםאתוחגליהוהלדרתיכםחקתעולםתחגה
ושבעתימיםמצותתאכלואךביוםהראשוןתשביתושארמ
בתיכםכיכלאכלחמץונכרתההנפשההואמישראלמיוםה
ראשןעדיוםהשבעיוביוםהראשוןמקראקדשוביוםהשב
יעימקראקדשיהיהלכםכלמלאכהלאיעשהבהםאךאשריא
כללכלנפשהואלבדויעשהלכםושמרתםאתהמצותכיבעצ
םהיוםהזההוצאתיאתצבאותיכםמארץמצריםושמרתםא
תהיוםהזהלדרתיכםחקתעולםבראשןבארבעהעשריוםל
חדשבערבתאכלומצתעדיוםהאחדועשריםלחדשבערבשב
עתימיםשארלאימצאבבתיכםכיכלאכלמחמצתונכרתהה
נפשההואמעדתישראלבגרובאזרחהארץכלמחמצתלאתא
כלובכלמושבתיכםתאכלומצותויקראמשהלכלזקנייש
ראלויאמראלהםמשכווקחולכםצאןלמשפחתיכםושחטו
הפסחולקחתםאגדתאזובוטבלתםבדםאשרבסףוהגעתםא
להמשקוףואלשתיהמזוזתמןהדםאשרבסףואתםלאתצאו
אישמפתחביתועדבקרועבריהוהלנגףאתמצריםוראהא
תהדםעלהמשקוףועלשתיהמזוזתופסחיהוהעלהפתחול
איתןהמשחיתלבאאלבתיכםלנגףושמרתםאתהדברהזהל
חקלךולבניךעדעולםוהיהכיתבאואלהארץאשריתןיה
והלכםכאשרדברושמרתםאתהעבדההזאתוהיהכייאמרו
אליכםבניכםמההעבדההזאתלכםואמרתםזבחפסחהואל
יהוהאשרפסחעלבתיבניישראלבמצריםבנגפואתמצרי
םואתבתינוהצילויקדהעםוישתחוווילכוויעשובני
ישראלכאשרצוהיהוהאתמשהואהרןכןעשוויהיבחציה
לילהויהוההכהכלבכורבארץמצריםמבכרפרעההישבע
לכסאועדבכורהשביאשרבביתהבורוכלבכורבהמהויק
םפרעהלילההואוכלעבדיווכלמצריםותהיצעקהגדלה
במצריםכיאיןביתאשראיןשםמתויקראלמשהולאהרןל
ילהויאמרקומוצאומתוךעמיגםאתםגםבניישראלולכ
ועבדואתיהוהכדברכםגםצאנכםגםבקרכםקחוכאשרדב
רתםולכווברכתםגםאתיותחזקמצריםעלהעםלמהרלשל
חםמןהארץכיאמרוכלנומתיםוישאהעםאתבצקוטרםיח
מץמשארתםצררתבשמלתםעלשכמםובניישראלעשוכדבר
משהוישאלוממצריםכליכסףוכליזהבושמלתויהוהנת
ןאתחןהעםבעינימצריםוישאלוםוינצלואתמצריםוי
סעובניישראלמרעמסססכתהכששמאותאלףרגליהגברי
םלבדמטףוגםערברבעלהאתםוצאןובקרמקנהכבדמאדו
יאפואתהבצקאשרהוציאוממצריםעגתמצותכילאחמץכ
יגרשוממצריםולאיכלולהתמהמהוגםצדהלאעשולהםו
מושבבניישראלאשרישבובמצריםשלשיםשנהוארבעמא
ותשנהויהימקץשלשיםשנהוארבעמאותשנהויהיבעצם
היוםהזהיצאוכלצבאותיהוהמארץמצריםלילשמריםה
ואליהוהלהוציאםמארץמצריםהואהלילההזהליהוהש
מריםלכלבניישראללדרתםויאמריהוהאלמשהואהרןז
אתחקתהפסחכלבןנכרלאיאכלבווכלעבדאישמקנתכסף
ומלתהאתואזיאכלבותושבושכירלאיאכלבובביתאחד
יאכללאתוציאמןהביתמןהבשרחוצהועצםלאתשברובו
כלעדתישראליעשואתווכייגוראתךגרועשהפסחליהו
ההמוללוכלזכרואזיקרבלעשתווהיהכאזרחהארץוכל
ערללאיאכלבותורהאחתיהיהלאזרחולגרהגרבתוככם
ויעשוכלבניישראלכאשרצוהיהוהאתמשהואתאהרןכן
עשוויהיבעצםהיוםהזההוציאיהוהאתבניישראלמאר
ץמצריםעלצבאתםוידבריהוהאלמשהלאמרקדשליכלבכ
ורפטרכלרחםבבניישראלבאדםובבהמהליהואויאמרמ
שהאלהעםזכוראתהיוםהזהאשריצאתםממצריםמביתעב
דיםכיבחזקידהוציאיהוהאתכםמזהולאיאכלחמץהיו
םאתםיצאיםבחדשהאביבוהיהכייביאךיהוהאלארץהכ
נעניוהחתיוהאמריוהחויוהיבוסיאשרנשבעלאבתיך
לתתלךארץזבתחלבודבשועבדתאתהעבדההזאתבחדשהז
השבעתימיםתאכלמצתוביוםהשביעיחגליהוהמצותיא
כלאתשבעתהימיםולאיראהלךחמץולאיראהלךשארבכל
גבלךוהגדתלבנךביוםההואלאמרבעבורזהעשהיהוהל
יבצאתיממצריםוהיהלךלאותעלידךולזכרוןביןעינ
יךלמעןתהיהתורתיהוהבפיךכיבידחזקההוצאךיהוה
ממצריםושמרתאתהחקההזאתלמועדהמימיםימימהוהי
הכייבאךיהוהאלארץהכנעניכאשרנשבעלךולאבתיךו
נתנהלךוהעברתכלפטררחםליהוהוכלפטרשגרבהמהאש
ריהיהלךהזכריםליהוהוכלפטרחמרתפדהבשהואםלאת
פדהוערפתווכלבכוראדםבבניךתפדהוהיהכיישאלךב
נךמחרלאמרמהזאתואמרתאליובחזקידהוציאנויהוה
ממצריםמביתעבדיםויהיכיהקשהפרעהלשלחנוויהרג
יהוהכלבכורבארץמצריםמבכראדםועדבכורבהמהעלכ
ןאניזבחליהוהכלפטררחםהזכריםוכלבכורבניאפדה
והיהלאותעלידכהולטוטפתביןעיניךכיבחזקידהוצ
יאנויהוהממצריםויהיבשלחפרעהאתהעםולאנחםאלה
יםדרךארץפלשתיםכיקרובהואכיאמראלהיםפןינחםה
עםבראתםמלחמהושבומצרימהויסבאלהיםאתהעםדרךה
מדבריםסוףוחמשיםעלובניישראלמארץמצריםויקחמ
שהאתעצמותיוסףעמוכיהשבעהשביעאתבניישראללאמ
רפקדיפקדאלהיםאתכםוהעליתםאתעצמתימזהאתכםוי
סעומסכתויחנובאתםבקצההמדברויהוההלךלפניהםי
ומםבעמודענןלנחתםהדרךולילהבעמודאשלהאירלהם
ללכתיומםולילהלאימישעמודהענןיומםועמודהאשל
ילהלפניהעםוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישרא
לוישבוויחנולפניפיהחירתביןמגדלוביןהיםלפני
בעלצפןנכחותחנועלהיםואמרפרעהלבניישראלנבכי
םהםבארץסגרעליהםהמדברוחזקתיאתלבפרעהורדףאח
ריהםואכבדהבפרעהובכלחילווידעומצריםכיאנייה
והויעשוכןויגדלמלךמצריםכיברחהעםויהפךלבבפר
עהועבדיואלהעםויאמרומהזאתעשינוכישלחנואתיש
ראלמעבדנוויאסראתרכבוואתעמולקחעמוויקחששמא
ותרכבבחורוכלרכבמצריםושלשםעלכלוויחזקיהוהא
תלבפרעהמלךמצריםוירדףאחריבניישראלובניישרא
ליצאיםבידרמהוירדפומצריםאחריהםוישיגואותםח
ניםעלהיםכלסוסרכבפרעהופרשיווחילועלפיהחירת
לפניבעלצפןופרעההקריבוישאובניישראלאתעיניה
םוהנהמצריםנסעאחריהםוייראומאדויצעקובניישר
אלאליהוהויאמרואלמשההמבליאיןקבריםבמצריםלק
חתנולמותבמדברמהזאתעשיתלנולהוציאנוממצריםה
לאזההדבראשרדברנואליךבמצריםלאמרחדלממנוונע
בדהאתמצריםכיטובלנועבדאתמצריםממתנובמדברוי
אמרמשהאלהעםאלתיראוהתיצבווראואתישועתיהוהא
שריעשהלכםהיוםכיאשרראיתםאתמצריםהיוםלאתספו
לראתםעודעדעולםיהוהילחםלכםואתםתחרשוןויאמר
יהוהאלמשהמהתצעקאלידבראלבניישראלויסעוואתה
הרםאתמטךונטהאתידךעלהיםובקעהוויבאובניישרא
לבתוךהיםביבשהואניהננימחזקאתלבמצריםויבאוא
חריהםואכבדהבפרעהובכלחילוברכבוובפרשיווידע
ומצריםכיאנייהוהבהכבדיבפרעהברכבוובפרשיווי
סעמלאךהאלהיםההלךלפנימחנהישראלוילךמאחריהם
ויסעעמודהענןמפניהםויעמדמאחריהםויבאביןמחנ
המצריםוביןמחנהישראלויהיהענןוהחשךויאראתהל
ילהולאקרבזהאלזהכלהלילהויטמשהאתידועלהיםוי
ולךיהוהאתהיםברוחקדיםעזהכלהלילהוישםאתהיםל
חרבהויבקעוהמיםויבאובניישראלבתוךהיםביבשהו
המיםלהםחומהמימינםומשמאלםוירדפומצריםויבאו
אחריהםכלסוספרעהרכבוופרשיואלתוךהיםויהיבאש
מרתהבקרוישקףיהוהאלמחנהמצריםבעמודאשוענןוי
הםאתמחנהמצריםויסראתאפןמרכבתיווינהגהובכבד
תויאמרמצריםאנוסהמפניישראלכייהוהנלחםלהםבמ
צריםויאמריהוהאלמשהנטהאתידךעלהיםוישבוהמים
עלמצריםעלרכבוועלפרשיוויטמשהאתידועלהיםויש
בהיםלפנותבקרלאיתנוומצריםנסיםלקראתווינערי
הוהאתמצריםבתוךהיםוישבוהמיםויכסואתהרכבואת
הפרשיםלכלחילפרעההבאיםאחריהםביםלאנשארבהםע
דאחדובניישראלהלכוביבשהבתוךהיםוהמיםלהםחמה
מימינםומשמאלםויושעיהוהביוםההואאתישראלמיד
מצריםויראישראלאתמצריםמתעלשפתהיםויראישראל
אתהידהגדלהאשרעשהיהוהבמצריםוייראוהעםאתיהו
הויאמינוביהוהובמשהעבדואזישירמשהובניישראל
אתהשירההזאתליהוהויאמרולאמראשירהליהוהכיגא
הגאהסוסורכבורמהביםעזיוזמרתיהויהילילישועה
זהאליואנוהואלהיאביוארממנהויהוהאישמלחמהיה
והשמומרכבתפרעהוחילוירהביםומבחרשלשיוטבעוב
יםסוףתהמתיכסימוירדובמצולתכמואבןימינךיהוה
נאדריבכחימינךיהוהתרעץאויבוברבגאונךתהרסקמ
יךתשלחחרנךיאכלמוכקשוברוחאפיךנערמומיםנצבו
כמונדנזליםקפאותהמתבלביםאמראויבארדףאשיגאח
לקשללתמלאמונפשיאריקחרביתורישמוידינשפתברו
חךכסמויםצללוכעופרתבמיםאדיריםמיכמכהבאלםיה
והמיכמכהנאדרבקדשנוראתהלתעשהפלאנטיתימינךת
בלעמוארץנחיתבחסדךעםזוגאלתנהלתבעזךאלנוהקד
שךשמעועמיםירגזוןחילאחזישביפלשתאזנבהלואלו
פיאדוםאילימואביאחזמורעדנמגוכלישביכנעןתפל
עליהםאימתהופחדבגדלזרועךידמוכאבןעדיעברעמך
יהוהעדיעברעםזוקניתתבאמוותטעמובהרנחלתךמכו
ןלשבתךפעלתיהוהמקדשאדניכוננוידיךיהוהימלךל
עלםועדכיבאסוספרעהברכבוובפרשיוביםוישביהוה
עלהםאתמיהיםובניישראלהלכוביבשהבתוךהיםותקח
מריםהנביאהאחותאהרןאתהתףבידהותצאןכלהנשיםא
חריהבתפיםובמחלתותעןלהםמריםשירוליהוהכיגאה
גאהסוסורכבורמהביםויסעמשהאתישראלמיםסוףויצ
אואלמדברשורוילכושלשתימיםבמדברולאמצאומיםו
יבאומרתהולאיכלולשתתמיםממרהכימריםהםעלכןקר
אשמהמרהוילנוהעםעלמשהלאמרמהנשתהויצעקאליהו
הויורהויהוהעץוישלךאלהמיםוימתקוהמיםשםשםלו
חקומשפטושםנסהוויאמראםשמועתשמעלקוליהוהאלה
יךוהישרבעיניותעשהוהאזנתלמצותיוושמרתכלחקי
וכלהמחלהאשרשמתיבמצריםלאאשיםעליךכיאנייהוה
רפאךויבאואילמהושםשתיםעשרהעינתמיםושבעיםתמ
ריםויחנושםעלהמיםויסעומאילםויבאוכלעדתבניי
שראלאלמדברסיןאשרביןאילםוביןסיניבחמשהעשרי
וםלחדשהשנילצאתםמארץמצריםוילינוכלעדתבנייש
ראלעלמשהועלאהרןבמדברויאמרואלהםבניישראלמי
יתןמותנובידיהוהבארץמצריםבשבתנועלסירהבשרב
אכלנולחםלשבעכיהוצאתםאתנואלהמדברהזהלהמיתא
תכלהקהלהזהברעבויאמריהוהאלמשההנניממטירלכם
לחםמןהשמיםויצאהעםולקטודבריוםביומולמעןאנס
נוהילךבתורתיאםלאוהיהביוםהששיוהכינואתאשרי
ביאווהיהמשנהעלאשרילקטויוםיוםויאמרמשהואהר
ןאלכלבניישראלערבוידעתםכייהוההוציאאתכםמאר
ץמצריםובקרוראיתםאתכבודיהוהבשמעואתתלנתיכם
עליהוהונחנומהכיתלונועלינוויאמרמשהבתתיהוה
לכםבערבבשרלאכלולחםבבקרלשבעבשמעיהוהאתתלנת
יכםאשראתםמלינםעליוונחנומהלאעלינותלנתיכםכ
יעליהוהויאמרמשהאלאהרןאמראלכלעדתבניישראלק
רבולפנייהוהכישמעאתתלנתיכםויהיכדבראהרןאלכ
לעדתבניישראלויפנואלהמדברוהנהכבודיהוהנראה
בענןוידבריהוהאלמשהלאמרשמעתיאתתלונתבניישר
אלדבראלהםלאמרביןהערביםתאכלובשרובבקרתשבעו
לחםוידעתםכיאנייהוהאלהיכםויהיבערבותעלהשלו
ותכסאתהמחנהובבקרהיתהשכבתהטלסביבלמחנהותעל
שכבתהטלוהנהעלפניהמדברדקמחספסדקככפרעלהארץ
ויראובניישראלויאמרואישאלאחיומןהואכילאידע
ומההואויאמרמשהאלהםהואהלחםאשרנתןיהוהלכםלא
כלהזההדבראשרצוהיהוהלקטוממנואישלפיאכלועמר
לגלגלתמספרנפשתיכםאישלאשרבאהלותקחוויעשוכן
בניישראלוילקטוהמרבהוהממעיטוימדובעמרולאהע
דיףהמרבהוהממעיטלאהחסיראישלפיאכלולקטוויאמ
רמשהאלהםאישאליותרממנועדבקרולאשמעואלמשהוי
ותרואנשיםממנועדבקרוירםתולעיםויבאשויקצףעל
הםמשהוילקטואתובבקרבבקראישכפיאכלווחםהשמשו
נמסויהיביוםהששילקטולחםמשנהשניהעמרלאחדויב
אוכלנשיאיהעדהויגידולמשהויאמראלהםהואאשרדב
ריהוהשבתוןשבתקדשליהוהמחראתאשרתאפואפוואתא
שרתבשלובשלוואתכלהעדףהניחולכםלמשמרתעדהבקר
ויניחואתועדהבקרכאשרצוהמשהולאהבאישורמהלאה
יתהבוויאמרמשהאכלהוהיוםכישבתהיוםליהוההיום
לאתמצאהובשדהששתימיםתלקטהווביוםהשביעישבתל
איהיהבוויהיביוםהשביעייצאומןהעםללקטולאמצא
וויאמריהוהאלמשהעדאנהמאנתםלשמרמצותיותורתי
ראוכייהוהנתןלכםהשבתעלכןהואנתןלכםביוםהששי
לחםיומיםשבואישתחתיואליצאאישממקמוביוםהשבי
עיוישבתוהעםביוםהשבעיויקראוביתישראלאתשמומ
ןוהואכזרעגדלבןוטעמוכצפיחתבדבשויאמרמשהזהה
דבראשרצוהיהוהמלאהעמרממנולמשמרתלדרתיכםלמע
ןיראואתהלחםאשרהאכלתיאתכםבמדברבהוציאיאתכם
מארץמצריםויאמרמשהאלאהרןקחצנצנתאחתותןשמהמ
לאהעמרמןוהנחאתולפנייהוהלמשמרתלדרתיכםכאשר
צוהיהוהאלמשהויניחהואהרןלפניהעדתלמשמרתובנ
יישראלאכלואתהמןארבעיםשנהעדבאםאלארץנושבתא
תהמןאכלועדבאםאלקצהארץכנעןוהעמרעשריתהאיפה
הואויסעוכלעדתבניישראלממדברסיןלמסעיהםעלפי
יהוהויחנוברפידיםואיןמיםלשתתהעםוירבהעםעםמ
שהויאמרותנולנומיםונשתהויאמרלהםמשהמהתריבו
ןעמדימהתנסוןאתיהוהויצמאשםהעםלמיםוילןהעםע
למשהויאמרלמהזההעליתנוממצריםלהמיתאתיואתבנ
יואתמקניבצמאויצעקמשהאליהוהלאמרמהאעשהלעםה
זהעודמעטוסקלניויאמריהוהאלמשהעברלפניהעםוק
חאתךמזקניישראלומטךאשרהכיתבואתהיארקחבידךו
הלכתהנניעמדלפניךשםעלהצורבחרבוהכיתבצורויצ
אוממנומיםושתההעםויעשכןמשהלעיניזקניישראלו
יקראשםהמקוםמסהומריבהעלריבבניישראלועלנסתם
אתיהוהלאמרהישיהוהבקרבנואםאיןויבאעמלקוילח
םעםישראלברפידםויאמרמשהאליהושעבחרלנואנשים
וצאהלחםבעמלקמחראנכינצבעלראשהגבעהומטההאלה
יםבידיויעשיהושעכאשראמרלומשהלהלחםבעמלקומש
האהרןוחורעלוראשהגבעהוהיהכאשריריםמשהידווג
ברישראלוכאשריניחידווגברעמלקוידימשהכבדיםו
יקחואבןוישימותחתיווישבעליהואהרןוחורתמכוב
ידיומזהאחדומזהאחדויהיידיואמונהעדבאהשמשוי
חלשיהושעאתעמלקואתעמולפיחרבויאמריהוהאלמשה
כתבזאתזכרוןבספרושיםבאזנייהושעכימחהאמחהאת
זכרעמלקמתחתהשמיםויבןמשהמזבחויקראשמויהוהנ
סיויאמרכיידעלכסיהמלחמהליהוהבעמלקמדרדרויש
מעיתרוכהןמדיןחתןמשהאתכלאשרעשהאלהיםלמשהול
ישראלעמוכיהוציאיהוהאתישראלממצריםויקחיתרו
חתןמשהאתצפרהאשתמשהאחרשלוחיהואתשניבניהאשר
שםהאחדגרשםכיאמרגרהייתיבארץנכריהושםהאחדאל
יעזרכיאלהיאביבעזריויצלנימחרבפרעהויבאיתרו
חתןמשהובניוואשתואלמשהאלהמדבראשרהואחנהשםה
רהאלהיםויאמראלמשהאניחתנךיתרובאאליךואשתךו
שניבניהעמהויצאמשהלקראתחתנווישתחווישקלווי
שאלואישלרעהולשלוםויבאוהאהלהויספרמשהלחתנו
אתכלאשרעשהיהוהלפרעהולמצריםעלאודתישראלאתכ
להתלאהאשרמצאתםבדרךויצלםיהוהויחדיתרועלכלה
טובהאשרעשהיהוהלישראלאשרהצילומידמצריםויאמ
ריתרוברוךיהוהאשרהצילאתכםמידמצריםומידפרעה
אשרהצילאתהעםמתחתידמצריםעתהידעתיכיגדוליהו
המכלהאלהיםכיבדבראשרזדועליהםויקחיתרוחתןמש
העלהוזבחיםלאלהיםויבאאהרןוכלזקניישראללאכל
לחםעםחתןמשהלפניהאלהיםויהיממחרתוישבמשהלשפ
טאתהעםויעמדהעםעלמשהמןהבקרעדהערבויראחתןמש
האתכלאשרהואעשהלעםויאמרמההדברהזהאשראתהעשה
לעםמדועאתהיושבלבדךוכלהעםנצבעליךמןבקרעדער
בויאמרמשהלחתנוכייבאאליהעםלדרשאלהיםכייהיה
להםדברבאאליושפטתיביןאישוביןרעהווהודעתיאת
חקיהאלהיםואתתורתיוויאמרחתןמשהאליולאטובהד
בראשראתהעשהנבלתבלגםאתהגםהעםהזהאשרעמךכיכב
דממךהדברלאתוכלעשהולבדךעתהשמעבקליאיעצךויה
יאלהיםעמךהיהאתהלעםמולהאלהיםוהבאתאתהאתהדב
ריםאלהאלהיםוהזהרתהאתהםאתהחקיםואתהתורתוהו
דעתלהםאתהדרךילכובהואתהמעשהאשריעשוןואתהתח
זהמכלהעםאנשיחיליראיאלהיםאנשיאמתשנאיבצעוש
מתעלהםשריאלפיםשרימאותשריחמשיםושריעשרתושפ
טואתהעםבכלעתוהיהכלהדברהגדליביאואליךוכלהד
ברהקטןישפטוהםוהקלמעליךונשאואתךאםאתהדברהז
התעשהוצוךאלהיםויכלתעמדוגםכלהעםהזהעלמקמוי
באבשלוםוישמעמשהלקולחתנוויעשכלאשראמרויבחר
משהאנשיחילמכלישראלויתןאתםראשיםעלהעםשריאל
פיםשרימאותשריחמשיםושריעשרתושפטואתהעםבכלע
תאתהדברהקשהיביאוןאלמשהוכלהדברהקטןישפוטוה
םוישלחמשהאתחתנווילךלואלארצובחדשהשלישילצא
תבניישראלמארץמצריםביוםהזהבאומדברסיניויסע
ומרפידיםויבאומדברסיניויחנובמדברויחןשםישר
אלנגדההרומשהעלהאלהאלהיםויקראאליויהוהמןהה
רלאמרכהתאמרלביתיעקבותגידלבניישראלאתםראית
םאשרעשיתילמצריםואשאאתכםעלכנפינשריםואבאאת
כםאליועתהאםשמועתשמעובקליושמרתםאתבריתיוהי
יתםליסגלהמכלהעמיםכיליכלהארץואתםתהיוליממל
כתכהניםוגויקדושאלההדבריםאשרתדבראלבניישרא
לויבאמשהויקראלזקניהעםוישםלפניהםאתכלהדברי
םהאלהאשרצוהויהוהויענוכלהעםיחדוויאמרוכלאש
רדבריהוהנעשהוישבמשהאתדבריהעםאליהוהויאמרי
הוהאלמשההנהאנכיבאאליךבעבהענןבעבורישמעהעם
בדבריעמךוגםבךיאמינולעולםויגדמשהאתדבריהעם
אליהוהויאמריהוהאלמשהלךאלהעםוקדשתםהיוםומח
רוכבסושמלתםוהיונכניםליוםהשלישיכיביוםהשלש
יירדיהוהלעיניכלהעםעלהרסיניוהגבלתאתהעםסבי
בלאמרהשמרולכםעלותבהרונגעבקצהוכלהנגעבהרמו
תיומתלאתגעבוידכיסקוליסקלאוירהיירהאםבהמהא
םאישלאיחיהבמשךהיבלהמהיעלובהרוירדמשהמןההר
אלהעםויקדשאתהעםויכבסושמלתםויאמראלהעםהיונ
כניםלשלשתימיםאלתגשואלאשהויהיביוםהשלישיבה
יתהבקרויהיקלתוברקיםוענןכבדעלההרוקלשפרחזק
מאדויחרדכלהעםאשרבמחנהויוצאמשהאתהעםלקראתה
אלהיםמןהמחנהויתיצבובתחתיתההרוהרסיניעשןכל
ומפניאשרירדעליויהוהבאשויעלעשנוכעשןהכבשןו
יחרדכלההרמאדויהיקולהשפרהולךוחזקמאדמשהידב
רוהאלהיםיעננובקולוירדיהוהעלהרסיניאלראשהה
רויקראיהוהלמשהאלראשההרויעלמשהויאמריהוהאל
משהרדהעדבעםפןיהרסואליהוהלראותונפלממנורבו
גםהכהניםהנגשיםאליהוהיתקדשופןיפרץבהםיהוהו
יאמרמשהאליהוהלאיוכלהעםלעלתאלהרסיניכיאתהה
עדתהבנולאמרהגבלאתההרוקדשתוויאמראליויהוהל
ךרדועליתאתהואהרןעמךוהכהניםוהעםאליהרסולעל
תאליהוהפןיפרץבםוירדמשהאלהעםויאמראלהםוידב
ראלהיםאתכלהדבריםהאלהלאמראנכייהוהאלהיךאשר
הוצאתיךמארץמצריםמביתעבדיםלאיהיהלךאלהיםאח
ריםעלפנילאתעשהלךפסלוכלתמונהאשרבשמיםממעלו
אשרבארץמתחתואשרבמיםמתחתלארץלאתשתחוהלהםול
אתעבדםכיאנכייהוהאלהיךאלקנאפקדעוןאבתעלבני
םעלשלשיםועלרבעיםלשנאיועשהחסדלאלפיםלאהביו
לשמרימצותילאתשאאתשםיהוהאלהיךלשואכילאינקה
יהוהאתאשרישאאתשמולשואזכוראתיוםהשבתלקדשוש
שתימיםתעבדועשיתכלמלאכתךויוםהשביעישבתליהו
האלהיךלאתעשהכלמלאכהאתהובנךובתךעבדךואמתךו
בהמתךוגרךאשרבשעריךכיששתימיםעשהיהוהאתהשמי
םואתהארץאתהיםואתכלאשרבםוינחביוםהשביעיעלכ
ןברךיהוהאתיוםהשבתויקדשהוכבדאתאביךואתאמךל
מעןיארכוןימיךעלהאדמהאשריהוהאלהיךנתןלךלאת
רצחלאתנאףלאתגנבלאתענהברעךעדשקרלאתחמדביתר
עךלאתחמדאשתרעךועבדוואמתוושורווחמרווכלאשר
לרעךוכלהעםראיםאתהקולתואתהלפידםואתקולהשפר
ואתההרעשןויראהעםוינעוויעמדומרחקויאמרואלמ
שהדבראתהעמנוונשמעהואלידברעמנואלהיםפןנמות
ויאמרמשהאלהעםאלתיראוכילבעבורנסותאתכםבאהא
להיםובעבורתהיהיראתועלפניכםלבלתיתחטאוויעמ
דהעםמרחקומשהנגשאלהערפלאשרשםהאלהיםויאמריה
והאלמשהכהתאמראלבניישראלאתםראיתםכימןהשמים
דברתיעמכםלאתעשוןאתיאלהיכסףואלהיזהבלאתעשו
לכםמזבחאדמהתעשהליוזבחתעליואתעלתיךואתשלמי
ךאתצאנךואתבקרךבכלהמקוםאשראזכיראתשמיאבואא
ליךוברכתיךואםמזבחאבניםתעשהלילאתבנהאתהןגז
יתכיחרבךהנפתעליהותחללהולאתעלהבמעלתעלמזבח
יאשרלאתגלהערותךעליוואלההמשפטיםאשרתשיםלפנ
יהםכיתקנהעבדעברישששניםיעבדובשבעתיצאלחפשי
חנםאםבגפויבאבגפויצאאםבעלאשההואויצאהאשתוע
מואםאדניויתןלואשהוילדהלובניםאובנותהאשהוי
לדיהתהיהלאדניהוהואיצאבגפוואםאמריאמרהעבדא
הבתיאתאדניאתאשתיואתבנילאאצאחפשיוהגישואדנ
יואלהאלהיםוהגישואלהדלתאואלהמזוזהורצעאדני
ואתאזנובמרצעועבדולעלםוכיימכראישאתבתולאמה
לאתצאכצאתהעבדיםאםרעהבעיניאדניהאשרלאיעדהו
הפדהלעםנכרילאימשללמכרהבבגדובהואםלבנוייעד
נהכמשפטהבנותיעשהלהאםאחרתיקחלושארהכסותהוע
נתהלאיגרעואםשלשאלהלאיעשהלהויצאהחנםאיןכסף
מכהאישומתמותיומתואשרלאצדהוהאלהיםאנהלידוו
שמתילךמקוםאשרינוסשמהוכייזדאישעלרעהולהרגו
בערמהמעםמזבחיתקחנולמותומכהאביוואמומותיומ
תוגנבאישומכרוונמצאבידומותיומתומקללאביווא
מומותיומתוכייריבןאנשיםוהכהאישאתרעהובאבןא
ובאגרףולאימותונפללמשכבאםיקוםוהתהלךבחוץעל
משענתוונקההמכהרקשבתויתןורפאירפאוכייכהאיש
אתעבדואואתאמתובשבטומתתחתידונקםינקםאךאםיו
םאויומיםיעמדלאיקםכיכספוהואוכיינצואנשיםונ
גפואשההרהויצאוילדיהולאיהיהאסוןענושיענשכא
שרישיתעליובעלהאשהונתןבפלליםואםאסוןיהיהונ
תתהנפשתחתנפשעיןתחתעיןשןתחתשןידתחתידרגלתח
תרגלכויהתחתכויהפצעתחתפצעחבורהתחתחבורהוכי
יכהאישאתעיןעבדואואתעיןאמתוושחתהלחפשיישלח
נותחתעינוואםשןעבדואושןאמתויפיללחפשיישלחנ
ותחתשנווכייגחשוראתאישאואתאשהומתסקוליסקלה
שורולאיאכלאתבשרוובעלהשורנקיואםשורנגחהואמ
תמלשלשםוהועדבבעליוולאישמרנווהמיתאישאואשה
השוריסקלוגםבעליויומתאםכפריושתעליוונתןפדי
ןנפשוככלאשריושתעליואובןיגחאובתיגחכמשפטהז
היעשהלואםעבדיגחהשוראואמהכסףשלשיםשקליםיתן
לאדניווהשוריסקלוכייפתחאישבוראוכייכרהאישב
רולאיכסנוונפלשמהשוראוחמורבעלהבורישלםכסףי
שיבלבעליווהמתיהיהלווכייגףשוראישאתשוררעהו
ומתומכרואתהשורהחיוחצואתכספווגםאתהמתיחצון
אונודעכישורנגחהואמתמולשלשםולאישמרנובעליו
שלםישלםשורתחתהשורוהמתיהיהלוכייגנבאיששורא
ושהוטבחואומכרוחמשהבקרישלםתחתהשורוארבעצאן
תחתהשהאםבמחתרתימצאהגנבוהכהומתאיןלודמיםאם
זרחההשמשעליודמיםלושלםישלםאםאיןלוונמכרבגנ
בתואםהמצאתמצאבידוהגנבהמשורעדחמורעדשהחיים
שניםישלםכייבעראיששדהאוכרםושלחאתבעירהובער
בשדהאחרמיטבשדהוומיטבכרמוישלםכיתצאאשומצאה
קציםונאכלגדישאוהקמהאוהשדהשלםישלםהמבעראתה
בערהכייתןאישאלרעהוכסףאוכליםלשמרוגנבמביתה
אישאםימצאהגנבישלםשניםאםלאימצאהגנבונקרבבע
להביתאלהאלהיםאםלאשלחידובמלאכתרעהועלכלדבר
פשעעלשורעלחמורעלשהעלשלמהעלכלאבדהאשריאמרכ
יהואזהעדהאלהיםיבאדברשניהםאשרירשיעןאלהיםי
שלםשניםלרעהוכייתןאישאלרעהוחמוראושוראושהו
כלבהמהלשמרומתאונשבראונשבהאיןראהשבעתיהוהת
היהביןשניהםאםלאשלחידובמלאכתרעהוולקחבעליו
ולאישלםואםגנביגנבמעמוישלםלבעליואםטרףיטרף
יבאהועדהטרפהלאישלםוכיישאלאישמעםרעהוונשבר
אומתבעליואיןעמושלםישלםאםבעליועמולאישלםאם
שכירהואבאבשכרווכייפתהאישבתולהאשרלאארשהוש
כבעמהמהרימהרנהלולאשהאםמאןימאןאביהלתתהלוכ
סףישקלכמהרהבתולתמכשפהלאתחיהכלשכבעםבהמהמו
תיומתזבחלאלהיםיחרםבלתיליהוהלבדווגרלאתונה
ולאתלחצנוכיגריםהייתםבארץמצריםכלאלמנהויתו
םלאתענוןאםענהתענהאתוכיאםצעקיצעקאלישמעאשמ
עצעקתווחרהאפיוהרגתיאתכםבחרבוהיונשיכםאלמנ
ותובניכםיתמיםאםכסףתלוהאתעמיאתהעניעמךלאתה
יהלוכנשהלאתשימוןעליונשךאםחבלתחבלשלמתרעךע
דבאהשמשתשיבנולוכיהואכסותהלבדההואשמלתולער
ובמהישכבוהיהכייצעקאליושמעתיכיחנוןאניאלהי
םלאתקללונשיאבעמךלאתארמלאתךודמעךלאתאחרבכו
רבניךתתןליכןתעשהלשרךלצאנךשבעתימיםיהיהעםא
מוביוםהשמיניתתנוליואנשיקדשתהיוןליובשרבשד
הטרפהלאתאכלולכלבתשלכוןאתולאתשאשמעשואאלתש
תידךעםרשעלהיתעדחמסלאתהיהאחרירביםלרעתולאת
ענהעלרבלנטתאחרירביםלהטתודללאתהדרבריבוכית
פגעשוראיבךאוחמרותעההשבתשיבנולוכיתראהחמור
שנאךרבץתחתמשאווחדלתמעזבלועזבתעזבעמולאתטה
משפטאבינךבריבומדברשקרתרחקונקיוצדיקאלתהרג
כילאאצדיקרשעושחדלאתקחכיהשחדיעורפקחיםויסל
ףדבריצדיקיםוגרלאתלחץואתםידעתםאתנפשהגרכיג
ריםהייתםבארץמצריםושששניםתזרעאתארצךואספתא
תתבואתהוהשביעתתשמטנהונטשתהואכלואביניעמךו
יתרםתאכלחיתהשדהכןתעשהלכרמךלזיתךששתימיםתע
שהמעשיךוביוםהשביעיתשבתלמעןינוחשורךוחמרךו
ינפשבןאמתךוהגרובכלאשראמרתיאליכםתשמרוושםא
להיםאחריםלאתזכירולאישמעעלפיךשלשרגליםתחגל
יבשנהאתחגהמצותתשמרשבעתימיםתאכלמצותכאשרצו
יתךלמועדחדשהאביבכיבויצאתממצריםולאיראופני
ריקםוחגהקצירבכורימעשיךאשרתזרעבשדהוחגהאסף
בצאתהשנהבאספךאתמעשיךמןהשדהשלשפעמיםבשנהיר
אהכלזכורךאלפניהאדןיהוהלאתזבחעלחמץדםזבחיו
לאיליןחלבחגיעדבקרראשיתבכוריאדמתךתביאביתי
הוהאלהיךלאתבשלגדיבחלבאמוהנהאנכישלחמלאךלפ
ניךלשמרךבדרךולהביאךאלהמקוםאשרהכנתיהשמרמפ
ניוושמעבקלואלתמרבוכילאישאלפשעכםכישמיבקרב
וכיאםשמועתשמעבקלוועשיתכלאשראדברואיבתיאתא
יביךוצרתיאתצרריךכיילךמלאכילפניךוהביאךאלה
אמריוהחתיוהפרזיוהכנעניהחויוהיבוסיוהכחדתי
ולאתשתחוהלאלהיהםולאתעבדםולאתעשהכמעשיהםכי
הרסתהרסםושברתשברמצבתיהםועבדתםאתיהוהאלהיכ
םוברךאתלחמךואתמימיךוהסרתימחלהמקרבךלאתהיה
משכלהועקרהבארצךאתמספרימיךאמלאאתאימתיאשלח
לפניךוהמתיאתכלהעםאשרתבאבהםונתתיאתכלאיביך
אליךערףושלחתיאתהצרעהלפניךוגרשהאתהחויאתהכ
נעניואתהחתימלפניךלאאגרשנומפניךבשנהאחתפןת
היההארץשממהורבהעליךחיתהשדהמעטמעטאגרשנומפ
ניךעדאשרתפרהונחלתאתהארץושתיאתגבלךמיםסוףו
עדיםפלשתיםוממדברעדהנהרכיאתןבידכםאתישביהא
רץוגרשתמומפניךלאתכרתלהםולאלהיהםבריתלאישב
ובארצךפןיחטיאואתךליכיתעבדאתאלהיהםכייהיהל
ךלמוקשואלמשהאמרעלהאליהוהאתהואהרןנדבואביה
ואושבעיםמזקניישראלוהשתחויתםמרחקונגשמשהלב
דואליהוהוהםלאיגשווהעםלאיעלועמוויבאמשהויס
פרלעםאתכלדברייהוהואתכלהמשפטיםויעןכלהעםקו
לאחדויאמרוכלהדבריםאשרדבריהוהנעשהויכתבמשה
אתכלדברייהוהוישכםבבקרויבןמזבחתחתההרושתים
עשרהמצבהלשניםעשרשבטיישראלוישלחאתנעריבניי
שראלויעלועלתויזבחוזבחיםשלמיםליהוהפריםויק
חמשהחציהדםוישםבאגנתוחציהדםזרקעלהמזבחויקח
ספרהבריתויקראבאזניהעםויאמרוכלאשרדבריהוהנ
עשהונשמעויקחמשהאתהדםויזרקעלהעםויאמרהנהדם
הבריתאשרכרתיהוהעמכםעלכלהדבריםהאלהויעלמשה
ואהרןנדבואביהואושבעיםמזקניישראלויראואתאל
היישראלותחתרגליוכמעשהלבנתהספירוכעצםהשמים
לטהרואלאציליבניישראללאשלחידוויחזואתהאלהי
םויאכלווישתוויאמריהוהאלמשהעלהאליההרהוהיה
שםואתנהלךאתלחתהאבןוהתורהוהמצוהאשרכתבתילה
ורתםויקםמשהויהושעמשרתוויעלמשהאלהרהאלהיםו
אלהזקניםאמרשבולנובזהעדאשרנשובאליכםוהנהאה
רןוחורעמכםמיבעלדבריםיגשאלהםויעלמשהאלההרו
יכסהענןאתההרוישכןכבודיהוהעלהרסיניויכסהוה
ענןששתימיםויקראאלמשהביוםהשביעימתוךהענןומ
ראהכבודיהוהכאשאכלתבראשההרלעיניבניישראלוי
באמשהבתוךהענןויעלאלההרויהימשהבהרארבעיםיו
םוארבעיםלילהוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבנייש
ראלויקחוליתרומהמאתכלאישאשרידבנולבותקחואת
תרומתיוזאתהתרומהאשרתקחומאתםזהבוכסףונחשתו
תכלתוארגמןותולעתשניוששועזיםוערתאילםמאדמי
םוערתתחשיםועצישטיםשמןלמארבשמיםלשמןהמשחהו
לקטרתהסמיםאבנישהםואבנימלאיםלאפדולחשןועשו
לימקדשושכנתיבתוכםככלאשראנימראהאותךאתתבני
תהמשכןואתתבניתכלכליווכןתעשוועשוארוןעצישט
יםאמתיםוחציארכוואמהוחצירחבוואמהוחציקמתוו
צפיתאתוזהבטהורמביתומחוץתצפנוועשיתעליוזרז
הבסביבויצקתלוארבעטבעתזהבונתתהעלארבעפעמתי
וושתיטבעתעלצלעוהאחתושתיטבעתעלצלעוהשניתוע
שיתבדיעצישטיםוצפיתאתםזהבוהבאתאתהבדיםבטבע
תעלצלעתהארןלשאתאתהארןבהםבטבעתהארןיהיוהבד
יםלאיסרוממנוונתתאלהארןאתהעדתאשראתןאליךוע
שיתכפרתזהבטהוראמתיםוחציארכהואמהוחצירחבהו
עשיתשניםכרביםזהבמקשהתעשהאתםמשניקצותהכפרת
ועשהכרובאחדמקצהמזהוכרובאחדמקצהמזהמןהכפרת
תעשואתהכרביםעלשניקצותיווהיוהכרביםפרשיכנפ
יםלמעלהסככיםבכנפיהםעלהכפרתופניהםאישאלאחי
ואלהכפרתיהיופניהכרביםונתתאתהכפרתעלהארןמל
מעלהואלהארןתתןאתהעדתאשראתןאליךונועדתילךש
םודברתיאתךמעלהכפרתמביןשניהכרביםאשרעלארון
העדתאתכלאשראצוהאותךאלבניישראלועשיתשלחןעצ
ישטיםאמתיםארכוואמהרחבוואמהוחציקמתווצפיתא
תוזהבטהורועשיתלוזרזהבסביבועשיתלומסגרתטפח
סביבועשיתזרזהבלמסגרתוסביבועשיתלוארבעטבעת
זהבונתתאתהטבעתעלארבעהפאתאשרלארבערגליולעמ
תהמסגרתתהייןהטבעתלבתיםלבדיםלשאתאתהשלחןוע
שיתאתהבדיםעצישטיםוצפיתאתםזהבונשאבםאתהשלח
ןועשיתקערתיווכפתיווקשותיוומנקיתיואשריסךב
הןזהבטהורתעשהאתםונתתעלהשלחןלחםפניםלפניתמ
ידועשיתמנרתזהבטהורמקשהתעשההמנורהירכהוקנה
גביעיהכפתריהופרחיהממנהיהיווששהקניםיצאיםמ
צדיהשלשהקנימנרהמצדההאחדושלשהקנימנרהמצדהה
שנישלשהגבעיםמשקדיםבקנההאחדכפתרופרחושלשהג
בעיםמשקדיםבקנההאחדכפתרופרחכןלששתהקניםהיצ
איםמןהמנרהובמנרהארבעהגבעיםמשקדיםכפתריהופ
רחיהוכפתרתחתשניהקניםממנהוכפתרתחתשניהקנים
ממנהוכפתרתחתשניהקניםממנהלששתהקניםהיצאיםמ
ןהמנרהכפתריהםוקנתםממנהיהיוכלהמקשהאחתזהבט
הורועשיתאתנרתיהשבעהוהעלהאתנרתיהוהאירעלעב
רפניהומלקחיהומחתתיהזהבטהורככרזהבטהוריעשה
אתהאתכלהכליםהאלהוראהועשהבתבניתםאשראתהמרא
הבהרואתהמשכןתעשהעשריריעתששמשזרותכלתוארגמ
ןותלעתשניכרביםמעשהחשבתעשהאתםארךהיריעההאח
תשמנהועשריםבאמהורחבארבעבאמההיריעההאחתמדה
אחתלכלהיריעתחמשהיריעתתהייןחברתאשהאלאחתהו
חמשיריעתחברתאשהאלאחתהועשיתללאתתכלתעלשפתה
יריעההאחתמקצהבחברתוכןתעשהבשפתהיריעההקיצו
נהבמחברתהשניתחמשיםללאתתעשהביריעההאחתוחמש
יםללאתתעשהבקצההיריעהאשרבמחברתהשניתמקבילת
הללאתאשהאלאחתהועשיתחמשיםקרסיזהבוחברתאתהי
ריעתאשהאלאחתהבקרסיםוהיההמשכןאחדועשיתיריע
תעזיםלאהלעלהמשכןעשתיעשרהיריעתתעשהאתםארךה
יריעההאחתשלשיםבאמהורחבארבעבאמההיריעההאחת
מדהאחתלעשתיעשרהיריעתוחברתאתחמשהיריעתלבדו
אתששהיריעתלבדוכפלתאתהיריעההששיתאלמולפניה
אהלועשיתחמשיםללאתעלשפתהיריעההאחתהקיצנהבח
ברתוחמשיםללאתעלשפתהיריעההחברתהשניתועשיתק
רסינחשתחמשיםוהבאתאתהקרסיםבללאתוחברתאתהאה
לוהיהאחדוסרחהעדףביריעתהאהלחציהיריעההעדפת
תסרחעלאחריהמשכןוהאמהמזהוהאמהמזהבעדףבארךי
ריעתהאהליהיהסרוחעלצדיהמשכןמזהומזהלכסתווע
שיתמכסהלאהלערתאילםמאדמיםומכסהערתתחשיםמלמ
עלהועשיתאתהקרשיםלמשכןעצישטיםעמדיםעשראמות
ארךהקרשואמהוחציהאמהרחבהקרשהאחדשתיידותלקר
שהאחדמשלבתאשהאלאחתהכןתעשהלכלקרשיהמשכןועש
יתאתהקרשיםלמשכןעשריםקרשלפאתנגבהתימנהוארב
עיםאדניכסףתעשהתחתעשריםהקרששניאדניםתחתהקר
שהאחדלשתיידתיוושניאדניםתחתהקרשהאחדלשתייד
תיוולצלעהמשכןהשניתלפאתצפוןעשריםקרשוארבעי
םאדניהםכסףשניאדניםתחתהקרשהאחדושניאדניםתח
תהקרשהאחדולירכתיהמשכןימהתעשהששהקרשיםושני
קרשיםתעשהלמקצעתהמשכןבירכתיםויהיותאמםמלמט
הויחדויהיותמיםעלראשואלהטבעתהאחתכןיהיהלשנ
יהםלשניהמקצעתיהיווהיושמנהקרשיםואדניהםכסף
ששהעשראדניםשניאדניםתחתהקרשהאחדושניאדניםת
חתהקרשהאחדועשיתבריחםעצישטיםחמשהלקרשיצלעה
משכןהאחדוחמשהבריחםלקרשיצלעהמשכןהשניתוחמש
הבריחםלקרשיצלעהמשכןלירכתיםימהוהבריחהתיכן
בתוךהקרשיםמברחמןהקצהאלהקצהואתהקרשיםתצפהז
הבואתטבעתיהםתעשהזהבבתיםלבריחםוצפיתאתהברי
חםזהבוהקמתאתהמשכןכמשפטואשרהראיתבהרועשיתפ
רכתתכלתוארגמןותולעתשניוששמשזרמעשהחשביעשה
אתהכרביםונתתהאתהעלארבעהעמודישטיםמצפיםזהב
וויהםזהבעלארבעהאדניכסףונתתהאתהפרכתתחתהקר
סיםוהבאתשמהמביתלפרכתאתארוןהעדותוהבדילההפ
רכתלכםביןהקדשוביןקדשהקדשיםונתתאתהכפרתעלא
רוןהעדתבקדשהקדשיםושמתאתהשלחןמחוץלפרכתואת
המנרהנכחהשלחןעלצלעהמשכןתימנהוהשלחןתתןעלצ
לעצפוןועשיתמסךלפתחהאהלתכלתוארגמןותולעתשנ
יוששמשזרמעשהרקםועשיתלמסךחמשהעמודישטיםוצפ
יתאתםזהבוויהםזהבויצקתלהםחמשהאדנינחשתועשי
תאתהמזבחעצישטיםחמשאמותארךוחמשאמותרחברבוע
יהיההמזבחושלשאמותקמתוועשיתקרנתיועלארבעפנ
תיוממנותהייןקרנתיווצפיתאתונחשתועשיתסירתי
ולדשנוויעיוומזרקתיוומזלגתיוומחתתיולכלכלי
ותעשהנחשתועשיתלומכברמעשהרשתנחשתועשיתעלהר
שתארבעטבעתנחשתעלארבעקצותיוונתתהאתהתחתכרכ
בהמזבחמלמטהוהיתההרשתעדחציהמזבחועשיתבדיםל
מזבחבדיעצישטיםוצפיתאתםנחשתוהובאאתבדיובטב
עתוהיוהבדיםעלשתיצלעתהמזבחבשאתאתונבובלחתת
עשהאתוכאשרהראהאתךבהרכןיעשוועשיתאתחצרהמשכ
ןלפאתנגבתימנהקלעיםלחצרששמשזרמאהבאמהארךלפ
אההאחתועמדיועשריםואדניהםעשריםנחשתוויהעמד
יםוחשקיהםכסףוכןלפאתצפוןבארךקלעיםמאהארךוע
מדועשריםואדניהםעשריםנחשתוויהעמדיםוחשקיהם
כסףורחבהחצרלפאתיםקלעיםחמשיםאמהעמדיהםעשרה
ואדניהםעשרהורחבהחצרלפאתקדמהמזרחהחמשיםאמה
וחמשעשרהאמהקלעיםלכתףעמדיהםשלשהואדניהםשלש
הולכתףהשניתחמשעשרהקלעיםעמדיהםשלשהואדניהם
שלשהולשערהחצרמסךעשריםאמהתכלתוארגמןותולעת
שניוששמשזרמעשהרקםעמדיהםארבעהואדניהםארבעה
כלעמודיהחצרסביבמחשקיםכסףוויהםכסףואדניהםנ
חשתארךהחצרמאהבאמהורחבחמשיםבחמשיםוקמהחמשא
מותששמשזרואדניהםנחשתלכלכליהמשכןבכלעבדתוו
כליתדתיווכליתדתהחצרנחשתואתהתצוהאתבניישרא
לויקחואליךשמןזיתזךכתיתלמאורלהעלתנרתמידבא
הלמועדמחוץלפרכתאשרעלהעדתיערךאתואהרןובניו
מערבעדבקרלפנייהוהחקתעולםלדרתםמאתבניישראל
ואתההקרבאליךאתאהרןאחיךואתבניואתומתוךבניי
שראללכהנוליאהרןנדבואביהואאלעזרואיתמרבניא
הרןועשיתבגדיקדשלאהרןאחיךלכבודולתפארתואתה
תדבראלכלחכמילבאשרמלאתיורוחחכמהועשואתבגדי
אהרןלקדשולכהנוליואלההבגדיםאשריעשוחשןואפו
דומעילוכתנתתשבץמצנפתואבנטועשובגדיקדשלאהר
ןאחיךולבניולכהנוליוהםיקחואתהזהבואתהתכלתו
אתהארגמןואתתולעתהשניואתהששועשואתהאפדזהבת
כלתוארגמןתולעתשניוששמשזרמעשהחשבשתיכתפתחב
רתיהיהלואלשניקצותיווחברוחשבאפדתואשרעליוכ
מעשהוממנויהיהזהבתכלתוארגמןותולעתשניוששמש
זרולקחתאתשתיאבנישהםופתחתעליהםשמותבניישרא
לששהמשמתםעלהאבןהאחתואתשמותהששההנותריםעלה
אבןהשניתכתולדתםמעשהחרשאבןפתוחיחתםתפתחאתש
תיהאבניםעלשמתבניישראלמסבתמשבצותזהבתעשהאת
םושמתאתשתיהאבניםעלכתפתהאפדאבניזכרןלבנייש
ראלונשאאהרןאתשמותםלפנייהוהעלשתיכתפיולזכר
ןועשיתמשבצתזהבושתישרשרתזהבטהורמגבלתתעשהא
תםמעשהעבתונתתהאתשרשרתהעבתתעלהמשבצתועשיתח
שןמשפטמעשהחשבכמעשהאפדתעשנוזהבתכלתוארגמןו
תולעתשניוששמשזרתעשהאתורבועיהיהכפולזרתארכ
ווזרתרחבוומלאתבומלאתאבןארבעהטוריםאבןטורא
דםפטדהוברקתהטורהאחדוהטורהשנינפךספירויהלם
והטורהשלישילשםשבוואחלמהוהטורהרביעיתרשישו
שהםוישפהמשבציםזהביהיובמלואתםוהאבניםתהיין
עלשמתבניישראלשתיםעשרהעלשמתםפתוחיחותםאישע
לשמותהייןלשניעשרשבטועשיתעלהחשןשרשתגבלתמע
שהעבתזהבטהורועשיתעלהחשןשתיטבעותזהבונתתאת
שתיהטבעותעלשניקצותהחשןונתתהאתשתיעבתתהזהב
עלשתיהטבעתאלקצותהחשןואתשתיקצותשתיהעבתתתת
ןעלשתיהמשבצותונתתהעלכתפותהאפדאלמולפניווע
שיתשתיטבעותזהבושמתאתםעלשניקצותהחשןעלשפתו
אשראלעברהאפדביתהועשיתשתיטבעותזהבונתתהאתם
עלשתיכתפותהאפודמלמטהממולפניולעמתמחברתוממ
עללחשבהאפודוירכסואתהחשןמטבעתואלטבעתהאפוד
בפתילתכלתלהיותעלחשבהאפודולאיזחהחשןמעלהאפ
ודונשאאהרןאתשמותבניישראלבחשןהמשפטעללבובב
אואלהקדשלזכרןלפנייהוהתמידונתתאלחשןהמשפטא
תהאוריםואתהתמיםוהיועללבאהרןבבאולפנייהוהו
נשאאהרןאתמשפטבניישראלעללבולפנייהוהתמידוע
שיתאתמעילהאפודכלילתכלתוהיהפיראשובתוכושפה
יהיהלפיוסביבמעשהארגכפיתחראיהיהלולאיקרעוע
שיתעלשוליורמניתכלתוארגמןותולעתשניעלשוליו
סביבופעמניזהבבתוכםסביבפעמןזהבורמוןפעמןזה
בורמוןעלשוליהמעילסביבוהיהעלאהרןלשרתונשמע
קולובבאואלהקדשלפנייהוהובצאתוולאימותועשית
ציץזהבטהורופתחתעליופתוחיחתםקדשליהוהושמתא
תועלפתילתכלתוהיהעלהמצנפתאלמולפניהמצנפתיה
יהוהיהעלמצחאהרןונשאאהרןאתעוןהקדשיםאשריקד
ישובניישראללכלמתנתקדשיהםוהיהעלמצחותמידלר
צוןלהםלפנייהוהושבצתהכתנתששועשיתמצנפתששוא
בנטתעשהמעשהרקםולבניאהרןתעשהכתנתועשיתלהםא
בנטיםומגבעותתעשהלהםלכבודולתפארתוהלבשתאתם
אתאהרןאחיךואתבניואתוומשחתאתםומלאתאתידםוק
דשתאתםוכהנוליועשהלהםמכנסיבדלכסותבשרערוהמ
מתניםועדירכיםיהיווהיועלאהרןועלבניובבאםאל
אהלמועדאובגשתםאלהמזבחלשרתבקדשולאישאועוןו
מתוחקתעולםלוולזרעואחריווזההדבראשרתעשהלהם
לקדשאתםלכהןלילקחפראחדבןבקרואילםשניםתמימם
ולחםמצותוחלתמצתבלולתבשמןורקיקימצותמשחיםב
שמןסלתחטיםתעשהאתםונתתאותםעלסלאחדוהקרבתאת
םבסלואתהפרואתשניהאילםואתאהרןואתבניותקריב
אלפתחאהלמועדורחצתאתםבמיםולקחתאתהבגדיםוהל
בשתאתאהרןאתהכתנתואתמעילהאפדואתהאפדואתהחש
ןואפדתלובחשבהאפדושמתהמצנפתעלראשוונתתאתנז
רהקדשעלהמצנפתולקחתאתשמןהמשחהויצקתעלראשוו
משחתאתוואתבניותקריבוהלבשתםכתנתוחגרתאתםאב
נטאהרןובניווחבשתלהםמגבעתוהיתהלהםכהנהלחקת
עולםומלאתידאהרןוידבניווהקרבתאתהפרלפניאהל
מועדוסמךאהרןובניואתידיהםעלראשהפרושחטתאתה
פרלפנייהוהפתחאהלמועדולקחתמדםהפרונתתהעלקר
נתהמזבחבאצבעךואתכלהדםתשפךאליסודהמזבחולקח
תאתכלהחלבהמכסהאתהקרבואתהיתרתעלהכבדואתשתי
הכליתואתהחלבאשרעליהןוהקטרתהמזבחהואתבשרהפ
רואתערוואתפרשותשרףבאשמחוץלמחנהחטאתהואואת
האילהאחדתקחוסמכואהרןובניואתידיהםעלראשהאי
לושחטתאתהאילולקחתאתדמווזרקתעלהמזבחסביבוא
תהאילתנתחלנתחיוורחצתקרבווכרעיוונתתעלנתחי
וועלראשווהקטרתאתכלהאילהמזבחהעלההואליהוהר
יחניחוחאשהליהוההואולקחתאתהאילהשניוסמךאהר
ןובניואתידיהםעלראשהאילושחטתאתהאילולקחתמד
מוונתתהעלתנוךאזןאהרןועלתנוךאזןבניוהימנית
ועלבהןידםהימניתועלבהןרגלםהימניתוזרקתאתהד
םעלהמזבחסביבולקחתמןהדםאשרעלהמזבחומשמןהמש
חהוהזיתעלאהרןועלבגדיוועלבניוועלבגדיבניוא
תווקדשהואובגדיוובניוובגדיבניואתוולקחתמןה
אילהחלבוהאליהואתהחלבהמכסהאתהקרבואתיתרתהכ
בדואתשתיהכליתואתהחלבאשרעליהןואתשוקהימיןכ
יאילמלאיםהואוככרלחםאחתוחלתלחםשמןאחתורקיק
אחדמסלהמצותאשרלפנייהוהושמתהכלעלכפיאהרןוע
לכפיבניווהנפתאתםתנופהלפנייהוהולקחתאתםמיד
םוהקטרתהמזבחהעלהעלהלריחניחוחלפנייהוהאשהה
ואליהוהולקחתאתהחזהמאילהמלאיםאשרלאהרןוהנפ
תאתותנופהלפנייהוהוהיהלךלמנהוקדשתאתחזההתנ
ופהואתשוקהתרומהאשרהונףואשרהורםמאילהמלאים
מאשרלאהרןומאשרלבניווהיהלאהרןולבניולחקעול
םמאתבניישראלכיתרומההואותרומהיהיהמאתבנייש
ראלמזבחישלמיהםתרומתםליהוהובגדיהקדשאשרלאה
רןיהיולבניואחריולמשחהבהםולמלאבםאתידםשבעת
ימיםילבשםהכהןתחתיומבניואשריבאאלאהלמועדלש
רתבקדשואתאילהמלאיםתקחובשלתאתבשרובמקםקדשו
אכלאהרןובניואתבשרהאילואתהלחםאשרבסלפתחאהל
מועדואכלואתםאשרכפרבהםלמלאאתידםלקדשאתםוזר
לאיאכלכיקדשהםואםיותרמבשרהמלאיםומןהלחםעדה
בקרושרפתאתהנותרבאשלאיאכלכיקדשהואועשיתלאה
רןולבניוככהככלאשרצויתיאתכהשבעתימיםתמלאיד
םופרחטאתתעשהליוםעלהכפריםוחטאתעלהמזבחבכפר
ךעליוומשחתאתולקדשושבעתימיםתכפרעלהמזבחוקד
שתאתווהיההמזבחקדשקדשיםכלהנגעבמזבחיקדשוזה
אשרתעשהעלהמזבחכבשיםבנישנהשניםליוםתמידאתה
כבשהאחדתעשהבבקרואתהכבשהשניתעשהביןהערביםו
עשרןסלתבלולבשמןכתיתרבעההיןונסךרביעתההיןי
יןלכבשהאחדואתהכבשהשניתעשהביןהערביםכמנחתה
בקרוכנסכהתעשהלהלריחניחחאשהליהוהעלתתמידלד
רתיכםפתחאהלמועדלפנייהוהאשראועדלכםשמהלדבר
אליךשםונעדתישמהלבניישראלונקדשבכבדיוקדשתי
אתאהלמועדואתהמזבחואתאהרןואתבניואקדשלכהןל
יושכנתיבתוךבניישראלוהייתילהםלאלהיםוידעוכ
יאנייהוהאלהיהםאשרהוצאתיאתםמארץמצריםלשכני
בתוכםאנייהוהאלהיהםועשיתמזבחמקטרקטרתעצישט
יםתעשהאתואמהארכוואמהרחבורבועיהיהואמתיםקמ
תוממנוקרנתיווצפיתאתוזהבטהוראתגגוואתקירתי
וסביבואתקרנתיוועשיתלוזרזהבסביבושתיטבעתזה
בתעשהלומתחתלזרועלשתיצלעתיותעשהעלשניצדיוו
היהלבתיםלבדיםלשאתאתובהמהועשיתאתהבדיםעציש
טיםוצפיתאתםזהבונתתהאתולפניהפרכתאשרעלארןה
עדתלפניהכפרתאשרעלהעדתאשראועדלךשמהוהקטירע
ליואהרןקטרתסמיםבבקרבבקרבהיטיבואתהנרתיקטי
רנהובהעלתאהרןאתהנרתביןהערביםיקטירנהקטרתת
מידלפנייהוהלדרתיכםלאתעלועליוקטרתזרהועלהו
מנחהונסךלאתסכועליווכפראהרןעלקרנתיואחתבשנ
המדםחטאתהכפריםאחתבשנהיכפרעליולדרתיכםקדשק
דשיםהואליהוהוידבריהוהאלמשהלאמרכיתשאאתראש
בניישראללפקדיהםונתנואישכפרנפשוליהוהבפקדא
תםולאיהיהבהםנגףבפקדאתםזהיתנוכלהעברעלהפקד
יםמחציתהשקלבשקלהקדשעשריםגרההשקלמחציתהשקל
תרומהליהוהכלהעברעלהפקדיםמבןעשריםשנהומעלה
יתןתרומתיהוההעשירלאירבהוהדללאימעיטממחצית
השקללתתאתתרומתיהוהלכפרעלנפשתיכםולקחתאתכס
ףהכפריםמאתבניישראלונתתאתועלעבדתאהלמועדוה
יהלבניישראללזכרוןלפנייהוהלכפרעלנפשתיכםוי
דבריהוהאלמשהלאמרועשיתכיורנחשתוכנונחשתלרח
צהונתתאתוביןאהלמועדוביןהמזבחונתתשמהמיםור
חצואהרןובניוממנואתידיהםואתרגליהםבבאםאלאה
למועדירחצומיםולאימתואובגשתםאלהמזבחלשרתלה
קטיראשהליהוהורחצוידיהםורגליהםולאימתווהית
הלהםחקעולםלוולזרעולדרתםוידבריהוהאלמשהלאמ
רואתהקחלךבשמיםראשמרדרורחמשמאותוקנמןבשםמח
ציתוחמשיםומאתיםוקנהבשםחמשיםומאתיםוקדהחמש
מאותבשקלהקדשושמןזיתהיןועשיתאתושמןמשחתקדש
רקחמרקחתמעשהרקחשמןמשחתקדשיהיהומשחתבואתאה
למועדואתארוןהעדתואתהשלחןואתכלכליוואתהמנר
הואתכליהואתמזבחהקטרתואתמזבחהעלהואתכלכליו
ואתהכירואתכנווקדשתאתםוהיוקדשקדשיםכלהנגעב
הםיקדשואתאהרןואתבניותמשחוקדשתאתםלכהןליוא
לבניישראלתדברלאמרשמןמשחתקדשיהיהזהלילדרתי
כםעלבשראדםלאייסךובמתכנתולאתעשוכמהוקדשהוא
קדשיהיהלכםאישאשרירקחכמהוואשריתןממנועלזרו
נכרתמעמיוויאמריהוהאלמשהקחלךסמיםנטףושחלתו
חלבנהסמיםולבנהזכהבדבבדיהיהועשיתאתהקטרתרק
חמעשהרוקחממלחטהורקדשושחקתממנההדקונתתהממנ
הלפניהעדתבאהלמועדאשראועדלךשמהקדשקדשיםתהי
הלכםוהקטרתאשרתעשהבמתכנתהלאתעשולכםקדשתהיה
לךליהוהאישאשריעשהכמוהלהריחבהונכרתמעמיווי
דבריהוהאלמשהלאמרראהקראתיבשםבצלאלבןאוריבן
חורלמטהיהודהואמלאאתורוחאלהיםבחכמהובתבונה
ובדעתובכלמלאכהלחשבמחשבתלעשותבזהבובכסףובנ
חשתובחרשתאבןלמלאתובחרשתעץלעשותבכלמלאכהוא
ניהנהנתתיאתואתאהליאבבןאחיסמךלמטהדןובלבכל
חכםלבנתתיחכמהועשואתכלאשרצויתךאתאהלמועדוא
תהארןלעדתואתהכפרתאשרעליוואתכלכליהאהלואתה
שלחןואתכליוואתהמנרההטהרהואתכלכליהואתמזבח
הקטרתואתמזבחהעלהואתכלכליוואתהכיורואתכנוו
אתבגדיהשרדואתבגדיהקדשלאהרןהכהןואתבגדיבני
ולכהןואתשמןהמשחהואתקטרתהסמיםלקדשככלאשרצו
יתךיעשוויאמריהוהאלמשהלאמרואתהדבראלבניישר
אללאמראךאתשבתתיתשמרוכיאותהואביניוביניכםל
דרתיכםלדעתכיאנייהוהמקדשכםושמרתםאתהשבתכיק
דשהואלכםמחלליהמותיומתכיכלהעשהבהמלאכהונכר
תההנפשההואמקרבעמיהששתימיםיעשהמלאכהוביוםה
שביעישבתשבתוןקדשליהוהכלהעשהמלאכהביוםהשבת
מותיומתושמרובניישראלאתהשבתלעשותאתהשבתלדר
תםבריתעולםביניוביןבניישראלאותהואלעלםכישש
תימיםעשהיהוהאתהשמיםואתהארץוביוםהשביעישבת
וינפשויתןאלמשהככלתולדבראתובהרסינישנילחתה
עדתלחתאבןכתביםבאצבעאלהיםויראהעםכיבששמשהל
רדתמןההרויקהלהעםעלאהרןויאמרואליוקוםעשהלנ
ואלהיםאשרילכולפנינוכיזהמשההאישאשרהעלנומא
רץמצריםלאידענומההיהלוויאמראלהםאהרןפרקונז
מיהזהבאשרבאזנינשיכםבניכםובנתיכםוהביאואלי
ויתפרקוכלהעםאתנזמיהזהבאשרבאזניהםויביאואל
אהרןויקחמידםויצראתובחרטויעשהועגלמסכהויאמ
רואלהאלהיךישראלאשרהעלוךמארץמצריםויראאהרן
ויבןמזבחלפניוויקראאהרןויאמרחגליהוהמחרויש
כימוממחרתויעלועלתויגשושלמיםוישבהעםלאכלוש
תוויקמולצחקוידבריהוהאלמשהלךרדכישחתעמךאשר
העליתמארץמצריםסרומהרמןהדרךאשרצויתםעשולהם
עגלמסכהוישתחוולוויזבחולוויאמרואלהאלהיךיש
ראלאשרהעלוךמארץמצריםויאמריהוהאלמשהראיתיא
תהעםהזהוהנהעםקשהערףהואועתההניחהליויחראפי
בהםואכלםואעשהאותךלגויגדולויחלמשהאתפנייהו
האלהיוויאמרלמהיהוהיחרהאפךבעמךאשרהוצאתמאר
ץמצריםבכחגדולובידחזקהלמהיאמרומצריםלאמרבר
עההוציאםלהרגאתםבהריםולכלתםמעלפניהאדמהשוב
מחרוןאפךוהנחםעלהרעהלעמךזכרלאברהםליצחקולי
שראלעבדיךאשרנשבעתלהםבךותדבראלהםארבהאתזרע
כםככוכביהשמיםוכלהארץהזאתאשראמרתיאתןלזרעכ
םונחלולעלםוינחםיהוהעלהרעהאשרדברלעשותלעמו
ויפןוירדמשהמןההרושנילחתהעדתבידולחתכתביםמ
שניעבריהםמזהומזההםכתביםוהלחתמעשהאלהיםהמה
והמכתבמכתבאלהיםהואחרותעלהלחתוישמעיהושעאת
קולהעםברעהויאמראלמשהקולמלחמהבמחנהויאמראי
ןקולענותגבורהואיןקולענותחלושהקולענותאנכי
שמעויהיכאשרקרבאלהמחנהויראאתהעגלומחלתויחר
אףמשהוישלךמידואתהלחתוישבראתםתחתההרויקחאת
העגלאשרעשווישרףבאשויטחןעדאשרדקויזרעלפניה
מיםוישקאתבניישראלויאמרמשהאלאהרןמהעשהלךהע
םהזהכיהבאתעליוחטאהגדלהויאמראהרןאליחראףאד
ניאתהידעתאתהעםכיברעהואויאמרוליעשהלנואלהי
םאשרילכולפנינוכיזהמשההאישאשרהעלנומארץמצר
יםלאידענומההיהלוואמרלהםלמיזהבהתפרקוויתנו
ליואשלכהובאשויצאהעגלהזהויראמשהאתהעםכיפרע
הואכיפרעהאהרןלשמצהבקמיהםויעמדמשהבשערהמחנ
הויאמרמיליהוהאליויאספואליוכלבנילויויאמרל
הםכהאמריהוהאלהיישראלשימואישחרבועלירכועבר
וושובומשערלשערבמחנהוהרגואישאתאחיוואישאתר
עהוואישאתקרבוויעשובנילויכדברמשהויפלמןהעם
ביוםההואכשלשתאלפיאישויאמרמשהמלאוידכםהיום
ליהוהכיאישבבנוובאחיוולתתעליכםהיוםברכהויה
יממחרתויאמרמשהאלהעםאתםחטאתםחטאהגדלהועתהא
עלהאליהוהאוליאכפרהבעדחטאתכםוישבמשהאליהוה
ויאמראנאחטאהעםהזהחטאהגדלהויעשולהםאלהיזהב
ועתהאםתשאחטאתםואםאיןמחנינאמספרךאשרכתבתוי
אמריהוהאלמשהמיאשרחטאליאמחנומספריועתהלךנח
האתהעםאלאשרדברתילךהנהמלאכיילךלפניךוביוםפ
קדיופקדתיעלהםחטאתםויגףיהוהאתהעםעלאשרעשוא
תהעגלאשרעשהאהרןוידבריהוהאלמשהלךעלהמזהאתה
והעםאשרהעליתמארץמצריםאלהארץאשרנשבעתילאבר
הםליצחקוליעקבלאמרלזרעךאתננהושלחתילפניךמל
אךוגרשתיאתהכנעניהאמריוהחתיוהפרזיהחויוהיב
וסיאלארץזבתחלבודבשכילאאעלהבקרבךכיעםקשהער
ףאתהפןאכלךבדרךוישמעהעםאתהדברהרעהזהויתאבל
וולאשתואישעדיועליוויאמריהוהאלמשהאמראלבני
ישראלאתםעםקשהערףרגעאחדאעלהבקרבךוכליתיךוע
תההורדעדיךמעליךואדעהמהאעשהלךויתנצלובנייש
ראלאתעדיםמהרחורבומשהיקחאתהאהלונטהלומחוץל
מחנההרחקמןהמחנהוקראלואהלמועדוהיהכלמבקשיה
והיצאאלאהלמועדאשרמחוץלמחנהוהיהכצאתמשהאלה
אהליקומוכלהעםונצבואישפתחאהלווהביטואחרימש
העדבאוהאהלהוהיהכבאמשההאהלהירדעמודהענןועמ
דפתחהאהלודברעםמשהוראהכלהעםאתעמודהענןעמדפ
תחהאהלוקםכלהעםוהשתחוואישפתחאהלוודבריהוהא
למשהפניםאלפניםכאשרידבראישאלרעהוושבאלהמחנ
הומשרתויהושעבןנוןנערלאימישמתוךהאהלויאמרמ
שהאליהוהראהאתהאמראליהעלאתהעםהזהואתהלאהוד
עתניאתאשרתשלחעמיואתהאמרתידעתיךבשםוגםמצאת
חןבעיניועתהאםנאמצאתיחןבעיניךהודענינאאתדר
כךואדעךלמעןאמצאחןבעיניךוראהכיעמךהגויהזהו
יאמרפניילכווהנחתילךויאמראליואםאיןפניךהלכ
יםאלתעלנומזהובמהיודעאפואכימצאתיחןבעיניךא
ניועמךהלואבלכתךעמנוונפלינואניועמךמכלהעםא
שרעלפניהאדמהויאמריהוהאלמשהגםאתהדברהזהאשר
דברתאעשהכימצאתחןבעיניואדעךבשםויאמרהראנינ
אאתכבדךויאמראניאעבירכלטוביעלפניךוקראתיבש
םיהוהלפניךוחנתיאתאשראחןורחמתיאתאשרארחםוי
אמרלאתוכללראתאתפניכילאיראניהאדםוחיויאמרי
הוההנהמקוםאתיונצבתעלהצורוהיהבעברכבדיושמת
יךבנקרתהצורושכתיכפיעליךעדעבריוהסרתיאתכפי
וראיתאתאחריופנילאיראוויאמריהוהאלמשהפסללך
שנילחתאבניםכראשניםוכתבתיעלהלחתאתהדבריםאש
רהיועלהלחתהראשניםאשרשברתוהיהנכוןלבקרועלי
תבבקראלהרסיניונצבתלישםעלראשההרואישלאיעלה
עמךוגםאישאליראבכלההרגםהצאןוהבקראלירעואלמ
ולההרההואויפסלשנילחתאבניםכראשניםוישכםמשה
בבקרויעלאלהרסיניכאשרצוהיהוהאתוויקחבידושנ
ילחתאבניםוירדיהוהבענןויתיצבעמושםויקראבשם
יהוהויעבריהוהעלפניוויקראיהוהיהוהאלרחוםוח
נוןארךאפיםורבחסדואמתנצרחסדלאלפיםנשאעוןופ
שעוחטאהונקהלאינקהפקדעוןאבותעלבניםועלבניב
ניםעלשלשיםועלרבעיםוימהרמשהויקדארצהוישתחו
ויאמראםנאמצאתיחןבעיניךאדניילךנאאדניבקרבנ
וכיעםקשהערףהואוסלחתלעוננוולחטאתנוונחלתנו
ויאמרהנהאנכיכרתבריתנגדכלעמךאעשהנפלאתאשרל
אנבראובכלהארץובכלהגויםוראהכלהעםאשראתהבקר
בואתמעשהיהוהכינוראהואאשראניעשהעמךשמרלךאת
אשראנכימצוךהיוםהנניגרשמפניךאתהאמריוהכנענ
יוהחתיוהפרזיוהחויוהיבוסיהשמרלךפןתכרתברית
ליושבהארץאשראתהבאעליהפןיהיהלמוקשבקרבךכיא
תמזבחתםתתצוןואתמצבתםתשברוןואתאשריותכרתון
כילאתשתחוהלאלאחרכייהוהקנאשמואלקנאהואפןתכ
רתבריתליושבהארץוזנואחריאלהיהםוזבחולאלהיה
םוקראלךואכלתמזבחוולקחתמבנתיולבניךוזנובנת
יואחריאלהיהןוהזנואתבניךאחריאלהיהןאלהימסכ
הלאתעשהלךאתחגהמצותתשמרשבעתימיםתאכלמצותאש
רצויתךלמועדחדשהאביבכיבחדשהאביביצאתממצרים
כלפטררחםליוכלמקנךתזכרפטרשורושהופטרחמורתפ
דהבשהואםלאתפדהוערפתוכלבכורבניךתפדהולאירא
ופניריקםששתימיםתעבדוביוםהשביעיתשבתבחרישו
בקצירתשבתוחגשבעתתעשהלךבכוריקצירחטיםוחגהא
סיףתקופתהשנהשלשפעמיםבשנהיראהכלזכורךאתפני
האדןיהוהאלהיישראלכיאורישגויםמפניךוהרחבתי
אתגבלךולאיחמדאישאתארצךבעלתךלראותאתפנייהו
האלהיךשלשפעמיםבשנהלאתשחטעלחמץדםזבחיולאיל
יןלבקרזבחחגהפסחראשיתבכוריאדמתךתביאביתיהו
האלהיךלאתבשלגדיבחלבאמוויאמריהוהאלמשהכתבל
ךאתהדבריםהאלהכיעלפיהדבריםהאלהכרתיאתךברית
ואתישראלויהישםעםיהוהארבעיםיוםוארבעיםלילה
לחםלאאכלומיםלאשתהויכתבעלהלחתאתדבריהבריתע
שרתהדבריםויהיברדתמשהמהרסיניושנילחתהעדתבי
דמשהברדתומןההרומשהלאידעכיקרןעורפניובדברו
אתוויראאהרןוכלבניישראלאתמשהוהנהקרןעורפני
ווייראומגשתאליוויקראאלהםמשהוישבואליואהרן
וכלהנשאיםבעדהוידברמשהאלהםואחריכןנגשוכלבנ
יישראלויצוםאתכלאשרדבריהוהאתובהרסיניויכלמ
שהמדבראתםויתןעלפניומסוהובבאמשהלפנייהוהלד
בראתויסיראתהמסוהעדצאתוויצאודבראלבניישראל
אתאשריצוהוראובניישראלאתפנימשהכיקרןעורפני
משהוהשיבמשהאתהמסוהעלפניועדבאולדבראתוויקה
למשהאתכלעדתבניישראלויאמראלהםאלההדבריםאשר
צוהיהוהלעשתאתםששתימיםתעשהמלאכהוביוםהשביע
ייהיהלכםקדששבתשבתוןליהוהכלהעשהבומלאכהיומ
תלאתבערואשבכלמשבתיכםביוםהשבתויאמרמשהאלכל
עדתבניישראללאמרזההדבראשרצוהיהוהלאמרקחומא
תכםתרומהליהוהכלנדיבלבויביאהאתתרומתיהוהזה
בוכסףונחשתותכלתוארגמןותולעתשניוששועזיםוע
רתאילםמאדמיםוערתתחשיםועצישטיםושמןלמאורוב
שמיםלשמןהמשחהולקטרתהסמיםואבנישהםואבנימלא
יםלאפודולחשןוכלחכםלבבכםיבאוויעשואתכלאשרצ
והיהוהאתהמשכןאתאהלוואתמכסהואתקרסיוואתקרש
יואתבריחואתעמדיוואתאדניואתהארןואתבדיואתה
כפרתואתפרכתהמסךאתהשלחןואתבדיוואתכלכליווא
תלחםהפניםואתמנרתהמאורואתכליהואתנרתיהואתש
מןהמאורואתמזבחהקטרתואתבדיוואתשמןהמשחהואת
קטרתהסמיםואתמסךהפתחלפתחהמשכןאתמזבחהעלהוא
תמכברהנחשתאשרלואתבדיוואתכלכליואתהכירואתכ
נואתקלעיהחצראתעמדיוואתאדניהואתמסךשערהחצר
אתיתדתהמשכןואתיתדתהחצרואתמיתריהםאתבגדיהש
רדלשרתבקדשאתבגדיהקדשלאהרןהכהןואתבגדיבניו
לכהןויצאוכלעדתבניישראלמלפנימשהויבאוכלאיש
אשרנשאולבווכלאשרנדבהרוחואתוהביאואתתרומתי
הוהלמלאכתאהלמועדולכלעבדתוולבגדיהקדשויבאו
האנשיםעלהנשיםכלנדיבלבהביאוחחונזםוטבעתוכו
מזכלכליזהבוכלאישאשרהניףתנופתזהבליהוהוכלא
ישאשרנמצאאתותכלתוארגמןותולעתשניוששועזיםו
ערתאילםמאדמיםוערתתחשיםהביאוכלמריםתרומתכס
ףונחשתהביאואתתרומתיהוהוכלאשרנמצאאתועצישט
יםלכלמלאכתהעבדההביאווכלאשהחכמתלבבידיהטוו
ויביאומטוהאתהתכלתואתהארגמןאתתולעתהשניואת
הששוכלהנשיםאשרנשאלבןאתנהבחכמהטוואתהעזיםו
הנשאםהביאואתאבניהשהםואתאבניהמלאיםלאפודול
חשןואתהבשםואתהשמןלמאורולשמןהמשחהולקטרתהס
מיםכלאישואשהאשרנדבלבםאתםלהביאלכלהמלאכהאש
רצוהיהוהלעשותבידמשההביאובניישראלנדבהליהו
הויאמרמשהאלבניישראלראוקראיהוהבשםבצלאלבןא
וריבןחורלמטהיהודהוימלאאתורוחאלהיםבחכמהבת
בונהובדעתובכלמלאכהולחשבמחשבתלעשתבזהבובכס
ףובנחשתובחרשתאבןלמלאתובחרשתעץלעשותבכלמלא
כתמחשבתולהורתנתןבלבוהואואהליאבבןאחיסמךלמ
טהדןמלאאתםחכמתלבלעשותכלמלאכתחרשוחשבורקםב
תכלתובארגמןבתולעתהשניובששוארגעשיכלמלאכהו
חשבימחשבתועשהבצלאלואהליאבוכלאישחכםלבאשרנ
תןיהוהחכמהותבונהבהמהלדעתלעשתאתכלמלאכתעבד
תהקדשלכלאשרצוהיהוהויקראמשהאלבצלאלואלאהלי
אבואלכלאישחכםלבאשרנתןיהוהחכמהבלבוכלאשרנש
אולבולקרבהאלהמלאכהלעשתאתהויקחומלפנימשהאת
כלהתרומהאשרהביאובניישראללמלאכתעבדתהקדשלע
שתאתהוהםהביאואליועודנדבהבבקרבבקרויבאוכלה
חכמיםהעשיםאתכלמלאכתהקדשאישאישממלאכתואשרה
מהעשיםויאמרואלמשהלאמרמרביםהעםלהביאמדיהעב
דהלמלאכהאשרצוהיהוהלעשתאתהויצומשהויעבירוק
ולבמחנהלאמראישואשהאליעשועודמלאכהלתרומתהק
דשויכלאהעםמהביאוהמלאכההיתהדיםלכלהמלאכהלע
שותאתהוהותרויעשוכלחכםלבבעשיהמלאכהאתהמשכן
עשריריעתששמשזרותכלתוארגמןותולעתשניכרביםמ
עשהחשבעשהאתםארךהיריעההאחתשמנהועשריםבאמהו
רחבארבעבאמההיריעההאחתמדהאחתלכלהיריעתויחב
ראתחמשהיריעתאחתאלאחתוחמשיריעתחבראחתאלאחת
ויעשללאתתכלתעלשפתהיריעההאחתמקצהבמחברתכןע
שהבשפתהיריעההקיצונהבמחברתהשניתחמשיםללאתע
שהביריעההאחתוחמשיםללאתעשהבקצההיריעהאשרבמ
חברתהשניתמקבילתהללאתאחתאלאחתויעשחמשיםקרס
יזהבויחבראתהיריעתאחתאלאחתבקרסיםויהיהמשכן
אחדויעשיריעתעזיםלאהלעלהמשכןעשתיעשרהיריעת
עשהאתםארךהיריעההאחתשלשיםבאמהוארבעאמותרחב
היריעההאחתמדהאחתלעשתיעשרהיריעתויחבראתחמש
היריעתלבדואתששהיריעתלבדויעשללאתחמשיםעלשפ
תהיריעההקיצנהבמחברתוחמשיםללאתעשהעלשפתהיר
יעההחברתהשניתויעשקרסינחשתחמשיםלחבראתהאהל
להיתאחדויעשמכסהלאהלערתאילםמאדמיםומכסהערת
תחשיםמלמעלהויעשאתהקרשיםלמשכןעצישטיםעמדים
עשראמתארךהקרשואמהוחציהאמהרחבהקרשהאחדשתיי
דתלקרשהאחדמשלבתאחתאלאחתכןעשהלכלקרשיהמשכן
ויעשאתהקרשיםלמשכןעשריםקרשיםלפאתנגבתימנהו
ארבעיםאדניכסףעשהתחתעשריםהקרשיםשניאדניםתח
תהקרשהאחדלשתיידתיוושניאדניםתחתהקרשהאחדלש
תיידתיוולצלעהמשכןהשניתלפאתצפוןעשהעשריםקר
שיםוארבעיםאדניהםכסףשניאדניםתחתהקרשהאחדוש
ניאדניםתחתהקרשהאחדולירכתיהמשכןימהעשהששהק
רשיםושניקרשיםעשהלמקצעתהמשכןבירכתיםוהיותו
אמםמלמטהויחדויהיותמיםאלראשואלהטבעתהאחתכן
עשהלשניהםלשניהמקצעתוהיושמנהקרשיםואדניהםכ
סףששהעשראדניםשניאדניםשניאדניםתחתהקרשהאחד
ויעשבריחיעצישטיםחמשהלקרשיצלעהמשכןהאחתוחמ
שהבריחםלקרשיצלעהמשכןהשניתוחמשהבריחםלקרשי
המשכןלירכתיםימהויעשאתהבריחהתיכןלברחבתוךה
קרשיםמןהקצהאלהקצהואתהקרשיםצפהזהבואתטבעתם
עשהזהבבתיםלבריחםויצףאתהבריחםזהבויעשאתהפר
כתתכלתוארגמןותולעתשניוששמשזרמעשהחשבעשהאת
הכרביםויעשלהארבעהעמודישטיםויצפםזהבוויהםז
הבויצקלהםארבעהאדניכסףויעשמסךלפתחהאהלתכלת
וארגמןותולעתשניוששמשזרמעשהרקםואתעמודיוחמ
שהואתוויהםוצפהראשיהםוחשקיהםזהבואדניהםחמש
הנחשתויעשבצלאלאתהארןעצישטיםאמתיםוחציארכו
ואמהוחצירחבוואמהוחציקמתוויצפהוזהבטהורמבי
תומחוץויעשלוזרזהבסביבויצקלוארבעטבעתזהבעל
ארבעפעמתיוושתיטבעתעלצלעוהאחתושתיטבעתעלצל
עוהשניתויעשבדיעצישטיםויצףאתםזהבויבאאתהבד
יםבטבעתעלצלעתהארןלשאתאתהארןויעשכפרתזהבטה
וראמתיםוחציארכהואמהוחצירחבהויעששניכרביםז
הבמקשהעשהאתםמשניקצותהכפרתכרובאחדמקצהמזהו
כרובאחדמקצהמזהמןהכפרתעשהאתהכרביםמשניקצוו
תוויהיוהכרביםפרשיכנפיםלמעלהסככיםבכנפיהםע
להכפרתופניהםאישאלאחיואלהכפרתהיופניהכרבים
ויעשאתהשלחןעצישטיםאמתיםארכוואמהרחבוואמהו
חציקמתוויצףאתוזהבטהורויעשלוזרזהבסביבויעש
לומסגרתטפחסביבויעשזרזהבלמסגרתוסביבויצקלו
ארבעטבעתזהבויתןאתהטבעתעלארבעהפאתאשרלארבע
רגליולעמתהמסגרתהיוהטבעתבתיםלבדיםלשאתאתהש
לחןויעשאתהבדיםעצישטיםויצףאתםזהבלשאתאתהשל
חןויעשאתהכליםאשרעלהשלחןאתקערתיוואתכפתיוו
אתמנקיתיוואתהקשותאשריסךבהןזהבטהורויעשאתה
מנרהזהבטהורמקשהעשהאתהמנרהירכהוקנהגביעיהכ
פתריהופרחיהממנההיווששהקניםיצאיםמצדיהשלשה
קנימנרהמצדההאחדושלשהקנימנרהמצדההשנישלשהג
בעיםמשקדיםבקנההאחדכפתרופרחושלשהגבעיםמשקד
יםבקנהאחדכפתרופרחכןלששתהקניםהיצאיםמןהמנר
הובמנרהארבעהגבעיםמשקדיםכפתריהופרחיהוכפתר
תחתשניהקניםממנהוכפתרתחתשניהקניםממנהוכפתר
תחתשניהקניםממנהלששתהקניםהיצאיםממנהכפתריה
םוקנתםממנההיוכלהמקשהאחתזהבטהורויעשאתנרתי
השבעהומלקחיהומחתתיהזהבטהורככרזהבטהורעשהא
תהואתכלכליהויעשאתמזבחהקטרתעצישטיםאמהארכו
ואמהרחבורבועואמתיםקמתוממנוהיוקרנתיוויצףא
תוזהבטהוראתגגוואתקירתיוסביבואתקרנתיוויעש
לוזרזהבסביבושתיטבעתזהבעשהלומתחתלזרועלשתי
צלעתיועלשניצדיולבתיםלבדיםלשאתאתובהםויעשא
תהבדיםעצישטיםויצףאתםזהבויעשאתשמןהמשחהקדש
ואתקטרתהסמיםטהורמעשהרקחויעשאתמזבחהעלהעצי
שטיםחמשאמותארכווחמשאמותרחבורבועושלשאמותק
מתוויעשקרנתיועלארבעפנתיוממנוהיוקרנתיוויצ
ףאתונחשתויעשאתכלכליהמזבחאתהסירתואתהיעיםו
אתהמזרקתאתהמזלגתואתהמחתתכלכליועשהנחשתויע
שלמזבחמכברמעשהרשתנחשתתחתכרכבומלמטהעדחציו
ויצקארבעטבעתבארבעהקצותלמכברהנחשתבתיםלבדי
םויעשאתהבדיםעצישטיםויצףאתםנחשתויבאאתהבדי
םבטבעתעלצלעתהמזבחלשאתאתובהםנבובלחתעשהאתו
ויעשאתהכיורנחשתואתכנונחשתבמראתהצבאתאשרצב
אופתחאהלמועדויעשאתהחצרלפאתנגבתימנהקלעיהח
צרששמשזרמאהבאמהעמודיהםעשריםואדניהםעשריםנ
חשתוויהעמודיםוחשקיהםכסףולפאתצפוןמאהבאמהע
מודיהםעשריםואדניהםעשריםנחשתוויהעמודיםוחש
קיהםכסףולפאתיםקלעיםחמשיםבאמהעמודיהםעשרהו
אדניהםעשרהוויהעמדיםוחשוקיהםכסףולפאתקדמהמ
זרחהחמשיםאמהקלעיםחמשעשרהאמהאלהכתףעמודיהם
שלשהואדניהםשלשהולכתףהשניתמזהומזהלשערהחצר
קלעיםחמשעשרהאמהעמדיהםשלשהואדניהםשלשהכלקל
עיהחצרסביבששמשזרוהאדניםלעמדיםנחשתוויהעמו
דיםוחשוקיהםכסףוצפויראשיהםכסףוהםמחשקיםכסף
כלעמדיהחצרומסךשערהחצרמעשהרקםתכלתוארגמןות
ולעתשניוששמשזרועשריםאמהארךוקומהברחבחמשאמ
ותלעמתקלעיהחצרועמדיהםארבעהואדניהםארבעהנח
שתוויהםכסףוצפויראשיהםוחשקיהםכסףוכלהיתדתל
משכןולחצרסביבנחשתאלהפקודיהמשכןמשכןהעדתאש
רפקדעלפימשהעבדתהלויםבידאיתמרבןאהרןהכהןוב
צלאלבןאוריבןחורלמטהיהודהעשהאתכלאשרצוהיהו
האתמשהואתואהליאבבןאחיסמךלמטהדןחרשוחשבורק
םבתכלתובארגמןובתולעתהשניובששכלהזהבהעשויל
מלאכהבכלמלאכתהקדשויהיזהבהתנופהתשעועשריםכ
כרושבעמאותושלשיםשקלבשקלהקדשוכסףפקודיהעדה
מאתככרואלףושבעמאותוחמשהושבעיםשקלבשקלהקדש
בקעלגלגלתמחציתהשקלבשקלהקדשלכלהעברעלהפקדי
םמבןעשריםשנהומעלהלששמאותאלףושלשתאלפיםוחמ
שמאותוחמשיםויהימאתככרהכסףלצקתאתאדניהקדשו
אתאדניהפרכתמאתאדניםלמאתהככרככרלאדןואתהאל
ףושבעהמאותוחמשהושבעיםעשהוויםלעמודיםוצפהר
אשיהםוחשקאתםונחשתהתנופהשבעיםככרואלפיםואר
בעמאותשקלויעשבהאתאדניפתחאהלמועדואתמזבחהנ
חשתואתמכברהנחשתאשרלוואתכלכליהמזבחואתאדני
החצרסביבואתאדנישערהחצרואתכליתדתהמשכןואתכ
ליתדתהחצרסביבומןהתכלתוהארגמןותולעתהשניעש
ובגדישרדלשרתבקדשויעשואתבגדיהקדשאשרלאהרןכ
אשרצוהיהוהאתמשהויעשאתהאפדזהבתכלתוארגמןות
ולעתשניוששמשזרוירקעואתפחיהזהבוקצץפתילםלע
שותבתוךהתכלתובתוךהארגמןובתוךתולעתהשניובת
וךהששמעשהחשבכתפתעשולוחברתעלשניקצוותוחברו
חשבאפדתואשרעליוממנוהואכמעשהוזהבתכלתוארגמ
ןותולעתשניוששמשזרכאשרצוהיהוהאתמשהויעשואת
אבניהשהםמסבתמשבצתזהבמפתחתפתוחיחותםעלשמות
בניישראלוישםאתםעלכתפתהאפדאבניזכרוןלבנייש
ראלכאשרצוהיהוהאתמשהויעשאתהחשןמעשהחשבכמעש
האפדזהבתכלתוארגמןותולעתשניוששמשזררבועהיה
כפולעשואתהחשןזרתארכווזרתרחבוכפולוימלאובו
ארבעהטוריאבןטוראדםפטדהוברקתהטורהאחדוהטור
השנינפךספירויהלםוהטורהשלישילשםשבוואחלמהו
הטורהרביעיתרשיששהםוישפהמוסבתמשבצתזהבבמלא
תםוהאבניםעלשמתבניישראלהנהשתיםעשרהעלשמתםפ
תוחיחתםאישעלשמולשניםעשרשבטויעשועלהחשןשרש
רתגבלתמעשהעבתזהבטהורויעשושתימשבצתזהבושתי
טבעתזהבויתנואתשתיהטבעתעלשניקצותהחשןויתנו
שתיהעבתתהזהבעלשתיהטבעתעלקצותהחשןואתשתיקצ
ותשתיהעבתתנתנועלשתיהמשבצתויתנםעלכתפתהאפד
אלמולפניוויעשושתיטבעתזהבוישימועלשניקצותה
חשןעלשפתואשראלעברהאפדביתהויעשושתיטבעתזהב
ויתנםעלשתיכתפתהאפדמלמטהממולפניולעמתמחברת
וממעללחשבהאפדוירכסואתהחשןמטבעתיואלטבעתהא
פדבפתילתכלתלהיתעלחשבהאפדולאיזחהחשןמעלהאפ
דכאשרצוהיהוהאתמשהויעשאתמעילהאפדמעשהארגכל
ילתכלתופיהמעילבתוכוכפיתחראשפהלפיוסביבלאי
קרעויעשועלשוליהמעילרמוניתכלתוארגמןותולעת
שנימשזרויעשופעמניזהבטהורויתנואתהפעמניםבת
וךהרמניםעלשוליהמעילסביבבתוךהרמניםפעמןורמ
ןפעמןורמןעלשוליהמעילסביבלשרתכאשרצוהיהוהא
תמשהויעשואתהכתנתששמעשהארגלאהרןולבניוואתה
מצנפתששואתפאריהמגבעתששואתמכנסיהבדששמשזרו
אתהאבנטששמשזרותכלתוארגמןותולעתשנימעשהרקם
כאשרצוהיהוהאתמשהויעשואתציץנזרהקדשזהבטהור
ויכתבועליומכתבפתוחיחותםקדשליהוהויתנועליו
פתילתכלתלתתעלהמצנפתמלמעלהכאשרצוהיהוהאתמש
הותכלכלעבדתמשכןאהלמועדויעשובניישראלככלאש
רצוהיהוהאתמשהכןעשוויביאואתהמשכןאלמשהאתהא
הלואתכלכליוקרסיוקרשיובריחוועמדיוואדניווא
תמכסהעורתהאילםהמאדמיםואתמכסהערתהתחשיםואת
פרכתהמסךאתארוןהעדתואתבדיוואתהכפרתאתהשלחן
אתכלכליוואתלחםהפניםאתהמנרההטהרהאתנרתיהנר
תהמערכהואתכלכליהואתשמןהמאורואתמזבחהזהבוא
תשמןהמשחהואתקטרתהסמיםואתמסךפתחהאהלאתמזבח
הנחשתואתמכברהנחשתאשרלואתבדיוואתכלכליואתה
כירואתכנואתקלעיהחצראתעמדיהואתאדניהואתהמס
ךלשערהחצראתמיתריוויתדתיהואתכלכליעבדתהמשכ
ןלאהלמועדאתבגדיהשרדלשרתבקדשאתבגדיהקדשלאה
רןהכהןואתבגדיבניולכהןככלאשרצוהיהוהאתמשהכ
ןעשובניישראלאתכלהעבדהויראמשהאתכלהמלאכהוה
נהעשואתהכאשרצוהיהוהכןעשוויברךאתםמשהוידבר
יהוהאלמשהלאמרביוםהחדשהראשוןבאחדלחדשתקיםא
תמשכןאהלמועדושמתשםאתארוןהעדותוסכתעלהארןא
תהפרכתוהבאתאתהשלחןוערכתאתערכווהבאתאתהמנר
הוהעליתאתנרתיהונתתהאתמזבחהזהבלקטרתלפניאר
וןהעדתושמתאתמסךהפתחלמשכןונתתהאתמזבחהעלהל
פניפתחמשכןאהלמועדונתתאתהכירביןאהלמועדובי
ןהמזבחונתתשםמיםושמתאתהחצרסביבונתתאתמסךשע
רהחצרולקחתאתשמןהמשחהומשחתאתהמשכןואתכלאשר
בווקדשתאתוואתכלכליווהיהקדשומשחתאתמזבחהעל
הואתכלכליווקדשתאתהמזבחוהיההמזבחקדשקדשיםו
משחתאתהכירואתכנווקדשתאתווהקרבתאתאהרןואתב
ניואלפתחאהלמועדורחצתאתםבמיםוהלבשתאתאהרןא
תבגדיהקדשומשחתאתווקדשתאתווכהןליואתבניותק
ריבוהלבשתאתםכתנתומשחתאתםכאשרמשחתאתאביהםו
כהנוליוהיתהלהיתלהםמשחתםלכהנתעולםלדרתםויע
שמשהככלאשרצוהיהוהאתוכןעשהויהיבחדשהראשוןב
שנההשניתבאחדלחדשהוקםהמשכןויקםמשהאתהמשכןו
יתןאתאדניווישםאתקרשיוויתןאתבריחיוויקםאתע
מודיוויפרשאתהאהלעלהמשכןוישםאתמכסההאהלעלי
ומלמעלהכאשרצוהיהוהאתמשהויקחויתןאתהעדתאלה
ארןוישםאתהבדיםעלהארןויתןאתהכפרתעלהארןמלמ
עלהויבאאתהארןאלהמשכןוישםאתפרכתהמסךויסךעל
ארוןהעדותכאשרצוהיהוהאתמשהויתןאתהשלחןבאהל
מועדעלירךהמשכןצפנהמחוץלפרכתויערךעליוערךל
חםלפנייהוהכאשרצוהיהוהאתמשהוישםאתהמנרהבאה
למועדנכחהשלחןעלירךהמשכןנגבהויעלהנרתלפניי
הוהכאשרצוהיהוהאתמשהוישםאתמזבחהזהבבאהלמוע
דלפניהפרכתויקטרעליוקטרתסמיםכאשרצוהיהוהאת
משהוישםאתמסךהפתחלמשכןואתמזבחהעלהשםפתחמשכ
ןאהלמועדויעלעליואתהעלהואתהמנחהכאשרצוהיהו
האתמשהוישםאתהכירביןאהלמועדוביןהמזבחויתןש
מהמיםלרחצהורחצוממנומשהואהרןובניואתידיהםו
אתרגליהםבבאםאלאהלמועדובקרבתםאלהמזבחירחצו
כאשרצוהיהוהאתמשהויקםאתהחצרסביבלמשכןולמזב
חויתןאתמסךשערהחצרויכלמשהאתהמלאכהויכסהענן
אתאהלמועדוכבודיהוהמלאאתהמשכןולאיכלמשהלבו
אאלאהלמועדכישכןעליוהענןוכבודיהוהמלאאתהמש
כןובהעלותהענןמעלהמשכןיסעובניישראלבכלמסעי
הםואםלאיעלההענןולאיסעועדיוםהעלתוכיענןיהו
העלהמשכןיומםואשתהיהלילהבולעיניכלביתישראל
בכלמסעיהם


ויקראאלמשהוידבריהוהאליומאהלמועדלאמרדבר
אלבניישראלואמרתאלהםאדםכייקריבמכםקרבןליהו
המןהבהמהמןהבקרומןהצאןתקריבואתקרבנכםאםעלה
קרבנומןהבקרזכרתמיםיקריבנואלפתחאהלמועדיקר
יבאתולרצנולפנייהוהוסמךידועלראשהעלהונרצהל
ולכפרעליוושחטאתבןהבקרלפנייהוהוהקריבובניא
הרןהכהניםאתהדםוזרקואתהדםעלהמזבחסביבאשרפת
חאהלמועדוהפשיטאתהעלהונתחאתהלנתחיהונתנובנ
יאהרןהכהןאשעלהמזבחוערכועציםעלהאשוערכובני
אהרןהכהניםאתהנתחיםאתהראשואתהפדרעלהעציםאש
רעלהאשאשרעלהמזבחוקרבווכרעיוירחץבמיםוהקטי
רהכהןאתהכלהמזבחהעלהאשהריחניחוחליהוהואםמן
הצאןקרבנומןהכשביםאומןהעזיםלעלהזכרתמיםיקר
יבנוושחטאתועלירךהמזבחצפנהלפנייהוהוזרקובנ
יאהרןהכהניםאתדמועלהמזבחסביבונתחאתולנתחיו
ואתראשוואתפדרווערךהכהןאתםעלהעציםאשרעלהאש
אשרעלהמזבחוהקרבוהכרעיםירחץבמיםוהקריבהכהן
אתהכלוהקטירהמזבחהעלההואאשהריחניחחליהוהוא
םמןהעוףעלהקרבנוליהוהוהקריבמןהתריםאומןבני
היונהאתקרבנווהקריבוהכהןאלהמזבחומלקאתראשו
והקטירהמזבחהונמצהדמועלקירהמזבחוהסיראתמרא
תובנצתהוהשליךאתהאצלהמזבחקדמהאלמקוםהדשןוש
סעאתובכנפיולאיבדילוהקטיראתוהכהןהמזבחהעלה
עציםאשרעלהאשעלההואאשהריחניחחליהוהונפשכית
קריבקרבןמנחהליהוהסלתיהיהקרבנוויצקעליהשמן
ונתןעליהלבנהוהביאהאלבניאהרןהכהניםוקמץמשם
מלאקמצומסלתהומשמנהעלכללבנתהוהקטירהכהןאתא
זכרתההמזבחהאשהריחניחחליהוהוהנותרתמןהמנחה
לאהרןולבניוקדשקדשיםמאשייהוהוכיתקרבקרבןמנ
חהמאפהתנורסלתחלותמצתבלולתבשמןורקיקימצותמ
שחיםבשמןואםמנחהעלהמחבתקרבנךסלתבלולהבשמןמ
צהתהיהפתותאתהפתיםויצקתעליהשמןמנחההואואםמ
נחתמרחשתקרבנךסלתבשמןתעשהוהבאתאתהמנחהאשרי
עשהמאלהליהוהוהקריבהאלהכהןוהגישהאלהמזבחוה
ריםהכהןמןהמנחהאתאזכרתהוהקטירהמזבחהאשהריח
ניחחליהוהוהנותרתמןהמנחהלאהרןולבניוקדשקדש
יםמאשייהוהכלהמנחהאשרתקריבוליהוהלאתעשהחמץ
כיכלשארוכלדבשלאתקטירוממנואשהליהוהקרבןראש
יתתקריבואתםליהוהואלהמזבחלאיעלולריחניחחוכ
לקרבןמנחתךבמלחתמלחולאתשביתמלחבריתאלהיךמע
למנחתךעלכלקרבנךתקריבמלחואםתקריבמנחתבכורי
םליהוהאביבקלויבאשגרשכרמלתקריבאתמנחתבכורי
ךונתתעליהשמןושמתעליהלבנהמנחההואוהקטירהכה
ןאתאזכרתהמגרשהומשמנהעלכללבנתהאשהליהוהואם
זבחשלמיםקרבנואםמןהבקרהואמקריבאםזכראםנקבה
תמיםיקריבנולפנייהוהוסמךידועלראשקרבנוושחט
ופתחאהלמועדוזרקובניאהרןהכהניםאתהדםעלהמזב
חסביבוהקריבמזבחהשלמיםאשהליהוהאתהחלבהמכסה
אתהקרבואתכלהחלבאשרעלהקרבואתשתיהכליתואתהח
לבאשרעלהןאשרעלהכסליםואתהיתרתעלהכבדעלהכלי
ותיסירנהוהקטירואתובניאהרןהמזבחהעלהעלהאשר
עלהעציםאשרעלהאשאשהריחניחחליהוהואםמןהצאןק
רבנולזבחשלמיםליהוהזכראונקבהתמיםיקריבנואם
כשבהואמקריבאתקרבנווהקריבאתולפנייהוהוסמךא
תידועלראשקרבנוושחטאתולפניאהלמועדוזרקובני
אהרןאתדמועלהמזבחסביבוהקריבמזבחהשלמיםאשהל
יהוהחלבוהאליהתמימהלעמתהעצהיסירנהואתהחלבה
מכסהאתהקרבואתכלהחלבאשרעלהקרבואתשתיהכליתו
אתהחלבאשרעלהןאשרעלהכסליםואתהיתרתעלהכבדעל
הכליתיסירנהוהקטירוהכהןהמזבחהלחםאשהליהוהו
אםעזקרבנווהקריבולפנייהוהוסמךאתידועלראשוו
שחטאתולפניאהלמועדוזרקובניאהרןאתדמועלהמזב
חסביבוהקריבממנוקרבנואשהליהוהאתהחלבהמכסהא
תהקרבואתכלהחלבאשרעלהקרבואתשתיהכליתואתהחל
באשרעלהןאשרעלהכסליםואתהיתרתעלהכבדעלהכלית
יסירנהוהקטירםהכהןהמזבחהלחםאשהלריחניחחכלח
לבליהוהחקתעולםלדרתיכםבכלמושבתיכםכלחלבוכל
דםלאתאכלווידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראל
לאמרנפשכיתחטאבשגגהמכלמצותיהוהאשרלאתעשינה
ועשהמאחתמהנהאםהכהןהמשיחיחטאלאשמתהעםוהקרי
בעלחטאתואשרחטאפרבןבקרתמיםליהוהלחטאתוהביא
אתהפראלפתחאהלמועדלפנייהוהוסמךאתידועלראשה
פרושחטאתהפרלפנייהוהולקחהכהןהמשיחמדםהפרוה
ביאאתואלאהלמועדוטבלהכהןאתאצבעובדםוהזהמןה
דםשבעפעמיםלפנייהוהאתפניפרכתהקדשונתןהכהןמ
ןהדםעלקרנותמזבחקטרתהסמיםלפנייהוהאשרבאהלמ
ועדואתכלדםהפרישפךאליסודמזבחהעלהאשרפתחאהל
מועדואתכלחלבפרהחטאתיריםממנואתהחלבהמכסהעל
הקרבואתכלהחלבאשרעלהקרבואתשתיהכליתואתהחלב
אשרעליהןאשרעלהכסליםואתהיתרתעלהכבדעלהכליו
תיסירנהכאשריורםמשורזבחהשלמיםוהקטירםהכהןע
למזבחהעלהואתעורהפרואתכלבשרועלראשוועלכרעי
ווקרבוופרשווהוציאאתכלהפראלמחוץלמחנהאלמקו
םטהוראלשפךהדשןושרףאתועלעציםבאשעלשפךהדשןי
שרףואםכלעדתישראלישגוונעלםדברמעיניהקהלועש
ואחתמכלמצותיהוהאשרלאתעשינהואשמוונודעההחט
אתאשרחטאועליהוהקריבוהקהלפרבןבקרלחטאתוהבי
אואתולפניאהלמועדוסמכוזקניהעדהאתידיהםעלרא
שהפרלפנייהוהושחטאתהפרלפנייהוהוהביאהכהןהמ
שיחמדםהפראלאהלמועדוטבלהכהןאצבעומןהדםוהזה
שבעפעמיםלפנייהוהאתפניהפרכתומןהדםיתןעלקרנ
תהמזבחאשרלפנייהוהאשרבאהלמועדואתכלהדםישפך
אליסודמזבחהעלהאשרפתחאהלמועדואתכלחלבוירים
ממנווהקטירהמזבחהועשהלפרכאשרעשהלפרהחטאתכן
יעשהלווכפרעלהםהכהןונסלחלהםוהוציאאתהפראלמ
חוץלמחנהושרףאתוכאשרשרףאתהפרהראשוןחטאתהקה
להואאשרנשיאיחטאועשהאחתמכלמצותיהוהאלהיואש
רלאתעשינהבשגגהואשםאוהודעאליוחטאתואשרחטאב
הוהביאאתקרבנושעירעזיםזכרתמיםוסמךידועלראש
השעירושחטאתובמקוםאשרישחטאתהעלהלפנייהוהחט
אתהואולקחהכהןמדםהחטאתבאצבעוונתןעלקרנתמזב
חהעלהואתדמוישפךאליסודמזבחהעלהואתכלחלבויק
טירהמזבחהכחלבזבחהשלמיםוכפרעליוהכהןמחטאתו
ונסלחלוואםנפשאחתתחטאבשגגהמעםהארץבעשתהאחת
ממצותיהוהאשרלאתעשינהואשםאוהודעאליוחטאתוא
שרחטאוהביאקרבנושעירתעזיםתמימהנקבהעלחטאתו
אשרחטאוסמךאתידועלראשהחטאתושחטאתהחטאתבמקו
םהעלהולקחהכהןמדמהבאצבעוונתןעלקרנתמזבחהעל
הואתכלדמהישפךאליסודהמזבחואתכלחלבהיסירכאש
רהוסרחלבמעלזבחהשלמיםוהקטירהכהןהמזבחהלריח
ניחחליהוהוכפרעליוהכהןונסלחלוואםכבשיביאקר
בנולחטאתנקבהתמימהיביאנהוסמךאתידועלראשהחט
אתושחטאתהלחטאתבמקוםאשרישחטאתהעלהולקחהכהן
מדםהחטאתבאצבעוונתןעלקרנתמזבחהעלהואתכלדמה
ישפךאליסודהמזבחואתכלחלבהיסירכאשריוסרחלבה
כשבמזבחהשלמיםוהקטירהכהןאתםהמזבחהעלאשייהו
הוכפרעליוהכהןעלחטאתואשרחטאונסלחלוונפשכית
חטאושמעהקולאלהוהואעדאוראהאוידעאםלואיגידו
נשאעונואונפשאשרתגעבכלדברטמאאובנבלתחיהטמא
האובנבלתבהמהטמאהאובנבלתשרץטמאונעלםממנווה
ואטמאואשםאוכייגעבטמאתאדםלכלטמאתואשריטמאב
הונעלםממנווהואידעואשםאונפשכיתשבעלבטאבשפת
יםלהרעאולהיטיבלכלאשריבטאהאדםבשבעהונעלםממ
נווהואידעואשםלאחתמאלהוהיהכייאשםלאחתמאלהו
התודהאשרחטאעליהוהביאאתאשמוליהוהעלחטאתואש
רחטאנקבהמןהצאןכשבהאושעירתעזיםלחטאתוכפרעל
יוהכהןמחטאתוואםלאתגיעידודישהוהביאאתאשמוא
שרחטאשתיתריםאושניבנייונהליהוהאחדלחטאתואח
דלעלהוהביאאתםאלהכהןוהקריבאתאשרלחטאתראשונ
הומלקאתראשוממולערפוולאיבדילוהזהמדםהחטאתע
לקירהמזבחוהנשארבדםימצהאליסודהמזבחחטאתהוא
ואתהשנייעשהעלהכמשפטוכפרעליוהכהןמחטאתואשר
חטאונסלחלוואםלאתשיגידולשתיתריםאולשניבניי
ונהוהביאאתקרבנואשרחטאעשירתהאפהסלתלחטאתלא
ישיםעליהשמןולאיתןעליהלבנהכיחטאתהואוהביאה
אלהכהןוקמץהכהןממנהמלואקמצואתאזכרתהוהקטיר
המזבחהעלאשייהוהחטאתהואוכפרעליוהכהןעלחטאת
ואשרחטאמאחתמאלהונסלחלווהיתהלכהןכמנחהוידב
ריהוהאלמשהלאמרנפשכיתמעלמעלוחטאהבשגגהמקדש
ייהוהוהביאאתאשמוליהוהאילתמיםמןהצאןבערכךכ
סףשקליםבשקלהקדשלאשםואתאשרחטאמןהקדשישלםוא
תחמישתויוסףעליוונתןאתולכהןוהכהןיכפרעליוב
אילהאשםונסלחלוואםנפשכיתחטאועשתהאחתמכלמצו
תיהוהאשרלאתעשינהולאידעואשםונשאעונווהביאא
ילתמיםמןהצאןבערכךלאשםאלהכהןוכפרעליוהכהןע
לשגגתואשרשגגוהואלאידעונסלחלואשםהואאשםאשם
ליהוהוידבריהוהאלמשהלאמרנפשכיתחטאומעלהמעל
ביהוהוכחשבעמיתובפקדוןאובתשומתידאובגזלאוע
שקאתעמיתואומצאאבדהוכחשבהונשבעעלשקרעלאחתמ
כלאשריעשההאדםלחטאבהנהוהיהכייחטאואשםוהשיב
אתהגזלהאשרגזלאואתהעשקאשרעשקאואתהפקדוןאשר
הפקדאתואואתהאבדהאשרמצאאומכלאשרישבעעליולש
קרושלםאתובראשווחמשתיויסףעליולאשרהואלויתנ
נוביוםאשמתוואתאשמויביאליהוהאילתמיםמןהצאן
בערכךלאשםאלהכהןוכפרעליוהכהןלפנייהוהונסלח
לועלאחתמכלאשריעשהלאשמהבהוידבריהוהאלמשהלא
מרצואתאהרןואתבניולאמרזאתתורתהעלההואהעלהע
למוקדהעלהמזבחכלהלילהעדהבקרואשהמזבחתוקדבו
ולבשהכהןמדובדומכנסיבדילבשעלבשרווהריםאתהד
שןאשרתאכלהאשאתהעלהעלהמזבחושמואצלהמזבחופש
טאתבגדיוולבשבגדיםאחריםוהוציאאתהדשןאלמחוץ
למחנהאלמקוםטהורוהאשעלהמזבחתוקדבולאתכבהוב
ערעליההכהןעציםבבקרבבקרוערךעליההעלהוהקטיר
עליהחלביהשלמיםאשתמידתוקדעלהמזבחלאתכבהוזא
תתורתהמנחההקרבאתהבניאהרןלפנייהוהאלפניהמז
בחוהריםממנובקמצומסלתהמנחהומשמנהואתכלהלבנ
האשרעלהמנחהוהקטירהמזבחריחניחחאזכרתהליהוה
והנותרתממנהיאכלואהרןובניומצותתאכלבמקוםקד
שבחצראהלמועדיאכלוהלאתאפהחמץחלקםנתתיאתהמא
שיקדשקדשיםהואכחטאתוכאשםכלזכרבבניאהרןיאכל
נהחקעולםלדרתיכםמאשייהוהכלאשריגעבהםיקדשוי
דבריהוהאלמשהלאמרזהקרבןאהרןובניואשריקריבו
ליהוהביוםהמשחאתועשירתהאפהסלתמנחהתמידמחצי
תהבבקרומחציתהבערבעלמחבתבשמןתעשהמרבכתתביא
נהתפינימנחתפתיםתקריבריחניחחליהוהוהכהןהמש
יחתחתיומבניויעשהאתהחקעולםליהוהכלילתקטרוכ
למנחתכהןכלילתהיהלאתאכלוידבריהוהאלמשהלאמר
דבראלאהרןואלבניולאמרזאתתורתהחטאתבמקוםאשר
תשחטהעלהתשחטהחטאתלפנייהוהקדשקדשיםהואהכהן
המחטאאתהיאכלנהבמקוםקדשתאכלבחצראהלמועדכלא
שריגעבבשרהיקדשואשריזהמדמהעלהבגדאשריזהעלי
התכבסבמקוםקדשוכליחרשאשרתבשלבוישברואםבכלי
נחשתבשלהומרקושטףבמיםכלזכרבכהניםיאכלאתהקד
שקדשיםהואוכלחטאתאשריובאמדמהאלאהלמועדלכפר
בקדשלאתאכלבאשתשרףוזאתתורתהאשםקדשקדשיםהוא
במקוםאשרישחטואתהעלהישחטואתהאשםואתדמויזרק
עלהמזבחסביבואתכלחלבויקריבממנואתהאליהואתה
חלבהמכסהאתהקרבואתשתיהכליתואתהחלבאשרעליהן
אשרעלהכסליםואתהיתרתעלהכבדעלהכליתיסירנהוה
קטיראתםהכהןהמזבחהאשהליהוהאשםהואכלזכרבכהנ
יםיאכלנובמקוםקדושיאכלקדשקדשיםהואכחטאתכאש
םתורהאחתלהםהכהןאשריכפרבולויהיהוהכהןהמקרי
באתעלתאישעורהעלהאשרהקריבלכהןלויהיהוכלמנח
האשרתאפהבתנורוכלנעשהבמרחשתועלמחבתלכהןהמק
ריבאתהלותהיהוכלמנחהבלולהבשמןוחרבהלכלבניא
הרןתהיהאישכאחיווזאתתורתזבחהשלמיםאשריקריב
ליהוהאםעלתודהיקריבנווהקריבעלזבחהתודהחלות
מצותבלולתבשמןורקיקימצותמשחיםבשמןוסלתמרבכ
תחלתבלולתבשמןעלחלתלחםחמץיקריבקרבנועלזבחת
ודתשלמיווהקריבממנואחדמכלקרבןתרומהליהוהלכ
הןהזרקאתדםהשלמיםלויהיהובשרזבחתודתשלמיובי
וםקרבנויאכללאיניחממנועדבקרואםנדראונדבהזב
חקרבנוביוםהקריבואתזבחויאכלוממחרתוהנותרממ
נויאכלוהנותרמבשרהזבחביוםהשלישיבאשישרףואם
האכליאכלמבשרזבחשלמיוביוםהשלישילאירצההמקר
יבאתולאיחשבלופגוליהיהוהנפשהאכלתממנועונהת
שאוהבשראשריגעבכלטמאלאיאכלבאשישרףוהבשרכלט
הוריאכלבשרוהנפשאשרתאכלבשרמזבחהשלמיםאשרלי
הוהוטמאתועליוונכרתההנפשההואמעמיהונפשכיתג
עבכלטמאבטמאתאדםאובבהמהטמאהאובכלשקץטמאואכ
למבשרזבחהשלמיםאשרליהוהונכרתההנפשההואמעמי
הוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראללאמרכלחל
בשורוכשבועזלאתאכלווחלבנבלהוחלבטרפהיעשהלכ
למלאכהואכללאתאכלהוכיכלאכלחלבמןהבהמהאשריק
ריבממנהאשהליהוהונכרתההנפשהאכלתמעמיהוכלדם
לאתאכלובכלמושבתיכםלעוףולבהמהכלנפשאשרתאכל
כלדםונכרתההנפשההואמעמיהוידבריהוהאלמשהלאמ
רדבראלבניישראללאמרהמקריבאתזבחשלמיוליהוהי
ביאאתקרבנוליהוהמזבחשלמיוידיותביאינהאתאשי
יהוהאתהחלבעלהחזהיביאנואתהחזהלהניףאתותנופ
הלפנייהוהוהקטירהכהןאתהחלבהמזבחהוהיההחזהל
אהרןולבניוואתשוקהימיןתתנותרומהלכהןמזבחיש
למיכםהמקריבאתדםהשלמיםואתהחלבמבניאהרןלותה
יהשוקהימיןלמנהכיאתחזההתנופהואתשוקהתרומהל
קחתימאתבניישראלמזבחישלמיהםואתןאתםלאהרןהכ
הןולבניולחקעולםמאתבניישראלזאתמשחתאהרןומש
חתבניומאשייהוהביוםהקריבאתםלכהןליהוהאשרצו
היהוהלתתלהםביוםמשחואתםמאתבניישראלחקתעולם
לדרתםזאתהתורהלעלהלמנחהולחטאתולאשםולמלואי
םולזבחהשלמיםאשרצוהיהוהאתמשהבהרסיניביוםצו
תואתבניישראללהקריבאתקרבניהםליהוהבמדברסינ
יוידבריהוהאלמשהלאמרקחאתאהרןואתבניואתוואת
הבגדיםואתשמןהמשחהואתפרהחטאתואתשניהאיליםו
אתסלהמצותואתכלהעדההקהלאלפתחאהלמועדויעשמש
הכאשרצוהיהוהאתוותקהלהעדהאלפתחאהלמועדויאמ
רמשהאלהעדהזההדבראשרצוהיהוהלעשותויקרבמשהא
תאהרןואתבניווירחץאתםבמיםויתןעליואתהכתנתו
יחגראתובאבנטוילבשאתואתהמעילויתןעליואתהאפ
דויחגראתובחשבהאפדויאפדלובווישםעליואתהחשן
ויתןאלהחשןאתהאוריםואתהתמיםוישםאתהמצנפתעל
ראשווישםעלהמצנפתאלמולפניואתציץהזהבנזרהקד
שכאשרצוהיהוהאתמשהויקחמשהאתשמןהמשחהוימשחא
תהמשכןואתכלאשרבוויקדשאתםויזממנועלהמזבחשב
עפעמיםוימשחאתהמזבחואתכלכליוואתהכירואתכנו
לקדשםויצקמשמןהמשחהעלראשאהרןוימשחאתולקדשו
ויקרבמשהאתבניאהרןוילבשםכתנתויחגראתםאבנטו
יחבשלהםמגבעותכאשרצוהיהוהאתמשהויגשאתפרהחט
אתויסמךאהרןובניואתידיהםעלראשפרהחטאתוישחט
ויקחמשהאתהדםויתןעלקרנותהמזבחסביבבאצבעווי
חטאאתהמזבחואתהדםיצקאליסודהמזבחויקדשהולכפ
רעליוויקחאתכלהחלבאשרעלהקרבואתיתרתהכבדואת
שתיהכליתואתחלבהןויקטרמשההמזבחהואתהפרואתע
רוואתבשרוואתפרשושרףבאשמחוץלמחנהכאשרצוהיה
והאתמשהויקרבאתאילהעלהויסמכואהרןובניואתיד
יהםעלראשהאילוישחטויזרקמשהאתהדםעלהמזבחסבי
בואתהאילנתחלנתחיוויקטרמשהאתהראשואתהנתחים
ואתהפדרואתהקרבואתהכרעיםרחץבמיםויקטרמשהאת
כלהאילהמזבחהעלההואלריחניחחאשההואליהוהכאש
רצוהיהוהאתמשהויקרבאתהאילהשניאילהמלאיםויס
מכואהרןובניואתידיהםעלראשהאילוישחטויקחמשה
מדמוויתןעלתנוךאזןאהרןהימניתועלבהןידוהימנ
יתועלבהןרגלוהימניתויקרבאתבניאהרןויתןמשהמ
ןהדםעלתנוךאזנםהימניתועלבהןידםהימניתועלבה
ןרגלםהימניתויזרקמשהאתהדםעלהמזבחסביבויקחא
תהחלבואתהאליהואתכלהחלבאשרעלהקרבואתיתרתהכ
בדואתשתיהכליתואתחלבהןואתשוקהימיןומסלהמצו
תאשרלפנייהוהלקחחלתמצהאחתוחלתלחםשמןאחתורק
יקאחדוישםעלהחלביםועלשוקהימיןויתןאתהכלעלכ
פיאהרןועלכפיבניווינףאתםתנופהלפנייהוהויקח
משהאתםמעלכפיהםויקטרהמזבחהעלהעלהמלאיםהםלר
יחניחחאשההואליהוהויקחמשהאתהחזהויניפהותנו
פהלפנייהוהמאילהמלאיםלמשההיהלמנהכאשרצוהיה
והאתמשהויקחמשהמשמןהמשחהומןהדםאשרעלהמזבחו
יזעלאהרןעלבגדיוועלבניוועלבגדיבניואתוויקד
שאתאהרןאתבגדיוואתבניוואתבגדיבניואתוויאמר
משהאלאהרןואלבניובשלואתהבשרפתחאהלמועדושםת
אכלואתוואתהלחםאשרבסלהמלאיםכאשרצויתילאמרא
הרןובניויאכלהווהנותרבבשרובלחםבאשתשרפוומפ
תחאהלמועדלאתצאושבעתימיםעדיוםמלאתימימלאיכ
םכישבעתימיםימלאאתידכםכאשרעשהביוםהזהצוהיה
והלעשתלכפרעליכםופתחאהלמועדתשבויומםולילהש
בעתימיםושמרתםאתמשמרתיהוהולאתמותוכיכןצוית
יויעשאהרןובניואתכלהדבריםאשרצוהיהוהבידמשה
ויהיביוםהשמיניקראמשהלאהרןולבניוולזקניישר
אלויאמראלאהרןקחלךעגלבןבקרלחטאתואיללעלהתמ
ימםוהקרבלפנייהוהואלבניישראלתדברלאמרקחושע
ירעזיםלחטאתועגלוכבשבנישנהתמימםלעלהושורוא
יללשלמיםלזבחלפנייהוהומנחהבלולהבשמןכיהיום
יהוהנראהאליכםויקחואתאשרצוהמשהאלפניאהלמוע
דויקרבוכלהעדהויעמדולפנייהוהויאמרמשהזההדב
ראשרצוהיהוהתעשוויראאליכםכבודיהוהויאמרמשה
אלאהרןקרבאלהמזבחועשהאתחטאתךואתעלתךוכפרבע
דךובעדהעםועשהאתקרבןהעםוכפרבעדםכאשרצוהיהו
הויקרבאהרןאלהמזבחוישחטאתעגלהחטאתאשרלוויק
רבובניאהרןאתהדםאליוויטבלאצבעובדםויתןעלקר
נותהמזבחואתהדםיצקאליסודהמזבחואתהחלבואתהכ
ליתואתהיתרתמןהכבדמןהחטאתהקטירהמזבחהכאשרצ
והיהוהאתמשהואתהבשרואתהעורשרףבאשמחוץלמחנה
וישחטאתהעלהוימצאובניאהרןאליואתהדםויזרקהו
עלהמזבחסביבואתהעלההמציאואליולנתחיהואתהרא
שויקטרעלהמזבחוירחץאתהקרבואתהכרעיםויקטרעל
העלההמזבחהויקרבאתקרבןהעםויקחאתשעירהחטאתא
שרלעםוישחטהוויחטאהוכראשוןויקרבאתהעלהויעש
הכמשפטויקרבאתהמנחהוימלאכפוממנהויקטרעלהמז
בחמלבדעלתהבקרוישחטאתהשורואתהאילזבחהשלמים
אשרלעםוימצאובניאהרןאתהדםאליוויזרקהועלהמז
בחסביבואתהחלביםמןהשורומןהאילהאליהוהמכסהו
הכליתויתרתהכבדוישימואתהחלביםעלהחזותויקטר
החלביםהמזבחהואתהחזותואתשוקהימיןהניףאהרןת
נופהלפנייהוהכאשרצוהמשהוישאאהרןאתידואלהעם
ויברכםוירדמעשתהחטאתוהעלהוהשלמיםויבאמשהוא
הרןאלאהלמועדויצאוויברכואתהעםויראכבודיהוה
אלכלהעםותצאאשמלפנייהוהותאכלעלהמזבחאתהעלה
ואתהחלביםויראכלהעםוירנוויפלועלפניהםויקחו
בניאהרןנדבואביהואאישמחתתוויתנובהןאשוישימ
ועליהקטרתויקריבולפנייהוהאשזרהאשרלאצוהאתם
ותצאאשמלפנייהוהותאכלאותםוימתולפנייהוהויא
מרמשהאלאהרןהואאשרדבריהוהלאמרבקרביאקדשועל
פניכלהעםאכבדוידםאהרןויקראמשהאלמישאלואלאל
צפןבניעזיאלדדאהרןויאמראלהםקרבושאואתאחיכם
מאתפניהקדשאלמחוץלמחנהויקרבווישאםבכתנתםאל
מחוץלמחנהכאשרדברמשהויאמרמשהאלאהרןולאלעזר
ולאיתמרבניוראשיכםאלתפרעוובגדיכםלאתפרמוול
אתמתוועלכלהעדהיקצףואחיכםכלביתישראליבכואת
השרפהאשרשרףיהוהומפתחאהלמועדלאתצאופןתמתוכ
ישמןמשחתיהוהעליכםויעשוכדברמשהוידבריהוהאל
אהרןלאמרייןושכראלתשתאתהובניךאתךבבאכםאלאה
למועדולאתמתוחקתעולםלדרתיכםולהבדילביןהקדש
וביןהחלוביןהטמאוביןהטהורולהורתאתבניישראל
אתכלהחקיםאשרדבריהוהאליהםבידמשהוידברמשהאל
אהרןואלאלעזרואלאיתמרבניוהנותריםקחואתהמנח
ההנותרתמאשייהוהואכלוהמצותאצלהמזבחכיקדשקד
שיםהואואכלתםאתהבמקוםקדושכיחקךוחקבניךהואמ
אשייהוהכיכןצויתיואתחזההתנופהואתשוקהתרומה
תאכלובמקוםטהוראתהובניךובנתיךאתךכיחקךוחקב
ניךנתנומזבחישלמיבניישראלשוקהתרומהוחזההתנ
ופהעלאשיהחלביםיביאולהניףתנופהלפנייהוהוהי
הלךולבניךאתךלחקעולםכאשרצוהיהוהואתשעירהחט
אתדרשדרשמשהוהנהשרףויקצףעלאלעזרועלאיתמרבנ
יאהרןהנותרםלאמרמדועלאאכלתםאתהחטאתבמקוםהק
דשכיקדשקדשיםהואואתהנתןלכםלשאתאתעוןהעדהלכ
פרעליהםלפנייהוההןלאהובאאתדמהאלהקדשפנימהא
כולתאכלואתהבקדשכאשרצויתיוידבראהרןאלמשההן
היוםהקריבואתחטאתםואתעלתםלפנייהוהותקראנהא
תיכאלהואכלתיחטאתהיוםהייטבבעינייהוהוישמעמ
שהוייטבבעיניווידבריהוהאלמשהואלאהרןלאמראל
הםדברואלבניישראללאמרזאתהחיהאשרתאכלומכלהב
המהאשרעלהארץכלמפרסתפרסהושסעתשסעפרסתמעלתג
רהבבהמהאתהתאכלואךאתזהלאתאכלוממעליהגרהוממ
פרסיהפרסהאתהגמלכימעלהגרההואופרסהאיננומפר
יסטמאהואלכםואתהשפןכימעלהגרההואופרסהלאיפר
יסטמאהואלכםואתהארנבתכימעלתגרההואופרסהלאה
פריסהטמאההואלכםואתהחזירכימפריספרסההואושס
עשסעפרסהוהואגרהלאיגרטמאהואלכםמבשרםלאתאכל
וובנבלתםלאתגעוטמאיםהםלכםאתזהתאכלומכלאשרב
מיםכלאשרלוסנפירוקשקשתבמיםבימיםובנחליםאתם
תאכלווכלאשראיןלוסנפירוקשקשתבימיםובנחליםמ
כלשרץהמיםומכלנפשהחיהאשרבמיםשקץהםלכםושקץי
היולכםמבשרםלאתאכלוואתנבלתםתשקצוכלאשראיןל
וסנפירוקשקשתבמיםשקץהואלכםואתאלהתשקצומןהע
וףלאיאכלושקץהםאתהנשרואתהפרסואתהעזניהואתה
דאהואתהאיהלמינהאתכלערבלמינוואתבתהיענהואת
התחמסואתהשחףואתהנץלמינהוואתהכוסואתהשלךוא
תהינשוףואתהתנשמתואתהקאתואתהרחםואתהחסידהה
אנפהלמינהואתהדוכיפתואתהעטלףכלשרץהעוףההלך
עלארבעשקץהואלכםאךאתזהתאכלומכלשרץהעוףההלך
עלארבעאשרלאכרעיםממעללרגליולנתרבהןעלהארץא
תאלהמהםתאכלואתהארבהלמינוואתהסלעםלמינהווא
תהחרגללמינהוואתהחגבלמינהווכלשרץהעוףאשרלו
ארבערגליםשקץהואלכםולאלהתטמאוכלהנגעבנבלתם
יטמאעדהערבוכלהנשאמנבלתםיכבסבגדיווטמאעדהע
רבלכלהבהמהאשרהואמפרסתפרסהושסעאיננהשסעתוג
רהאיננהמעלהטמאיםהםלכםכלהנגעבהםיטמאוכלהול
ךעלכפיובכלהחיהההלכתעלארבעטמאיםהםלכםכלהנג
עבנבלתםיטמאעדהערבוהנשאאתנבלתםיכבסבגדיווט
מאעדהערבטמאיםהמהלכםוזהלכםהטמאבשרץהשרץעלה
ארץהחלדוהעכברוהצבלמינהווהאנקהוהכחוהלטאהו
החמטוהתנשמתאלההטמאיםלכםבכלהשרץכלהנגעבהםב
מתםיטמאעדהערבוכלאשריפלעליומהםבמתםיטמאמכל
כליעץאובגדאועוראושקכלכליאשריעשהמלאכהבהםב
מיםיובאוטמאעדהערבוטהרוכלכליחרשאשריפלמהםא
לתוכוכלאשרבתוכויטמאואתותשברומכלהאכלאשריא
כלאשריבואעליומיםיטמאוכלמשקהאשרישתהבכלכלי
יטמאוכלאשריפלמנבלתםעליויטמאתנורוכיריםיתץ
טמאיםהםוטמאיםיהיולכםאךמעיןובורמקוהמיםיהי
הטהורונגעבנבלתםיטמאוכייפלמנבלתםעלכלזרעזר
ועאשריזרעטהורהואוכייתןמיםעלזרעונפלמנבלתם
עליוטמאהואלכםוכיימותמןהבהמהאשרהיאלכםלאכל
ההנגעבנבלתהיטמאעדהערבוהאכלמנבלתהיכבסבגדי
ווטמאעדהערבוהנשאאתנבלתהיכבסבגדיווטמאעדהע
רבוכלהשרץהשרץעלהארץשקץהואלאיאכלכלהולךעלג
חוןוכלהולךעלארבעעדכלמרבהרגליםלכלהשרץהשרץ
עלהארץלאתאכלוםכישקץהםאלתשקצואתנפשתיכםבכל
השרץהשרץולאתטמאובהםונטמתםבםכיאנייהוהאלהי
כםוהתקדשתםוהייתםקדשיםכיקדושאניולאתטמאואת
נפשתיכםבכלהשרץהרמשעלהארץכיאנייהוההמעלהאת
כםמארץמצריםלהיתלכםלאלהיםוהייתםקדשיםכיקדו
שאניזאתתורתהבהמהוהעוףוכלנפשהחיההרמשתבמים
ולכלנפשהשרצתעלהארץלהבדילביןהטמאוביןהטהרו
ביןהחיההנאכלתוביןהחיהאשרלאתאכלוידבריהוהא
למשהלאמרדבראלבניישראללאמראשהכיתזריעוילדה
זכרוטמאהשבעתימיםכימינדתדותהתטמאוביוםהשמי
ניימולבשרערלתוושלשיםיוםושלשתימיםתשבבדמיט
הרהבכלקדשלאתגעואלהמקדשלאתבאעדמלאתימיטהרה
ואםנקבהתלדוטמאהשבעיםכנדתהוששיםיוםוששתימי
םתשבעלדמיטהרהובמלאתימיטהרהלבןאולבתתביאכב
שבןשנתולעלהובןיונהאותרלחטאתאלפתחאהלמועדא
להכהןוהקריבולפנייהוהוכפרעליהוטהרהממקרדמי
הזאתתורתהילדתלזכראולנקבהואםלאתמצאידהדישה
ולקחהשתיתריםאושניבנייונהאחדלעלהואחדלחטאת
וכפרעליההכהןוטהרהוידבריהוהאלמשהואלאהרןלא
מראדםכייהיהבעורבשרושאתאוספחתאובהרתוהיהבע
ורבשרולנגעצרעתוהובאאלאהרןהכהןאואלאחדמבני
והכהניםוראההכהןאתהנגעבעורהבשרושערבנגעהפך
לבןומראההנגעעמקמעורבשרונגעצרעתהואוראהוהכ
הןוטמאאתוואםבהרתלבנההואבעורבשרוועמקאיןמר
אהמןהעורושערהלאהפךלבןוהסגירהכהןאתהנגעשבע
תימיםוראהוהכהןביוםהשביעיוהנההנגעעמדבעיני
ולאפשההנגעבעורוהסגירוהכהןשבעתימיםשניתורא
ההכהןאתוביוםהשביעישניתוהנהכהההנגעולאפשהה
נגעבעורוטהרוהכהןמספחתהואוכבסבגדיווטהרואם
פשהתפשההמספחתבעוראחריהראתואלהכהןלטהרתוונ
ראהשניתאלהכהןוראההכהןוהנהפשתההמספחתבעורו
טמאוהכהןצרעתהואנגעצרעתכיתהיהבאדםוהובאאלה
כהןוראההכהןוהנהשאתלבנהבעורוהיאהפכהשערלבן
ומחיתבשרחיבשאתצרעתנושנתהואבעורבשרווטמאוה
כהןלאיסגרנוכיטמאהואואםפרוחתפרחהצרעתבעורו
כסתההצרעתאתכלעורהנגעמראשוועדרגליולכלמראה
עיניהכהןוראההכהןוהנהכסתההצרעתאתכלבשרווטה
ראתהנגעכלוהפךלבןטהורהואוביוםהראותבובשרחי
יטמאוראההכהןאתהבשרהחיוטמאוהבשרהחיטמאהואצ
רעתהואאוכיישובהבשרהחיונהפךללבןובאאלהכהןו
ראהוהכהןוהנהנהפךהנגעללבןוטהרהכהןאתהנגעטה
ורהואובשרכייהיהבובערושחיןונרפאוהיהבמקוםה
שחיןשאתלבנהאובהרתלבנהאדמדמתונראהאלהכהןור
אההכהןוהנהמראהשפלמןהעורושערההפךלבןוטמאוה
כהןנגעצרעתהואבשחיןפרחהואםיראנההכהןוהנהאי
ןבהשערלבןושפלהאיננהמןהעורוהיאכההוהסגירוה
כהןשבעתימיםואםפשהתפשהבעורוטמאהכהןאתונגעה
ואואםתחתיהתעמדהבהרתלאפשתהצרבתהשחיןהואוטה
רוהכהןאובשרכייהיהבערומכותאשוהיתהמחיתהמכו
הבהרתלבנהאדמדמתאולבנהוראהאתההכהןוהנהנהפך
שערלבןבבהרתומראהעמקמןהעורצרעתהואבמכוהפרח
הוטמאאתוהכהןנגעצרעתהואואםיראנההכהןוהנהאי
ןבבהרתשערלבןושפלהאיננהמןהעורוהואכההוהסגי
רוהכהןשבעתימיםוראהוהכהןביוםהשביעיאםפשהתפ
שהבעורוטמאהכהןאתונגעצרעתהואואםתחתיהתעמדה
בהרתלאפשתהבעורוהואכההשאתהמכוההואוטהרוהכה
ןכיצרבתהמכוההואואישאואשהכייהיהבונגעבראשא
ובזקןוראההכהןאתהנגעוהנהמראהועמקמןהעורובו
שערצהבדקוטמאאתוהכהןנתקהואצרעתהראשאוהזקןה
ואוכייראההכהןאתנגעהנתקוהנהאיןמראהועמקמןה
עורושערשחראיןבווהסגירהכהןאתנגעהנתקשבעתימ
יםוראההכהןאתהנגעביוםהשביעיוהנהלאפשההנתקו
לאהיהבושערצהבומראההנתקאיןעמקמןהעורוהתגלח
ואתהנתקלאיגלחוהסגירהכהןאתהנתקשבעתימיםשני
תוראההכהןאתהנתקביוםהשביעיוהנהלאפשההנתקבע
ורומראהואיננועמקמןהעורוטהראתוהכהןוכבסבגד
יווטהרואםפשהיפשההנתקבעוראחריטהרתווראהוהכ
הןוהנהפשההנתקבעורלאיבקרהכהןלשערהצהבטמאהו
אואםבעיניועמדהנתקושערשחרצמחבונרפאהנתקטהו
רהואוטהרוהכהןואישאואשהכייהיהבעורבשרםבהרת
בהרתלבנתוראההכהןוהנהבעורבשרםבהרתכהותלבנת
בהקהואפרחבעורטהורהואואישכיימרטראשוקרחהוא
טהורהואואםמפאתפניוימרטראשוגבחהואטהורהואו
כייהיהבקרחתאובגבחתנגעלבןאדמדםצרעתפרחתהוא
בקרחתואובגבחתווראהאתוהכהןוהנהשאתהנגעלבנה
אדמדמתבקרחתואובגבחתוכמראהצרעתעורבשראישצר
ועהואטמאהואטמאיטמאנוהכהןבראשונגעווהצרועא
שרבוהנגעבגדיויהיופרמיםוראשויהיהפרועועלשפ
םיעטהוטמאטמאיקראכלימיאשרהנגעבויטמאטמאהוא
בדדישבמחוץלמחנהמושבווהבגדכייהיהבונגעצרעת
בבגדצמראובבגדפשתיםאובשתיאובערבלפשתיםולצמ
ראובעוראובכלמלאכתעורוהיההנגעירקרקאואדמדם
בבגדאובעוראובשתיאובערבאובכלכליעורנגעצרעת
הואוהראהאתהכהןוראההכהןאתהנגעוהסגיראתהנגע
שבעתימיםוראהאתהנגעביוםהשביעיכיפשההנגעבבג
דאובשתיאובערבאובעורלכלאשריעשההעורלמלאכהצ
רעתממארתהנגעטמאהואושרףאתהבגדאואתהשתיאואת
הערבבצמראובפשתיםאואתכלכליהעוראשריהיהבוהנ
געכיצרעתממארתהואבאשתשרףואםיראההכהןוהנהלא
פשההנגעבבגדאובשתיאובערבאובכלכליעורוצוההכ
הןוכבסואתאשרבוהנגעוהסגירושבעתימיםשניתורא
ההכהןאחריהכבסאתהנגעוהנהלאהפךהנגעאתעינווה
נגעלאפשהטמאהואבאשתשרפנופחתתהואבקרחתואובג
בחתוואםראההכהןוהנהכהההנגעאחריהכבסאתווקרע
אתומןהבגדאומןהעוראומןהשתיאומןהערבואםתראה
עודבבגדאובשתיאובערבאובכלכליעורפרחתהואבאש
תשרפנואתאשרבוהנגעוהבגדאוהשתיאוהערבאוכלכל
יהעוראשרתכבסוסרמהםהנגעוכבסשניתוטהרזאתתור
תנגעצרעתבגדהצמראוהפשתיםאוהשתיאוהערבאוכלכ
ליעורלטהרואולטמאווידבריהוהאלמשהלאמרזאתתה
יהתורתהמצרעביוםטהרתווהובאאלהכהןויצאהכהןא
למחוץלמחנהוראההכהןוהנהנרפאנגעהצרעתמןהצרו
עוצוההכהןולקחלמטהרשתיצפריםחיותטהרותועץאר
זושניתולעתואזבוצוההכהןושחטאתהצפורהאחתאלכ
ליחרשעלמיםחייםאתהצפרהחיהיקחאתהואתעץהארזו
אתשניהתולעתואתהאזבוטבלאותםואתהצפרהחיהבדם
הצפרהשחטהעלהמיםהחייםוהזהעלהמטהרמןהצרעתשב
עפעמיםוטהרוושלחאתהצפרהחיהעלפניהשדהוכבסהמ
טהראתבגדיווגלחאתכלשערוורחץבמיםוטהרואחריב
ואאלהמחנהוישבמחוץלאהלושבעתימיםוהיהביוםהש
ביעייגלחאתכלשערואתראשוואתזקנוואתגבתעיניו
ואתכלשערויגלחוכבסאתבגדיוורחץאתבשרובמיםוט
הרוביוםהשמינייקחשניכבשיםתמימםוכבשהאחתבתש
נתהתמימהושלשהעשרניםסלתמנחהבלולהבשמןולגאח
דשמןוהעמידהכהןהמטהראתהאישהמטהרואתםלפנייה
והפתחאהלמועדולקחהכהןאתהכבשהאחדוהקריבאתול
אשםואתלגהשמןוהניףאתםתנופהלפנייהוהושחטאתה
כבשבמקוםאשרישחטאתהחטאתואתהעלהבמקוםהקדשכי
כחטאתהאשםהואלכהןקדשקדשיםהואולקחהכהןמדםהא
שםונתןהכהןעלתנוךאזןהמטהרהימניתועלבהןידוה
ימניתועלבהןרגלוהימניתולקחהכהןמלגהשמןויצק
עלכףהכהןהשמאליתוטבלהכהןאתאצבעוהימניתמןהש
מןאשרעלכפוהשמאליתוהזהמןהשמןבאצבעושבעפעמי
םלפנייהוהומיתרהשמןאשרעלכפויתןהכהןעלתנוךא
זןהמטהרהימניתועלבהןידוהימניתועלבהןרגלוהי
מניתעלדםהאשםוהנותרבשמןאשרעלכףהכהןיתןעלרא
שהמטהרוכפרעליוהכהןלפנייהוהועשההכהןאתהחטא
תוכפרעלהמטהרמטמאתוואחרישחטאתהעלהוהעלההכה
ןאתהעלהואתהמנחההמזבחהוכפרעליוהכהןוטהרואם
דלהואואיןידומשגתולקחכבשאחדאשםלתנופהלכפרע
ליוועשרוןסלתאחדבלולבשמןלמנחהולגשמןושתיתר
יםאושניבנייונהאשרתשיגידווהיהאחדחטאתוהאחד
עלהוהביאאתםביוםהשמינילטהרתואלהכהןאלפתחאה
למועדלפנייהוהולקחהכהןאתכבשהאשםואתלגהשמןו
הניףאתםהכהןתנופהלפנייהוהושחטאתכבשהאשםולק
חהכהןמדםהאשםונתןעלתנוךאזןהמטהרהימניתועלב
הןידוהימניתועלבהןרגלוהימניתומןהשמןיצקהכה
ןעלכףהכהןהשמאליתוהזההכהןבאצבעוהימניתמןהש
מןאשרעלכפוהשמאליתשבעפעמיםלפנייהוהונתןהכה
ןמןהשמןאשרעלכפועלתנוךאזןהמטהרהימניתועלבה
ןידוהימניתועלבהןרגלוהימניתעלמקוםדםהאשםוה
נותרמןהשמןאשרעלכףהכהןיתןעלראשהמטהרלכפרעל
יולפנייהוהועשהאתהאחדמןהתריםאומןבניהיונהמ
אשרתשיגידואתאשרתשיגידואתהאחדחטאתואתהאחדע
להעלהמנחהוכפרהכהןעלהמטהרלפנייהוהזאתתורתא
שרבונגעצרעתאשרלאתשיגידובטהרתווידבריהוהאל
משהואלאהרןלאמרכיתבאואלארץכנעןאשראנינתןלכ
םלאחזהונתתינגעצרעתבביתארץאחזתכםובאאשרלוה
ביתוהגידלכהןלאמרכנגענראהליבביתוצוההכהןופ
נואתהביתבטרםיבאהכהןלראותאתהנגעולאיטמאכלא
שרבביתואחרכןיבאהכהןלראותאתהביתוראהאתהנגע
והנההנגעבקירתהביתשקערורתירקרקתאואדמדמתומ
ראיהןשפלמןהקירויצאהכהןמןהביתאלפתחהביתוהס
גיראתהביתשבעתימיםושבהכהןביוםהשביעיוראהוה
נהפשההנגעבקירתהביתוצוההכהןוחלצואתהאבניםא
שרבהןהנגעוהשליכואתהןאלמחוץלעיראלמקוםטמאו
אתהביתיקצעמביתסביבושפכואתהעפראשרהקצואלמח
וץלעיראלמקוםטמאולקחואבניםאחרותוהביאואלתח
תהאבניםועפראחריקחוטחאתהביתואםישובהנגעופר
חבביתאחרחלץאתהאבניםואחריהקצותאתהביתואחרי
הטוחובאהכהןוראהוהנהפשההנגעבביתצרעתממארתה
ואבביתטמאהואונתץאתהביתאתאבניוואתעציוואתכ
לעפרהביתוהוציאאלמחוץלעיראלמקוםטמאוהבאאלה
ביתכלימיהסגיראתויטמאעדהערבוהשכבבביתיכבסא
תבגדיווהאכלבביתיכבסאתבגדיוואםבאיבאהכהןור
אהוהנהלאפשההנגעבביתאחריהטחאתהביתוטהרהכהן
אתהביתכינרפאהנגעולקחלחטאאתהביתשתיצפריםוע
ץארזושניתולעתואזבושחטאתהצפרהאחתאלכליחרשע
למיםחייםולקחאתעץהארזואתהאזבואתשניהתולעתו
אתהצפרהחיהוטבלאתםבדםהצפרהשחוטהובמיםהחיים
והזהאלהביתשבעפעמיםוחטאאתהביתבדםהצפורובמי
םהחייםובצפרהחיהובעץהארזובאזבובשניהתולעתו
שלחאתהצפרהחיהאלמחוץלעיראלפניהשדהוכפרעלהב
יתוטהרזאתהתורהלכלנגעהצרעתולנתקולצרעתהבגד
ולביתולשאתולספחתולבהרתלהורתביוםהטמאוביום
הטהרזאתתורתהצרעתוידבריהוהאלמשהואלאהרןלאמ
רדברואלבניישראלואמרתםאלהםאישאישכייהיהזבמ
בשרוזובוטמאהואוזאתתהיהטמאתובזובוררבשרואת
זובואוהחתיםבשרומזובוטמאתוהואכלהמשכבאשריש
כבעליוהזביטמאוכלהכליאשרישבעליויטמאואישאש
ריגעבמשכבויכבסבגדיוורחץבמיםוטמאעדהערבוהי
שבעלהכליאשרישבעליוהזביכבסבגדיוורחץבמיםוט
מאעדהערבוהנגעבבשרהזביכבסבגדיוורחץבמיםוטמ
אעדהערבוכיירקהזבבטהורוכבסבגדיוורחץבמיםוט
מאעדהערבוכלהמרכבאשרירכבעליוהזביטמאוכלהנג
עבכלאשריהיהתחתיויטמאעדהערבוהנושאאותםיכבס
בגדיוורחץבמיםוטמאעדהערבוכלאשריגעבוהזבויד
יולאשטףבמיםוכבסבגדיוורחץבמיםוטמאעדהערבוכ
ליחרשאשריגעבוהזבישברוכלכליעץישטףבמיםוכיי
טהרהזבמזובווספרלושבעתימיםלטהרתווכבסבגדיו
ורחץבשרובמיםחייםוטהרוביוםהשמינייקחלושתית
ריםאושניבנייונהובאלפנייהוהאלפתחאהלמועדונ
תנםאלהכהןועשהאתםהכהןאחדחטאתוהאחדעלהוכפרע
ליוהכהןלפנייהוהמזובוואישכיתצאממנושכבתזרע
ורחץבמיםאתכלבשרווטמאעדהערבוכלבגדוכלעוראש
ריהיהעליושכבתזרעוכבסבמיםוטמאעדהערבואשהאש
רישכבאישאתהשכבתזרעורחצובמיםוטמאועדהערבוא
שהכיתהיהזבהדםיהיהזבהבבשרהשבעתימיםתהיהבנד
תהוכלהנגעבהיטמאעדהערבוכלאשרתשכבעליובנדתה
יטמאוכלאשרתשבעליויטמאוכלהנגעבמשכבהיכבסבג
דיוורחץבמיםוטמאעדהערבוכלהנגעבכלכליאשרתשב
עליויכבסבגדיוורחץבמיםוטמאעדהערבואםעלהמשכ
בהואאועלהכליאשרהואישבתעליובנגעובויטמאעדה
ערבואםשכבישכבאישאתהותהינדתהעליווטמאשבעתי
מיםוכלהמשכבאשרישכבעליויטמאואשהכייזובזובד
מהימיםרביםבלאעתנדתהאוכיתזובעלנדתהכלימיזו
בטמאתהכימינדתהתהיהטמאההואכלהמשכבאשרתשכבע
ליוכלימיזובהכמשכבנדתהיהיהלהוכלהכליאשרתשב
עליוטמאיהיהכטמאתנדתהוכלהנוגעבםיטמאוכבסבג
דיוורחץבמיםוטמאעדהערבואםטהרהמזובהוספרהלה
שבעתימיםואחרתטהרוביוםהשמיניתקחלהשתיתריםא
ושניבנייונהוהביאהאותםאלהכהןאלפתחאהלמועדו
עשההכהןאתהאחדחטאתואתהאחדעלהוכפרעליההכהןל
פנייהוהמזובטמאתהוהזרתםאתבניישראלמטמאתםול
אימתובטמאתםבטמאםאתמשכניאשרבתוכםזאתתורתהז
בואשרתצאממנושכבתזרעלטמאהבהוהדוהבנדתהוהזב
אתזובולזכרולנקבהולאישאשרישכבעםטמאהוידברי
הוהאלמשהאחרימותשניבניאהרןבקרבתםלפנייהוהו
ימתוויאמריהוהאלמשהדבראלאהרןאחיךואליבאבכל
עתאלהקדשמביתלפרכתאלפניהכפרתאשרעלהארןולאי
מותכיבענןאראהעלהכפרתבזאתיבאאהרןאלהקדשבפר
בןבקרלחטאתואיללעלהכתנתבדקדשילבשומכנסיבדי
היועלבשרוובאבנטבדיחגרובמצנפתבדיצנףבגדיקד
שהםורחץבמיםאתבשרוולבשםומאתעדתבניישראליקח
שנישעיריעזיםלחטאתואילאחדלעלהוהקריבאהרןאת
פרהחטאתאשרלווכפרבעדוובעדביתוולקחאתשניהשע
ירםוהעמידאתםלפנייהוהפתחאהלמועדונתןאהרןעל
שניהשעירםגרלותגורלאחדליהוהוגורלאחדלעזאזל
והקריבאהרןאתהשעיראשרעלהעליוהגורלליהוהועש
הוחטאתוהשעיראשרעלהעליוהגורללעזאזליעמדחיל
פנייהוהלכפרעליולשלחאתולעזאזלהמדברהוהקריב
אהרןאתפרהחטאתאשרלווכפרבעדוובעדביתוושחטאת
פרהחטאתאשרלוולקחמלאהמחתהגחליאשמעלהמזבחמל
פנייהוהומלאחפניוקטרתסמיםדקהוהביאמביתלפרכ
תונתןאתהקטרתעלהאשלפנייהוהוכסהענןהקטרתאתה
כפרתאשרעלהעדותולאימותולקחמדםהפרוהזהבאצבע
ועלפניהכפרתקדמהולפניהכפרתיזהשבעפעמיםמןהד
םבאצבעוושחטאתשעירהחטאתאשרלעםוהביאאתדמואל
מביתלפרכתועשהאתדמוכאשרעשהלדםהפרוהזהאתועל
הכפרתולפניהכפרתוכפרעלהקדשמטמאתבניישראלומ
פשעיהםלכלחטאתםוכןיעשהלאהלמועדהשכןאתםבתוך
טמאתםוכלאדםלאיהיהבאהלמועדבבאולכפרבקדשעדצ
אתווכפרבעדוובעדביתוובעדכלקהלישראלויצאאלה
מזבחאשרלפנייהוהוכפרעליוולקחמדםהפרומדםהשע
ירונתןעלקרנותהמזבחסביבוהזהעליומןהדםבאצבע
ושבעפעמיםוטהרווקדשומטמאתבניישראלוכלהמכפר
אתהקדשואתאהלמועדואתהמזבחוהקריבאתהשעירהחי
וסמךאהרןאתשתיידועלראשהשעירהחיוהתודהעליוא
תכלעונתבניישראלואתכלפשעיהםלכלחטאתםונתןאת
םעלראשהשעירושלחבידאישעתיהמדברהונשאהשעירע
ליואתכלעונתםאלארץגזרהושלחאתהשעירבמדברובא
אהרןאלאהלמועדופשטאתבגדיהבדאשרלבשבבאואלהק
דשוהניחםשםורחץאתבשרובמיםבמקוםקדושולבשאתב
גדיוויצאועשהאתעלתוואתעלתהעםוכפרבעדוובעדה
עםואתחלבהחטאתיקטירהמזבחהוהמשלחאתהשעירלעז
אזליכבסבגדיוורחץאתבשרובמיםואחריכןיבואאלה
מחנהואתפרהחטאתואתשעירהחטאתאשרהובאאתדמםלכ
פרבקדשיוציאאלמחוץלמחנהושרפובאשאתערתםואתב
שרםואתפרשםוהשרףאתםיכבסבגדיוורחץאתבשרובמי
םואחריכןיבואאלהמחנהוהיתהלכםלחקתעולםבחדשה
שביעיבעשורלחדשתענואתנפשתיכםוכלמלאכהלאתעש
והאזרחוהגרהגרבתוככםכיביוםהזהיכפרעליכםלטה
ראתכםמכלחטאתיכםלפנייהוהתטהרושבתשבתוןהיאל
כםועניתםאתנפשתיכםחקתעולםוכפרהכהןאשרימשחא
תוואשרימלאאתידולכהןתחתאביוולבשאתבגדיהבדב
גדיהקדשוכפראתמקדשהקדשואתאהלמועדואתהמזבחי
כפרועלהכהניםועלכלעםהקהליכפרוהיתהזאתלכםלח
קתעולםלכפרעלבניישראלמכלחטאתםאחתבשנהויעשכ
אשרצוהיהוהאתמשהוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלאה
רןואלבניוואלכלבניישראלואמרתאליהםזההדבראש
רצוהיהוהלאמראישאישמביתישראלאשרישחטשוראוכ
שבאועזבמחנהאואשרישחטמחוץלמחנהואלפתחאהלמו
עדלאהביאולהקריבקרבןליהוהלפנימשכןיהוהדםיח
שבלאישההואדםשפךונכרתהאישההואמקרבעמולמעןא
שריביאובניישראלאתזבחיהםאשרהםזבחיםעלפניהש
דהוהביאםליהוהאלפתחאהלמועדאלהכהןוזבחוזבחי
שלמיםליהוהאותםוזרקהכהןאתהדםעלמזבחיהוהפתח
אהלמועדוהקטירהחלבלריחניחחליהוהולאיזבחועו
דאתזבחיהםלשעירםאשרהםזניםאחריהםחקתעולםתהי
הזאתלהםלדרתםואלהםתאמראישאישמביתישראלומןה
גראשריגורבתוכםאשריעלהעלהאוזבחואלפתחאהלמו
עדלאיביאנולעשותאתוליהוהונכרתהאישההואמעמי
וואישאישמביתישראלומןהגרהגרבתוכםאשריאכלכל
דםונתתיפניבנפשהאכלתאתהדםוהכרתיאתהמקרבעמה
כינפשהבשרבדםהואואנינתתיולכםעלהמזבחלכפרעל
נפשתיכםכיהדםהואבנפשיכפרעלכןאמרתילבניישרא
לכלנפשמכםלאתאכלדםוהגרהגרבתוככםלאיאכלדםוא
ישאישמבניישראלומןהגרהגרבתוכםאשריצודצידחי
האועוףאשריאכלושפךאתדמווכסהובעפרכינפשכלבש
רדמובנפשוהואואמרלבניישראלדםכלבשרלאתאכלוכ
ינפשכלבשרדמוהואכלאכליויכרתוכלנפשאשרתאכלנ
בלהוטרפהבאזרחובגרוכבסבגדיוורחץבמיםוטמאעד
הערבוטהרואםלאיכבסובשרולאירחץונשאעונווידב
ריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראלואמרתאלהםאניי
הוהאלהיכםכמעשהארץמצריםאשרישבתםבהלאתעשווכ
מעשהארץכנעןאשראנימביאאתכםשמהלאתעשוובחקתי
הםלאתלכואתמשפטיתעשוואתחקתיתשמרוללכתבהםאנ
ייהוהאלהיכםושמרתםאתחקתיואתמשפטיאשריעשהאת
םהאדםוחיבהםאנייהוהאישאישאלכלשארבשרולאתקר
בולגלותערוהאנייהוהערותאביךוערותאמךלאתגלה
אמךהואלאתגלהערותהערותאשתאביךלאתגלהערותאב
יךהואערותאחותךבתאביךאובתאמךמולדתביתאומול
דתחוץלאתגלהערותןערותבתבנךאובתבתךלאתגלהער
ותןכיערותךהנהערותבתאשתאביךמולדתאביךאחותך
הואלאתגלהערותהערותאחותאביךלאתגלהשאראביךה
ואערותאחותאמךלאתגלהכישאראמךהואערותאחיאבי
ךלאתגלהאלאשתולאתקרבדדתךהואערותכלתךלאתגלה
אשתבנךהואלאתגלהערותהערותאשתאחיךלאתגלהערו
תאחיךהואערותאשהובתהלאתגלהאתבתבנהואתבתבתה
לאתקחלגלותערותהשארההנהזמההואואשהאלאחתהלא
תקחלצררלגלותערותהעליהבחייהואלאשהבנדתטמאת
הלאתקרבלגלותערותהואלאשתעמיתךלאתתןשכבתךלז
רעלטמאהבהומזרעךלאתתןלהעבירלמלךולאתחללאתש
םאלהיךאנייהוהואתזכרלאתשכבמשכביאשהתועבההו
אובכלבהמהלאתתןשכבתךלטמאהבהואשהלאתעמדלפני
בהמהלרבעהתבלהואאלתטמאובכלאלהכיבכלאלהנטמא
והגויםאשראנימשלחמפניכםותטמאהארץואפקדעונה
עליהותקאהארץאתישביהושמרתםאתםאתחקתיואתמשפ
טיולאתעשומכלהתועבתהאלההאזרחוהגרהגרבתוככם
כיאתכלהתועבתהאלעשואנשיהארץאשרלפניכםותטמא
הארץולאתקיאהארץאתכםבטמאכםאתהכאשרקאהאתהגו
יאשרלפניכםכיכלאשריעשהמכלהתועבתהאלהונכרתו
הנפשותהעשתמקרבעמםושמרתםאתמשמרתילבלתיעשות
מחקותהתועבתאשרנעשולפניכםולאתטמאובהםאנייה
והאלהיכםוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלכלעדתבניי
שראלואמרתאלהםקדשיםתהיוכיקדושאנייהוהאלהיכ
םאישאמוואביותיראוואתשבתתיתשמרואנייהוהאלה
יכםאלתפנואלהאלילםואלהימסכהלאתעשולכםאנייה
והאלהיכםוכיתזבחוזבחשלמיםליהוהלרצנכםתזבחה
וביוםזבחכםיאכלוממחרתוהנותרעדיוםהשלישיבאש
ישרףואםהאכליאכלביוםהשלישיפגולהואלאירצהוא
כליועונוישאכיאתקדשיהוהחללונכרתההנפשההואמ
עמיהובקצרכםאתקצירארצכםלאתכלהפאתשדךלקצרול
קטקצירךלאתלקטוכרמךלאתעוללופרטכרמךלאתלקטל
עניולגרתעזבאתםאנייהוהאלהיכםלאתגנבוולאתכח
שוולאתשקרואישבעמיתוולאתשבעובשמילשקרוחללת
אתשםאלהיךאנייהוהלאתעשקאתרעךולאתגזללאתלין
פעלתשכיראתךעדבקרלאתקללחרשולפניעורלאתתןמכ
שלויראתמאלהיךאנייהוהלאתעשועולבמשפטלאתשאפ
נידלולאתהדרפניגדולבצדקתשפטעמיתךלאתלךרכיל
בעמיךלאתעמדעלדםרעךאנייהוהלאתשנאאתאחיךבלב
בךהוכחתוכיחאתעמיתךולאתשאעליוחטאלאתקםולאת
טראתבניעמךואהבתלרעךכמוךאנייהוהאתחקתיתשמר
ובהמתךלאתרביעכלאיםשדךלאתזרעכלאיםובגדכלאי
םשעטנזלאיעלהעליךואישכיישכבאתאשהשכבתזרעוה
ואשפחהנחרפתלאישוהפדהלאנפדתהאוחפשהלאנתןלה
בקרתתהיהלאיומתוכילאחפשהוהביאאתאשמוליהוהא
לפתחאהלמועדאילאשםוכפרעליוהכהןבאילהאשםלפנ
ייהוהעלחטאתואשרחטאונסלחלומחטאתואשרחטאוכי
תבאואלהארץונטעתםכלעץמאכלוערלתםערלתואתפרי
ושלששניםיהיהלכםערליםלאיאכלובשנההרביעתיהי
הכלפריוקדשהלוליםליהוהובשנההחמישתתאכלואתפ
ריולהוסיףלכםתבואתואנייהוהאלהיכםלאתאכלועל
הדםלאתנחשוולאתעוננולאתקפופאתראשכםולאתשחי
תאתפאתזקנךושרטלנפשלאתתנובבשרכםוכתבתקעקעל
אתתנובכםאנייהוהאלתחללאתבתךלהזנותהולאתזנה
הארץומלאההארץזמהאתשבתתיתשמרוומקדשיתיראוא
נייהוהאלתפנואלהאבתואלהידעניםאלתבקשולטמאה
בהםאנייהוהאלהיכםמפנישיבהתקוםוהדרתפניזקןו
יראתמאלהיךאנייהוהוכייגוראתךגרבארצכםלאתונ
ואתוכאזרחמכםיהיהלכםהגרהגראתכםואהבתלוכמוך
כיגריםהייתםבארץמצריםאנייהוהאלהיכםלאתעשוע
ולבמשפטבמדהבמשקלובמשורהמאזניצדקאבניצדקאי
פתצדקוהיןצדקיהיהלכםאנייהוהאלהיכםאשרהוצאת
יאתכםמארץמצריםושמרתםאתכלחקתיואתכלמשפטיוע
שיתםאתםאנייהוהוידבריהוהאלמשהלאמרואלבנייש
ראלתאמראישאישמבניישראלומןהגרהגרבישראלאשר
יתןמזרעולמלךמותיומתעםהארץירגמהובאבןואניא
תןאתפניבאישההואוהכרתיאתומקרבעמוכימזרעונת
ןלמלךלמעןטמאאתמקדשיולחללאתשםקדשיואםהעלםי
עלימועםהארץאתעיניהםמןהאישההואבתתומזרעולמ
לךלבלתיהמיתאתוושמתיאניאתפניבאישההואובמשפ
חתווהכרתיאתוואתכלהזניםאחריולזנותאחריהמלך
מקרבעמםוהנפשאשרתפנהאלהאבתואלהידעניםלזנתא
חריהםונתתיאתפניבנפשההואוהכרתיאתומקרבעמוו
התקדשתםוהייתםקדשיםכיאנייהוהאלהיכםושמרתםא
תחקתיועשיתםאתםאנייהוהמקדשכםכיאישאישאשריק
ללאתאביוואתאמומותיומתאביוואמוקללדמיובווא
ישאשרינאףאתאשתאישאשרינאףאתאשתרעהומותיומת
הנאףוהנאפתואישאשרישכבאתאשתאביוערותאביוגל
המותיומתושניהםדמיהםבםואישאשרישכבאתכלתומו
תיומתושניהםתבלעשודמיהםבםואישאשרישכבאתזכר
משכביאשהתועבהעשושניהםמותיומתודמיהםבםואיש
אשריקחאתאשהואתאמהזמההואבאשישרפואתוואתהןו
לאתהיהזמהבתוככםואישאשריתןשכבתובבהמהמותיו
מתואתהבהמהתהרגוואשהאשרתקרבאלכלבהמהלרבעהא
תהוהרגתאתהאשהואתהבהמהמותיומתודמיהםבםואיש
אשריקחאתאחתובתאביואובתאמווראהאתערותהוהיא
תראהאתערותוחסדהואונכרתולעיניבניעמםערותאח
תוגלהעונוישאואישאשרישכבאתאשהדוהוגלהאתערו
תהאתמקרההערהוהואגלתהאתמקורדמיהונכרתושניה
םמקרבעמםוערותאחותאמךואחותאביךלאתגלהכיאתש
ארוהערהעונםישאוואישאשרישכבאתדדתוערותדדוג
להחטאםישאועריריםימתוואישאשריקחאתאשתאחיונ
דההואערותאחיוגלהעריריםיהיוושמרתםאתכלחקתי
ואתכלמשפטיועשיתםאתםולאתקיאאתכםהארץאשראני
מביאאתכםשמהלשבתבהולאתלכובחקתהגויאשראנימש
לחמפניכםכיאתכלאלהעשוואקץבםואמרלכםאתםתירש
ואתאדמתםואניאתננהלכםלרשתאתהארץזבתחלבודבש
אנייהוהאלהיכםאשרהבדלתיאתכםמןהעמיםוהבדלתם
ביןהבהמההטהרהלטמאהוביןהעוףהטמאלטהרולאתשק
צואתנפשתיכםבבהמהובעוףובכלאשרתרמשהאדמהאשר
הבדלתילכםלטמאוהייתםליקדשיםכיקדושאנייהוהו
אבדלאתכםמןהעמיםלהיותליואישאואשהכייהיהבהם
אובאוידענימותיומתובאבןירגמואתםדמיהםבםויא
מריהוהאלמשהאמראלהכהניםבניאהרןואמרתאלהםלנ
פשלאיטמאבעמיוכיאםלשארוהקרבאליולאמוולאביו
ולבנוולבתוולאחיוולאחתוהבתולההקרובהאליואש
רלאהיתהלאישלהיטמאלאיטמאבעלבעמיולהחלולאיק
רחהקרחהבראשםופאתזקנםלאיגלחוובבשרםלאישרטו
שרטתקדשיםיהיולאלהיהםולאיחללושםאלהיהםכיאת
אשייהוהלחםאלהיהםהםמקריבםוהיוקדשאשהזנהוחל
להלאיקחוואשהגרושהמאישהלאיקחוכיקדשהואלאלה
יווקדשתוכיאתלחםאלהיךהואמקריבקדשיהיהלךכיק
דושאנייהוהמקדשכםובתאישכהןכיתחללזנותאתאבי
ההיאמחללתבאשתשרףוהכהןהגדולמאחיואשריוצקעל
ראשושמןהמשחהומלאאתידוללבשאתהבגדיםאתראשול
איפרעובגדיולאיפרםועלכלנפשתמתלאיבאלאביוול
אמולאיטמאומןהמקדשלאיצאולאיחללאתמקדשאלהיו
כינזרשמןמשחתאלהיועליואנייהוהוהואאשהבבתול
יהיקחאלמנהוגרושהוחללהזנהאתאלהלאיקחכיאםבת
ולהמעמיויקחאשהולאיחללזרעובעמיוכיאנייהוהמ
קדשווידבריהוהאלמשהלאמרדבראלאהרןלאמראישמז
רעךלדרתםאשריהיהבומוםלאיקרבלהקריבלחםאלהיו
כיכלאישאשרבומוםלאיקרבאישעוראופסחאוחרםאוש
רועאואישאשריהיהבושבררגלאושברידאוגבןאודקא
ותבללבעינואוגרבאוילפתאומרוחאשךכלאישאשרבו
מוםמזרעאהרןהכהןלאיגשלהקריבאתאשייהוהמוםבו
אתלחםאלהיולאיגשלהקריבלחםאלהיומקדשיהקדשים
ומןהקדשיםיאכלאךאלהפרכתלאיבאואלהמזבחלאיגש
כימוםבוולאיחללאתמקדשיכיאנייהוהמקדשםוידבר
משהאלאהרןואלבניוואלכלבניישראלוידבריהוהאל
משהלאמרדבראלאהרןואלבניווינזרומקדשיבניישר
אלולאיחללואתשםקדשיאשרהםמקדשיםליאנייהוהאמ
ראלהםלדרתיכםכלאישאשריקרבמכלזרעכםאלהקדשים
אשריקדישובניישראלליהוהוטמאתועליוונכרתההנ
פשההואמלפניאנייהוהאישאישמזרעאהרןוהואצרוע
אוזבבקדשיםלאיאכלעדאשריטהרוהנגעבכלטמאנפשא
ואישאשרתצאממנושכבתזרעאואישאשריגעבכלשרץאש
ריטמאלואובאדםאשריטמאלולכלטמאתונפשאשרתגעב
ווטמאהעדהערבולאיאכלמןהקדשיםכיאםרחץבשרובמ
יםובאהשמשוטהרואחריאכלמןהקדשיםכילחמוהואנב
להוטרפהלאיאכללטמאהבהאנייהוהושמרואתמשמרתי
ולאישאועליוחטאומתובוכייחללהואנייהוהמקדשם
וכלזרלאיאכלקדשתושבכהןושכירלאיאכלקדשוכהןכ
ייקנהנפשקניןכספוהואיאכלבווילידביתוהםיאכל
ובלחמוובתכהןכיתהיהלאישזרהואבתרומתהקדשיםל
אתאכלובתכהןכיתהיהאלמנהוגרושהוזרעאיןלהושב
האלביתאביהכנעוריהמלחםאביהתאכלוכלזרלאיאכל
בוואישכייאכלקדשבשגגהויסףחמשיתועליוונתןלכ
הןאתהקדשולאיחללואתקדשיבניישראלאתאשרירימו
ליהוהוהשיאואותםעוןאשמהבאכלםאתקדשיהםכיאני
יהוהמקדשםוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלאהרןואלב
ניוואלכלבניישראלואמרתאלהםאישאישמביתישראל
ומןהגרבישראלאשריקריבקרבנולכלנדריהםולכלנד
בותםאשריקריבוליהוהלעלהלרצנכםתמיםזכרבבקרב
כשביםובעזיםכלאשרבומוםלאתקריבוכילאלרצוןיה
יהלכםואישכייקריבזבחשלמיםליהוהלפלאנדראולנ
דבהבבקראובצאןתמיםיהיהלרצוןכלמוםלאיהיהבוע
ורתאושבוראוחרוץאויבלתאוגרבאוילפתלאתקריבו
אלהליהוהואשהלאתתנומהםעלהמזבחליהוהושורושה
שרועוקלוטנדבהתעשהאתוולנדרלאירצהומעוךוכתו
תונתוקוכרותלאתקריבוליהוהובארצכםלאתעשוומי
דבןנכרלאתקריבואתלחםאלהיכםמכלאלהכימשחתםבה
םמוםבםלאירצולכםוידבריהוהאלמשהלאמרשוראוכש
באועזכייולדוהיהשבעתימיםתחתאמוומיוםהשמיני
והלאהירצהלקרבןאשהליהוהושוראושהאתוואתבנול
אתשחטוביוםאחדוכיתזבחוזבחתודהליהוהלרצנכםת
זבחוביוםההואיאכללאתותירוממנועדבקראנייהוה
ושמרתםמצותיועשיתםאתםאנייהוהולאתחללואתשםק
דשיונקדשתיבתוךבניישראלאנייהוהמקדשכםהמוצי
אאתכםמארץמצריםלהיותלכםלאלהיםאנייהוהוידבר
יהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראלואמרתאלהםמועדי
יהוהאשרתקראואתםמקראיקדשאלההםמועדיששתימים
תעשהמלאכהוביוםהשביעישבתשבתוןמקראקדשכלמלא
כהלאתעשושבתהואליהוהבכלמושבתיכםאלהמועדייה
והמקראיקדשאשרתקראואתםבמועדםבחדשהראשוןבאר
בעהעשרלחדשביןהערביםפסחליהוהובחמשהעשריוםל
חדשהזהחגהמצותליהוהשבעתימיםמצותתאכלוביוםה
ראשוןמקראקדשיהיהלכםכלמלאכתעבדהלאתעשווהקר
בתםאשהליהוהשבעתימיםביוםהשביעימקראקדשכלמל
אכתעבדהלאתעשווידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניי
שראלואמרתאלהםכיתבאואלהארץאשראנינתןלכםוקצ
רתםאתקצירהוהבאתםאתעמרראשיתקצירכםאלהכהןוה
ניףאתהעמרלפנייהוהלרצנכםממחרתהשבתיניפנוהכ
הןועשיתםביוםהניפכםאתהעמרכבשתמיםבןשנתולעל
הליהוהומנחתושניעשרניםסלתבלולהבשמןאשהליהו
הריחניחחונסכהייןרביעתההיןולחםוקליוכרמללא
תאכלועדעצםהיוםהזהעדהביאכםאתקרבןאלהיכםחקת
עולםלדרתיכםבכלמשבתיכםוספרתםלכםממחרתהשבתמ
יוםהביאכםאתעמרהתנופהשבעשבתותתמימתתהיינהע
דממחרתהשבתהשביעתתספרוחמשיםיוםוהקרבתםמנחה
חדשהליהוהממושבתיכםתביאולחםתנופהשתיםשניעש
רניםסלתתהיינהחמץתאפינהבכוריםליהוהוהקרבתם
עלהלחםשבעתכבשיםתמימםבנישנהופרבןבקראחדואי
לםשניםיהיועלהליהוהומנחתםונסכיהםאשהריחניח
חליהוהועשיתםשעירעזיםאחדלחטאתושניכבשיםבני
שנהלזבחשלמיםוהניףהכהןאתםעללחםהבכריםתנופה
לפנייהוהעלשניכבשיםקדשיהיוליהוהלכהןוקראתם
בעצםהיוםהזהמקראקדשיהיהלכםכלמלאכתעבדהלאתע
שוחקתעולםבכלמושבתיכםלדרתיכםובקצרכםאתקציר
ארצכםלאתכלהפאתשדךבקצרךולקטקצירךלאתלקטלענ
יולגרתעזבאתםאנייהוהאלהיכםוידבריהוהאלמשהל
אמרדבראלבניישראללאמרבחדשהשביעיבאחדלחדשיה
יהלכםשבתוןזכרוןתרועהמקראקדשכלמלאכתעבדהלא
תעשווהקרבתםאשהליהוהוידבריהוהאלמשהלאמראךב
עשורלחדשהשביעיהזהיוםהכפריםהואמקראקדשיהיה
לכםועניתםאתנפשתיכםוהקרבתםאשהליהוהוכלמלאכ
הלאתעשובעצםהיוםהזהכייוםכפריםהואלכפרעליכם
לפנייהוהאלהיכםכיכלהנפשאשרלאתענהבעצםהיוםה
זהונכרתהמעמיהוכלהנפשאשרתעשהכלמלאכהבעצםהי
וםהזהוהאבדתיאתהנפשההואמקרבעמהכלמלאכהלאתע
שוחקתעולםלדרתיכםבכלמשבתיכםשבתשבתוןהואלכם
ועניתםאתנפשתיכםבתשעהלחדשבערבמערבעדערבתשב
תושבתכםוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראללא
מרבחמשהעשריוםלחדשהשביעיהזהחגהסכותשבעתימי
םליהוהביוםהראשוןמקראקדשכלמלאכתעבדהלאתעשו
שבעתימיםתקריבואשהליהוהביוםהשמינימקראקדשי
היהלכםוהקרבתםאשהליהוהעצרתהואכלמלאכתעבדהל
אתעשואלהמועדייהוהאשרתקראואתםמקראיקדשלהקר
יבאשהליהוהעלהומנחהזבחונסכיםדבריוםביומומל
בדשבתתיהוהומלבדמתנותיכםומלבדכלנדריכםומלב
דכלנדבתיכםאשרתתנוליהוהאךבחמשהעשריוםלחדשה
שביעיבאספכםאתתבואתהארץתחגואתחגיהוהשבעתימ
יםביוםהראשוןשבתוןוביוםהשמינישבתוןולקחתםל
כםביוםהראשוןפריעץהדרכפתתמריםוענףעץעבתוער
בינחלושמחתםלפנייהוהאלהיכםשבעתימיםוחגתםאת
וחגליהוהשבעתימיםבשנהחקתעולםלדרתיכםבחדשהש
ביעיתחגואתובסכתתשבושבעתימיםכלהאזרחבישראל
ישבובסכתלמעןידעודרתיכםכיבסכותהושבתיאתבני
ישראלבהוציאיאותםמארץמצריםאנייהוהאלהיכםוי
דברמשהאתמעדייהוהאלבניישראלוידבריהוהאלמשה
לאמרצואתבניישראלויקחואליךשמןזיתזךכתיתלמא
ורלהעלתנרתמידמחוץלפרכתהעדתבאהלמועדיערךאת
ואהרןמערבעדבקרלפנייהוהתמידחקתעולםלדרתיכם
עלהמנרההטהרהיערךאתהנרותלפנייהוהתמידולקחת
סלתואפיתאתהשתיםעשרהחלותשניעשרניםיהיההחלה
האחתושמתאותםשתיםמערכותששהמערכתעלהשלחןהטה
רלפנייהוהונתתעלהמערכתלבנהזכהוהיתהללחםלאז
כרהאשהליהוהביוםהשבתביוםהשבתיערכנולפנייהו
התמידמאתבניישראלבריתעולםוהיתהלאהרןולבניו
ואכלהובמקוםקדשכיקדשקדשיםהואלומאשייהוהחקע
ולםויצאבןאשהישראליתוהואבןאישמצריבתוךבניי
שראלוינצובמחנהבןהישראליתואישהישראליויקבב
ןהאשההישראליתאתהשםויקללויביאואתואלמשהושם
אמושלמיתבתדברילמטהדןויניחהובמשמרלפרשלהםע
לפייהוהוידבריהוהאלמשהלאמרהוצאאתהמקללאלמח
וץלמחנהוסמכוכלהשמעיםאתידיהםעלראשוורגמואת
וכלהעדהואלבניישראלתדברלאמראישאישכייקללאל
היוונשאחטאוונקבשםיהוהמותיומתרגוםירגמובוכ
להעדהכגרכאזרחבנקבושםיומתואישכייכהכלנפשאד
םמותיומתומכהנפשבהמהישלמנהנפשתחתנפשואישכי
יתןמוםבעמיתוכאשרעשהכןיעשהלושברתחתשברעיןת
חתעיןשןתחתשןכאשריתןמוםבאדםכןינתןבוומכהבה
מהישלמנהומכהאדםיומתמשפטאחדיהיהלכםכגרכאזר
חיהיהכיאנייהוהאלהיכםוידברמשהאלבניישראלוי
וציאואתהמקללאלמחוץלמחנהוירגמואתואבןובניי
שראלעשוכאשרצוהיהוהאתמשהוידבריהוהאלמשהבהר
סינילאמרדבראלבניישראלואמרתאלהםכיתבאואלהא
רץאשראנינתןלכםושבתההארץשבתליהוהשששניםתזר
עשדךושששניםתזמרכרמךואספתאתתבואתהובשנההשב
יעתשבתשבתוןיהיהלארץשבתליהוהשדךלאתזרעוכרמ
ךלאתזמראתספיחקצירךלאתקצורואתענבינזירךלאת
בצרשנתשבתוןיהיהלארץוהיתהשבתהארץלכםלאכלהל
ךולעבדךולאמתךולשכירךולתושבךהגריםעמךולבהמ
תךולחיהאשרבארצךתהיהכלתבואתהלאכלוספרתלךשב
עשבתתשניםשבעשניםשבעפעמיםוהיולךימישבעשבתת
השניםתשעוארבעיםשנהוהעברתשופרתרועהבחדשהשב
עיבעשורלחדשביוםהכפריםתעבירושופרבכלארצכםו
קדשתםאתשנתהחמשיםשנהוקראתםדרורבארץלכלישבי
היובלהואתהיהלכםושבתםאישאלאחזתוואישאלמשפח
תותשבויובלהואשנתהחמשיםשנהתהיהלכםלאתזרעוו
לאתקצרואתספיחיהולאתבצרואתנזריהכייובלהואק
דשתהיהלכםמןהשדהתאכלואתתבואתהבשנתהיובלהזא
תתשבואישאלאחזתווכיתמכרוממכרלעמיתךאוקנהמי
דעמיתךאלתונואישאתאחיובמספרשניםאחרהיובלתק
נהמאתעמיתךבמספרשניתבואתימכרלךלפירבהשניםת
רבהמקנתוולפימעטהשניםתמעיטמקנתוכימספרתבוא
תהואמכרלךולאתונואישאתעמיתוויראתמאלהיךכיא
נייהוהאלהיכםועשיתםאתחקתיואתמשפטיתשמרוועש
יתםאתםוישבתםעלהארץלבטחונתנההארץפריהואכלת
םלשבעוישבתםלבטחעליהוכיתאמרומהנאכלבשנההשב
יעתהןלאנזרעולאנאסףאתתבואתנווצויתיאתברכתי
לכםבשנההששיתועשתאתהתבואהלשלשהשניםוזרעתםא
תהשנההשמינתואכלתםמןהתבואהישןעדהשנההתשיעת
עדבואתבואתהתאכלוישןוהארץלאתמכרלצמתתכיליה
ארץכיגריםותושביםאתםעמדיובכלארץאחזתכםגאלה
תתנולארץכיימוךאחיךומכרמאחזתוובאגאלוהקרבא
ליווגאלאתממכראחיוואישכילאיהיהלוגאלוהשיגה
ידוומצאכדיגאלתווחשבאתשניממכרווהשיבאתהעדף
לאישאשרמכרלוושבלאחזתוואםלאמצאהידודיהשיבל
ווהיהממכרובידהקנהאתועדשנתהיובלויצאביבלוש
בלאחזתוואישכיימכרביתמושבעירחומהוהיתהגאלת
ועדתםשנתממכרוימיםתהיהגאלתוואםלאיגאלעדמלא
תלושנהתמימהוקםהביתאשרבעיראשרלאחמהלצמיתתל
קנהאתולדרתיולאיצאביבלובתיהחצריםאשראיןלהם
חמהסביבעלשדההארץיחשבגאלהתהיהלווביבליצאוע
ריהלויםבתיעריאחזתםגאלתעולםתהיהללויםואשרי
גאלמןהלויםויצאממכרביתועיראחזתוביבלכיבתיע
ריהלויםהואאחזתםבתוךבניישראלושדהמגרשעריהם
לאימכרכיאחזתעולםהואלהםוכיימוךאחיךומטהידו
עמךוהחזקתבוגרותושבוחיעמךאלתקחמאתונשךותרב
יתויראתמאלהיךוחיאחיךעמךאתכספךלאתתןלובנשך
ובמרביתלאתתןאכלךאנייהוהאלהיכםאשרהוצאתיאת
כםמארץמצריםלתתלכםאתארץכנעןלהיותלכםלאלהים
וכיימוךאחיךעמךונמכרלךלאתעבדבועבדתעבדכשכי
רכתושביהיהעמךעדשנתהיבליעבדעמךויצאמעמךהוא
ובניועמוושבאלמשפחתוואלאחזתאבתיוישובכיעבד
יהםאשרהוצאתיאתםמארץמצריםלאימכרוממכרתעבדל
אתרדהבובפרךויראתמאלהיךועבדךואמתךאשריהיול
ךמאתהגויםאשרסביבתיכםמהםתקנועבדואמהוגםמבנ
יהתושביםהגריםעמכםמהםתקנווממשפחתםאשרעמכםא
שרהולידובארצכםוהיולכםלאחזהוהתנחלתםאתםלבנ
יכםאחריכםלרשתאחזהלעלםבהםתעבדוובאחיכםבניי
שראלאישבאחיולאתרדהבובפרךוכיתשיגידגרותושב
עמךומךאחיךעמוונמכרלגרתושבעמךאולעקרמשפחתג
ראחרינמכרגאלהתהיהלואחדמאחיויגאלנואודדואו
בןדדויגאלנואומשארבשרוממשפחתויגאלנואוהשיג
הידוונגאלוחשבעםקנהומשנתהמכרולועדשנתהיבלו
היהכסףממכרובמספרשניםכימישכיריהיהעמואםעוד
רבותבשניםלפיהןישיבגאלתומכסףמקנתוואםמעטנש
ארבשניםעדשנתהיבלוחשבלוכפישניוישיבאתגאלתו
כשכירשנהבשנהיהיהעמולאירדנובפרךלעיניךואםל
איגאלבאלהויצאבשנתהיבלהואובניועמוכיליבניי
שראלעבדיםעבדיהםאשרהוצאתיאותםמארץמצריםאני
יהוהאלהיכםלאתעשולכםאלילםופסלומצבהלאתקימו
לכםואבןמשכיתלאתתנובארצכםלהשתחותעליהכיאני
יהוהאלהיכםאתשבתתיתשמרוומקדשיתיראואנייהוה
אםבחקתיתלכוואתמצותיתשמרוועשיתםאתםונתתיגש
מיכםבעתםונתנההארץיבולהועץהשדהיתןפריווהשי
גלכםדישאתבצירובצירישיגאתזרעואכלתםלחמכםלש
בעוישבתםלבטחבארצכםונתתישלוםבארץושכבתםואי
ןמחרידוהשבתיחיהרעהמןהארץוחרבלאתעברבארצכם
ורדפתםאתאיביכםונפלולפניכםלחרבורדפומכםחמש
המאהומאהמכםרבבהירדפוונפלואיביכםלפניכםלחר
בופניתיאליכםוהפריתיאתכםוהרביתיאתכםוהקימת
יאתבריתיאתכםואכלתםישןנושןוישןמפניחדשתוצי
אוונתתימשכניבתוככםולאתגעלנפשיאתכםוהתהלכת
יבתוככםוהייתילכםלאלהיםואתםתהיולילעםאנייה
והאלהיכםאשרהוצאתיאתכםמארץמצריםמהיתלהםעבד
יםואשברמטתעלכםואולךאתכםקוממיותואםלאתשמעו
ליולאתעשואתכלהמצותהאלהואםבחקתיתמאסוואםאת
משפטיתגעלנפשכםלבלתיעשותאתכלמצותילהפרכםאת
בריתיאףאניאעשהזאתלכםוהפקדתיעליכםבהלהאתהש
חפתואתהקדחתמכלותעיניםומדיבתנפשוזרעתםלריק
זרעכםואכלהואיביכםונתתיפניבכםונגפתםלפניאי
ביכםורדובכםשנאיכםונסתםואיןרדףאתכםואםעדאל
הלאתשמעוליויספתיליסרהאתכםשבעעלחטאתיכםושב
רתיאתגאוןעזכםונתתיאתשמיכםכברזלואתארצכםכנ
חשהותםלריקכחכםולאתתןארצכםאתיבולהועץהארץל
איתןפריוואםתלכועמיקריולאתאבולשמעליויספתי
עליכםמכהשבעכחטאתיכםוהשלחתיבכםאתחיתהשדהוש
כלהאתכםוהכריתהאתבהמתכםוהמעיטהאתכםונשמודר
כיכםואםבאלהלאתוסרוליוהלכתםעמיקריוהלכתיאף
אניעמכםבקריוהכיתיאתכםגםאנישבעעלחטאתיכםוה
באתיעליכםחרבנקמתנקםבריתונאספתםאלעריכםושל
חתידברבתוככםונתתםבידאויבבשברילכםמטהלחםוא
פועשרנשיםלחמכםבתנוראחדוהשיבולחמכםבמשקלוא
כלתםולאתשבעוואםבזאתלאתשמעוליוהלכתםעמיבקר
יוהלכתיעמכםבחמתקריויסרתיאתכםאףאנישבעעלחט
אתיכםואכלתםבשרבניכםובשרבנתיכםתאכלווהשמדת
יאתבמתיכםוהכרתיאתחמניכםונתתיאתפגריכםעלפג
ריגלוליכםוגעלהנפשיאתכםונתתיאתעריכםחרבהוה
שמותיאתמקדשיכםולאאריחבריחניחחכםוהשמתיאני
אתהארץושממועליהאיביכםהישביםבהואתכםאזרהבג
ויםוהריקתיאחריכםחרבוהיתהארצכםשממהועריכםי
היוחרבהאזתרצההארץאתשבתתיהכלימיהשמהואתםבא
רץאיביכםאזתשבתהארץוהרצתאתשבתתיהכלימיהשמה
תשבתאתאשרלאשבתהבשבתתיכםבשבתכםעליהוהנשארי
םבכםוהבאתימרךבלבבםבארצתאיביהםורדףאתםקולע
להנדףונסומנסתחרבונפלוואיןרדףוכשלואישבאחי
וכמפניחרבורדףאיןולאתהיהלכםתקומהלפניאיביכ
םואבדתםבגויםואכלהאתכםארץאיביכםוהנשאריםבכ
םימקובעונםבארצתאיביכםואףבעונתאבתםאתםימקו
והתודואתעונםואתעוןאבתםבמעלםאשרמעלוביואףא
שרהלכועמיבקריאףאניאלךעמםבקריוהבאתיאתםבאר
ץאיביהםאואזיכנעלבבםהערלואזירצואתעונםוזכר
תיאתבריתייעקובואףאתבריתייצחקואףאתבריתיאב
רהםאזכרוהארץאזכרוהארץתעזבמהםותרץאתשבתתיה
בהשמהמהםוהםירצואתעונםיעןוביעןבמשפטימאסוו
אתחקתיגעלהנפשםואףגםזאתבהיותםבארץאיביהםלא
מאסתיםולאגעלתיםלכלתםלהפרבריתיאתםכיאנייהו
האלהיהםוזכרתילהםבריתראשניםאשרהוצאתיאתםמא
רץמצריםלעיניהגויםלהיותלהםלאלהיםאנייהוהאל
ההחקיםוהמשפטיםוהתורתאשרנתןיהוהבינווביןבנ
יישראלבהרסיניבידמשהוידבריהוהאלמשהלאמרדבר
אלבניישראלואמרתאלהםאישכייפלאנדרבערכךנפשת
ליהוהוהיהערכךהזכרמבןעשריםשנהועדבןששיםשנה
והיהערכךחמשיםשקלכסףבשקלהקדשואםנקבההואוהי
הערכךשלשיםשקלואםמבןחמששניםועדבןעשריםשנהו
היהערכךהזכרעשריםשקליםולנקבהעשרתשקליםואםמ
בןחדשועדבןחמששניםוהיהערכךהזכרחמשהשקליםכס
ףולנקבהערכךשלשתשקליםכסףואםמבןששיםשנהומעל
האםזכרוהיהערכךחמשהעשרשקלולנקבהעשרהשקליםו
אםמךהואמערכךוהעמידולפניהכהןוהעריךאתוהכהן
עלפיאשרתשיגידהנדריעריכנוהכהןואםבהמהאשריק
ריבוממנהקרבןליהוהכלאשריתןממנוליהוהיהיהקד
שלאיחליפנוולאימיראתוטובברעאורעבטובואםהמר
ימירבהמהבבהמהוהיההואותמורתויהיהקדשואםכלב
המהטמאהאשרלאיקריבוממנהקרבןליהוהוהעמידאתה
בהמהלפניהכהןוהעריךהכהןאתהביןטובוביןרעכער
כךהכהןכןיהיהואםגאליגאלנהויסףחמישתועלערכך
ואישכייקדשאתביתוקדשליהוהוהעריכוהכהןביןטו
בוביןרעכאשריעריךאתוהכהןכןיקוםואםהמקדישיג
אלאתביתוויסףחמישיתכסףערכךעליווהיהלוואםמש
דהאחזתויקדישאישליהוהוהיהערכךלפיזרעוזרעחמ
רשעריםבחמשיםשקלכסףאםמשנתהיבליקדיששדהוכער
כךיקוםואםאחרהיבליקדיששדהווחשבלוהכהןאתהכס
ףעלפיהשניםהנותרתעדשנתהיבלונגרעמערכךואםגא
ליגאלאתהשדההמקדישאתוויסףחמשיתכסףערכךעליו
וקםלוואםלאיגאלאתהשדהואםמכראתהשדהלאישאחרל
איגאלעודוהיההשדהבצאתוביבלקדשליהוהכשדההחר
םלכהןתהיהאחזתוואםאתשדהמקנתואשרלאמשדהאחזת
ויקדישליהוהוחשבלוהכהןאתמכסתהערכךעדשנתהיב
לונתןאתהערכךביוםההואקדשליהוהבשנתהיובלישו
בהשדהלאשרקנהומאתולאשרלואחזתהארץוכלערכךיה
יהבשקלהקדשעשריםגרהיהיההשקלאךבכוראשריבכרל
יהוהבבהמהלאיקדישאישאתואםשוראםשהליהוההואו
אםבבהמההטמאהופדהבערכךויסףחמשתועליוואםלאי
גאלונמכרבערכךאךכלחרםאשריחרםאישליהוהמכלאש
רלומאדםובהמהומשדהאחזתולאימכרולאיגאלכלחרם
קדשקדשיםהואליהוהכלחרםאשריחרםמןהאדםלאיפדה
מותיומתוכלמעשרהארץמזרעהארץמפריהעץליהוההו
אקדשליהוהואםגאליגאלאישממעשרוחמשיתויסףעלי
ווכלמעשרבקרוצאןכלאשריעברתחתהשבטהעשירייהי
הקדשליהוהלאיבקרביןטובלרעולאימירנוואםהמרי
מירנווהיההואותמורתויהיהקדשלאיגאלאלההמצות
אשרצוהיהוהאתמשהאלבניישראלבהרסיני
וידבריהוהאלמשהבמדברסיניבאהלמועדבאחדל
חדשהשניבשנההשניתלצאתםמארץמצריםלאמרשאואתר
אשכלעדתבניישראללמשפחתםלביתאבתםבמספרשמותכ
לזכרלגלגלתםמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאבישרא
לתפקדואתםלצבאתםאתהואהרןואתכםיהיואישאישלמ
טהאישראשלביתאבתיוהואואלהשמותהאנשיםאשריעמ
דואתכםלראובןאליצורבןשדיאורלשמעוןשלמיאלבן
צורישדיליהודהנחשוןבןעמינדבליששכרנתנאלבןצ
וערלזבולןאליאבבןחלןלבנייוסףלאפריםאלישמעב
ןעמיהודלמנשהגמליאלבןפדהצורלבנימןאבידןבןג
דענילדןאחיעזרבןעמישדילאשרפגעיאלבןעכרןלגד
אליסףבןדעואללנפתליאחירעבןעינןאלהקריאיהעד
הנשיאימטותאבותםראשיאלפיישראלהםויקחמשהואה
רןאתהאנשיםהאלהאשרנקבובשמתואתכלהעדההקהילו
באחדלחדשהשניויתילדועלמשפחתםלביתאבתםבמספר
שמותמבןעשריםשנהומעלהלגלגלתםכאשרצוהיהוהאת
משהויפקדםבמדברסיניויהיובניראובןבכרישראלת
ולדתםלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמותלגלגלתםכלזכ
רמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהראובן
ששהוארבעיםאלףוחמשמאותלבנישמעוןתולדתםלמשפ
חתםלביתאבתםפקדיובמספרשמותלגלגלתםכלזכרמבן
עשריםשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהשמעוןתשעה
וחמשיםאלףושלשמאותלבניגדתולדתםלמשפחתםלבית
אבתםבמספרשמותמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאפקד
יהםלמטהגדחמשהוארבעיםאלףוששמאותוחמשיםלבני
יהודהתולדתםלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמתמבןעשר
יםשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהיהודהארבעהוש
בעיםאלףוששמאותלבנייששכרתולדתםלמשפחתםלבית
אבתםבמספרשמתמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאפקדי
הםלמטהיששכרארבעהוחמשיםאלףוארבעמאותלבניזב
ולןתולדתםלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמתמבןעשרים
שנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהזבולןשבעהוחמשי
םאלףוארבעמאותלבנייוסףלבניאפריםתולדתםלמשפ
חתםלביתאבתםבמספרשמתמבןעשריםשנהומעלהכליצא
צבאפקדיהםלמטהאפריםארבעיםאלףוחמשמאותלבנימ
נשהתולדתםלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמותמבןעשרי
םשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהמנשהשניםושלשי
םאלףומאתיםלבניבנימןתולדתםלמשפחתםלביתאבתם
במספרשמתמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמ
טהבנימןחמשהושלשיםאלףוארבעמאותלבנידןתולדת
םלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמתמבןעשריםשנהומעלה
כליצאצבאפקדיהםלמטהדןשניםוששיםאלףושבעמאות
לבניאשרתולדתםלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמתמבןע
שריםשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהאשראחדוארב
עיםאלףוחמשמאותבנינפתליתולדתםלמשפחתםלביתא
בתםבמספרשמתמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאפקדיה
םלמטהנפתלישלשהוחמשיםאלףוארבעמאותאלההפקדי
םאשרפקדמשהואהרןונשיאיישראלשניםעשראישאישא
חדלביתאבתיוהיוויהיוכלפקודיבניישראללביתאב
תםמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאבישראלויהיוכלה
פקדיםששמאותאלףושלשתאלפיםוחמשמאותוחמשיםוה
לויםלמטהאבתםלאהתפקדובתוכםוידבריהוהאלמשהל
אמראךאתמטהלוילאתפקדואתראשםלאתשאבתוךבנייש
ראלואתההפקדאתהלויםעלמשכןהעדתועלכלכליוועל
כלאשרלוהמהישאואתהמשכןואתכלכליווהםישרתהוו
סביבלמשכןיחנוובנסעהמשכןיורידואתוהלויםובח
נתהמשכןיקימואתוהלויםוהזרהקרביומתוחנובניי
שראלאישעלמחנהוואישעלדגלולצבאתםוהלויםיחנו
סביבלמשכןהעדתולאיהיהקצףעלעדתבניישראלושמר
והלויםאתמשמרתמשכןהעדותויעשובניישראלככלאש
רצוהיהוהאתמשהכןעשווידבריהוהאלמשהואלאהרןל
אמראישעלדגלובאתתלביתאבתםיחנובניישראלמנגד
סביבלאהלמועדיחנווהחניםקדמהמזרחהדגלמחנהיה
ודהלצבאתםונשיאלבנייהודהנחשוןבןעמינדבוצבא
וופקדיהםארבעהושבעיםאלףוששמאותוהחניםעליומ
טהיששכרונשיאלבנייששכרנתנאלבןצוערוצבאוופק
דיוארבעהוחמשיםאלףוארבעמאותמטהזבולןונשיאל
בניזבולןאליאבבןחלןוצבאוופקדיושבעהוחמשיםא
לףוארבעמאותכלהפקדיםלמחנהיהודהמאתאלףושמני
םאלףוששתאלפיםוארבעמאותלצבאתםראשנהיסעודגל
מחנהראובןתימנהלצבאתםונשיאלבניראובןאליצור
בןשדיאורוצבאוופקדיוששהוארבעיםאלףוחמשמאות
והחונםעליומטהשמעוןונשיאלבנישמעוןשלמיאלבן
צורישדיוצבאוופקדיהםתשעהוחמשיםאלףושלשמאות
ומטהגדונשיאלבניגדאליסףבןרעואלוצבאוופקדיה
םחמשהוארבעיםאלףוששמאותוחמשיםכלהפקדיםלמחנ
הראובןמאתאלףואחדוחמשיםאלףוארבעמאותוחמשים
לצבאתםושניםיסעוונסעאהלמועדמחנההלויםבתוךה
מחנתכאשריחנוכןיסעואישעלידולדגליהםדגלמחנה
אפריםלצבאתםימהונשיאלבניאפריםאלישמעבןעמיה
ודוצבאוופקדיהםארבעיםאלףוחמשמאותועליומטהמ
נשהונשיאלבנימנשהגמליאלבןפדהצורוצבאוופקדי
הםשניםושלשיםאלףומאתיםומטהבנימןונשיאלבניב
נימןאבידןבןגדעניוצבאוופקדיהםחמשהושלשיםאל
ףוארבעמאותכלהפקדיםלמחנהאפריםמאתאלףושמנתא
לפיםומאהלצבאתםושלשיםיסעודגלמחנהדןצפנהלצב
אתםונשיאלבנידןאחיעזרבןעמישדיוצבאוופקדיהם
שניםוששיםאלףושבעמאותוהחניםעליומטהאשרונשי
אלבניאשרפגעיאלבןעכרןוצבאוופקדיהםאחדוארבע
יםאלףוחמשמאותומטהנפתליונשיאלבנינפתליאחיר
עבןעינןוצבאוופקדיהםשלשהוחמשיםאלףוארבעמאו
תכלהפקדיםלמחנהדןמאתאלףושבעהוחמשיםאלףוששמ
אותלאחרנהיסעולדגליהםאלהפקודיבניישראללבית
אבתםכלפקודיהמחנתלצבאתםששמאותאלףושלשתאלפי
םוחמשמאותוחמשיםוהלויםלאהתפקדובתוךבניישרא
לכאשרצוהיהוהאתמשהויעשובניישראלככלאשרצוהי
הוהאתמשהכןחנולדגליהםוכןנסעואישלמשפחתיועל
ביתאבתיוואלהתולדתאהרןומשהביוםדבריהוהאתמש
הבהרסיניואלהשמותבניאהרןהבכרנדבואביהואאלע
זרואיתמראלהשמותבניאהרןהכהניםהמשחיםאשרמלא
ידםלכהןוימתנדבואביהואלפנייהוהבהקרבםאשזרה
לפנייהוהבמדברסיניובניםלאהיולהםויכהןאלעזר
ואיתמרעלפניאהרןאביהםוידבריהוהאלמשהלאמרהק
רבאתמטהלויוהעמדתאתולפניאהרןהכהןושרתואתוו
שמרואתמשמרתוואתמשמרתכלהעדהלפניאהלמועדלעב
דאתעבדתהמשכןושמרואתכלכליאהלמועדואתמשמרתב
ניישראללעבדאתעבדתהמשכןונתתהאתהלויםלאהרןו
לבניונתונםנתונםהמהלומאתבניישראלואתאהרןוא
תבניותפקדושמרואתכהנתםוהזרהקרביומתוידבריה
והאלמשהלאמרואניהנהלקחתיאתהלויםמתוךבניישר
אלתחתכלבכורפטררחםמבניישראלוהיוליהלויםכיל
יכלבכורביוםהכתיכלבכורבארץמצריםהקדשתיליכל
בכורבישראלמאדםעדבהמהלייהיואנייהוהוידבריה
והאלמשהבמדברסינילאמרפקדאתבנילוילביתאבתםל
משפחתםכלזכרמבןחדשומעלהתפקדםויפקדאתםמשהעל
פייהוהכאשרצוהויהיואלהבנילויבשמתםגרשוןוקה
תומרריואלהשמותבניגרשוןלמשפחתםלבניושמעיוב
ניקהתלמשפחתםעמרםויצהרחברוןועזיאלובנימררי
למשפחתםמחליומושיאלההםמשפחתהלוילביתאבתםלג
רשוןמשפחתהלבניומשפחתהשמעיאלההםמשפחתהגרשנ
יפקדיהםבמספרכלזכרמבןחדשומעלהפקדיהםשבעתאל
פיםוחמשמאותמשפחתהגרשניאחריהמשכןיחנוימהונ
שיאביתאבלגרשניאליסףבןלאלומשמרתבניגרשוןבא
הלמועדהמשכןוהאהלמכסהוומסךפתחאהלמועדוקלעי
החצרואתמסךפתחהחצראשרעלהמשכןועלהמזבחסביבו
אתמיתריולכלעבדתוולקהתמשפחתהעמרמיומשפחתהי
צהריומשפחתהחברניומשפחתהעזיאליאלההםמשפחתה
קהתיבמספרכלזכרמבןחדשומעלהשמנתאלפיםוששמאו
תשמרימשמרתהקדשמשפחתבניקהתיחנועלירךהמשכןת
ימנהונשיאביתאבלמשפחתהקהתיאליצפןבןעזיאלומ
שמרתםהארןוהשלחןוהמנרהוהמזבחתוכליהקדשאשרי
שרתובהםוהמסךוכלעבדתוונשיאנשיאיהלויאלעזרב
ןאהרןהכהןפקדתשמרימשמרתהקדשלמררימשפחתהמחל
יומשפחתהמושיאלההםמשפחתמרריופקדיהםבמספרכל
זכרמבןחדשומעלהששתאלפיםומאתיםונשיאביתאבלמ
שפחתמרריצוריאלבןאביחילעלירךהמשכןיחנוצפנה
ופקדתמשמרתבנימרריקרשיהמשכןובריחיוועמדיוו
אדניווכלכליווכלעבדתוועמדיהחצרסביבואדניהם
ויתדתםומיתריהםוהחניםלפניהמשכןקדמהלפניאהל
מועדמזרחהמשהואהרןובניושמריםמשמרתהמקדשלמש
מרתבניישראלוהזרהקרביומתכלפקודיהלויםאשרפק
דמשהואהרןעלפייהוהלמשפחתםכלזכרמבןחדשומעלה
שניםועשריםאלףויאמריהוהאלמשהפקדכלבכרזכרלב
ניישראלמבןחדשומעלהושאאתמספרשמתםולקחתאתהל
ויםליאנייהוהתחתכלבכרבבניישראלואתבהמתהלוי
םתחתכלבכורבבהמתבניישראלויפקדמשהכאשרצוהיה
והאתואתכלבכורבבניישראלויהיכלבכורזכרבמספר
שמתמבןחדשומעלהלפקדיהםשניםועשריםאלףשלשהוש
בעיםומאתיםוידבריהוהאלמשהלאמרקחאתהלויםתחת
כלבכורבבניישראלואתבהמתהלויםתחתבהמתםוהיול
יהלויםאנייהוהואתפדוייהשלשהוהשבעיםוהמאתים
העדפיםעלהלויםמבכורבניישראלולקחתחמשתחמשתש
קליםלגלגלתבשקלהקדשתקחעשריםגרההשקלונתתההכ
סףלאהרןולבניופדוייהעדפיםבהםויקחמשהאתכסףה
פדיוםמאתהעדפיםעלפדוייהלויםמאתבכורבניישרא
ללקחאתהכסףחמשהוששיםושלשמאותואלףבשקלהקדשו
יתןמשהאתכסףהפדיםלאהרןולבניועלפייהוהכאשרצ
והיהוהאתמשהוידבריהוהאלמשהואלאהרןלאמרנשאא
תראשבניקהתמתוךבנילוילמשפחתםלביתאבתםמבןשל
שיםשנהומעלהועדבןחמשיםשנהכלבאלצבאלעשותמלא
כהבאהלמועדזאתעבדתבניקהתבאהלמועדקדשהקדשים
ובאאהרןובניובנסעהמחנהוהורדואתפרכתהמסךוכס
ובהאתארןהעדתונתנועליוכסויעורתחשופרשובגדכ
לילתכלתמלמעלהושמובדיוועלשלחןהפניםיפרשובג
דתכלתונתנועליואתהקערתואתהכפתואתהמנקיתואת
קשותהנסךולחםהתמידעליויהיהופרשועליהםבגדתו
לעתשניוכסואתובמכסהעורתחשושמואתבדיוולקחוב
גדתכלתוכסואתמנרתהמאורואתנרתיהואתמלקחיהוא
תמחתתיהואתכלכלישמנהאשרישרתולהבהםונתנואתה
ואתכלכליהאלמכסהעורתחשונתנועלהמוטועלמזבחה
זהביפרשובגדתכלתוכסואתובמכסהעורתחשושמואתב
דיוולקחואתכלכליהשרתאשרישרתובםבקדשונתנואל
בגדתכלתוכסואותםבמכסהעורתחשונתנועלהמוטודש
נואתהמזבחופרשועליובגדארגמןונתנועליואתכלכ
ליואשרישרתועליובהםאתהמחתתאתהמזלגתואתהיעי
םואתהמזרקתכלכליהמזבחופרשועליוכסויעורתחשו
שמובדיווכלהאהרןובניולכסתאתהקדשואתכלכליהק
דשבנסעהמחנהואחריכןיבאובניקהתלשאתולאיגעוא
להקדשומתואלהמשאבניקהתבאהלמועדופקדתאלעזרב
ןאהרןהכהןשמןהמאורוקטרתהסמיםומנחתהתמידושמ
ןהמשחהפקדתכלהמשכןוכלאשרבובקדשובכליווידבר
יהוהאלמשהואלאהרןלאמראלתכריתואתשבטמשפחתהק
התימתוךהלויםוזאתעשולהםוחיוולאימתובגשתםאת
קדשהקדשיםאהרןובניויבאוושמואותםאישאישעלעב
דתוואלמשאוולאיבאולראותכבלעאתהקדשומתווידב
ריהוהאלמשהלאמרנשאאתראשבניגרשוןגםהםלביתאב
תםלמשפחתםמבןשלשיםשנהומעלהעדבןחמשיםשנהתפק
דאותםכלהבאלצבאצבאלעבדעבדהבאהלמועדזאתעבדת
משפחתהגרשנילעבדולמשאונשאואתיריעתהמשכןואת
אהלמועדמכסהוומכסההתחשאשרעליומלמעלהואתמסך
פתחאהלמועדואתקלעיהחצרואתמסךפתחשערהחצראשר
עלהמשכןועלהמזבחסביבואתמיתריהםואתכלכליעבד
תםואתכלאשריעשהלהםועבדועלפיאהרןובניותהיהכ
לעבדתבניהגרשנילכלמשאםולכלעבדתםופקדתםעלהם
במשמרתאתכלמשאםזאתעבדתמשפחתבניהגרשניבאהלמ
ועדומשמרתםבידאיתמרבןאהרןהכהןבנימררילמשפח
תםלביתאבתםתפקדאתםמבןשלשיםשנהומעלהועדבןחמ
שיםשנהתפקדםכלהבאלצבאלעבדאתעבדתאהלמועדוזא
תמשמרתמשאםלכלעבדתםבאהלמועדקרשיהמשכןובריח
יוועמודיוואדניוועמודיהחצרסביבואדניהםויתד
תםומיתריהםלכלכליהםולכלעבדתםובשמתתפקדואתכ
לימשמרתמשאםזאתעבדתמשפחתבנימררילכלעבדתםבא
הלמועדבידאיתמרבןאהרןהכהןויפקדמשהואהרןונש
יאיהעדהאתבניהקהתילמשפחתםולביתאבתםמבןשלשי
םשנהומעלהועדבןחמשיםשנהכלהבאלצבאלעבדהבאהל
מועדויהיופקדיהםלמשפחתםאלפיםשבעמאותוחמשים
אלהפקודימשפחתהקהתיכלהעבדבאהלמועדאשרפקדמש
הואהרןעלפייהוהבידמשהופקודיבניגרשוןלמשפחו
תםולביתאבתםמבןשלשיםשנהומעלהועדבןחמשיםשנה
כלהבאלצבאלעבדהבאהלמועדויהיופקדיהםלמשפחתם
לביתאבתםאלפיםוששמאותושלשיםאלהפקודימשפחתב
ניגרשוןכלהעבדבאהלמועדאשרפקדמשהואהרןעלפיי
הוהופקודימשפחתבנימררילמשפחתםלביתאבתםמבןש
לשיםשנהומעלהועדבןחמשיםשנהכלהבאלצבאלעבדהב
אהלמועדויהיופקדיהםלמשפחתםשלשתאלפיםומאתים
אלהפקודימשפחתבנימרריאשרפקדמשהואהרןעלפייה
והבידמשהכלהפקדיםאשרפקדמשהואהרןונשיאיישרא
לאתהלויםלמשפחתםולביתאבתםמבןשלשיםשנהומעלה
ועדבןחמשיםשנהכלהבאלעבדעבדתעבדהועבדתמשאבא
הלמועדויהיופקדיהםשמנתאלפיםוחמשמאותושמנים
עלפייהוהפקדאותםבידמשהאישאישעלעבדתוועלמשא
וופקדיואשרצוהיהוהאתמשהוידבריהוהאלמשהלאמר
צואתבניישראלוישלחומןהמחנהכלצרועוכלזבוכלט
מאלנפשמזכרעדנקבהתשלחואלמחוץלמחנהתשלחוםול
איטמאואתמחניהםאשראנישכןבתוכםויעשוכןבנייש
ראלוישלחואותםאלמחוץלמחנהכאשרדבריהוהאלמשה
כןעשובניישראלוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניי
שראלאישאואשהכייעשומכלחטאתהאדםלמעלמעלביהו
הואשמההנפשההואוהתודואתחטאתםאשרעשווהשיבאת
אשמובראשווחמישתויסףעליוונתןלאשראשםלוואםא
יןלאישגאללהשיבהאשםאליוהאשםהמושבליהוהלכהן
מלבדאילהכפריםאשריכפרבועליווכלתרומהלכלקדש
יבניישראלאשריקריבולכהןלויהיהואישאתקדשיול
ויהיואישאשריתןלכהןלויהיהוידבריהוהאלמשהלא
מרדבראלבניישראלואמרתאלהםאישאישכיתשטהאשתו
ומעלהבומעלושכבאישאתהשכבתזרעונעלםמעיניאיש
הונסתרהוהיאנטמאהועדאיןבהוהואלאנתפשהועברע
ליורוחקנאהוקנאאתאשתווהואנטמאהאועברעליורו
חקנאהוקנאאתאשתווהיאלאנטמאהוהביאהאישאתאשת
ואלהכהןוהביאאתקרבנהעליהעשירתהאיפהקמחשערי
םלאיצקעליושמןולאיתןעליולבנהכימנחתקנאתהוא
מנחתזכרוןמזכרתעוןוהקריבאתההכהןוהעמדהלפני
יהוהולקחהכהןמיםקדשיםבכליחרשומןהעפראשריהי
הבקרקעהמשכןיקחהכהןונתןאלהמיםוהעמידהכהןאת
האשהלפנייהוהופרעאתראשהאשהונתןעלכפיהאתמנח
תהזכרוןמנחתקנאתהואובידהכהןיהיומיהמריםהמא
רריםוהשביעאתההכהןואמראלהאשהאםלאשכבאישאתך
ואםלאשטיתטמאהתחתאישךהנקיממיהמריםהמארריםה
אלהואתכישטיתתחתאישךוכינטמאתויתןאישבךאתשכ
בתומבלעדיאישךוהשביעהכהןאתהאשהבשבעתהאלהוא
מרהכהןלאשהיתןיהוהאותךלאלהולשבעהבתוךעמךבת
תיהוהאתירכךנפלתואתבטנךצבהובאוהמיםהמאררים
האלהבמעיךלצבותבטןולנפלירךואמרההאשהאמןאמן
וכתבאתהאלתהאלההכהןבספרומחהאלמיהמריםוהשקה
אתהאשהאתמיהמריםהמארריםובאובההמיםהמארריםל
מריםולקחהכהןמידהאשהאתמנחתהקנאתוהניףאתהמנ
חהלפנייהוהוהקריבאתהאלהמזבחוקמץהכהןמןהמנח
האתאזכרתהוהקטירהמזבחהואחרישקהאתהאשהאתהמי
םוהשקהאתהמיםוהיתהאםנטמאהותמעלמעלבאישהובא
ובההמיםהמארריםלמריםוצבתהבטנהונפלהירכהוהי
תההאשהלאלהבקרבעמהואםלאנטמאההאשהוטהרההואו
נקתהונזרעהזרעזאתתורתהקנאתאשרתשטהאשהתחתאי
שהונטמאהאואישאשרתעברעליורוחקנאהוקנאאתאשת
ווהעמידאתהאשהלפנייהוהועשהלההכהןאתכלהתורה
הזאתונקההאישמעוןוהאשהההואתשאאתעונהוידברי
הוהאלמשהלאמרדבראלבניישראלואמרתאלהםאישאוא
שהכייפלאלנדרנדרנזירלהזירליהוהמייןושכריזי
רחמץייןוחמץשכרלאישתהוכלמשרתענביםלאישתהוע
נביםלחיםויבשיםלאיאכלכלימינזרומכלאשריעשהמ
גפןהייןמחרצניםועדזגלאיאכלכלימינדרנזרותער
לאיעברעלראשועדמלאתהימםאשריזירליהוהקדשיהי
הגדלפרעשערראשוכלימיהזירוליהוהעלנפשמתלאיב
אלאביוולאמולאחיוולאחתולאיטמאלהםבמתםכינזר
אלהיועלראשוכלימינזרוקדשהואליהוהוכיימותמת
עליובפתעפתאםוטמאראשנזרווגלחראשוביוםטהרתו
ביוםהשביעייגלחנווביוםהשמינייבאשתיתריםאוש
ניבנייונהאלהכהןאלפתחאהלמועדועשההכהןאחדלח
טאתואחדלעלהוכפרעליומאשרחטאעלהנפשוקדשאתרא
שוביוםההואוהזירליהוהאתימינזרווהביאכבשבןש
נתולאשםוהימיםהראשניםיפלוכיטמאנזרווזאתתור
תהנזירביוםמלאתימינזרויביאאתואלפתחאהלמועד
והקריבאתקרבנוליהוהכבשבןשנתותמיםאחדלעלהוכ
בשהאחתבתשנתהתמימהלחטאתואילאחדתמיםלשלמיםו
סלמצותסלתחלתבלולתבשמןורקיקימצותמשחיםבשמן
ומנחתםונסכיהםוהקריבהכהןלפנייהוהועשהאתחטא
תוואתעלתוואתהאיליעשהזבחשלמיםליהוהעלסלהמצ
ותועשההכהןאתמנחתוואתנסכווגלחהנזירפתחאהלמ
ועדאתראשנזרוולקחאתשערראשנזרוונתןעלהאשאשר
תחתזבחהשלמיםולקחהכהןאתהזרעבשלהמןהאילוחלת
מצהאחתמןהסלורקיקמצהאחדונתןעלכפיהנזיראחרה
תגלחואתנזרווהניףאותםהכהןתנופהלפנייהוהקדש
הואלכהןעלחזההתנופהועלשוקהתרומהואחרישתההנ
זירייןזאתתורתהנזיראשרידרקרבנוליהוהעלנזרו
מלבדאשרתשיגידוכפינדרואשרידרכןיעשהעלתורתנ
זרווידבריהוהאלמשהלאמרדבראלאהרןואלבניולאמ
רכהתברכואתבניישראלאמורלהםיברכךיהוהוישמרך
יאריהוהפניואליךויחנךישאיהוהפניואליךוישםל
ךשלוםושמואתשמיעלבניישראלואניאברכםויהיביו
םכלותמשהלהקיםאתהמשכןוימשחאתוויקדשאתוואתכ
לכליוואתהמזבחואתכלכליווימשחםויקדשאתםויקר
יבונשיאיישראלראשיביתאבתםהםנשיאיהמטתהםהעמ
דיםעלהפקדיםויביאואתקרבנםלפנייהוהששעגלתצב
ושניעשרבקרעגלהעלשניהנשאיםושורלאחדויקריבו
אותםלפניהמשכןויאמריהוהאלמשהלאמרקחמאתםוהי
ולעבדאתעבדתאהלמועדונתתהאותםאלהלויםאישכפי
עבדתוויקחמשהאתהעגלתואתהבקרויתןאותםאלהלוי
םאתשתיהעגלותואתארבעתהבקרנתןלבניגרשוןכפיע
בדתםואתארבעהעגלתואתשמנתהבקרנתןלבנימרריכפ
יעבדתםבידאיתמרבןאהרןהכהןולבניקהתלאנתןכיע
בדתהקדשעלהםבכתףישאוויקריבוהנשאיםאתחנכתהמ
זבחביוםהמשחאתוויקריבוהנשיאםאתקרבנםלפניהמ
זבחויאמריהוהאלמשהנשיאאחדליוםנשיאאחדליוםי
קריבואתקרבנםלחנכתהמזבחויהיהמקריבביוםהראש
וןאתקרבנונחשוןבןעמינדבלמטהיהודהוקרבנוקער
תכסףאחתשלשיםומאהמשקלהמזרקאחדכסףשבעיםשקלב
שקלהקדששניהםמלאיםסלתבלולהבשמןלמנחהכףאחתע
שרהזהבמלאהקטרתפראחדבןבקראילאחדכבשאחדבןשנ
תולעלהשעירעזיםאחדלחטאתולזבחהשלמיםבקרשנים
אילםחמשהעתודיםחמשהכבשיםבנישנהחמשהזהקרבןנ
חשוןבןעמינדבביוםהשניהקריבנתנאלבןצוערנשיא
יששכרהקרבאתקרבנוקערתכסףאחתשלשיםומאהמשקלה
מזרקאחדכסףשבעיםשקלבשקלהקדששניהםמלאיםסלתב
לולהבשמןלמנחהכףאחתעשרהזהבמלאהקטרתפראחדבן
בקראילאחדכבשאחדבןשנתולעלהשעירעזיםאחדלחטא
תולזבחהשלמיםבקרשניםאילםחמשהעתדיםחמשהכבשי
םבנישנהחמשהזהקרבןנתנאלבןצוערביוםהשלישינש
יאלבניזבולןאליאבבןחלןקרבנוקערתכסףאחתשלשי
םומאהמשקלהמזרקאחדכסףשבעיםשקלבשקלהקדששניה
םמלאיםסלתבלולהבשמןלמנחהכףאחתעשרהזהבמלאהק
טרתפראחדבןבקראילאחדכבשאחדבןשנתולעלהשעירע
זיםאחדלחטאתולזבחהשלמיםבקרשניםאילםחמשהעתד
יםחמשהכבשיםבנישנהחמשהזהקרבןאליאבבןחלןביו
םהרביעינשיאלבניראובןאליצורבןשדיאורקרבנוק
ערתכסףאחתשלשיםומאהמשקלהמזרקאחדכסףשבעיםשק
לבשקלהקדששניהםמלאיםסלתבלולהבשמןלמנחהכףאח
תעשרהזהבמלאהקטרתפראחדבןבקראילאחדכבשאחדבן
שנתולעלהשעירעזיםאחדלחטאתולזבחהשלמיםבקרשנ
יםאילםחמשהעתדיםחמשהכבשיםבנישנהחמשהזהקרבן
אליצורבןשדיאורביוםהחמישינשיאלבנישמעוןשלמ
יאלבןצורישדיקרבנוקערתכסףאחתשלשיםומאהמשקל
המזרקאחדכסףשבעיםשקלבשקלהקדששניהםמלאיםסלת
בלולהבשמןלמנחהכףאחתעשרהזהבמלאהקטרתפראחדב
ןבקראילאחדכבשאחדבןשנתולעלהשעירעזיםאחדלחט
אתולזבחהשלמיםבקרשניםאילםחמשהעתדיםחמשהכבש
יםבנישנהחמשהזהקרבןשלמיאלבןצורישדיביוםהשש
ינשיאלבניגדאליסףבןדעואלקרבנוקערתכסףאחתשל
שיםומאהמשקלהמזרקאחדכסףשבעיםשקלבשקלהקדששנ
יהםמלאיםסלתבלולהבשמןלמנחהכףאחתעשרהזהבמלא
הקטרתפראחדבןבקראילאחדכבשאחדבןשנתולעלהשעי
רעזיםאחדלחטאתולזבחהשלמיםבקרשניםאילםחמשהע
תדיםחמשהכבשיםבנישנהחמשהזהקרבןאליסףבןדעוא
לביוםהשביעינשיאלבניאפריםאלישמעבןעמיהודקר
בנוקערתכסףאחתשלשיםומאהמשקלהמזרקאחדכסףשבע
יםשקלבשקלהקדששניהםמלאיםסלתבלולהבשמןלמנחה
כףאחתעשרהזהבמלאהקטרתפראחדבןבקראילאחדכבשא
חדבןשנתולעלהשעירעזיםאחדלחטאתולזבחהשלמיםב
קרשניםאילםחמשהעתדיםחמשהכבשיםבנישנהחמשהזה
קרבןאלישמעבןעמיהודביוםהשמינינשיאלבנימנשה
גמליאלבןפדהצורקרבנוקערתכסףאחתשלשיםומאהמש
קלהמזרקאחדכסףשבעיםשקלבשקלהקדששניהםמלאיםס
לתבלולהבשמןלמנחהכףאחתעשרהזהבמלאהקטרתפראח
דבןבקראילאחדכבשאחדבןשנתולעלהשעירעזיםאחדל
חטאתולזבחהשלמיםבקרשניםאילםחמשהעתדיםחמשהכ
בשיםבנישנהחמשהזהקרבןגמליאלבןפדהצורביוםהת
שיעינשיאלבניבנימןאבידןבןגדעניקרבנוקערתכס
ףאחתשלשיםומאהמשקלהמזרקאחדכסףשבעיםשקלבשקל
הקדששניהםמלאיםסלתבלולהבשמןלמנחהכףאחתעשרה
זהבמלאהקטרתפראחדבןבקראילאחדכבשאחדבןשנתול
עלהשעירעזיםאחדלחטאתולזבחהשלמיםבקרשניםאיל
םחמשהעתדיםחמשהכבשיםבנישנהחמשהזהקרבןאבידן
בןגדעניביוםהעשירינשיאלבנידןאחיעזרבןעמישד
יקרבנוקערתכסףאחתשלשיםומאהמשקלהמזרקאחדכסף
שבעיםשקלבשקלהקדששניהםמלאיםסלתבלולהבשמןלמ
נחהכףאחתעשרהזהבמלאהקטרתפראחדבןבקראילאחדכ
בשאחדבןשנתולעלהשעירעזיםאחדלחטאתולזבחהשלמ
יםבקרשניםאילםחמשהעתדיםחמשהכבשיםבנישנהחמש
הזהקרבןאחיעזרבןעמישדיביוםעשתיעשריוםנשיאל
בניאשרפגעיאלבןעכרןקרבנוקערתכסףאחתשלשיםומ
אהמשקלהמזרקאחדכסףשבעיםשקלבשקלהקדששניהםמל
איםסלתבלולהבשמןלמנחהכףאחתעשרהזהבמלאהקטרת
פראחדבןבקראילאחדכבשאחדבןשנתולעלהשעירעזים
אחדלחטאתולזבחהשלמיםבקרשניםאילםחמשהעתדיםח
משהכבשיםבנישנהחמשהזהקרבןפגעיאלבןעכרןביום
שניםעשריוםנשיאלבנינפתליאחירעבןעינןקרבנוק
ערתכסףאחתשלשיםומאהמשקלהמזרקאחדכסףשבעיםשק
לבשקלהקדששניהםמלאיםסלתבלולהבשמןלמנחהכףאח
תעשרהזהבמלאהקטרתפראחדבןבקראילאחדכבשאחדבן
שנתולעלהשעירעזיםאחדלחטאתולזבחהשלמיםבקרשנ
יםאילםחמשהעתדיםחמשהכבשיםבנישנהחמשהזהקרבן
אחירעבןעינןזאתחנכתהמזבחביוםהמשחאתומאתנשי
איישראלקערתכסףשתיםעשרהמזרקיכסףשניםעשרכפו
תזהבשתיםעשרהשלשיםומאההקערההאחתכסףושבעיםה
מזרקהאחדכלכסףהכליםאלפיםוארבעמאותבשקלהקדש
כפותזהבשתיםעשרהמלאתקטרתעשרהעשרההכףבשקלהק
דשכלזהבהכפותעשריםומאהכלהבקרלעלהשניםעשרפר
יםאילםשניםעשרכבשיםבנישנהשניםעשרומנחתםושע
יריעזיםשניםעשרלחטאתוכלבקרזבחהשלמיםעשריםו
ארבעהפריםאילםששיםעתדיםששיםכבשיםבנישנהששי
םזאתחנכתהמזבחאחריהמשחאתוובבאמשהאלאהלמועד
לדבראתווישמעאתהקולמדבראליומעלהכפרתאשרעלא
רןהעדתמביןשניהכרביםוידבראליווידבריהוהאלמ
שהלאמרדבראלאהרןואמרתאליובהעלתךאתהנרתאלמו
לפניהמנורהיאירושבעתהנרותויעשכןאהרןאלמולפ
ניהמנורההעלהנרתיהכאשרצוהיהוהאתמשהוזהמעשה
המנרהמקשהזהבעדירכהעדפרחהמקשההואכמראהאשרה
ראהיהוהאתמשהכןעשהאתהמנרהוידבריהוהאלמשהלא
מרקחאתהלויםמתוךבניישראלוטהרתאתםוכהתעשהלה
םלטהרםהזהעליהםמיחטאתוהעבירותערעלכלבשרםוכ
בסובגדיהםוהטהרוולקחופרבןבקרומנחתוסלתבלול
הבשמןופרשניבןבקרתקחלחטאתוהקרבתאתהלויםלפנ
יאהלמועדוהקהלתאתכלעדתבניישראלוהקרבתאתהלו
יםלפנייהוהוסמכובניישראלאתידיהםעלהלויםוהנ
יףאהרןאתהלויםתנופהלפנייהוהמאתבניישראלוהי
ולעבדאתעבדתיהוהוהלויםיסמכואתידיהםעלראשהפ
ריםועשהאתהאחדחטאתואתהאחדעלהליהוהלכפרעלהל
ויםוהעמדתאתהלויםלפניאהרןולפניבניווהנפתאת
םתנופהליהוהוהבדלתאתהלויםמתוךבניישראלוהיו
ליהלויםואחריכןיבאוהלויםלעבדאתאהלמועדוטהר
תאתםוהנפתאתםתנופהכינתניםנתניםהמהלימתוךבנ
יישראלתחתפטרתכלרחםבכורכלמבניישראללקחתיאת
םליכיליכלבכורבבניישראלבאדםובבהמהביוםהכתי
כלבכורבארץמצריםהקדשתיאתםליואקחאתהלויםתחת
כלבכורבבניישראלואתנהאתהלויםנתניםלאהרןולב
ניומתוךבניישראללעבדאתעבדתבניישראלבאהלמוע
דולכפרעלבניישראלולאיהיהבבניישראלנגףבגשתב
ניישראלאלהקדשויעשמשהואהרןוכלעדתבניישראלל
לויםככלאשרצוהיהוהאתמשהללויםכןעשולהםבנייש
ראלויתחטאוהלויםויכבסובגדיהםוינףאהרןאתםתנ
ופהלפנייהוהויכפרעליהםאהרןלטהרםואחריכןבאו
הלויםלעבדאתעבדתםבאהלמועדלפניאהרןולפניבני
וכאשרצוהיהוהאתמשהעלהלויםכןעשולהםוידבריהו
האלמשהלאמרזאתאשרללויםמבןחמשועשריםשנהומעל
היבואלצבאצבאבעבדתאהלמועדומבןחמשיםשנהישוב
מצבאהעבדהולאיעבדעודושרתאתאחיובאהלמועדלשמ
רמשמרתועבדהלאיעבדככהתעשהללויםבמשמרתםוידב
ריהוהאלמשהבמדברסיניבשנההשניתלצאתםמארץמצר
יםבחדשהראשוןלאמרויעשובניישראלאתהפסחבמועד
ובארבעהעשריוםבחדשהזהביןהערביםתעשואתובמעד
וככלחקתיווככלמשפטיותעשואתווידברמשהאלבניי
שראללעשתהפסחויעשואתהפסחבראשוןבארבעהעשריו
םלחדשביןהערביםבמדברסיניככלאשרצוהיהוהאתמש
הכןעשובניישראלויהיאנשיםאשרהיוטמאיםלנפשאד
םולאיכלולעשתהפסחביוםההואויקרבולפנימשהולפ
ניאהרןביוםההואויאמרוהאנשיםההמהאליואנחנוט
מאיםלנפשאדםלמהנגרעלבלתיהקריבאתקרבןיהוהבמ
עדובתוךבניישראלויאמראלהםמשהעמדוואשמעהמהי
צוהיהוהלכםוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישרא
ללאמראישאישכייהיהטמאלנפשאובדרךרחקהלכםאול
דרתיכםועשהפסחליהוהבחדשהשניבארבעהעשריוםבי
ןהערביםיעשואתועלמצותומרריםיאכלהולאישאירו
ממנועדבקרועצםלאישברובוככלחקתהפסחיעשואתוו
האישאשרהואטהורובדרךלאהיהוחדללעשותהפסחונכ
רתההנפשההואמעמיהכיקרבןיהוהלאהקריבבמעדוחט
אוישאהאישההואוכייגוראתכםגרועשהפסחליהוהכח
קתהפסחוכמשפטוכןיעשהחקהאחתיהיהלכםולגרולאז
רחהארץוביוםהקיםאתהמשכןכסההענןאתהמשכןלאהל
העדתובערביהיהעלהמשכןכמראהאשעדבקרכןיהיהתמ
ידהענןיכסנוומראהאשלילהולפיהעלותהענןמעלהא
הלואחריכןיסעובניישראלובמקוםאשרישכןשםהענן
שםיחנובניישראלעלפייהוהיסעובניישראלועלפיי
הוהיחנוכלימיאשרישכןהענןעלהמשכןיחנוובהארי
ךהענןעלהמשכןימיםרביםושמרובניישראלאתמשמרת
יהוהולאיסעווישאשריהיההענןימיםמספרעלהמשכן
עלפייהוהיחנוועלפייהוהיסעווישאשריהיההענןמ
ערבעדבקרונעלההענןבבקרונסעואויומםולילהונע
לההענןונסעואוימיםאוחדשאוימיםבהאריךהענןעל
המשכןלשכןעליויחנובניישראלולאיסעוובהעלתוי
סעועלפייהוהיחנוועלפייהוהיסעואתמשמרתיהוהש
מרועלפייהוהבידמשהוידבריהוהאלמשהלאמרעשהלך
שתיחצוצרתכסףמקשהתעשהאתםוהיולךלמקראהעדהול
מסעאתהמחנותותקעובהןונועדואליךכלהעדהאלפתח
אהלמועדואםבאחתיתקעוונועדואליךהנשיאיםראשי
אלפיישראלותקעתםתרועהונסעוהמחנותהחניםקדמה
ותקעתםתרועהשניתונסעוהמחנותהחניםתימנהתרוע
היתקעולמסעיהםובהקהילאתהקהלתתקעוולאתריעוו
בניאהרןהכהניםיתקעובחצצרותוהיולכםלחקתעולם
לדרתיכםוכיתבאומלחמהבארצכםעלהצרהצרראתכםוה
רעתםבחצצרתונזכרתםלפנייהוהאלהיכםונושעתםמא
יביכםוביוםשמחתכםובמועדיכםובראשיחדישכםותק
עתםבחצצרתעלעלתיכםועלזבחישלמיכםוהיולכםלזכ
רוןלפניאלהיכםאנייהוהאלהיכםויהיבשנההשניתב
חדשהשניבעשריםבחדשנעלההענןמעלמשכןהעדתויסע
ובניישראללמסעיהםממדברסיניוישכןהענןבמדברפ
ארןויסעובראשנהעלפייהוהבידמשהויסעדגלמחנהב
נייהודהבראשנהלצבאתםועלצבאונחשוןבןעמינדבו
עלצבאמטהבנייששכרנתנאלבןצוערועלצבאמטהבניז
בולןאליאבבןחלןוהורדהמשכןונסעובניגרשוןובנ
ימררינשאיהמשכןונסעדגלמחנהראובןלצבאתםועלצ
באואליצורבןשדיאורועלצבאמטהבנישמעוןשלמיאל
בןצורישדיועלצבאמטהבניגדאליסףבןדעואלונסעו
הקהתיםנשאיהמקדשוהקימואתהמשכןעדבאםונסעדגל
מחנהבניאפריםלצבאתםועלצבאואלישמעבןעמיהודו
עלצבאמטהבנימנשהגמליאלבןפדהצורועלצבאמטהבנ
יבנימןאבידןבןגדעוניונסעדגלמחנהבנידןמאסףל
כלהמחנתלצבאתםועלצבאואחיעזרבןעמישדיועלצבא
מטהבניאשרפגעיאלבןעכרןועלצבאמטהבנינפתליאח
ירעבןעינןאלהמסעיבניישראללצבאתםויסעוויאמר
משהלחבבבןרעואלהמדיניחתןמשהנסעיםאנחנואלהמ
קוםאשראמריהוהאתואתןלכםלכהאתנווהטבנולךכיי
הוהדברטובעלישראלויאמראליולאאלךכיאםאלארצי
ואלמולדתיאלךויאמראלנאתעזבאתנוכיעלכןידעתח
נתנובמדברוהייתלנולעיניםוהיהכיתלךעמנווהיה
הטובההואאשרייטיביהוהעמנווהטבנולךויסעומהר
יהוהדרךשלשתימיםוארוןבריתיהוהנסעלפניהםדרך
שלשתימיםלתורלהםמנוחהוענןיהוהעליהםיומםבנס
עםמןהמחנהויהיבנסעהארןויאמרמשהקומהיהוהויפ
צואיביךוינסומשנאיךמפניךובנחהיאמרשובהיהוה
רבבותאלפיישראלויהיהעםכמתאנניםרעבאזנייהוה
וישמעיהוהויחראפוותבערבםאשיהוהותאכלבקצההמ
חנהויצעקהעםאלמשהויתפללמשהאליהוהותשקעהאשו
יקראשםהמקוםההואתבערהכיבערהבםאשיהוהוהאספס
ףאשרבקרבוהתאוותאוהוישבוויבכוגםבניישראלוי
אמרומייאכלנובשרזכרנואתהדגהאשרנאכלבמצריםח
נםאתהקשאיםואתהאבטחיםואתהחצירואתהבצליםואת
השומיםועתהנפשנויבשהאיןכלבלתיאלהמןעינינוו
המןכזרעגדהואועינוכעיןהבדלחשטוהעםולקטווטח
נוברחיםאודכובמדכהובשלובפרורועשואתועגותוה
יהטעמוכטעםלשדהשמןוברדתהטלעלהמחנהלילהירדה
מןעליווישמעמשהאתהעםבכהלמשפחתיואישלפתחאהל
וויחראףיהוהמאדובעינימשהרעויאמרמשהאליהוהל
מההרעתלעבדךולמהלאמצתיחןבעיניךלשוםאתמשאכל
העםהזהעליהאנכיהריתיאתכלהעםהזהאםאנכיילדתי
הוכיתאמראלישאהובחיקךכאשרישאהאמןאתהינקעלה
אדמהאשרנשבעתלאבתיומאיןליבשרלתתלכלהעםהזהכ
ייבכועלילאמרתנהלנובשרונאכלהלאאוכלאנכילבד
ילשאתאתכלהעםהזהכיכבדממניואםככהאתעשהליהרג
נינאהרגאםמצאתיחןבעיניךואלאראהברעתיויאמרי
הוהאלמשהאספהלישבעיםאישמזקניישראלאשרידעתכ
יהםזקניהעםושטריוולקחתאתםאלאהלמועדוהתיצבו
שםעמךוירדתיודברתיעמךשםואצלתימןהרוחאשרעלי
ךושמתיעליהםונשאואתךבמשאהעםולאתשאאתהלבדךו
אלהעםתאמרהתקדשולמחרואכלתםבשרכיבכיתםבאזני
יהוהלאמרמייאכלנובשרכיטובלנובמצריםונתןיהו
הלכםבשרואכלתםלאיוםאחדתאכלוןולאיומיםולאחמ
שהימיםולאעשרהימיםולאעשריםיוםעדחדשימיםעדא
שריצאמאפכםוהיהלכםלזראיעןכימאסתםאתיהוהאשר
בקרבכםותבכולפניולאמרלמהזהיצאנוממצריםויאמ
רמשהששמאותאלףרגליהעםאשראנכיבקרבוואתהאמרת
בשראתןלהםואכלוחדשימיםהצאןובקרישחטלהםומצא
להםאםאתכלדגיהיםיאסףלהםומצאלהםויאמריהוהאל
משההידיהוהתקצרעתהתראההיקרךדבריאםלאויצאמש
הוידבראלהעםאתדברייהוהויאסףשבעיםאישמזקניה
עםויעמדאתםסביבתהאהלוירדיהוהבענןוידבראליו
ויאצלמןהרוחאשרעליוויתןעלשבעיםאישהזקניםוי
היכנוחעליהםהרוחויתנבאוולאיספווישארושניאנ
שיםבמחנהשםהאחדאלדדושםהשנימידדותנחעלהםהרו
חוהמהבכתביםולאיצאוהאהלהויתנבאובמחנהוירץה
נערויגדלמשהויאמראלדדומידדמתנבאיםבמחנהויע
ןיהושעבןנוןמשרתמשהמבחריוויאמראדנימשהכלאם
ויאמרלומשההמקנאאתהליומייתןכלעםיהוהנביאים
כייתןיהוהאתרוחועליהםויאסףמשהאלהמחנההואוז
קניישראלורוחנסעמאתיהוהויגזשלויםמןהיםויטש
עלהמחנהכדרךיוםכהוכדרךיוםכהסביבותהמחנהוכא
מתיםעלפניהארץויקםהעםכלהיוםההואוכלהלילהוכ
ליוםהמחרתויאספואתהשלוהממעיטאסףעשרהחמריםו
ישטחולהםשטוחסביבותהמחנההבשרעודנוביןשניהם
טרםיכרתואףיהוהחרהבעםויךיהוהבעםמכהרבהמאדו
יקראאתשםהמקוםההואקברותהתאוהכישםקברואתהעם
המתאויםמקברותהתאוהנסעוהעםחצרותויהיובחצרו
תותדברמריםואהרןבמשהעלאדותהאשההכשיתאשרלקח
כיאשהכשיתלקחויאמרוהרקאךבמשהדבריהוההלאגםב
נודברוישמעיהוהוהאישמשהענומאדמכלהאדםאשרעל
פניהאדמהויאמריהוהפתאםאלמשהואלאהרןואלמרים
צאושלשתכםאלאהלמועדויצאושלשתםוירדיהוהבעמו
דענןויעמדפתחהאהלויקראאהרןומריםויצאושניהם
ויאמרשמעונאדבריאםיהיהנביאכםיהוהבמראהאליו
אתודעבחלוםאדברבולאכןעבדימשהבכלביתינאמןהו
אפהאלפהאדברבוומראהולאבחידתותמנתיהוהיביטו
מדועלאיראתםלדברבעבדיבמשהויחראףיהוהבםוילך
והענןסרמעלהאהלוהנהמריםמצרעתכשלגויפןאהרןא
למריםוהנהמצרעתויאמראהרןאלמשהביאדניאלנאתש
תעלינוחטאתאשרנואלנוואשרחטאנואלנאתהיכמתאש
רבצאתומרחםאמוויאכלחציבשרוויצעקמשהאליהוהל
אמראלנארפאנאלהויאמריהוהאלמשהואביהירקירקב
פניההלאתכלםשבעתימיםתסגרשבעתימיםמחוץלמחנה
ואחרתאסףותסגרמריםמחוץלמחנהשבעתימיםוהעםלא
נסעעדהאסףמריםואחרנסעוהעםמחצרותויחנובמדבר
פארןוידבריהוהאלמשהלאמרשלחלךאנשיםויתרואתא
רץכנעןאשראנינתןלבניישראלאישאחדאישאחדלמטה
אבתיותשלחוכלנשיאבהםוישלחאתםמשהממדברפארןע
לפייהוהכלםאנשיםראשיבניישראלהמהואלהשמותםל
מטהראובןשמועבןזכורלמטהשמעוןשפטבןחורילמטה
יהודהכלבבןיפנהלמטהיששכריגאלבןיוסףלמטהאפר
יםהושעבןנוןלמטהבנימןפלטיבןרפואלמטהזבולןג
דיאלבןסודילמטהיוסףלמטהמנשהגדיבןסוסילמטהד
ןעמיאלבןגמלילמטהאשרסתורבןמיכאללמטהנפתלינ
חביבןופסילמטהגדגאואלבןמכיאלהשמותהאנשיםאש
רשלחמשהלתוראתהארץויקראמשהלהושעבןנוןיהושע
וישלחאתםמשהלתוראתארץכנעןויאמראלהםעלוזהבנ
גבועליתםאתההרוראיתםאתהארץמההואואתהעםהישב
עליההחזקהואהרפההמעטהואאםרבומההארץאשרהואי
שבבההטובההואאםרעהומההעריםאשרהואיושבבהנהה
במחניםאםבמבצריםומההארץהשמנההואאםרזההישבה
עץאםאיןוהתחזקתםולקחתםמפריהארץוהימיםימיבכ
וריענביםויעלוויתרואתהארץממדברצןעדרחבלבאח
מתויעלובנגבויבאעדחברוןושםאחימןששיותלמייל
ידיהענקוחברוןשבעשניםנבנתהלפניצעןמצריםויב
אועדנחלאשכלויכרתומשםזמורהואשכולענביםאחדו
ישאהובמוטבשניםומןהרמניםומןהתאניםלמקוםההו
אקראנחלאשכולעלאדותהאשכולאשרכרתומשםבניישר
אלוישבומתורהארץמקץארבעיםיוםוילכוויבאואלמ
שהואלאהרןואלכלעדתבניישראלאלמדברפארןקדשהו
ישיבואתםדברואתכלהעדהויראוםאתפריהארץויספר
ולוויאמרובאנואלהארץאשרשלחתנווגםזבתחלבודב
שהואוזהפריהאפסכיעזהעםהישבבארץוהעריםבצרות
גדלתמאדוגםילדיהענקראינושםעמלקיושבבארץהנג
בוהחתיוהיבוסיוהאמרייושבבהרוהכנענייושבעלה
יםועלידהירדןויהסכלבאתהעםאלמשהויאמרעלהנעל
הוירשנואתהכייכולנוכללהוהאנשיםאשרעלועמואמ
רולאנוכללעלותאלהעםכיחזקהואממנוויציאודבתה
ארץאשרתרואתהאלבניישראללאמרהארץאשרעברנובה
לתוראתהארץאכלתיושביההואוכלהעםאשרראינובתו
כהאנשימדותושםראינואתהנפיליםבניענקמןהנפלי
םונהיבעינינוכחגביםוכןהיינובעיניהםותשאכלה
עדהויתנואתקולםויבכוהעםבלילהההואוילנועלמש
הועלאהרןכלבניישראלויאמרואלהםכלהעדהלומתנו
בארץמצריםאובמדברהזהלומתנוולמהיהוהמביאאתנ
ואלהארץהזאתלנפלבחרבנשינווטפנויהיולבזהלוא
טובלנושובמצרימהויאמרואישאלאחיונתנהראשונש
ובהמצרימהויפלמשהואהרןעלפניהםלפניכלקהלעדת
בניישראלויהושעבןנוןוכלבבןיפנהמןהתריםאתהא
רץקרעובגדיהםויאמרואלכלעדתבניישראללאמרהאר
ץאשרעברנובהלתוראתהטובההארץמאדמאדאםחפץבנו
יהוהוהביאאתנואלהארץהזאתונתנהלנוארץאשרהוא
זבתחלבודבשאךביהוהאלתמרדוואתםאלתיראואתעםה
ארץכילחמנוהםסרצלםמעליהםויהוהאתנואלתיראםו
יאמרוכלהעדהלרגוםאתםבאבניםוכבודיהוהנראהבא
הלמועדאלכלבניישראלויאמריהוהאלמשהעדאנהינא
צניהעםהזהועדאנהלאיאמינוביבכלהאתותאשרעשית
יבקרבואכנובדברואורשנוואעשהאתךלגויגדולועצ
וםממנוויאמרמשהאליהוהושמעומצריםכיהעליתבכח
ךאתהעםהזהמקרבוואמרואליושבהארץהזאתשמעוכיא
תהיהוהבקרבהעםהזהאשרעיןבעיןנראהאתהיהוהוענ
נךעמדעלהםובעמדענןאתההלךלפניהםיומםובעמודא
שלילהוהמתהאתהעםהזהכאישאחדואמרוהגויםאשרשמ
עואתשמעךלאמרמבלתייכלתיהוהלהביאאתהעםהזהאל
הארץאשרנשבעלהםוישחטםבמדברועתהיגדלנאכחאדנ
יכאשרדברתלאמריהוהארךאפיםורבחסדנשאעוןופשע
ונקהלאינקהפקדעוןאבותעלבניםעלשלשיםועלרבעי
םסלחנאלעוןהעםהזהכגדלחסדךוכאשרנשאתהלעםהזה
ממצריםועדהנהויאמריהוהסלחתיכדברךואולםחיאנ
יוימלאכבודיהוהאתכלהארץכיכלהאנשיםהראיםאתכ
בדיואתאתתיאשרעשיתיבמצריםובמדברוינסואתיזה
עשרפעמיםולאשמעובקוליאםיראואתהארץאשרנשבעת
ילאבתםוכלמנאצילאיראוהועבדיכלבעקבהיתהרוחא
חרתעמווימלאאחריוהביאתיואלהארץאשרבאשמהוזר
עויורשנהוהעמלקיוהכנענייושבבעמקמחרפנווסעו
לכםהמדברדרךיםסוףוידבריהוהאלמשהואלאהרןלאמ
רעדמתילעדההרעההזאתאשרהמהמליניםעליאתתלנות
בניישראלאשרהמהמליניםעלישמעתיאמראלהםחיאני
נאםיהוהאםלאכאשרדברתםבאזניכןאעשהלכםבמדברה
זהיפלופגריכםוכלפקדיכםלכלמספרכםמבןעשריםשנ
הומעלהאשרהלינתםעליאםאתםתבאואלהארץאשרנשאת
יאתידילשכןאתכםבהכיאםכלבבןיפנהויהושעבןנון
וטפכםאשראמרתםלבזיהיהוהביאתיאתםוידעואתהאר
ץאשרמאסתםבהופגריכםאתםיפלובמדברהזהובניכםי
היורעיםבמדברארבעיםשנהונשאואתזנותיכםעדתםפ
גריכםבמדברבמספרהימיםאשרתרתםאתהארץארבעיםי
וםיוםלשנהיוםלשנהתשאואתעונתיכםארבעיםשנהוי
דעתםאתתנואתיאנייהוהדברתיאםלאזאתאעשהלכלהע
דההרעההזאתהנועדיםעליבמדברהזהיתמוושםימתוו
האנשיםאשרשלחמשהלתוראתהארץוישבווילונועליו
אתכלהעדהלהוציאדבהעלהארץוימתוהאנשיםמוצאיד
בתהארץרעהבמגפהלפנייהוהויהושעבןנוןוכלבבןי
פנהחיומןהאנשיםההםההלכיםלתוראתהארץוידברמש
האתהדבריםהאלהאלכלבניישראלויתאבלוהעםמאדוי
שכמובבקרויעלואלראשההרלאמרהננוועלינואלהמק
וםאשראמריהוהכיחטאנוויאמרמשהלמהזהאתםעברים
אתפייהוהוהואלאתצלחאלתעלוכיאיןיהוהבקרבכםו
לאתנגפולפניאיביכםכיהעמלקיוהכנענישםלפניכם
ונפלתםבחרבכיעלכןשבתםמאחרייהוהולאיהיהיהוה
עמכםויעפלולעלותאלראשההרוארוןבריתיהוהומשה
לאמשומקרבהמחנהוירדהעמלקיוהכנעניהישבבהרהה
ואויכוםויכתוםעדהחרמהוידבריהוהאלמשהלאמרדב
ראלבניישראלואמרתאלהםכיתבאואלארץמושבתיכםא
שראנינתןלכםועשיתםאשהליהוהעלהאוזבחלפלאנדר
אובנדבהאובמעדיכםלעשותריחניחחליהוהמןהבקרא
ומןהצאןוהקריבהמקריבקרבנוליהוהמנחהסלתעשרו
ןבלולברבעיתההיןשמןוייןלנסךרביעיתההיןתעשה
עלהעלהאולזבחלכבשהאחדאולאילתעשהמנחהסלתשני
עשרניםבלולהבשמןשלשיתההיןוייןלנסךשלשיתההי
ןתקריבריחניחחליהוהוכיתעשהבןבקרעלהאוזבחלפ
לאנדראושלמיםליהוהוהקריבעלבןהבקרמנחהסלתשל
שהעשרניםבלולבשמןחציההיןוייןתקריבלנסךחציה
היןאשהריחניחחליהוהככהיעשהלשורהאחדאולאילה
אחדאולשהבכבשיםאובעזיםכמספראשרתעשוככהתעשו
לאחדכמספרםכלהאזרחיעשהככהאתאלהלהקריבאשהרי
חניחחליהוהוכייגוראתכםגראואשרבתוככםלדרתיכ
םועשהאשהריחניחחליהוהכאשרתעשוכןיעשההקהלחק
האחתלכםולגרהגרחקתעולםלדרתיכםככםכגריהיהלפ
נייהוהתורהאחתומשפטאחדיהיהלכםולגרהגראתכםו
ידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראלואמרתאלהםב
באכםאלהארץאשראנימביאאתכםשמהוהיהבאכלכםמלח
םהארץתרימותרומהליהוהראשיתערסתכםחלהתרימות
רומהכתרומתגרןכןתרימואתהמראשיתערסתיכםתתנו
ליהוהתרומהלדרתיכםוכיתשגוולאתעשואתכלהמצות
האלהאשרדבריהוהאלמשהאתכלאשרצוהיהוהאליכםבי
דמשהמןהיוםאשרצוהיהוהוהלאהלדרתיכםוהיהאםמע
יניהעדהנעשתהלשגגהועשוכלהעדהפרבןבקראחדלעל
הלריחניחחליהוהומנחתוונסכוכמשפטושעירעזיםא
חדלחטתוכפרהכהןעלכלעדתבניישראלונסלחלהםכיש
גגההואוהםהביאואתקרבנםאשהליהוהוחטאתםלפניי
הוהעלשגגתםונסלחלכלעדתבניישראלולגרהגרבתוכ
םכילכלהעםבשגגהואםנפשאחתתחטאבשגגהוהקריבהע
זבתשנתהלחטאתוכפרהכהןעלהנפשהשגגתבחטאהבשגג
הלפנייהוהלכפרעליוונסלחלוהאזרחבבניישראלול
גרהגרבתוכםתורהאחתיהיהלכםלעשהבשגגהוהנפשאש
רתעשהבידרמהמןהאזרחומןהגראתיהוההואמגדףונכ
רתההנפשההואמקרבעמהכידבריהוהבזהואתמצותוהפ
רהכרתתכרתהנפשההואעונהבהויהיובניישראלבמדב
רוימצאואישמקששעציםביוםהשבתויקריבואתוהמצא
יםאתומקששעציםאלמשהואלאהרןואלכלהעדהויניחו
אתובמשמרכילאפרשמהיעשהלוויאמריהוהאלמשהמות
יומתהאישרגוםאתובאבניםכלהעדהמחוץלמחנהויצי
אואתוכלהעדהאלמחוץלמחנהוירגמואתובאבניםוימ
תכאשרצוהיהוהאתמשהויאמריהוהאלמשהלאמרדבראל
בניישראלואמרתאלהםועשולהםציצתעלכנפיבגדיהם
לדרתםונתנועלציצתהכנףפתילתכלתוהיהלכםלציצת
וראיתםאתווזכרתםאתכלמצותיהוהועשיתםאתםולאת
תורואחרילבבכםואחריעיניכםאשראתםזניםאחריהם
למעןתזכרוועשיתםאתכלמצותיוהייתםקדשיםלאלהי
כםאנייהוהאלהיכםאשרהוצאתיאתכםמארץמצריםלהי
ותלכםלאלהיםאנייהוהאלהיכםויקחקרחבןיצהרבןק
התבןלויודתןואבירםבניאליאבואוןבןפלתבניראו
בןויקמולפנימשהואנשיםמבניישראלחמשיםומאתים
נשיאיעדהקראימועדאנשישםויקהלועלמשהועלאהרן
ויאמרואלהםרבלכםכיכלהעדהכלםקדשיםובתוכםיהו
הומדועתתנשאועלקהליהוהוישמעמשהויפלעלפניוו
ידבראלקרחואלכלעדתולאמרבקרוידעיהוהאתאשרלו
ואתהקדושוהקריבאליוואתאשריבחרבויקריבאליוז
אתעשוקחולכםמחתותקרחוכלעדתוותנובהןאשושימו
עליהןקטרתלפנייהוהמחרוהיההאישאשריבחריהוהה
ואהקדושרבלכםבנילויויאמרמשהאלקרחשמעונאבני
לויהמעטמכםכיהבדילאלהיישראלאתכםמעדתישראלל
הקריבאתכםאליולעבדאתעבדתמשכןיהוהולעמדלפני
העדהלשרתםויקרבאתךואתכלאחיךבנילויאתךובקשת
םגםכהנהלכןאתהוכלעדתךהנעדיםעליהוהואהרןמהה
ואכיתלונועליווישלחמשהלקראלדתןולאבירםבניא
ליאבויאמרולאנעלההמעטכיהעליתנומארץזבתחלבו
דבשלהמיתנובמדברכיתשתררעלינוגםהשתרראףלאאל
ארץזבתחלבודבשהביאתנוותתןלנונחלתשדהוכרםהע
יניהאנשיםההםתנקרלאנעלהויחרלמשהמאדויאמראל
יהוהאלתפןאלמנחתםלאחמוראחדמהםנשאתיולאהרעת
יאתאחדמהםויאמרמשהאלקרחאתהוכלעדתךהיולפניי
הוהאתהוהםואהרןמחרוקחואישמחתתוונתתםעליהםק
טרתוהקרבתםלפנייהוהאישמחתתוחמשיםומאתיםמחת
תואתהואהרןאישמחתתוויקחואישמחתתוויתנועליה
םאשוישימועליהםקטרתויעמדופתחאהלמועדומשהוא
הרןויקהלעליהםקרחאתכלהעדהאלפתחאהלמועדוירא
כבודיהוהאלכלהעדהוידבריהוהאלמשהואלאהרןלאמ
רהבדלומתוךהעדההזאתואכלהאתםכרגעויפלועלפני
הםויאמרואלאלהיהרוחתלכלבשרהאישאחדיחטאועלכ
להעדהתקצףוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלהעדהלאמר
העלומסביבלמשכןקרחדתןואבירםויקםמשהוילךאלד
תןואבירםוילכואחריוזקניישראלוידבראלהעדהלא
מרסורונאמעלאהליהאנשיםהרשעיםהאלהואלתגעובכ
לאשרלהםפןתספובכלחטאתםויעלומעלמשכןקרחדתןו
אבירםמסביבודתןואבירםיצאונצביםפתחאהליהםונ
שיהםובניהםוטפםויאמרמשהבזאתתדעוןכייהוהשלח
נילעשותאתכלהמעשיםהאלהכילאמלביאםכמותכלהאד
םימתוןאלהופקדתכלהאדםיפקדעליהםלאיהוהשלחני
ואםבריאהיבראיהוהופצתההאדמהאתפיהובלעהאתםו
אתכלאשרלהםוירדוחייםשאלהוידעתםכינאצוהאנשי
םהאלהאתיהוהויהיככלתולדבראתכלהדבריםהאלהות
בקעהאדמהאשרתחתיהםותפתחהארץאתפיהותבלעאתםו
אתבתיהםואתכלהאדםאשרלקרחואתכלהרכושוירדוהם
וכלאשרלהםחייםשאלהותכסעליהםהארץויאבדומתוך
הקהלוכלישראלאשרסביבתיהםנסולקלםכיאמרופןתב
לענוהארץואשיצאהמאתיהוהותאכלאתהחמשיםומאתי
םאישמקריביהקטרתוידבריהוהאלמשהלאמראמראלאל
עזרבןאהרןהכהןוירםאתהמחתתמביןהשרפהואתהאשז
רההלאהכיקדשואתמחתותהחטאיםהאלהבנפשתםועשוא
תםרקעיפחיםצפוילמזבחכיהקריבםלפנייהוהויקדש
וויהיולאותלבניישראלויקחאלעזרהכהןאתמחתותה
נחשתאשרהקריבוהשרפיםוירקעוםצפוילמזבחזכרון
לבניישראללמעןאשרלאיקרבאישזראשרלאמזרעאהרן
הואלהקטירקטרתלפנייהוהולאיהיהכקרחוכעדתוכא
שרדבריהוהבידמשהלווילנוכלעדתבניישראלממחרת
עלמשהועלאהרןלאמראתםהמתםאתעםיהוהויהיבהקהל
העדהעלמשהועלאהרןויפנואלאהלמועדוהנהכסהוהע
נןויראכבודיהוהויבאמשהואהרןאלפניאהלמועדוי
דבריהוהאלמשהלאמרהרמומתוךהעדההזאתואכלהאתם
כרגעויפלועלפניהםויאמרמשהאלאהרןקחאתהמחתהו
תןעליהאשמעלהמזבחושיםקטרתוהולךמהרהאלהעדהו
כפרעליהםכייצאהקצףמלפנייהוההחלהנגףויקחאהר
ןכאשרדברמשהוירץאלתוךהקהלוהנההחלהנגףבעםוי
תןאתהקטרתויכפרעלהעםויעמדביןהמתיםוביןהחיי
םותעצרהמגפהויהיוהמתיםבמגפהארבעהעשראלףושב
עמאותמלבדהמתיםעלדברקרחוישבאהרןאלמשהאלפתח
אהלמועדוהמגפהנעצרהוידבריהוהאלמשהלאמרדברא
לבניישראלוקחמאתםמטהמטהלביתאבמאתכלנשיאהםל
ביתאבתםשניםעשרמטותאישאתשמותכתבעלמטהוואתש
םאהרןתכתבעלמטהלויכימטהאחדלראשביתאבותםוהנ
חתםבאהלמועדלפניהעדותאשראועדלכםשמהוהיההאי
שאשראבחרבומטהויפרחוהשכתימעליאתתלנותבנייש
ראלאשרהםמלינםעליכםוידברמשהאלבניישראלויתנ
ואליוכלנשיאיהםמטהלנשיאאחדמטהלנשיאאחדלבית
אבתםשניםעשרמטותומטהאהרןבתוךמטותםוינחמשהא
תהמטתלפנייהוהבאהלהעדתויהיממחרתויבאמשהאלא
הלהעדותוהנהפרחמטהאהרןלביתלויויצאפרחויצץצ
יץויגמלשקדיםויצאמשהאתכלהמטתמלפנייהוהאלכל
בניישראלויראוויקחואישמטהוויאמריהוהאלמשהה
שבאתמטהאהרןלפניהעדותלמשמרתלאותלבנימריותכ
לתלונתםמעליולאימתוויעשמשהכאשרצוהיהוהאתוכ
ןעשהויאמרובניישראלאלמשהלאמרהןגוענואבדנוכ
לנואבדנוכלהקרבהקרבאלמשכןיהוהימותהאםתמנול
גועויאמריהוהאלאהרןאתהובניךוביתאביךאתךתשא
ואתעוןהמקדשואתהובניךאתךתשאואתעוןכהנתכםוג
םאתאחיךמטהלוישבטאביךהקרבאתךוילוועליךוישר
תוךואתהובניךאתךלפניאהלהעדתושמרומשמרתךומש
מרתכלהאהלאךאלכליהקדשואלהמזבחלאיקרבוולאימ
תוגםהםגםאתםונלוועליךושמרואתמשמרתאהלמועדל
כלעבדתהאהלוזרלאיקרבאליכםושמרתםאתמשמרתהקד
שואתמשמרתהמזבחולאיהיהעודקצףעלבניישראלואנ
יהנהלקחתיאתאחיכםהלויםמתוךבניישראללכםמתנה
נתניםליהוהלעבדאתעבדתאהלמועדואתהובניךאתךת
שמרואתכהנתכםלכלדברהמזבחולמביתלפרכתועבדתם
עבדתמתנהאתןאתכהנתכםוהזרהקרביומתוידבריהוה
אלאהרןואניהנהנתתילךאתמשמרתתרומתילכלקדשיב
ניישראללךנתתיםלמשחהולבניךלחקעולםזהיהיהלך
מקדשהקדשיםמןהאשכלקרבנםלכלמנחתםולכלחטאתםו
לכלאשמםאשרישיבוליקדשקדשיםלךהואולבניךבקדש
הקדשיםתאכלנוכלזכריאכלאתוקדשיהיהלךוזהלךתר
ומתמתנםלכלתנופתבניישראללךנתתיםולבניךולבנ
תיךאתךלחקעולםכלטהורבביתךיאכלאתוכלחלביצהר
וכלחלבתירושודגןראשיתםאשריתנוליהוהלךנתתים
בכוריכלאשרבארצםאשריביאוליהוהלךיהיהכלטהור
בביתךיאכלנוכלחרםבישראללךיהיהכלפטררחםלכלב
שראשריקריבוליהוהבאדםובבהמהיהיהלךאךפדהתפד
האתבכורהאדםואתבכורהבהמההטמאהתפדהופדויומב
ןחדשתפדהבערכךכסףחמשתשקליםבשקלהקדשעשריםגר
ההואאךבכורשוראובכורכשבאובכורעזלאתפדהקדשה
םאתדמםתזרקעלהמזבחואתחלבםתקטיראשהלריחניחח
ליהוהובשרםיהיהלךכחזההתנופהוכשוקהימיןלךיה
יהכלתרומתהקדשיםאשרירימובניישראלליהוהנתתי
לךולבניךולבנתיךאתךלחקעולםבריתמלחעולםהואל
פנייהוהלךולזרעךאתךויאמריהוהאלאהרןבארצםלא
תנחלוחלקלאיהיהלךבתוכםאניחלקךונחלתךבתוךבנ
יישראלולבנילויהנהנתתיכלמעשרבישראללנחלהחל
ףעבדתםאשרהםעבדיםאתעבדתאהלמועדולאיקרבועוד
בניישראלאלאהלמועדלשאתחטאלמותועבדהלויהואא
תעבדתאהלמועדוהםישאועונםחקתעולםלדרתיכםובת
וךבניישראללאינחלונחלהכיאתמעשרבניישראלאשר
ירימוליהוהתרומהנתתיללויםלנחלהעלכןאמרתילה
םבתוךבניישראללאינחלונחלהוידבריהוהאלמשהלא
מרואלהלויםתדברואמרתאלהםכיתקחומאתבניישראל
אתהמעשראשרנתתילכםמאתםבנחלתכםוהרמתםממנותר
ומתיהוהמעשרמןהמעשרונחשבלכםתרומתכםכדגןמןה
גרןוכמלאהמןהיקבכןתרימוגםאתםתרומתיהוהמכלמ
עשרתיכםאשרתקחומאתבניישראלונתתםממנואתתרומ
תיהוהלאהרןהכהןמכלמתנתיכםתרימואתכלתרומתיה
והמכלחלבואתמקדשוממנוואמרתאלהםבהרימכםאתחל
בוממנוונחשבללויםכתבואתגרןוכתבואתיקבואכלת
םאתובכלמקוםאתםוביתכםכישכרהואלכםחלףעבדתכם
באהלמועדולאתשאועליוחטאבהרימכםאתחלבוממנוו
אתקדשיבניישראללאתחללוולאתמותווידבריהוהאל
משהואלאהרןלאמרזאתחקתהתורהאשרצוהיהוהלאמרד
בראלבניישראלויקחואליךפרהאדמהתמימהאשראיןב
המוםאשרלאעלהעליהעלונתתםאתהאלאלעזרהכהןוהו
ציאאתהאלמחוץלמחנהושחטאתהלפניוולקחאלעזרהכ
הןמדמהבאצבעווהזהאלנכחפניאהלמועדמדמהשבעפע
מיםושרףאתהפרהלעיניואתערהואתבשרהואתדמהעלפ
רשהישרףולקחהכהןעץארזואזובושניתולעתוהשליך
אלתוךשרפתהפרהוכבסבגדיוהכהןורחץבשרובמיםוא
חריבאאלהמחנהוטמאהכהןעדהערבוהשרףאתהיכבסבג
דיובמיםורחץבשרובמיםוטמאעדהערבואסףאישטהור
אתאפרהפרהוהניחמחוץלמחנהבמקוםטהורוהיתהלעד
תבניישראללמשמרתלמינדהחטאתהואוכבסהאסףאתאפ
רהפרהאתבגדיווטמאעדהערבוהיתהלבניישראלולגר
הגרבתוכםלחקתעולםהנגעבמתלכלנפשאדםוטמאשבעת
ימיםהואיתחטאבוביוםהשלישיוביוםהשביעייטהרו
אםלאיתחטאביוםהשלישיוביוםהשביעילאיטהרכלהנ
געבמתבנפשהאדםאשרימותולאיתחטאאתמשכןיהוהטמ
אונכרתההנפשההואמישראלכימינדהלאזרקעליוטמא
יהיהעודטמאתובוזאתהתורהאדםכיימותבאהלכלהבא
אלהאהלוכלאשרבאהליטמאשבעתימיםוכלכליפתוחאש
ראיןצמידפתילעליוטמאהואוכלאשריגעעלפניהשדה
בחללחרבאובמתאובעצםאדםאובקבריטמאשבעתימיםו
לקחולטמאמעפרשרפתהחטאתונתןעליומיםחייםאלכל
יולקחאזובוטבלבמיםאישטהורוהזהעלהאהלועלכלה
כליםועלהנפשותאשרהיושםועלהנגעבעצםאובחללאו
במתאובקברוהזההטהרעלהטמאביוםהשלישיוביוםהש
ביעיוחטאוביוםהשביעיוכבסבגדיוורחץבמיםוטהר
בערבואישאשריטמאולאיתחטאונכרתההנפשההואמתו
ךהקהלכיאתמקדשיהוהטמאמינדהלאזרקעליוטמאהוא
והיתהלהםלחקתעולםומזהמיהנדהיכבסבגדיווהנגע
במיהנדהיטמאעדהערבוכלאשריגעבוהטמאיטמאוהנפ
שהנגעתתטמאעדהערבויבאובניישראלכלהעדהמדברצ
ןבחדשהראשוןוישבהעםבקדשותמתשםמריםותקברשםו
לאהיהמיםלעדהויקהלועלמשהועלאהרןוירבהעםעםמ
שהויאמרולאמרולוגוענובגועאחינולפנייהוהולמ
ההבאתםאתקהליהוהאלהמדברהזהלמותשםאנחנוובעי
רנוולמההעליתנוממצריםלהביאאתנואלהמקוםהרעה
זהלאמקוםזרעותאנהוגפןורמוןומיםאיןלשתותויב
אמשהואהרןמפניהקהלאלפתחאהלמועדויפלועלפניה
םויראכבודיהוהאליהםוידבריהוהאלמשהלאמרקחאת
המטהוהקהלאתהעדהאתהואהרןאחיךודברתםאלהסלעל
עיניהםונתןמימיווהוצאתלהםמיםמןהסלעוהשקיתא
תהעדהואתבעירםויקחמשהאתהמטהמלפנייהוהכאשרצ
והוויקהלומשהואהרןאתהקהלאלפניהסלעויאמרלהם
שמעונאהמריםהמןהסלעהזהנוציאלכםמיםוירםמשהא
תידוויךאתהסלעבמטהופעמיםויצאומיםרביםותשתה
עדהובעירםויאמריהוהאלמשהואלאהרןיעןלאהאמנת
םבילהקדישנילעיניבניישראללכןלאתביאואתהקהל
הזהאלהארץאשרנתתילהםהמהמימריבהאשררבובנייש
ראלאתיהוהויקדשבםוישלחמשהמלאכיםמקדשאלמלךא
דוםכהאמראחיךישראלאתהידעתאתכלהתלאהאשרמצאת
נווירדואבתינומצרימהונשבבמצריםימיםרביםויר
עולנומצריםולאבתינוונצעקאליהוהוישמעקלנווי
שלחמלאךויצאנוממצריםוהנהאנחנובקדשעירקצהגב
ולךנעברהנאבארצךלאנעברבשדהובכרםולאנשתהמיב
ארדרךהמלךנלךלאנטהימיןושמאולעדאשרנעברגבלך
ויאמראליואדוםלאתעברביפןבחרבאצאלקראתךויאמ
רואליובניישראלבמסלהנעלהואםמימיךנשתהאניומ
קניונתתימכרםרקאיןדברברגליאעברהויאמרלאתעב
רויצאאדוםלקראתובעםכבדובידחזקהוימאןאדוםנת
ןאתישראלעברבגבלוויטישראלמעליוויסעומקדשוי
באובניישראלכלהעדההרההרויאמריהוהאלמשהואלא
הרןבהרההרעלגבולארץאדוםלאמריאסףאהרןאלעמיו
כילאיבאאלהארץאשרנתתילבניישראלעלאשרמריתםא
תפילמימריבהקחאתאהרןואתאלעזרבנווהעלאתםהרה
הרוהפשטאתאהרןאתבגדיווהלבשתםאתאלעזרבנוואה
רןיאסףומתשםויעשמשהכאשרצוהיהוהויעלואלהרהה
רלעיניכלהעדהויפשטמשהאתאהרןאתבגדיווילבשאת
םאתאלעזרבנווימתאהרןשםבראשההרוירדמשהואלעז
רמןההרויראוכלהעדהכיגועאהרןויבכואתאהרןשלש
יםיוםכלביתישראלוישמעהכנענימלךערדישבהנגבכ
יבאישראלדרךהאתריםוילחםבישראלוישבממנושביו
ידרישראלנדרליהוהויאמראםנתןתתןאתהעםהזהביד
יוהחרמתיאתעריהםוישמעיהוהבקולישראלויתןאתה
כנעניויחרםאתהםואתעריהםויקראשםהמקוםחרמהוי
סעומהרההרדרךיםסוףלסבבאתארץאדוםותקצרנפשהע
םבדרךוידברהעםבאלהיםובמשהלמההעליתנוממצרים
למותבמדברכיאיןלחםואיןמיםונפשנוקצהבלחםהקל
קלוישלחיהוהבעםאתהנחשיםהשרפיםוינשכואתהעםו
ימתעםרבמישראלויבאהעםאלמשהויאמרוחטאנוכידב
רנוביהוהובךהתפללאליהוהויסרמעלינואתהנחשוי
תפללמשהבעדהעםויאמריהוהאלמשהעשהלךשרףושיםא
תועלנסוהיהכלהנשוךוראהאתווחיויעשמשהנחשנחש
תוישמהועלהנסוהיהאםנשךהנחשאתאישוהביטאלנחש
הנחשתוחיויסעובניישראלויחנובאבתויסעומאבתו
יחנובעייהעבריםבמדבראשרעלפנימואבממזרחהשמש
משםנסעוויחנובנחלזרדמשםנסעוויחנומעברארנון
אשרבמדברהיצאמגבלהאמריכיארנוןגבולמואבביןמ
ואבוביןהאמריעלכןיאמרבספרמלחמתיהוהאתוהבבס
ופהואתהנחליםארנוןואשדהנחליםאשרנטהלשבתערו
נשעןלגבולמואבומשםבארההואהבאראשראמריהוהלמ
שהאסףאתהעםואתנהלהםמיםאזישירישראלאתהשירהה
זאתעליבארענולהבארחפרוהשריםכרוהנדיביהעםבמ
חקקבמשענתםוממדברמתנהוממתנהנחליאלומנחליאל
במותומבמותהגיאאשרבשדהמואבראשהפסגהונשקפהע
לפניהישימןוישלחישראלמלאכיםאלסיחןמלךהאמרי
לאמראעברהבארצךלאנטהבשדהובכרםלאנשתהמיבארב
דרךהמלךנלךעדאשרנעברגבלךולאנתןסיחןאתישראל
עברבגבלוויאסףסיחןאתכלעמוויצאלקראתישראלהמ
דברהויבאיהצהוילחםבישראלויכהוישראללפיחרבו
יירשאתארצומארנןעדיבקעדבניעמוןכיעזגבולבני
עמוןויקחישראלאתכלהעריםהאלהוישבישראלבכלער
יהאמריבחשבוןובכלבנתיהכיחשבוןעירסיחןמלךהא
מריהואוהואנלחםבמלךמואבהראשוןויקחאתכלארצו
מידועדארנןעלכןיאמרוהמשליםבאוחשבוןתבנהותכ
ונןעירסיחוןכיאשיצאהמחשבוןלהבהמקריתסיחןאכ
להערמואבבעליבמותארנןאוילךמואבאבדתעםכמושנ
תןבניופליטםובנתיובשביתלמלךאמריסיחוןונירם
אבדחשבוןעדדיבןונשיםעדנפחאשרעדמידבאוישביש
ראלבארץהאמריוישלחמשהלרגלאתיעזרוילכדובנתי
הויירשאתהאמריאשרשםויפנוויעלודרךהבשןויצאע
וגמלךהבשןלקראתםהואוכלעמולמלחמהאדרעיויאמר
יהוהאלמשהאלתיראאתוכיבידךנתתיאתוואתכלעמוו
אתארצוועשיתלוכאשרעשיתלסיחןמלךהאמריאשריוש
בבחשבוןויכואתוואתבניוואתכלעמועדבלתיהשאיר
לושרידויירשואתארצוויסעובניישראלויחנובערב
ותמואבמעברלירדןירחוויראבלקבןצפוראתכלאשרע
שהישראללאמריויגרמואבמפניהעםמאדכירבהואויק
ץמואבמפניבניישראלויאמרמואבאלזקנימדיןעתהי
לחכוהקהלאתכלסביבתינוכלחךהשוראתירקהשדהובל
קבןצפורמלךלמואבבעתההואוישלחמלאכיםאלבלעםב
ןבערפתורהאשרעלהנהרארץבניעמולקראלולאמרהנה
עםיצאממצריםהנהכסהאתעיןהארץוהואישבממליועת
הלכהנאארהליאתהעםהזהכיעצוםהואממניאוליאוכל
נכהבוואגרשנומןהארץכיידעתיאתאשרתברךמברךוא
שרתאריוארוילכוזקנימואבוזקנימדיןוקסמיםביד
םויבאואלבלעםוידברואליודבריבלקויאמראליהםל
ינופההלילהוהשבתיאתכםדברכאשרידבריהוהאליוי
שבושרימואבעםבלעםויבאאלהיםאלבלעםויאמרמיהא
נשיםהאלהעמךויאמרבלעםאלהאלהיםבלקבןצפרמלךמ
ואבשלחאליהנההעםהיצאממצריםויכסאתעיןהארץעת
הלכהקבהליאתואוליאוכללהלחםבווגרשתיוויאמרא
להיםאלבלעםלאתלךעמהםלאתאראתהעםכיברוךהואוי
קםבלעםבבקרויאמראלשריבלקלכואלארצכםכימאןיה
והלתתילהלךעמכםויקומושרימואבויבאואלבלקויא
מרומאןבלעםהלךעמנוויסףעודבלקשלחשריםרביםונ
כבדיםמאלהויבאואלבלעםויאמרולוכהאמרבלקבןצפ
וראלנאתמנעמהלךאליכיכבדאכבדךמאדוכלאשרתאמר
אליאעשהולכהנאקבהליאתהעםהזהויעןבלעםויאמרא
לעבדיבלקאםיתןליבלקמלאביתוכסףוזהבלאאוכללע
בראתפייהוהאלהילעשותקטנהאוגדולהועתהשבונאב
זהגםאתםהלילהואדעהמהיסףיהוהדברעמיויבאאלהי
םאלבלעםלילהויאמרלואםלקראלךבאוהאנשיםקוםלך
אתםואךאתהדבראשראדבראליךאתותעשהויקםבלעםבב
קרויחבשאתאתנווילךעםשרימואבויחראףאלהיםכיה
ולךהואויתיצבמלאךיהוהבדרךלשטןלווהוארכבעלא
תנוושנינעריועמוותראהאתוןאתמלאךיהוהנצבבדר
ךוחרבושלופהבידוותטהאתוןמןהדרךותלךבשדהויך
בלעםאתהאתוןלהטתההדרךויעמדמלאךיהוהבמשעולה
כרמיםגדרמזהוגדרמזהותראהאתוןאתמלאךיהוהותל
חץאלהקירותלחץאתרגלבלעםאלהקירויסףלהכתהויו
סףמלאךיהוהעבורויעמדבמקוםצראשראיןדרךלנטות
ימיןושמאולותראהאתוןאתמלאךיהוהותרבץתחתבלע
םויחראףבלעםויךאתהאתוןבמקלויפתחיהוהאתפיהא
תוןותאמרלבלעםמהעשיתילךכיהכיתניזהשלשרגלים
ויאמרבלעםלאתוןכיהתעללתבילוישחרבבידיכיעתה
הרגתיךותאמרהאתוןאלבלעםהלואאנכיאתנךאשררכב
תעלימעודךעדהיוםהזהההסכןהסכנתילעשותלךכהוי
אמרלאויגליהוהאתעיניבלעםויראאתמלאךיהוהנצב
בדרךוחרבושלפהבידוויקדוישתחולאפיוויאמראלי
ומלאךיהוהעלמההכיתאתאתנךזהשלושרגליםהנהאנכ
ייצאתילשטןכיירטהדרךלנגדיותראניהאתוןותטלפ
ניזהשלשרגליםאולינטתהמפניכיעתהגםאתכההרגתי
ואותההחייתיויאמרבלעםאלמלאךיהוהחטאתיכילאי
דעתיכיאתהנצבלקראתיבדרךועתהאםרעבעיניךאשוב
הליויאמרמלאךיהוהאלבלעםלךעםהאנשיםואפסאתהד
בראשראדבראליךאתותדברוילךבלעםעםשריבלקוישמ
עבלקכיבאבלעםויצאלקראתואלעירמואבאשרעלגבול
ארנןאשרבקצההגבולויאמרבלקאלבלעםהלאשלחשלחת
יאליךלקראלךלמהלאהלכתאליהאמנםלאאוכלכבדךוי
אמרבלעםאלבלקהנהבאתיאליךעתההיכלאוכלדברמאו
מההדבראשרישיםאלהיםבפיאתואדברוילךבלעםעםבל
קויבאוקריתחצותויזבחבלקבקרוצאןוישלחלבלעםו
לשריםאשראתוויהיבבקרויקחבלקאתבלעםויעלהובמ
ותבעלויראמשםקצההעםויאמרבלעםאלבלקבנהליבזה
שבעהמזבחתוהכןליבזהשבעהפריםושבעהאיליםויעש
בלקכאשרדברבלעםויעלבלקובלעםפרואילבמזבחויא
מרבלעםלבלקהתיצבעלעלתךואלכהאולייקרהיהוהלק
ראתיודברמהיראניוהגדתילךוילךשפיויקראלהיםא
לבלעםויאמראליואתשבעתהמזבחתערכתיואעלפרואי
לבמזבחוישםיהוהדברבפיבלעםויאמרשובאלבלקוכה
תדברוישבאליווהנהנצבעלעלתוהואוכלשרימואבוי
שאמשלוויאמרמןארםינחניבלקמלךמואבמהרריקדםל
כהארהלייעקבולכהזעמהישראלמהאקבלאקבהאלומהא
זעםלאזעםיהוהכימראשצריםאראנוומגבעותאשורנו
הןעםלבדדישכןובגויםלאיתחשבמימנהעפריעקבומס
פראתרבעישראלתמתנפשימותישריםותהיאחריתיכמה
וויאמרבלקאלבלעםמהעשיתלילקבאיבילקחתיךוהנה
ברכתברךויעןויאמרהלאאתאשרישיםיהוהבפיאתואש
מרלדברויאמראליובלקלךנאאתיאלמקוםאחראשרתרא
נומשםאפסקצהותראהוכלולאתראהוקבנולימשםויקח
הושדהצפיםאלראשהפסגהויבןשבעהמזבחתויעלפרוא
ילבמזבחויאמראלבלקהתיצבכהעלעלתךואנכיאקרהכ
הויקריהוהאלבלעםוישםדברבפיוויאמרשובאלבלקו
כהתדברויבאאליווהנונצבעלעלתוושרימואבאתווי
אמרלובלקמהדבריהוהוישאמשלוויאמרקוםבלקושמע
האזינהעדיבנוצפרלאאישאלויכזבובןאדםויתנחםה
הואאמרולאיעשהודברולאיקימנההנהברךלקחתיובר
ךולאאשיבנהלאהביטאוןביעקבולאראהעמלבישראלי
הוהאלהיועמוותרועתמלךבואלמוציאםממצריםכתוע
פתראםלוכילאנחשביעקבולאקסםבישראלכעתיאמרלי
עקבולישראלמהפעלאלהןעםכלביאיקוםוכארייתנשא
לאישכבעדיאכלטרףודםחלליםישתהויאמרבלקאלבלע
םגםקבלאתקבנוגםברךלאתברכנוויעןבלעםויאמראל
בלקהלאדברתיאליךלאמרכלאשרידבריהוהאתואעשהו
יאמרבלקאלבלעםלכהנאאקחךאלמקוםאחראולייישרב
עיניהאלהיםוקבתולימשםויקחבלקאתבלעםראשהפעו
רהנשקףעלפניהישימןויאמרבלעםאלבלקבנהליבזהש
בעהמזבחתוהכןליבזהשבעהפריםושבעהאילםויעשבל
קכאשראמרבלעםויעלפרואילבמזבחויראבלעםכיטוב
בעינייהוהלברךאתישראלולאהלךכפעםבפעםלקראתנ
חשיםוישתאלהמדברפניווישאבלעםאתעיניוויראאת
ישראלשכןלשבטיוותהיעליורוחאלהיםוישאמשלווי
אמרנאםבלעםבנובערונאםהגברשתםהעיןנאםשמעאמר
יאלאשרמחזהשדייחזהנפלוגלויעיניםמהטבואהליך
יעקבמשכנתיךישראלכנחליםנטיוכגנתעלינהרכאהל
יםנטעיהוהכארזיםעלימיםיזלמיםמדליווזרעובמי
םרביםוירםמאגגמלכוותנשאמלכתואלמוציאוממצרי
םכתועפתראםלויאכלגויםצריוועצמתיהםיגרםוחצי
וימחץכרעשכבכאריוכלביאמייקימנומברכיךברוךו
ארריךארורויחראףבלקאלבלעםויספקאתכפיוויאמר
בלקאלבלעםלקבאיביקראתיךוהנהברכתברךזהשלשפע
מיםועתהברחלךאלמקומךאמרתיכבדאכבדךוהנהמנעך
יהוהמכבודויאמרבלעםאלבלקהלאגםאלמלאכיךאשרש
לחתאלידברתילאמראםיתןליבלקמלאביתוכסףוזהבל
אאוכללעבראתפייהוהלעשותטובהאורעהמלביאשריד
בריהוהאתואדברועתההנניהולךלעמילכהאיעצךאשר
יעשההעםהזהלעמךבאחריתהימיםוישאמשלוויאמרנא
םבלעםבנובערונאםהגברשתםהעיןנאםשמעאמריאלוי
דעדעתעליוןמחזהשדייחזהנפלוגלויעיניםאראנוו
לאעתהאשורנוולאקרובדרךכוכבמיעקבוקםשבטמישר
אלומחץפאתימואבוקרקרכלבנישתוהיהאדוםירשהוה
יהירשהשעיראיביווישראלעשהחילוירדמיעקבוהאב
ידשרידמעירויראאתעמלקוישאמשלוויאמרראשיתגו
יםעמלקואחריתועדיאבדויראאתהקיניוישאמשלווי
אמראיתןמושבךושיםבסלעקנךכיאםיהיהלבערקיןעד
מהאשורתשבךוישאמשלוויאמראוימייחיהמשמואלוצ
יםמידכתיםוענואשורוענועברוגםהואעדיאבדויקם
בלעםוילךוישבלמקמווגםבלקהלךלדרכווישבישראל
בשטיםויחלהעםלזנותאלבנותמואבותקראןלעםלזבח
יאלהיהןויאכלהעםוישתחוולאלהיהןויצמדישראלל
בעלפעורויחראףיהוהבישראלויאמריהוהאלמשהקחא
תכלראשיהעםוהוקעאותםליהוהנגדהשמשוישבחרוןא
ףיהוהמישראלויאמרמשהאלשפטיישראלהרגואישאנש
יוהנצמדיםלבעלפעורוהנהאישמבניישראלבאויקרב
אלאחיואתהמדיניתלעינימשהולעיניכלעדתבניישר
אלוהמהבכיםפתחאהלמועדויראפינחסבןאלעזרבןאה
רןהכהןויקםמתוךהעדהויקחרמחבידוויבאאחראישי
שראלאלהקבהוידקראתשניהםאתאישישראלואתהאשהא
לקבתהותעצרהמגפהמעלבניישראלויהיוהמתיםבמגפ
הארבעהועשריםאלףוידבריהוהאלמשהלאמרפינחסבן
אלעזרבןאהרןהכהןהשיבאתחמתימעלבניישראלבקנא
ואתקנאתיבתוכםולאכליתיאתבניישראלבקנאתילכן
אמרהננינתןלואתבריתישלוםוהיתהלוולזרעואחרי
ובריתכהנתעולםתחתאשרקנאלאלהיוויכפרעלבנייש
ראלושםאישישראלהמכהאשרהכהאתהמדיניתזמריבןס
לואנשיאביתאבלשמעניושםהאשההמכההמדיניתכזבי
בתצורראשאמותביתאבבמדיןהואוידבריהוהאלמשהל
אמרצרוראתהמדיניםוהכיתםאותםכיצרריםהםלכםבנ
כליהםאשרנכלולכםעלדברפעורועלדברכזביבתנשיא
מדיןאחתםהמכהביוםהמגפהעלדברפעורויהיאחריהמ
גפהויאמריהוהאלמשהואלאלעזרבןאהרןהכהןלאמרש
אואתראשכלעדתבניישראלמבןעשריםשנהומעלהלבית
אבתםכליצאצבאבישראלוידברמשהואלעזרהכהןאתםב
ערבתמואבעלירדןירחולאמרמבןעשריםשנהומעלהכא
שרצוהיהוהאתמשהובניישראלהיצאיםמארץמצריםרא
ובןבכורישראלבניראובןחנוךמשפחתהחנכילפלואמ
שפחתהפלאילחצרןמשפחתהחצרונילכרמימשפחתהכרמ
יאלהמשפחתהראובניויהיופקדיהםשלשהוארבעיםאל
ףושבעמאותושלשיםובניפלואאליאבובניאליאבנמו
אלודתןואבירםהואדתןואבירםקרואיהעדהאשרהצוע
למשהועלאהרןבעדתקרחבהצתםעליהוהותפתחהארץאת
פיהותבלעאתםואתקרחבמותהעדהבאכלהאשאתחמשיםו
מאתיםאישויהיולנסובניקרחלאמתובנישמעוןלמשפ
חתםלנמואלמשפחתהנמואלילימיןמשפחתהימיניליכ
יןמשפחתהיכינילזרחמשפחתהזרחילשאולמשפחתהשא
וליאלהמשפחתהשמענישניםועשריםאלףומאתיםבניג
דלמשפחתםלצפוןמשפחתהצפונילחגימשפחתהחגילשו
נימשפחתהשונילאזנימשפחתהאזנילערימשפחתהערי
לארודמשפחתהארודילאראלימשפחתהאראליאלהמשפח
תבניגדלפקדיהםארבעיםאלףוחמשמאותבנייהודהער
ואונןוימתערואונןבארץכנעןויהיובנייהודהלמש
פחתםלשלהמשפחתהשלנילפרץמשפחתהפרצילזרחמשפח
תהזרחיויהיובניפרץלחצרןמשפחתהחצרנילחמולמש
פחתהחמוליאלהמשפחתיהודהלפקדיהםששהושבעיםאל
ףוחמשמאותבנייששכרלמשפחתםתולעמשפחתהתולעיל
פוהמשפחתהפונילישובמשפחתהישבילשמרןמשפחתהש
מרניאלהמשפחתיששכרלפקדיהםארבעהוששיםאלףושל
שמאותבניזבולןלמשפחתםלסרדמשפחתהסרדילאלוןמ
שפחתהאלניליחלאלמשפחתהיחלאליאלהמשפחתהזבול
נילפקדיהםששיםאלףוחמשמאותבנייוסףלמשפחתםמנ
שהואפריםבנימנשהלמכירמשפחתהמכיריומכירהולי
דאתגלעדלגלעדמשפחתהגלעדיאלהבניגלעדאיעזרמש
פחתהאיעזרילחלקמשפחתהחלקיואשריאלמשפחתהאשר
אליושכםמשפחתהשכמיושמידעמשפחתהשמידעיוחפרמ
שפחתהחפריוצלפחדבןחפרלאהיולובניםכיאםבנותו
שםבנותצלפחדמחלהונעהחגלהמלכהותרצהאלהמשפחת
מנשהופקדיהםשניםוחמשיםאלףושבעמאותאלהבניאפ
ריםלמשפחתםלשותלחמשפחתהשתלחילבכרמשפחתהבכר
ילתחןמשפחתהתחניואלהבנישותלחלערןמשפחתהערנ
יאלהמשפחתבניאפריםלפקדיהםשניםושלשיםאלףוחמ
שמאותאלהבנייוסףלמשפחתםבניבנימןלמשפחתםלבל
עמשפחתהבלעילאשבלמשפחתהאשבלילאחירםמשפחתהא
חירמילשפופםמשפחתהשופמילחופםמשפחתהחופמיוי
היובניבלעארדונעמןמשפחתהארדילנעמןמשפחתהנע
מיאלהבניבנימןלמשפחתםופקדיהםחמשהוארבעיםאל
ףוששמאותאלהבנידןלמשפחתםלשוחםמשפחתהשוחמיא
להמשפחתדןלמשפחתםכלמשפחתהשוחמילפקדיהםארבע
הוששיםאלףוארבעמאותבניאשרלמשפחתםלימנהמשפח
תהימנהלישוימשפחתהישוילבריעהמשפחתהבריעילב
ניבריעהלחברמשפחתהחברילמלכיאלמשפחתהמלכיאל
יושםבתאשרשרחאלהמשפחתבניאשרלפקדיהםשלשהוחמ
שיםאלףוארבעמאותבנינפתלילמשפחתםליחצאלמשפח
תהיחצאלילגונימשפחתהגוניליצרמשפחתהיצרילשל
םמשפחתהשלמיאלהמשפחתנפתלילמשפחתםופקדיהםחמ
שהוארבעיםאלףוארבעמאותאלהפקודיבניישראלששמ
אותאלףואלףשבעמאותושלשיםוידבריהוהאלמשהלאמ
רלאלהתחלקהארץבנחלהבמספרשמותלרבתרבהנחלתוו
למעטתמעיטנחלתואישלפיפקדיויתןנחלתואךבגורל
יחלקאתהארץלשמותמטותאבתםינחלועלפיהגורלתחל
קנחלתוביןרבלמעטואלהפקודיהלוילמשפחתםלגרשו
ןמשפחתהגרשנילקהתמשפחתהקהתילמררימשפחתהמרר
יאלהמשפחתלוימשפחתהלבנימשפחתהחברנימשפחתהמ
חלימשפחתהמושימשפחתהקרחיוקהתהולדאתעמרםושם
אשתעמרםיוכבדבתלויאשרילדהאתהללויבמצריםותל
דלעמרםאתאהרןואתמשהואתמריםאחתםויולדלאהרןא
תנדבואתאביהואאתאלעזרואתאיתמרוימתנדבואביה
ואבהקריבםאשזרהלפנייהוהויהיופקדיהםשלשהועש
ריםאלףכלזכרמבןחדשומעלהכילאהתפקדובתוךבניי
שראלכילאנתןלהםנחלהבתוךבניישראלאלהפקודימש
הואלעזרהכהןאשרפקדואתבניישראלבערבתמואבעלי
רדןירחוובאלהלאהיהאישמפקודימשהואהרןהכהןאש
רפקדואתבניישראלבמדברסיניכיאמריהוהלהםמותי
מתובמדברולאנותרמהםאישכיאםכלבבןיפנהויהושע
בןנוןותקרבנהבנותצלפחדבןחפרבןגלעדבןמכירבן
מנשהלמשפחתמנשהבןיוסףואלהשמותבנתיומחלהנעה
וחגלהומלכהותרצהותעמדנהלפנימשהולפניאלעזרה
כהןולפניהנשיאםוכלהעדהפתחאהלמועדלאמראבינו
מתבמדברוהואלאהיהבתוךהעדההנועדיםעליהוהבעד
תקרחכיבחטאומתובניםלאהיולולמהיגרעשםאבינומ
תוךמשפחתוכיאיןלובןתנהלנואחזהבתוךאחיאבינו
ויקרבמשהאתמשפטןלפנייהוהויאמריהוהאלמשהלאמ
רכןבנותצלפחדדברתנתןתתןלהםאחזתנחלהבתוךאחי
אביהםוהעברתאתנחלתאביהןלהןואלבניישראלתדבר
לאמראישכיימותובןאיןלווהעברתםאתנחלתולבתוו
אםאיןלובתונתתםאתנחלתולאחיוואםאיןלואחיםונ
תתםאתנחלתולאחיאביוואםאיןאחיםלאביוונתתםאת
נחלתולשארוהקרבאליוממשפחתווירשאתהוהיתהלבנ
יישראללחקתמשפטכאשרצוהיהוהאתמשהויאמריהוהא
למשהעלהאלהרהעבריםהזהוראהאתהארץאשרנתתילבנ
יישראלוראיתהאתהונאספתאלעמיךגםאתהכאשרנאסף
אהרןאחיךכאשרמריתםפיבמדברצןבמריבתהעדהלהקד
ישניבמיםלעיניהםהםמימריבתקדשמדברצןוידברמש
האליהוהלאמריפקדיהוהאלהיהרוחתלכלבשראישעלה
עדהאשריצאלפניהםואשריבאלפניהםואשריוציאםוא
שריביאםולאתהיהעדתיהוהכצאןאשראיןלהםרעהויא
מריהוהאלמשהקחלךאתיהושעבןנוןאישאשררוחבווס
מכתאתידךעליווהעמדתאתולפניאלעזרהכהןולפניכ
להעדהוצויתהאתולעיניהםונתתהמהודךעליולמעןי
שמעוכלעדתבניישראלולפניאלעזרהכהןיעמדושאלל
ובמשפטהאוריםלפנייהוהעלפיויצאוועלפיויבאוה
ואוכלבניישראלאתווכלהעדהויעשמשהכאשרצוהיהו
האתוויקחאתיהושעויעמדהולפניאלעזרהכהןולפני
כלהעדהויסמךאתידיועליוויצוהוכאשרדבריהוהבי
דמשהוידבריהוהאלמשהלאמרצואתבניישראלואמרתא
להםאתקרבנילחמילאשיריחניחחיתשמרולהקריבליב
מועדוואמרתלהםזההאשהאשרתקריבוליהוהכבשיםבנ
ישנהתמימםשניםליוםעלהתמידאתהכבשאחדתעשהבבק
רואתהכבשהשניתעשהביןהערביםועשיריתהאיפהסלת
למנחהבלולהבשמןכתיתרביעתההיןעלתתמידהעשיהב
הרסינילריחניחחאשהליהוהונסכורביעתההיןלכבש
האחדבקדשהסךנסךשכרליהוהואתהכבשהשניתעשהבין
הערביםכמנחתהבקרוכנסכותעשהאשהריחניחחליהוה
וביוםהשבתשניכבשיםבנישנהתמימםושניעשרניםסל
תמנחהבלולהבשמןונסכועלתשבתבשבתועלעלתהתמיד
ונסכהובראשיחדשיכםתקריבועלהליהוהפריםבניבק
רשניםואילאחדכבשיםבנישנהשבעהתמימםושלשהעשר
ניםסלתמנחהבלולהבשמןלפרהאחדושניעשרניםסלתמ
נחהבלולהבשמןלאילהאחדועשרןעשרוןסלתמנחהבלו
להבשמןלכבשהאחדעלהריחניחחאשהליהוהונסכיהםח
ציההיןיהיהלפרושלישתההיןלאילורביעתההיןלכב
שייןזאתעלתחדשבחדשולחדשיהשנהושעירעזיםאחדל
חטאתליהוהעלעלתהתמידיעשהונסכוובחדשהראשוןב
ארבעהעשריוםלחדשפסחליהוהובחמשהעשריוםלחדשה
זהחגשבעתימיםמצותיאכלביוםהראשוןמקראקדשכלמ
לאכתעבדהלאתעשווהקרבתםאשהעלהליהוהפריםבניב
קרשניםואילאחדושבעהכבשיםבנישנהתמימםיהיולכ
םומנחתםסלתבלולהבשמןשלשהעשרניםלפרושניעשרנ
יםלאילתעשועשרוןעשרוןתעשהלכבשהאחדלשבעתהכב
שיםושעירחטאתאחדלכפרעליכםמלבדעלתהבקראשרלע
לתהתמידתעשואתאלהכאלהתעשוליוםשבעתימיםלחםא
שהריחניחחליהוהעלעולתהתמידיעשהונסכווביוםה
שביעימקראקדשיהיהלכםכלמלאכתעבדהלאתעשווביו
םהבכוריםבהקריבכםמנחהחדשהליהוהבשבעתיכםמקר
אקדשיהיהלכםכלמלאכתעבדהלאתעשווהקרבתםעולהל
ריחניחחליהוהפריםבניבקרשניםאילאחדשבעהכבשי
םבנישנהומנחתםסלתבלולהבשמןשלשהעשרניםלפרהא
חדשניעשרניםלאילהאחדעשרוןעשרוןלכבשהאחדלשב
עתהכבשיםשעירעזיםאחדלכפרעליכםמלבדעלתהתמיד
ומנחתותעשותמימםיהיולכםונסכיהםובחדשהשביעי
באחדלחדשמקראקדשיהיהלכםכלמלאכתעבדהלאתעשוי
וםתרועהיהיהלכםועשיתםעלהלריחניחחליהוהפרבן
בקראחדאילאחדכבשיםבנישנהשבעהתמימםומנחתםסל
תבלולהבשמןשלשהעשרניםלפרשניעשרניםלאילועשר
וןאחדלכבשהאחדלשבעתהכבשיםושעירעזיםאחדחטאת
לכפרעליכםמלבדעלתהחדשומנחתהועלתהתמידומנחת
הונסכיהםכמשפטםלריחניחחאשהליהוהובעשורלחדש
השביעיהזהמקראקדשיהיהלכםועניתםאתנפשתיכםכל
מלאכהלאתעשווהקרבתםעלהליהוהריחניחחפרבןבקר
אחדאילאחדכבשיםבנישנהשבעהתמימםיהיולכםומנח
תםסלתבלולהבשמןשלשהעשרניםלפרשניעשרניםלאיל
האחדעשרוןעשרוןלכבשהאחדלשבעתהכבשיםשעירעזי
םאחדחטאתמלבדחטאתהכפריםועלתהתמידומנחתהונס
כיהםובחמשהעשריוםלחדשהשביעימקראקדשיהיהלכם
כלמלאכתעבדהלאתעשווחגתםחגליהוהשבעתימיםוהק
רבתםעלהאשהריחניחחליהוהפריםבניבקרשלשהעשרא
ילםשניםכבשיםבנישנהארבעהעשרתמימםיהיוומנחת
םסלתבלולהבשמןשלשהעשרניםלפרהאחדלשלשהעשרפר
יםשניעשרניםלאילהאחדלשניהאילםועשרוןעשרוןל
כבשהאחדלארבעהעשרכבשיםושעירעזיםאחדחטאתמלב
דעלתהתמידמנחתהונסכהוביוםהשניפריםבניבקרשנ
יםעשראילםשניםכבשיםבנישנהארבעהעשרתמימםומנ
חתםונסכיהםלפריםלאילםולכבשיםבמספרםכמשפטוש
עירעזיםאחדחטאתמלבדעלתהתמידומנחתהונסכיהםו
ביוםהשלישיפריםעשתיעשראילםשניםכבשיםבנישנה
ארבעהעשרתמימםומנחתםונסכיהםלפריםלאילםולכב
שיםבמספרםכמשפטושעירחטאתאחדמלבדעלתהתמידומ
נחתהונסכהוביוםהרביעיפריםעשרהאילםשניםכבשי
םבנישנהארבעהעשרתמימםמנחתםונסכיהםלפריםלאי
לםולכבשיםבמספרםכמשפטושעירעזיםאחדחטאתמלבד
עלתהתמידמנחתהונסכהוביוםהחמישיפריםתשעהאיל
םשניםכבשיםבנישנהארבעהעשרתמימםומנחתםונסכי
הםלפריםלאילםולכבשיםבמספרםכמשפטושעירחטאתא
חדמלבדעלתהתמידומנחתהונסכהוביוםהששיפריםשמ
נהאילםשניםכבשיםבנישנהארבעהעשרתמימםומנחתם
ונסכיהםלפריםלאילםולכבשיםבמספרםכמשפטושעיר
חטאתאחדמלבדעלתהתמידמנחתהונסכיהוביוםהשביע
יפריםשבעהאילםשניםכבשיםבנישנהארבעהעשרתמימ
םומנחתםונסכהםלפריםלאילםולכבשיםבמספרםכמשפ
טםושעירחטאתאחדמלבדעלתהתמידמנחתהונסכהביום
השמיניעצרתתהיהלכםכלמלאכתעבדהלאתעשווהקרבת
םעלהאשהריחניחחליהוהפראחדאילאחדכבשיםבנישנ
השבעהתמימםמנחתםונסכיהםלפרלאילולכבשיםבמספ
רםכמשפטושעירחטאתאחדמלבדעלתהתמידומנחתהונס
כהאלהתעשוליהוהבמועדיכםלבדמנדריכםונדבתיכם
לעלתיכםולמנחתיכםולנסכיכםולשלמיכםויאמרמשה
אלבניישראלככלאשרצוהיהוהאתמשהוידברמשהאלרא
שיהמטותלבניישראללאמרזההדבראשרצוהיהוהאישכ
יידרנדרליהוהאוהשבעשבעהלאסראסרעלנפשולאיחל
דברוככלהיצאמפיויעשהואשהכיתדרנדרליהוהואסר
האסרבביתאביהבנעריהושמעאביהאתנדרהואסרהאשר
אסרהעלנפשהוהחרישלהאביהוקמוכלנדריהוכלאסרא
שראסרהעלנפשהיקוםואםהניאאביהאתהביוםשמעוכל
נדריהואסריהאשראסרהעלנפשהלאיקוםויהוהיסלחל
הכיהניאאביהאתהואםהיותהיהלאישונדריהעליהאו
מבטאשפתיהאשראסרהעלנפשהושמעאישהביוםשמעווה
חרישלהוקמונדריהואסרהאשראסרהעלנפשהיקמוואם
ביוםשמעאישהיניאאותהוהפראתנדרהאשרעליהואתמ
בטאשפתיהאשראסרהעלנפשהויהוהיסלחלהונדראלמנ
הוגרושהכלאשראסרהעלנפשהיקוםעליהואםביתאישה
נדרהאואסרהאסרעלנפשהבשבעהושמעאישהוהחרשלהל
אהניאאתהוקמוכלנדריהוכלאסראשראסרהעלנפשהיק
וםואםהפריפראתםאישהביוםשמעוכלמוצאשפתיהלנד
ריהולאסרנפשהלאיקוםאישההפרםויהוהיסלחלהכלנ
דרוכלשבעתאסרלענתנפשאישהיקימנוואישהיפרנוו
אםהחרשיחרישלהאישהמיוםאליוםוהקיםאתכלנדריה
אואתכלאסריהאשרעליההקיםאתםכיהחרשלהביוםשמע
וואםהפריפראתםאחרישמעוונשאאתעונהאלההחקיםא
שרצוהיהוהאתמשהביןאישלאשתוביןאבלבתובנעריה
ביתאביהוידבריהוהאלמשהלאמרנקםנקמתבניישראל
מאתהמדיניםאחרתאסףאלעמיךוידברמשהאלהעםלאמר
החלצומאתכםאנשיםלצבאויהיועלמדיןלתתנקמתיהו
הבמדיןאלףלמטהאלףלמטהלכלמטותישראלתשלחולצב
אוימסרומאלפיישראלאלףלמטהשניםעשראלףחלוציצ
באוישלחאתםמשהאלףלמטהלצבאאתםואתפינחסבןאלע
זרהכהןלצבאוכליהקדשוחצצרותהתרועהבידוויצבא
ועלמדיןכאשרצוהיהוהאתמשהויהרגוכלזכרואתמלכ
ימדיןהרגועלחלליהםאתאויואתרקםואתצורואתחור
ואתרבעחמשתמלכימדיןואתבלעםבןבעורהרגובחרבו
ישבובניישראלאתנשימדיןואתטפםואתכלבהמתםואת
כלמקנהםואתכלחילםבזזוואתכלעריהםבמושבתםואת
כלטירתםשרפובאשויקחואתכלהשללואתכלהמלקוחבא
דםובבהמהויבאואלמשהואלאלעזרהכהןואלעדתבניי
שראלאתהשביואתהמלקוחואתהשללאלהמחנהאלערבתמ
ואבאשרעלירדןירחוויצאומשהואלעזרהכהןוכלנשי
איהעדהלקראתםאלמחוץלמחנהויקצףמשהעלפקודיהח
ילשריהאלפיםושריהמאותהבאיםמצבאהמלחמהויאמר
אליהםמשההחייתםכלנקבההןהנההיולבניישראלבדב
רבלעםלמסרמעלביהוהעלדברפעורותהיהמגפהבעדתי
הוהועתההרגוכלזכרבטףוכלאשהידעתאישלמשכבזכר
הרגווכלהטףבנשיםאשרלאידעומשכבזכרהחיולכםוא
תםחנומחוץלמחנהשבעתימיםכלהרגנפשוכלנגעבחלל
תתחטאוביוםהשלישיוביוםהשביעיאתםושביכםוכלב
גדוכלכליעורוכלמעשהעזיםוכלכליעץתתחטאוויאמ
ראלעזרהכהןאלאנשיהצבאהבאיםלמלחמהזאתחקתהתו
רהאשרצוהיהוהאתמשהאךאתהזהבואתהכסףאתהנחשתא
תהברזלאתהבדילואתהעפרתכלדבראשריבאבאשתעביר
ובאשוטהראךבמינדהיתחטאוכלאשרלאיבאבאשתעביר
ובמיםוכבסתםבגדיכםביוםהשביעיוטהרתםואחרתבא
ואלהמחנהויאמריהוהאלמשהלאמרשאאתראשמלקוחהש
ביבאדםובבהמהאתהואלעזרהכהןוראשיאבותהעדהוח
ציתאתהמלקוחביןתפשיהמלחמההיצאיםלצבאוביןכל
העדהוהרמתמכסליהוהמאתאנשיהמלחמההיצאיםלצבא
אחדנפשמחמשהמאותמןהאדםומןהבקרומןהחמריםומן
הצאןממחציתםתקחוונתתהלאלעזרהכהןתרומתיהוהו
ממחצתבניישראלתקחאחדאחזמןהחמשיםמןהאדםמןהב
קרמןהחמריםומןהצאןמכלהבהמהונתתהאתםללויםשמ
רימשמרתמשכןיהוהויעשמשהואלעזרהכהןכאשרצוהי
הוהאתמשהויהיהמלקוחיתרהבזאשרבזזועםהצבאצאן
ששמאותאלףושבעיםאלףוחמשתאלפיםובקרשניםושבע
יםאלףוחמריםאחדוששיםאלףונפשאדםמןהנשיםאשרל
אידעומשכבזכרכלנפששניםושלשיםאלףותהיהמחצהח
לקהיצאיםבצבאמספרהצאןשלשמאותאלףושלשיםאלףו
שבעתאלפיםוחמשמאותויהיהמכסליהוהמןהצאןששמא
ותחמשושבעיםוהבקרששהושלשיםאלףומכסםליהוהשנ
יםושבעיםוחמריםשלשיםאלףוחמשמאותומכסםליהוה
אחדוששיםונפשאדםששהעשראלףומכסםליהוהשניםוש
לשיםנפשויתןמשהאתמכסתרומתיהוהלאלעזרהכהןכא
שרצוהיהוהאתמשהוממחציתבניישראלאשרחצהמשהמן
האנשיםהצבאיםותהימחצתהעדהמןהצאןשלשמאותאלף
ושלשיםאלףשבעתאלפיםוחמשמאותובקרששהושלשיםא
לףוחמריםשלשיםאלףוחמשמאותונפשאדםששהעשראלף
ויקחמשהממחצתבניישראלאתהאחזאחדמןהחמשיםמןה
אדםומןהבהמהויתןאתםללויםשמרימשמרתמשכןיהוה
כאשרצוהיהוהאתמשהויקרבואלמשההפקדיםאשרלאלפ
יהצבאשריהאלפיםושריהמאותויאמרואלמשהעבדיךנ
שאואתראשאנשיהמלחמהאשרבידנוולאנפקדממנואיש
ונקרבאתקרבןיהוהאישאשרמצאכליזהבאצעדהוצמיד
טבעתעגילוכומזלכפרעלנפשתינולפנייהוהויקחמש
הואלעזרהכהןאתהזהבמאתםכלכלימעשהויהיכלזהבה
תרומהאשרהרימוליהוהששהעשראלףשבעמאותוחמשים
שקלמאתשריהאלפיםומאתשריהמאותאנשיהצבאבזזוא
ישלוויקחמשהואלעזרהכהןאתהזהבמאתשריהאלפיםו
המאותויבאואתואלאהלמועדזכרוןלבניישראללפני
יהוהומקנהרבהיהלבניראובןולבניגדעצוםמאדויר
אואתארץיעזרואתארץגלעדוהנההמקוםמקוםמקנהוי
באובניגדובניראובןויאמרואלמשהואלאלעזרהכהן
ואלנשיאיהעדהלאמרעטרותודיבןויעזרונמרהוחשב
וןואלעלהושבםונבוובעןהארץאשרהכהיהוהלפניעד
תישראלארץמקנההואולעבדיךמקנהויאמרואםמצאנו
חןבעיניךיתןאתהארץהזאתלעבדיךלאחזהאלתעברנו
אתהירדןויאמרמשהלבניגדולבניראובןהאחיכםיבא
ולמלחמהואתםתשבופהולמהתנואוןאתלבבניישראלמ
עבראלהארץאשרנתןלהםיהוהכהעשואבתיכםבשלחיאת
םמקדשברנעלראותאתהארץויעלועדנחלאשכולויראו
אתהארץויניאואתלבבניישראללבלתיבאאלהארץאשר
נתןלהםיהוהויחראףיהוהביוםההואוישבעלאמראםי
ראוהאנשיםהעליםממצריםמבןעשריםשנהומעלהאתהא
דמהאשרנשבעתילאברהםליצחקוליעקבכילאמלאואחר
יבלתיכלבבןיפנההקנזיויהושעבןנוןכימלאואחרי
יהוהויחראףיהוהבישראלוינעםבמדברארבעיםשנהע
דתםכלהדורהעשההרעבעינייהוהוהנהקמתםתחתאבתי
כםתרבותאנשיםחטאיםלספותעודעלחרוןאףיהוהאלי
שראלכיתשובןמאחריוויסףעודלהניחובמדברושחתם
לכלהעםהזהויגשואליוויאמרוגדרתצאןנבנהלמקננ
ופהועריםלטפנוואנחנונחלץחשיםלפניבניישראלע
דאשראםהביאנםאלמקומםוישבטפנובעריהמבצרמפני
ישביהארץלאנשובאלבתינועדהתנחלבניישראלאישנ
חלתוכילאננחלאתםמעברלירדןוהלאהכיבאהנחלתנו
אלינומעברהירדןמזרחהויאמראליהםמשהאםתעשוןא
תהדברהזהאםתחלצולפנייהוהלמלחמהועברלכםכלחל
וץאתהירדןלפנייהוהעדהורישואתאיביומפניוונכ
בשההארץלפנייהוהואחרתשבווהייתםנקיםמיהוהומ
ישראלוהיתההארץהזאתלכםלאחזהלפנייהוהואםלאת
עשוןכןהנהחטאתםליהוהודעוחטאתכםאשרתמצאאתכם
בנולכםעריםלטפכםוגדרתלצנאכםוהיצאמפיכםתעשו
ויאמרבניגדובניראובןאלמשהלאמרעבדיךיעשוכאש
ראדנימצוהטפנונשינומקננווכלבהמתנויהיושםבע
ריהגלעדועבדיךיעברוכלחלוץצבאלפנייהוהלמלחמ
הכאשראדנידברויצולהםמשהאתאלעזרהכהןואתיהוש
עבןנוןואתראשיאבותהמטותלבניישראלויאמרמשהא
להםאםיעברובניגדובניראובןאתכםאתהירדןכלחלו
ץלמלחמהלפנייהוהונכבשההארץלפניכםונתתםלהםא
תארץהגלעדלאחזהואםלאיעברוחלוציםאתכםונאחזו
בתככםבארץכנעןויענובניגדובניראובןלאמראתאש
רדבריהוהאלעבדיךכןנעשהנחנונעברחלוציםלפניי
הוהארץכנעןואתנואחזתנחלתנומעברלירדןויתןלה
םמשהלבניגדולבניראובןולחצישבטמנשהבןיוסףאת
ממלכתסיחןמלךהאמריואתממלכתעוגמלךהבשןהארץל
עריהבגבלתעריהארץסביבויבנובניגדאתדיבןואתע
טרתואתערערואתעטרתשופןואתיעזרויגבההואתבית
נמרהואתביתהרןערימבצרוגדרתצאןובניראובןבנו
אתחשבוןואתאלעלאואתקריתיםואתנבוואתבעלמעון
מוסבתשםואתשבמהויקראובשמתאתשמותהעריםאשרבנ
ווילכובנימכירבןמנשהגלעדהוילכדהויורשאתהאמ
ריאשרבהויתןמשהאתהגלעדלמכירבןמנשהוישבבהוי
אירבןמנשההלךוילכדאתחותיהםויקראאתהןחותיאי
רונבחהלךוילכדאתקנתואתבנתיהויקראלהנבחבשמו
אלהמסעיבניישראלאשריצאומארץמצריםלצבאתםביד
משהואהרןויכתבמשהאתמוצאיהםלמסעיהםעלפייהוה
ואלהמסעיהםלמוצאיהםויסעומרעמססבחדשהראשוןב
חמשהעשריוםלחדשהראשוןממחרתהפסחיצאובניישרא
לבידרמהלעיניכלמצריםומצריםמקבריםאתאשרהכהי
הוהבהםכלבכורובאלהיהםעשהיהוהשפטיםויסעובני
ישראלמרעמססויחנובסכתויסעומסכתויחנובאתםאש
רבקצההמדברויסעומאתםוישבעלפיהחירתאשרעלפני
בעלצפוןויחנולפנימגדלויסעומפניהחירתויעברו
בתוךהיםהמדברהוילכודרךשלשתימיםבמדבראתםויח
נובמרהויסעוממרהויבאואילמהובאילםשתיםעשרהע
ינתמיםושבעיםתמריםויחנושםויסעומאילםויחנוע
ליםסוףויסעומיםסוףויחנובמדברסיןויסעוממדבר
סיןויחנובדפקהויסעומדפקהויחנובאלושויסעומא
לושויחנוברפידםולאהיהשםמיםלעםלשתותויסעומר
פידםויחנובמדברסיניויסעוממדברסיניויחנובקב
רתהתאוהויסעומקברתהתאוהויחנובחצרתויסעומחצ
רתויחנוברתמהויסעומרתמהויחנוברמןפרץויסעומ
רמןפרץויחנובלבנהויסעומלבנהויחנוברסהויסעו
מרסהויחנובקהלתהויסעומקהלתהויחנובהרשפרויס
עומהרשפרויחנובחרדהויסעומחרדהויחנובמקהלתו
יסעוממקהלתויחנובתחתויסעומתחתויחנובתרחויס
עומתרחויחנובמתקהויסעוממתקהויחנובחשמנהויס
עומחשמנהויחנובמסרותויסעוממסרותויחנובבניי
עקןויסעומבנייעקןויחנובחרהגדגדויסעומחרהגד
גדויחנוביטבתהויסעומיטבתהויחנובעברנהויסעו
מעברנהויחנובעציןגברויסעומעציןגברויחנובמד
ברצןהואקדשויסעומקדשויחנובהרההרבקצהארץאדו
םויעלאהרןהכהןאלהרההרעלפייהוהוימתשםבשנתהא
רבעיםלצאתבניישראלמארץמצריםבחדשהחמישיבאחד
לחדשואהרןבןשלשועשריםומאתשנהבמתובהרההרויש
מעהכנענימלךערדוהואישבבנגבבארץכנעןבבאבניי
שראלויסעומהרההרויחנובצלמנהויסעומצלמנהויח
נובפונןויסעומפונןויחנובאבתויסעומאבתויחנו
בעייהעבריםבגבולמואבויסעומעייםויחנובדיבןג
דויסעומדיבןגדויחנובעלמןדבלתימהויסעומעלמן
דבלתימהויחנובהריהעבריםלפנינבוויסעומהריהע
בריםויחנובערבתמואבעלירדןירחוויחנועלהירדן
מביתהישמתעדאבלהשטיםבערבתמואבוידבריהוהאלמ
שהבערבתמואבעלירדןירחולאמרדבראלבניישראלוא
מרתאלהםכיאתםעבריםאתהירדןאלארץכנעןוהורשתם
אתכלישביהארץמפניכםואבדתםאתכלמשכיתםואתכלצ
למימסכתםתאבדוואתכלבמותםתשמידווהורשתםאתהא
רץוישבתםבהכילכםנתתיאתהארץלרשתאתהוהתנחלתם
אתהארץבגורללמשפחתיכםלרבתרבואתנחלתוולמעטת
מעיטאתנחלתואלאשריצאלושמההגורללויהיהלמטות
אבתיכםתתנחלוואםלאתורישואתישביהארץמפניכםו
היהאשרתותירומהםלשכיםבעיניכםולצנינםבצדיכם
וצררואתכםעלהארץאשראתםישביםבהוהיהכאשרדמית
ילעשותלהםאעשהלכםוידבריהוהאלמשהלאמרצואתבנ
יישראלואמרתאלהםכיאתםבאיםאלהארץכנעןזאתהאר
ץאשרתפללכםבנחלהארץכנעןלגבלתיהוהיהלכםפאתנ
גבממדברצןעלידיאדוםוהיהלכםגבולנגבמקצהיםהמ
לחקדמהונסבלכםהגבולמנגבלמעלהעקרביםועברצנה
והיהתוצאתיומנגבלקדשברנעויצאחצראדרועברעצמ
נהונסבהגבולמעצמוןנחלהמצריםוהיותוצאתיוהימ
הוגבוליםוהיהלכםהיםהגדולוגבולזהיהיהלכםגבו
ליםוזהיהיהלכםגבולצפוןמןהיםהגדלתתאולכםהרה
הרמהרההרתתאולבאחמתוהיותוצאתהגבלצדדהויצאה
גבלזפרנהוהיותוצאתיוחצרעינןזהיהיהלכםגבולצ
פוןוהתאויתםלכםלגבולקדמהמחצרעינןשפמהוירדה
גבלמשפםהרבלהמקדםלעיןוירדהגבלומחהעלכתףיםכ
נרתקדמהוירדהגבולהירדנהוהיותוצאתיויםהמלחז
אתתהיהלכםהארץלגבלתיהסביבויצומשהאתבניישרא
ללאמרזאתהארץאשרתתנחלואתהבגורלאשרצוהיהוהל
תתלתשעתהמטותוחציהמטהכילקחומטהבניהראובניל
ביתאבתםומטהבניהגדילביתאבתםוחצימטהמנשהלקח
ונחלתםשניהמטותוחציהמטהלקחונחלתםמעברלירדן
ירחוקדמהמזרחהוידבריהוהאלמשהלאמראלהשמותהא
נשיםאשרינחלולכםאתהארץאלעזרהכהןויהושעבןנו
ןונשיאאחדנשיאאחדממטהתקחולנחלאתהארץואלהשמ
ותהאנשיםלמטהיהודהכלבבןיפנהולמטהבנישמעוןש
מואלבןעמיהודלמטהבנימןאלידדבןכסלוןולמטהבנ
ידןנשיאבקיבןיגלילבנייוסףלמטהבנימנשהנשיאח
ניאלבןאפדולמטהבניאפריםנשיאקמואלבןשפטןולמ
טהבניזבולןנשיאאליצפןבןפרנךולמטהבנייששכרנ
שיאפלטיאלבןעזןולמטהבניאשרנשיאאחיהודבןשלמ
יולמטהבנינפתלינשיאפדהאלבןעמיהודאלהאשרצוה
יהוהלנחלאתבניישראלבארץכנעןוידבריהוהאלמשה
בערבתמואבעלירדןירחולאמרצואתבניישראלונתנו
ללויםמנחלתאחזתםעריםלשבתומגרשלעריםסביבתיה
םתתנוללויםוהיוהעריםלהםלשבתומגרשיהםיהיולב
המתםולרכשםולכלחיתםומגרשיהעריםאשרתתנוללוי
םמקירהעירוחוצהאלףאמהסביבומדתםמחוץלעיראתפ
אתקדמהאלפיםבאמהואתפאתנגבאלפיםבאמהואתפאתי
םאלפיםבאמהואתפאתצפוןאלפיםבאמהוהעירבתוךזה
יהיהלהםמגרשיהעריםואתהעריםאשרתתנוללויםאתש
שעריהמקלטאשרתתנולנסשמההרצחועליהםתתנוארבע
יםושתיםעירכלהעריםאשרתתנוללויםארבעיםושמנה
עיראתהןואתמגרשיהןוהעריםאשרתתנומאחזתבנייש
ראלמאתהרבתרבוומאתהמעטתמעיטואישכפינחלתואש
רינחלויתןמעריוללויםוידבריהוהאלמשהלאמרדבר
אלבניישראלואמרתאלהםכיאתםעבריםאתהירדןארצה
כנעןוהקריתםלכםעריםערימקלטתהיינהלכםונסשמה
רצחמכהנפשבשגגהוהיולכםהעריםלמקלטמגאלולאימ
ותהרצחעדעמדולפניהעדהלמשפטוהעריםאשרתתנושש
ערימקלטתהיינהלכםאתשלשהעריםתתנומעברלירדןו
אתשלשהעריםתתנובארץכנעןערימקלטתהיינהלבניי
שראלולגרולתושבבתוכםתהיינהששהעריםהאלהלמקל
טלנוסשמהכלמכהנפשבשגגהואםבכליברזלהכהווימת
רצחהואמותיומתהרצחואםבאבןידאשרימותבההכהוו
ימתרצחהואמותיומתהרצחאובכליעץידאשרימותבוה
כהווימתרצחהואמותיומתהרצחגאלהדםהואימיתאתה
רצחבפגעובוהואימתנוואםבשנאהיהדפנואוהשליךע
ליובצדיהוימתאובאיבההכהובידווימתמותיומתהמ
כהרצחהואגאלהדםימיתאתהרצחבפגעובוואםבפתעבל
אאיבההדפואוהשליךעליוכלכליבלאצדיהאובכלאבן
אשרימותבהבלאראותויפלעליווימתוהואלאאויבלו
ולאמבקשרעתוושפטוהעדהביןהמכהוביןגאלהדםעלה
משפטיםהאלהוהצילוהעדהאתהרצחמידגאלהדםוהשיב
ואתוהעדהאלעירמקלטואשרנסשמהוישבבהעדמותהכה
ןהגדלאשרמשחאתובשמןהקדשואםיצאיצאהרצחאתגבו
לעירמקלטואשרינוסשמהומצאאתוגאלהדםמחוץלגבו
לעירמקלטוורצחגאלהדםאתהרצחאיןלודםכיבעירמק
לטוישבעדמותהכהןהגדלואחרימותהכהןהגדלישובה
רצחאלארץאחזתווהיואלהלכםלחקתמשפטלדרתיכםבכ
למושבתיכםכלמכהנפשלפיעדיםירצחאתהרצחועדאחד
לאיענהבנפשלמותולאתקחוכפרלנפשרצחאשרהוארשע
למותכימותיומתולאתקחוכפרלנוסאלעירמקלטולשו
בלשבתבארץעדמותהכהןולאתחניפואתהארץאשראתםב
הכיהדםהואיחניףאתהארץולארץלאיכפרלדםאשרשפך
בהכיאםבדםשפכוולאתטמאאתהארץאשראתםישביםבהא
שראנישכןבתוכהכיאנייהוהשכןבתוךבניישראלויק
רבוראשיהאבותלמשפחתבניגלעדבןמכירבןמנשהממש
פחתבנייוסףוידברולפנימשהולפניהנשאיםראשיאב
ותלבניישראלויאמרואתאדניצוהיהוהלתתאתהארץב
נחלהבגורללבניישראלואדניצוהביהוהלתתאתנחלת
צלפחדאחינולבנתיווהיולאחדמבנישבטיבניישראל
לנשיםונגרעהנחלתןמנחלתאבתינוונוסףעלנחלתהמ
טהאשרתהיינהלהםומגרלנחלתנויגרעואםיהיההיבל
לבניישראלונוספהנחלתןעלנחלתהמטהאשרתהיינהל
הםומנחלתמטהאבתינויגרענחלתןויצומשהאתבנייש
ראלעלפייהוהלאמרכןמטהבנייוסףדבריםזההדבראש
רצוהיהוהלבנותצלפחדלאמרלטובבעיניהםתהיינהל
נשיםאךלמשפחתמטהאביהםתהיינהלנשיםולאתסבנחל
הלבניישראלממטהאלמטהכיאישבנחלתמטהאבתיוידב
קובניישראלוכלבתירשתנחלהממטותבניישראללאחד
ממשפחתמטהאביהתהיהלאשהלמעןיירשובניישראלאי
שנחלתאבתיוולאתסבנחלהממטהלמטהאחרכיאישבנחל
תוידבקומטותבניישראלכאשרצוהיהוהאתמשהכןעשו
בנותצלפחדותהיינהמחלהתרצהוחגלהומלכהונעהבנ
ותצלפחדלבנידדיהןלנשיםממשפחתבנימנשהבןיוסף
היולנשיםותהינחלתןעלמטהמשפחתאביהןאלההמצות
והמשפטיםאשרצוהיהוהבידמשהאלבניישראלבערבתמ
ואבעלירדןירחו
אלההדבריםאשרדברמשהאלכלישראלבעברהירדןב
מדברבערבהמולסוףביןפארןוביןתפלולבןוחצרתוד
יזהבאחדעשריוםמחרבדרךהרשעירעדקדשברנעויהיב
ארבעיםשנהבעשתיעשרחדשבאחדלחדשדברמשהאלבניי
שראלככלאשרצוהיהוהאתואלהםאחריהכתואתסיחןמל
ךהאמריאשריושבבחשבוןואתעוגמלךהבשןאשריושבב
עשתרתבאדרעיבעברהירדןבארץמואבהואילמשהבארא
תהתורההזאתלאמריהוהאלהינודבראלינובחרבלאמר
רבלכםשבתבהרהזהפנווסעולכםובאוהרהאמריואלכל
שכניובערבהבהרובשפלהובנגבובחוףהיםארץהכנענ
יוהלבנוןעדהנהרהגדלנהרפרתראהנתתילפניכםאתה
ארץבאוורשואתהארץאשרנשבעיהוהלאבתיכםלאברהם
ליצחקוליעקבלתתלהםולזרעםאחריהםואמראלכםבעת
ההואלאמרלאאוכללבדישאתאתכםיהוהאלהיכםהרבהא
תכםוהנכםהיוםככוכביהשמיםלרביהוהאלהיאבותכם
יסףעליכםככםאלףפעמיםויברךאתכםכאשרדברלכםאי
כהאשאלבדיטרחכםומשאכםוריבכםהבולכםאנשיםחכמ
יםונבניםוידעיםלשבטיכםואשימםבראשיכםותענוא
תיותאמרוטובהדבראשרדברתלעשותואקחאתראשישבט
יכםאנשיםחכמיםוידעיםואתןאותםראשיםעליכםשרי
אלפיםושרימאותושריחמשיםושריעשרתושטריםלשבט
יכםואצוהאתשפטיכםבעתההואלאמרשמעביןאחיכםוש
פטתםצדקביןאישוביןאחיווביןגרולאתכירופניםב
משפטכקטןכגדלתשמעוןלאתגורומפניאישכיהמשפטל
אלהיםהואוהדבראשריקשהמכםתקרבוןאליושמעתיוו
אצוהאתכםבעתההואאתכלהדבריםאשרתעשוןונסעמחר
בונלךאתכלהמדברהגדולוהנוראההואאשרראיתםדרך
הרהאמריכאשרצוהיהוהאלהינואתנוונבאעדקדשברנ
עואמראלכםבאתםעדהרהאמריאשריהוהאלהינונתןלנ
וראהנתןיהוהאלהיךלפניךאתהארץעלהרשכאשרדברי
הוהאלהיאבתיךלךאלתיראואלתחתותקרבוןאליכלכם
ותאמרונשלחהאנשיםלפנינוויחפרולנואתהארץויש
בואתנודבראתהדרךאשרנעלהבהואתהעריםאשרנבאאל
יהןוייטבבעיניהדברואקחמכםשניםעשראנשיםאישא
חדלשבטויפנוויעלוההרהויבאועדנחלאשכלוירגלו
אתהויקחובידםמפריהארץויורדואלינווישבואתנו
דברויאמרוטובההארץאשריהוהאלהינונתןלנוולאא
ביתםלעלתותמרואתפייהוהאלהיכםותרגנובאהליכם
ותאמרובשנאתיהוהאתנוהוציאנומארץמצריםלתתאת
נובידהאמרילהשמידנואנהאנחנועליםאחינוהמסוא
תלבבנולאמרעםגדולורםממנועריםגדלתובצורתבשמ
יםוגםבניענקיםראינושםואמראלכםלאתערצוןולאת
יראוןמהםיהוהאלהיכםההלךלפניכםהואילחםלכםככ
לאשרעשהאתכםבמצריםלעיניכםובמדבראשרראיתאשר
נשאךיהוהאלהיךכאשרישאאישאתבנובכלהדרךאשרהל
כתםעדבאכםעדהמקוםהזהובדברהזהאינכםמאמינםבי
הוהאלהיכםההלךלפניכםבדרךלתורלכםמקוםלחנתכם
באשלילהלראתכםבדרךאשרתלכובהובענןיומםוישמע
יהוהאתקולדבריכםויקצףוישבעלאמראםיראהאישבא
נשיםהאלההדורהרעהזהאתהארץהטובהאשרנשבעתילת
תלאבתיכםזולתיכלבבןיפנההואיראנהולואתןאתהא
רץאשרדרךבהולבניויעןאשרמלאאחרייהוהגםביהתא
נףיהוהבגללכםלאמרגםאתהלאתבאשםיהושעבןנוןהע
מדלפניךהואיבאשמהאתוחזקכיהואינחלנהאתישראל
וטפכםאשראמרתםלבזיהיהובניכםאשרלאידעוהיוםט
ובורעהמהיבאושמהולהםאתננהוהםיירשוהואתםפנו
לכםוסעוהמדברהדרךיםסוףותענוותאמרואליחטאנו
ליהוהאנחנונעלהונלחמנוככלאשרצונויהוהאלהינ
וותחגרואישאתכלימלחמתוותהינולעלתההרהויאמר
יהוהאליאמרלהםלאתעלוולאתלחמוכיאינניבקרבכם
ולאתנגפולפניאיביכםואדבראליכםולאשמעתםותמר
ואתפייהוהותזדוותעלוההרהויצאהאמריהישבבהרה
הואלקראתכםוירדפואתכםכאשרתעשינההדבריםויכת
ואתכםבשעירעדחרמהותשבוותבכולפנייהוהולאשמע
יהוהבקלכםולאהאזיןאליכםותשבובקדשימיםרביםכ
ימיםאשרישבתםונפןונסעהמדברהדרךיםסוףכאשרדב
ריהוהאליונסבאתהרשעירימיםרביםויאמריהוהאלי
לאמררבלכםסבאתההרהזהפנולכםצפנהואתהעםצולאמ
ראתםעבריםבגבולאחיכםבניעשוהישביםבשעירוייר
אומכםונשמרתםמאדאלתתגרובםכילאאתןלכםמארצםע
דמדרךכףרגלכיירשהלעשונתתיאתהרשעיראכלתשברו
מאתםבכסףואכלתםוגםמיםתכרומאתםבכסףושתיתםכי
יהוהאלהיךברכךבכלמעשהידךידעלכתךאתהמדברהגד
להזהזהארבעיםשנהיהוהאלהיךעמךלאחסרתדברונעב
רמאתאחינובניעשוהישביםבשעירמדרךהערבהמאילת
ומעציןגברונפןונעברדרךמדברמואבויאמריהוהאל
יאלתצראתמואבואלתתגרבםמלחמהכילאאתןלךמארצו
ירשהכילבנילוטנתתיאתערירשההאמיםלפניםישבוב
העםגדולורבורםכענקיםרפאיםיחשבואףהםכענקיםו
המאביםיקראולהםאמיםובשעירישבוהחריםלפניםוב
ניעשויירשוםוישמידוםמפניהםוישבותחתםכאשרעש
הישראללארץירשתואשרנתןיהוהלהםעתהקמוועברול
כםאתנחלזרדונעבראתנחלזרדוהימיםאשרהלכנומקד
שברנעעדאשרעברנואתנחלזרדשלשיםושמנהשנהעדתם
כלהדוראנשיהמלחמהמקרבהמחנהכאשרנשבעיהוהלהם
וגםידיהוההיתהבםלהמםמקרבהמחנהעדתמםויהיכאש
רתמוכלאנשיהמלחמהלמותמקרבהעםוידבריהוהאליל
אמראתהעברהיוםאתגבולמואבאתערוקרבתמולבניעמ
וןאלתצרםואלתתגרבםכילאאתןמארץבניעמוןלךירש
הכילבנילוטנתתיהירשהארץרפאיםתחשבאףהוארפאי
םישבובהלפניםוהעמניםיקראולהםזמזמיםעםגדולו
רבורםכענקיםוישמידםיהוהמפניהםויירשםוישבות
חתםכאשרעשהלבניעשוהישביםבשעיראשרהשמידאתהח
רימפניהםויירשםוישבותחתםעדהיוםהזהוהעויםהי
שביםבחצריםעדעזהכפתריםהיצאיםמכפתרהשמידםוי
שבותחתםקומוסעוועברואתנחלארנןראהנתתיבידךא
תסיחןמלךחשבוןהאמריואתארצוהחלרשוהתגרבומלח
מההיוםהזהאחלתתפחדךויראתךעלפניהעמיםתחתכלה
שמיםאשרישמעוןשמעךורגזווחלומפניךואשלחמלאכ
יםממדברקדמותאלסיחוןמלךחשבוןדברישלוםלאמרא
עברהבארצךבדרךבדרךאלךלאאסורימיןושמאולאכלב
כסףתשברניואכלתיומיםבכסףתתןליושתיתירקאעבר
הברגליכאשרעשוליבניעשוהישביםבשעירוהמואבים
הישביםבערעדאשראעבראתהירדןאלהארץאשריהוהאל
הינונתןלנוולאאבהסיחןמלךחשבוןהעברנובוכיהק
שהיהוהאלהיךאתרוחוואמץאתלבבולמעןתתובידךכי
וםהזהויאמריהוהאליראההחלתיתתלפניךאתסיחןוא
תארצוהחלרשלרשתאתארצוויצאסיחןלקראתנוהואוכ
לעמולמלחמהיהצהויתנהויהוהאלהינולפנינוונךא
תוואתבנוואתכלעמוונלכדאתכלעריובעתההואונחר
םאתכלעירמתםוהנשיםוהטףלאהשארנושרידרקהבהמה
בזזנולנוושללהעריםאשרלכדנומערעראשרעלשפתנח
לארנןוהעיראשרבנחלועדהגלעדלאהיתהקריהאשרשג
בהממנואתהכלנתןיהוהאלהינולפנינורקאלארץבני
עמוןלאקרבתכלידנחליבקועריההרוכלאשרצוהיהוה
אלהינוונפןונעלדרךהבשןויצאעוגמלךהבשןלקראת
נוהואוכלעמולמלחמהאדרעיויאמריהוהאליאלתירא
אתוכיבידךנתתיאתוואתכלעמוואתארצוועשיתלוכא
שרעשיתלסיחןמלךהאמריאשריושבבחשבוןויתןיהוה
אלהינובידנוגםאתעוגמלךהבשןואתכלעמוונכהועד
בלתיהשאירלושרידונלכדאתכלעריובעתההואלאהית
הקריהאשרלאלקחנומאתםששיםעירכלחבלארגבממלכת
עוגבבשןכלאלהעריםבצרתחומהגבההדלתיםובריחלב
דמעריהפרזיהרבהמאדונחרםאותםכאשרעשינולסיחן
מלךחשבוןהחרםכלעירמתםהנשיםוהטףוכלהבהמהושל
להעריםבזונולנוונקחבעתההואאתהארץמידשנימלכ
יהאמריאשרבעברהירדןמנחלארנןעדהרחרמוןצידני
םיקראולחרמוןשריןוהאמרייקראולושנירכלעריהמ
ישרוכלהגלעדוכלהבשןעדסלכהואדרעיעריממלכתעו
גבבשןכירקעוגמלךהבשןנשארמיתרהרפאיםהנהערשו
ערשברזלהלההואברבתבניעמוןתשעאמותארכהוארבע
אמותרחבהבאמתאישואתהארץהזאתירשנובעתההואמע
רעראשרעלנחלארנןוחציהרהגלעדועריונתתילראוב
ניולגדיויתרהגלעדוכלהבשןממלכתעוגנתתילחציש
בטהמנשהכלחבלהארגבלכלהבשןההואיקראארץרפאים
יאירבןמנשהלקחאתכלחבלארגבעדגבולהגשוריוהמע
כתיויקראאתםעלשמואתהבשןחותיאירעדהיוםהזהול
מכירנתתיאתהגלעדולראובניולגדינתתימןהגלעדו
עדנחלארנןתוךהנחלוגבלועדיבקהנחלגבולבניעמו
ןוהערבהוהירדןוגבלמכנרתועדיםהערבהיםהמלחתח
תאשדתהפסגהמזרחהואצואתכםבעתההואלאמריהוהאל
היכםנתןלכםאתהארץהזאתלרשתהחלוציםתעברולפני
אחיכםבניישראלכלבניחילרקנשיכםוטפכםומקנכםי
דעתיכימקנהרבלכםישבובעריכםאשרנתתילכםעדאשר
יניחיהוהלאחיכםככםוירשוגםהםאתהארץאשריהוהא
להיכםנתןלהםבעברהירדןושבתםאישלירשתואשרנתת
ילכםואתיהושועצויתיבעתההואלאמרעיניךהראתאת
כלאשרעשהיהוהאלהיכםלשניהמלכיםהאלהכןיעשהיה
והלכלהממלכותאשראתהעברשמהלאתיראוםכייהוהאל
היכםהואהנלחםלכםואתחנןאליהוהבעתההואלאמראד
נייהוהאתההחלותלהראותאתעבדךאתגדלךואתידךהח
זקהאשרמיאלבשמיםובארץאשריעשהכמעשיךוכגבורת
ךאעברהנאואראהאתהארץהטובהאשרבעברהירדןההרה
טובהזהוהלבנןויתעבריהוהבילמענכםולאשמעאליו
יאמריהוהאלירבלךאלתוסףדבראליעודבדברהזהעלה
ראשהפסגהושאעיניךימהוצפנהותימנהומזרחהוראה
בעיניךכילאתעבראתהירדןהזהוצואתיהושעוחזקהו
ואמצהוכיהואיעברלפניהעםהזהוהואינחילאותםאת
הארץאשרתראהונשבבגיאמולביתפעורועתהישראלשמ
עאלהחקיםואלהמשפטיםאשראנכימלמדאתכםלעשותלמ
עןתחיוובאתםוירשתםאתהארץאשריהוהאלהיאבתיכם
נתןלכםלאתספועלהדבראשראנכימצוהאתכםולאתגרע
וממנולשמראתמצותיהוהאלהיכםאשראנכימצוהאתכם
עיניכםהראותאתאשרעשהיהוהבבעלפעורכיכלהאישא
שרהלךאחריבעלפעורהשמידויהוהאלהיךמקרבךואתם
הדבקיםביהוהאלהיכםחייםכלכםהיוםראהלמדתיאתכ
םחקיםומשפטיםכאשרצונייהוהאלהילעשותכןבקרבה
ארץאשראתםבאיםשמהלרשתהושמרתםועשיתםכיהואחכ
מתכםובינתכםלעיניהעמיםאשרישמעוןאתכלהחקיםה
אלהואמרורקעםחכםונבוןהגויהגדולהזהכימיגויג
דולאשרלואלהיםקרביםאליוכיהוהאלהינובכלקראנ
ואליוומיגויגדולאשרלוחקיםומשפטיםצדיקםככלה
תורההזאתאשראנכינתןלפניכםהיוםרקהשמרלךושמר
נפשךמאדפןתשכחאתהדבריםאשרראועיניךופןיסורו
מלבבךכלימיחייךוהודעתםלבניךולבניבניךיוםאש
רעמדתלפנייהוהאלהיךבחרבבאמריהוהאליהקהלליא
תהעםואשמעםאתדבריאשרילמדוןליראהאתיכלהימים
אשרהםחייםעלהאדמהואתבניהםילמדוןותקרבוןותע
מדוןתחתההרוההרבערבאשעדלבהשמיםחשךענןוערפל
וידבריהוהאליכםמתוךהאשקולדבריםאתםשמעיםותמ
ונהאינכםראיםזולתיקולויגדלכםאתבריתואשרצוה
אתכםלעשותעשרתהדבריםויכתבםעלשנילחותאבניםו
אתיצוהיהוהבעתההואללמדאתכםחקיםומשפטיםלעשת
כםאתםבארץאשראתםעבריםשמהלרשתהונשמרתםמאדלנ
פשתיכםכילאראיתםכלתמונהביוםדבריהוהאליכםבח
רבמתוךהאשפןתשחתוןועשיתםלכםפסלתמונתכלסמלת
בניתזכראונקבהתבניתכלבהמהאשרבארץתבניתכלצפ
ורכנףאשרתעוףבשמיםתבניתכלרמשבאדמהתבניתכלד
גהאשרבמיםמתחתלארץופןתשאעיניךהשמימהוראיתא
תהשמשואתהירחואתהכוכביםכלצבאהשמיםונדחתוהש
תחויתלהםועבדתםאשרחלקיהוהאלהיךאתםלכלהעמים
תחתכלהשמיםואתכםלקחיהוהויוצאאתכםמכורהברזל
ממצריםלהיותלולעםנחלהכיוםהזהויהוההתאנףביע
לדבריכםוישבעלבלתיעבריאתהירדןולבלתיבאאלהא
רץהטובהאשריהוהאלהיךנתןלךנחלהכיאנכימתבארץ
הזאתאינניעבראתהירדןואתםעבריםוירשתםאתהארץ
הטובההזאתהשמרולכםפןתשכחואתבריתיהוהאלהיכם
אשרכרתעמכםועשיתםלכםפסלתמונתכלאשרצוךיהוהא
להיךכייהוהאלהיךאשאכלההואאלקנאכיתולידבנים
ובניבניםונושנתםבארץוהשחתםועשיתםפסלתמונתכ
לועשיתםהרעבעינייהוהאלהיךלהכעיסוהעידתיבכם
היוםאתהשמיםואתהארץכיאבדתאבדוןמהרמעלהארץא
שראתםעבריםאתהירדןשמהלרשתהלאתאריכןימיםעלי
הכיהשמדתשמדוןוהפיץיהוהאתכםבעמיםונשארתםמת
ימספרבגויםאשרינהגיהוהאתכםשמהועבדתםשםאלהי
םמעשהידיאדםעץואבןאשרלאיראוןולאישמעוןולאי
אכלוןולאיריחןובקשתםמשםאתיהוהאלהיךומצאתכי
תדרשנובכללבבךובכלנפשךבצרלךומצאוךכלהדברים
האלהבאחריתהימיםושבתעדיהוהאלהיךושמעתבקלוכ
יאלרחוםיהוהאלהיךלאירפךולאישחיתךולאישכחאת
בריתאבתיךאשרנשבעלהםכישאלנאלימיםראשניםאשר
היולפניךלמןהיוםאשרבראאלהיםאדםעלהארץולמקצ
ההשמיםועדקצההשמיםהנהיהכדברהגדולהזהאוהנשמ
עכמהוהשמעעםקולאלהיםמדברמתוךהאשכאשרשמעתאת
הויחיאוהנסהאלהיםלבואלקחתלוגוימקרבגויבמסת
באתתובמופתיםובמלחמהובידחזקהובזרוענטויהוב
מוראיםגדליםככלאשרעשהלכםיהוהאלהיכםבמצריםל
עיניךאתההראתלדעתכייהוההואהאלהיםאיןעודמלב
דומןהשמיםהשמיעךאתקלוליסרךועלהארץהראךאתאש
והגדולהודבריושמעתמתוךהאשותחתכיאהבאתאבתיך
ויבחרבזרעואחריוויוצאךבפניובכחוהגדלממצרים
להורישגויםגדליםועצמיםממךמפניךלהביאךלתתלך
אתארצםנחלהכיוםהזהוידעתהיוםוהשבתאללבבךכיי
הוההואהאלהיםבשמיםממעלועלהארץמתחתאיןעודוש
מרתאתחקיוואתמצותיואשראנכימצוךהיוםאשרייטב
לךולבניךאחריךולמעןתאריךימיםעלהאדמהאשריהו
האלהיךנתןלךכלהימיםאזיבדילמשהשלשעריםבעברה
ירדןמזרחהשמשלנסשמהרוצחאשרירצחאתרעהובבליד
עתוהואלאשנאלומתמלשלשםונסאלאחתמןהעריםהאלו
חיאתבצרבמדברבארץהמישרלראובניואתראמתבגלעד
לגדיואתגולןבבשןלמנשיוזאתהתורהאשרשםמשהלפנ
יבניישראלאלההעדתוהחקיםוהמשפטיםאשרדברמשהא
לבניישראלבצאתםממצריםבעברהירדןבגיאמולביתפ
עורבארץסיחןמלךהאמריאשריושבבחשבוןאשרהכהמש
הובניישראלבצאתםממצריםויירשואתארצוואתארץע
וגמלךהבשןשנימלכיהאמריאשרבעברהירדןמזרחשמש
מערעראשרעלשפתנחלארנןועדהרשיאןהואחרמוןוכל
הערבהעברהירדןמזרחהועדיםהערבהתחתאשדתהפסגה
ויקראמשהאלכלישראלויאמראלהםשמעישראלאתהחקי
םואתהמשפטיםאשראנכידברבאזניכםהיוםולמדתםאת
םושמרתםלעשתםיהוהאלהינוכרתעמנובריתבחרבלאא
תאבתינוכרתיהוהאתהבריתהזאתכיאתנואנחנואלהפ
ההיוםכלנוחייםפניםבפניםדבריהוהעמכםבהרמתוך
האשאנכיעמדביןיהוהוביניכםבעתההואלהגידלכםא
תדבריהוהכייראתםמפניהאשולאעליתםבהרלאמראנכ
ייהוהאלהיךאשרהוצאתיךמארץמצריםמביתעבדיםלא
יהיהלךאלהיםאחריםעלפנילאתעשהלךפסלכלתמונהא
שרבשמיםממעלואשרבארץמתחתואשרבמיםמתחתלארץל
אתשתחוהלהםולאתעבדםכיאנכייהוהאלהיךאלקנאפק
דעוןאבותעלבניםועלשלשיםועלרבעיםלשנאיועשהח
סדלאלפיםלאהביולשמרימצותולאתשאאתשםיהוהאלה
יךלשואכילאינקהיהוהאתאשרישאאתשמולשואשמורא
תיוםהשבתלקדשוכאשרצוךיהוהאלהיךששתימיםתעבד
ועשיתכלמלאכתךויוםהשביעישבתליהוהאלהיךלאתע
שהכלמלאכהאתהובנךובתךועבדךואמתךושורךוחמרך
וכלבהמתךוגרךאשרבשעריךלמעןינוחעבדךואמתךכמ
וךוזכרתכיעבדהייתבארץמצריםויצאךיהוהאלהיךמ
שםבידחזקהובזרענטויהעלכןצוךיהוהאלהיךלעשות
אתיוםהשבתכבדאתאביךואתאמךכאשרצוךיהוהאלהיך
למעןיאריכןימיךולמעןייטבלךעלהאדמהאשריהוהא
להיךנתןלךלאתרצחולאתנאףולאתגנבולאתענהברעך
עדשואולאתחמדאשתרעךולאתתאוהביתרעךשדהוועבד
וואמתושורווחמרווכלאשרלרעךאתהדבריםהאלהדבר
יהוהאלכלקהלכםבהרמתוךהאשהענןוהערפלקולגדול
ולאיסףויכתבםעלשנילחתאבניםויתנםאליויהיכשמ
עכםאתהקולמתוךהחשךוההרבערבאשותקרבוןאליכלר
אשישבטיכםוזקניכםותאמרוהןהראנויהוהאלהינוא
תכבדוואתגדלוואתקלושמענומתוךהאשהיוםהזהראי
נוכיידבראלהיםאתהאדםוחיועתהלמהנמותכיתאכלנ
והאשהגדלההזאתאםיספיםאנחנולשמעאתקוליהוהאל
הינועודומתנוכימיכלבשראשרשמעקולאלהיםחייםמ
דברמתוךהאשכמנוויחיקרבאתהושמעאתכלאשריאמרי
הוהאלהינוואתתדבראלינואתכלאשרידבריהוהאלהי
נואליךושמענוועשינווישמעיהוהאתקולדבריכםבד
ברכםאליויאמריהוהאלישמעתיאתקולדבריהעםהזהא
שרדברואליךהיטיבוכלאשרדברומייתןוהיהלבבםזה
להםליראהאתיולשמראתכלמצותיכלהימיםלמעןייטב
להםולבניהםלעלםלךאמרלהםשובולכםלאהליכםואתה
פהעמדעמדיואדברהאליךאתכלהמצוהוהחקיםוהמשפט
יםאשרתלמדםועשובארץאשראנכינתןלהםלרשתהושמר
תםלעשותכאשרצוהיהוהאלהיכםאתכםלאתסרוימיןוש
מאלבכלהדרךאשרצוהיהוהאלהיכםאתכםתלכולמעןתח
יוןוטובלכםוהארכתםימיםבארץאשרתירשוןוזאתהמ
צוההחקיםוהמשפטיםאשרצוהיהוהאלהיכםללמדאתכם
לעשותבארץאשראתםעבריםשמהלרשתהלמעןתיראאתיה
והאלהיךלשמראתכלחקתיוומצותיואשראנכימצוךאת
הובנךובןבנךכלימיחייךולמעןיארכןימיךושמעתי
שראלושמרתלעשותאשרייטבלךואשרתרבוןמאדכאשרד
בריהוהאלהיאבתיךלךארץזבתחלבודבששמעישראליה
והאלהינויהוהאחדואהבתאתיהוהאלהיךבכללבבךוב
כלנפשךובכלמאדךוהיוהדבריםהאלהאשראנכימצוךה
יוםעללבבךושננתםלבניךודברתבםבשבתךבביתךובל
כתךבדרךובשכבךובקומךוקשרתםלאותעלידךוהיולט
טפתביןעיניךוכתבתםעלמזזותביתךובשעריךוהיהכ
ייביאךיהוהאלהיךאלהארץאשרנשבעלאבתיךלאברהם
ליצחקוליעקבלתתלךעריםגדלתוטבתאשרלאבניתובת
יםמלאיםכלטובאשרלאמלאתוברתחצוביםאשרלאחצבת
כרמיםוזיתיםאשרלאנטעתואכלתושבעתהשמרלךפןתש
כחאתיהוהאשרהוציאךמארץמצריםמביתעבדיםאתיהו
האלהיךתיראואתותעבדובשמותשבעלאתלכוןאחריאל
היםאחריםמאלהיהעמיםאשרסביבותיכםכיאלקנאיהו
האלהיךבקרבךפןיחרהאףיהוהאלהיךבךוהשמידךמעל
פניהאדמהלאתנסואתיהוהאלהיכםכאשרנסיתםבמסהש
מורתשמרוןאתמצותיהוהאלהיכםועדתיווחקיואשרצ
וךועשיתהישרוהטובבעינייהוהלמעןייטבלךובאתו
ירשתאתהארץהטבהאשרנשבעיהוהלאבתיךלהדףאתכלא
יביךמפניךכאשרדבריהוהכיישאלךבנךמחרלאמרמהה
עדתוהחקיםוהמשפטיםאשרצוהיהוהאלהינואתכםואמ
רתלבנךעבדיםהיינולפרעהבמצריםויציאנויהוהממ
צריםבידחזקהויתןיהוהאותתומפתיםגדליםורעיםב
מצריםבפרעהובכלביתולעינינוואותנוהוציאמשםל
מעןהביאאתנולתתלנואתהארץאשרנשבעלאבתינוויצ
ונויהוהלעשותאתכלהחקיםהאלהליראהאתיהוהאלהי
נולטובלנוכלהימיםלחיתנוכהיוםהזהוצדקהתהיהל
נוכינשמרלעשותאתכלהמצוההזאתלפנייהוהאלהינו
כאשרצונוכייביאךיהוהאלהיךאלהארץאשראתהבאשמ
הלרשתהונשלגויםרביםמפניךהחתיוהגרגשיוהאמרי
והכנעניוהפרזיוהחויוהיבוסישבעהגויםרביםועצ
ומיםממךונתנםיהוהאלהיךלפניךוהכיתםהחרםתחרי
םאתםלאתכרתלהםבריתולאתחנםולאתתחתןבםבתךלאת
תןלבנוובתולאתקחלבנךכייסיראתבנךמאחריועבדו
אלהיםאחריםוחרהאףיהוהבכםוהשמידךמהרכיאםכהת
עשולהםמזבחתיהםתתצוומצבתםתשברוואשירהםתגדע
וןופסיליהםתשרפוןבאשכיעםקדושאתהליהוהאלהיך
בךבחריהוהאלהיךלהיותלולעםסגלהמכלהעמיםאשרע
לפניהאדמהלאמרבכםמכלהעמיםחשקיהוהבכםויבחרב
כםכיאתםהמעטמכלהעמיםכימאהבתיהוהאתכםומשמרו
אתהשבעהאשרנשבעלאבתיכםהוציאיהוהאתכםבידחזק
הויפדךמביתעבדיםמידפרעהמלךמצריםוידעתכייהו
האלהיךהואהאלהיםהאלהנאמןשמרהבריתוהחסדלאהב
יוולשמרימצותולאלףדורומשלםלשנאיואלפניולהא
בידולאיאחרלשנאואלפניוישלםלוושמרתאתהמצוהו
אתהחקיםואתהמשפטיםאשראנכימצוךהיוםלעשותםוה
יהעקבתשמעוןאתהמשפטיםהאלהושמרתםועשיתםאתםו
שמריהוהאלהיךלךאתהבריתואתהחסדאשרנשבעלאבתי
ךואהבךוברכךוהרבךוברךפריבטנךופריאדמתךדגנך
ותירשךויצהרךשגראלפיךועשתרתצאנךעלהאדמהאשר
נשבעלאבתיךלתתלךברוךתהיהמכלהעמיםלאיהיהבךע
קרועקרהובבהמתךוהסיריהוהממךכלחליוכלמדוימצ
ריםהרעיםאשרידעתלאישימםבךונתנםבכלשנאיךואכ
לתאתכלהעמיםאשריהוהאלהיךנתןלךלאתחוסעינךעל
יהםולאתעבדאתאלהיהםכימוקשהואלךכיתאמרבלבבך
רביםהגויםהאלהממניאיכהאוכללהורישםלאתיראמה
םזכרתזכראתאשרעשהיהוהאלהיךלפרעהולכלמצריםה
מסתהגדלתאשרראועיניךוהאתתוהמפתיםוהידהחזקה
והזרעהנטויהאשרהוצאךיהוהאלהיךכןיעשהיהוהאל
היךלכלהעמיםאשראתהיראמפניהםוגםאתהצרעהישלח
יהוהאלהיךבםעדאבדהנשאריםוהנסתריםמפניךלאתע
רץמפניהםכייהוהאלהיךבקרבךאלגדולונוראונשלי
הוהאלהיךאתהגויםהאלמפניךמעטמעטלאתוכלכלתםמ
הרפןתרבהעליךחיתהשדהונתנםיהוהאלהיךלפניךוה
מםמהומהגדלהעדהשמדםונתןמלכיהםבידךוהאבדתאת
שמםמתחתהשמיםלאיתיצבאישבפניךעדהשמדךאתםפסי
ליאלהיהםתשרפוןבאשלאתחמדכסףוזהבעליהםולקחת
לךפןתוקשבוכיתועבתיהוהאלהיךהואולאתביאתועב
האלביתךוהייתחרםכמהושקץתשקצנוותעבתתעבנוכי
חרםהואכלהמצוהאשראנכימצוךהיוםתשמרוןלעשותל
מעןתחיוןורביתםובאתםוירשתםאתהארץאשרנשבעיה
והלאבתיכםוזכרתאתכלהדרךאשרהוליכךיהוהאלהיך
זהארבעיםשנהבמדברלמעןענתךלנסתךלדעתאתאשרבל
בבךהתשמרמצותואםלאויענךוירעבךויאכלךאתהמןא
שרלאידעתולאידעוןאבתיךלמעןהודיעךכילאעלהלח
םלבדויחיההאדםכיעלכלמוצאפייהוהיחיההאדםשמל
תךלאבלתהמעליךורגלךלאבצקהזהארבעיםשנהוידעת
עםלבבךכיכאשרייסראישאתבנויהוהאלהיךמיסרךוש
מרתאתמצותיהוהאלהיךללכתבדרכיווליראהאתוכיי
הוהאלהיךמביאךאלארץטובהארץנחלימיםעינתותהמ
תיצאיםבבקעהובהרארץחטהושערהוגפןותאנהורמון
ארץזיתשמןודבשארץאשרלאבמסכנתתאכלבהלחםלאתח
סרכלבהארץאשראבניהברזלומהרריהתחצבנחשתואכל
תושבעתוברכתאתיהוהאלהיךעלהארץהטבהאשרנתןלך
השמרלךפןתשכחאתיהוהאלהיךלבלתישמרמצותיוומש
פטיווחקתיואשראנכימצוךהיוםפןתאכלושבעתובתי
םטביםתבנהוישבתובקרךוצאנךירביןוכסףוזהבירב
הלךוכלאשרלךירבהורםלבבךושכחתאתיהוהאלהיךהמ
וציאךמארץמצריםמביתעבדיםהמוליכךבמדברהגדלו
הנוראנחששרףועקרבוצמאוןאשראיןמיםהמוציאלךמ
יםמצורהחלמישהמאכלךמןבמדבראשרלאידעוןאבתיך
למעןענתךולמעןנסתךלהיטבךבאחריתךואמרתבלבבך
כחיועצםידיעשהליאתהחילהזהוזכרתאתיהוהאלהיך
כיהואהנתןלךכחלעשותחיללמעןהקיםאתבריתואשרנ
שבעלאבתיךכיוםהזהוהיהאםשכחתשכחאתיהוהאלהיך
והלכתאחריאלהיםאחריםועבדתםוהשתחויתלהםהעדת
יבכםהיוםכיאבדתאבדוןכגויםאשריהוהמאבידמפני
כםכןתאבדוןעקבלאתשמעוןבקוליהוהאלהיכםשמעיש
ראלאתהעברהיוםאתהירדןלבאלרשתגויםגדליםועצמ
יםממךעריםגדלתובצרתבשמיםעםגדולורםבניענקים
אשראתהידעתואתהשמעתמייתיצבלפניבניענקוידעת
היוםכייהוהאלהיךהואהעברלפניךאשאכלההואישמי
דםוהואיכניעםלפניךוהורשתםוהאבדתםמהרכאשרדב
ריהוהלךאלתאמרבלבבךבהדףיהוהאלהיךאתםמלפניך
לאמרבצדקתיהביאנייהוהלרשתאתהארץהזאתוברשעת
הגויםהאלהיהוהמורישםמפניךלאבצדקתךובישרלבב
ךאתהבאלרשתאתארצםכיברשעתהגויםהאלהיהוהאלהי
ךמורישםמפניךולמעןהקיםאתהדבראשרנשבעיהוהלא
בתיךלאברהםליצחקוליעקבוידעתכילאבצדקתךיהוה
אלהיךנתןלךאתהארץהטובההזאתלרשתהכיעםקשהערף
אתהזכראלתשכחאתאשרהקצפתאתיהוהאלהיךבמדברלמ
ןהיוםאשריצאתמארץמצריםעדבאכםעדהמקוםהזהממר
יםהייתםעםיהוהובחרבהקצפתםאתיהוהויתאנףיהוה
בכםלהשמידאתכםבעלתיההרהלקחתלוחתהאבניםלוחת
הבריתאשרכרתיהוהעמכםואשבבהרארבעיםיוםוארבע
יםלילהלחםלאאכלתיומיםלאשתיתיויתןיהוהאליאת
שנילוחתהאבניםכתביםבאצבעאלהיםועליהםככלהדב
ריםאשרדבריהוהעמכםבהרמתוךהאשביוםהקהלויהימ
קץארבעיםיוםוארבעיםלילהנתןיהוהאליאתשנילחת
האבניםלחותהבריתויאמריהוהאליקוםרדמהרמזהכי
שחתעמךאשרהוצאתממצריםסרומהרמןהדרךאשרצויתם
עשולהםמסכהויאמריהוהאלילאמרראיתיאתהעםהזהו
הנהעםקשהערףהואהרףממניואשמידםואמחהאתשמםמת
חתהשמיםואעשהאותךלגויעצוםורבממנוואפןוארדמ
ןההרוההרבערבאשושנילוחתהבריתעלשתיידיואראו
הנהחטאתםליהוהאלהיכםעשיתםלכםעגלמסכהסרתםמה
רמןהדרךאשרצוהיהוהאתכםואתפשבשניהלחתואשלכם
מעלשתיידיואשברםלעיניכםואתנפללפנייהוהכראש
נהארבעיםיוםוארבעיםלילהלחםלאאכלתיומיםלאשת
יתיעלכלחטאתכםאשרחטאתםלעשותהרעבעינייהוהלה
כעיסוכייגרתימפניהאףוהחמהאשרקצףיהוהעליכםל
השמידאתכםוישמעיהוהאליגםבפעםההואובאהרןהתא
נףיהוהמאדלהשמידוואתפללגםבעדאהרןבעתההואוא
תחטאתכםאשרעשיתםאתהעגללקחתיואשרףאתובאשואכ
תאתוטחוןהיטבעדאשרדקלעפרואשלךאתעפרואלהנחל
הירדמןההרובתבערהובמסהובקברתהתאוהמקצפיםהי
יתםאתיהוהובשלחיהוהאתכםמקדשברנעלאמרעלוורש
ואתהארץאשרנתתילכםותמרואתפייהוהאלהיכםולאה
אמנתםלוולאשמעתםבקלוממריםהייתםעםיהוהמיוםד
עתיאתכםואתנפללפנייהוהאתארבעיםהיוםואתארבע
יםהלילהאשרהתנפלתיכיאמריהוהלהשמידאתכםואתפ
ללאליהוהואמראדנייהוהאלתשחתעמךונחלתךאשרפד
יתבגדלךאשרהוצאתממצריםבידחזקהזכרלעבדיךלאב
רהםליצחקוליעקבאלתפןאלקשיהעםהזהואלרשעוואל
חטאתופןיאמרוהארץאשרהוצאתנומשםמבלייכלתיהו
הלהביאםאלהארץאשרדברלהםומשנאתואותםהוציאםל
המתםבמדברוהםעמךונחלתךאשרהוצאתבכחךהגדלובז
רעךהנטויהבעתההואאמריהוהאליפסללךשנילוחתאב
ניםכראשניםועלהאליההרהועשיתלךארוןעץואכתבע
להלחתאתהדבריםאשרהיועלהלחתהראשניםאשרשברתו
שמתםבארוןואעשארוןעצישטיםואפסלשנילחתאבנים
כראשניםואעלההרהושניהלחתבידיויכתבעלהלחתכמ
כתבהראשוןאתעשרתהדבריםאשרדבריהוהאליכםבהרמ
תוךהאשביוםהקהלויתנםיהוהאליואפןוארדמןההרו
אשםאתהלחתבארוןאשרעשיתיויהיושםכאשרצונייהו
הובניישראלנסעומבארתבנייעקןמוסרהשםמתאהרןו
יקברשםויכהןאלעזרבנותחתיומשםנסעוהגדגדהומן
הגדגדהיטבתהארץנחלימיםבעתההואהבדיליהוהאתש
בטהלוילשאתאתארוןבריתיהוהלעמדלפנייהוהלשרת
וולברךבשמועדהיוםהזהעלכןלאהיהללויחלקונחלה
עםאחיויהוההואנחלתוכאשרדבריהוהאלהיךלוואנכ
יעמדתיבהרכימיםהראשניםארבעיםיוםוארבעיםליל
הוישמעיהוהאליגםבפעםההואלאאבהיהוההשחיתךוי
אמריהוהאליקוםלךלמסעלפניהעםויבאוויירשואתה
ארץאשרנשבעתילאבתםלתתלהםועתהישראלמהיהוהאל
היךשאלמעמךכיאםליראהאתיהוהאלהיךללכתבכלדרכ
יוולאהבהאתוולעבדאתיהוהאלהיךבכללבבךובכלנפ
שךלשמראתמצותיהוהואתחקתיואשראנכימצוךהיוםל
טובלךהןליהוהאלהיךהשמיםושמיהשמיםהארץוכלאש
רבהרקבאבתיךחשקיהוהלאהבהאותםויבחרבזרעםאחר
יהםבכםמכלהעמיםכיוםהזהומלתםאתערלתלבבכםוער
פכםלאתקשועודכייהוהאלהיכםהואאלהיהאלהיםואד
ניהאדניםהאלהגדלהגברוהנוראאשרלאישאפניםולא
יקחשחדעשהמשפטיתוםואלמנהואהבגרלתתלולחםושמ
להואהבתםאתהגרכיגריםהייתםבארץמצריםאתיהוהא
להיךתיראאתותעבדובותדבקובשמותשבעהואתהלתךו
הואאלהיךאשרעשהאתךאתהגדלתואתהנוראתהאלהאשר
ראועיניךבשבעיםנפשירדואבתיךמצרימהועתהשמךי
הוהאלהיךככוכביהשמיםלרבואהבתאתיהוהאלהיךוש
מרתמשמרתווחקתיוומשפטיוומצותיוכלהימיםוידע
תםהיוםכילאאתבניכםאשרלאידעוואשרלאראואתמוס
ריהוהאלהיכםאתגדלואתידוהחזקהוזרעוהנטויהוא
תאתתיוואתמעשיואשרעשהבתוךמצריםלפרעהמלךמצר
יםולכלארצוואשרעשהלחילמצריםלסוסיוולרכבואש
רהציףאתמייםסוףעלפניהםברדפםאחריכםויאבדםיה
והעדהיוםהזהואשרעשהלכםבמדברעדבאכםעדהמקוםה
זהואשרעשהלדתןולאבירםבניאליאבבןראובןאשרפצ
תההארץאתפיהותבלעםואתבתיהםואתאהליהםואתכלה
יקוםאשרברגליהםבקרבכלישראלכיעיניכםהראתאתכ
למעשהיהוההגדלאשרעשהושמרתםאתכלהמצוהאשראנכ
ימצוךהיוםלמעןתחזקוובאתםוירשתםאתהארץאשראת
םעבריםשמהלרשתהולמעןתאריכוימיםעלהאדמהאשרנ
שבעיהוהלאבתיכםלתתלהםולזרעםארץזבתחלבודבשכ
יהארץאשראתהבאשמהלרשתהלאכארץמצריםהואאשריצ
אתםמשםאשרתזרעאתזרעךוהשקיתברגלךכגןהירקוהא
רץאשראתםעבריםשמהלרשתהארץהריםובקעתלמטרהשמ
יםתשתהמיםארץאשריהוהאלהיךדרשאתהתמידעינייה
והאלהיךבהמרשיתהשנהועדאחריתשנהוהיהאםשמעתש
מעואלמצותיאשראנכימצוהאתכםהיוםלאהבהאתיהוה
אלהיכםולעבדובכללבבכםובכלנפשכםונתתימטרארצ
כםבעתויורהומלקושואספתדגנךותירשךויצהרךונת
תיעשבבשדךלבהמתךואכלתושבעתהשמרולכםפןיפתהל
בבכםוסרתםועבדתםאלהיםאחריםוהשתחויתםלהםוחר
האףיהוהבכםועצראתהשמיםולאיהיהמטרוהאדמהלאת
תןאתיבולהואבדתםמהרהמעלהארץהטבהאשריהוהנתן
לכםושמתםאתדבריאלהעללבבכםועלנפשכםוקשרתםאת
םלאותעלידכםוהיולטוטפתביןעיניכםולמדתםאתםא
תבניכםלדברבםבשבתךבביתךובלכתךבדרךובשכבךוב
קומךוכתבתםעלמזוזותביתךובשעריךלמעןירבוימי
כםוימיבניכםעלהאדמהאשרנשבעיהוהלאבתיכםלתתל
הםכימיהשמיםעלהארץכיאםשמרתשמרוןאתכלהמצוהה
זאתאשראנכימצוהאתכםלעשתהלאהבהאתיהוהאלהיכם
ללכתבכלדרכיוולדבקהבווהורישיהוהאתכלהגויםה
אלהמלפניכםוירשתםגויםגדליםועצמיםמכםכלהמקו
םאשרתדרךכףרגלכםבולכםיהיהמןהמדברוהלבנוןמן
הנהרנהרפרתועדהיםהאחרוןיהיהגבלכםלאיתיצבאי
שבפניכםפחדכםומוראכםיתןיהוהאלהיכםעלפניכלה
ארץאשרתדרכובהכאשרדברלכםראהאנכינתןלפניכםה
יוםברכהוקללהאתהברכהאשרתשמעואלמצותיהוהאלה
יכםאשראנכימצוהאתכםהיוםוהקללהאםלאתשמעואלמ
צותיהוהאלהיכםוסרתםמןהדרךאשראנכימצוהאתכםה
יוםללכתאחריאלהיםאחריםאשרלאידעתםוהיהכייבי
אךיהוהאלהיךאלהארץאשראתהבאשמהלרשתהונתתהאת
הברכהעלהרגרזיםואתהקללהעלהרעיבלהלאהמהבעבר
הירדןאחרידרךמבואהשמשבארץהכנעניהישבבערבהמ
ולהגלגלאצלאלונימרהכיאתםעבריםאתהירדןלבאלר
שתאתהארץאשריהוהאלהיכםנתןלכםוירשתםאתהוישב
תםבהושמרתםלעשותאתכלהחקיםואתהמשפטיםאשראנכ
ינתןלפניכםהיוםאלההחקיםוהמשפטיםאשרתשמרוןל
עשותבארץאשרנתןיהוהאלהיאבתיךלךלרשתהכלהימי
םאשראתםחייםעלהאדמהאבדתאבדוןאתכלהמקמותאשר
עבדושםהגויםאשראתםירשיםאתםאתאלהיהםעלההרים
הרמיםועלהגבעותותחתכלעץרענןונתצתםאתמזבחתם
ושברתםאתמצבתםואשריהםתשרפוןבאשופסיליאלהיה
םתגדעוןואבדתםאתשמםמןהמקוםההואלאתעשוןכןלי
הוהאלהיכםכיאםאלהמקוםאשריבחריהוהאלהיכםמכל
שבטיכםלשוםאתשמושםלשכנותדרשוובאתשמהוהבאתם
שמהעלתיכםוזבחיכםואתמעשרתיכםואתתרומתידכםו
נדריכםונדבתיכםובכרתבקרכםוצאנכםואכלתםשםלפ
נייהוהאלהיכםושמחתםבכלמשלחידכםאתםובתיכםאש
רברכךיהוהאלהיךלאתעשוןככלאשראנחנועשיםפההי
וםאישכלהישרבעיניוכילאבאתםעדעתהאלהמנוחהוא
להנחלהאשריהוהאלהיךנתןלךועברתםאתהירדןוישב
תםבארץאשריהוהאלהיכםמנחילאתכםוהניחלכםמכלא
יביכםמסביבוישבתםבטחוהיההמקוםאשריבחריהוהא
להיכםבולשכןשמושםשמהתביאואתכלאשראנכימצוהא
תכםעולתיכםוזבחיכםמעשרתיכםותרמתידכםוכלמבח
רנדריכםאשרתדרוליהוהושמחתםלפנייהוהאלהיכםא
תםובניכםובנתיכםועבדיכםואמהתיכםוהלויאשרבש
עריכםכיאיןלוחלקונחלהאתכםהשמרלךפןתעלהעלתי
ךבכלמקוםאשרתראהכיאםבמקוםאשריבחריהוהבאחדש
בטיךשםתעלהעלתיךושםתעשהכלאשראנכימצוךרקבכל
אותנפשךתזבחואכלתבשרכברכתיהוהאלהיךאשרנתןל
ךבכלשעריךהטמאוהטהוריאכלנוכצביוכאילרקהדםל
אתאכלועלהארץתשפכנוכמיםלאתוכללאכלבשעריךמע
שרדגנךותירשךויצהרךובכרתבקרךוצאנךוכלנדריך
אשרתדרונדבתיךותרומתידךכיאםלפנייהוהאלהיךת
אכלנובמקוםאשריבחריהוהאלהיךבואתהובנךובתךו
עבדךואמתךוהלויאשרבשעריךושמחתלפנייהוהאלהי
ךבכלמשלחידךהשמרלךפןתעזבאתהלויכלימיךעלאדמ
תךכיירחיביהוהאלהיךאתגבלךכאשרדברלךואמרתאכ
להבשרכיתאוהנפשךלאכלבשרבכלאותנפשךתאכלבשרכ
יירחקממךהמקוםאשריבחריהוהאלהיךלשוםשמושםוז
בחתמבקרךומצאנךאשרנתןיהוהלךכאשרצויתךואכלת
בשעריךבכלאותנפשךאךכאשריאכלאתהצביואתהאילכ
ןתאכלנוהטמאוהטהוריחדויאכלנורקחזקלבלתיאכל
הדםכיהדםהואהנפשולאתאכלהנפשעםהבשרלאתאכלנו
עלהארץתשפכנוכמיםלאתאכלנולמעןייטבלךולבניך
אחריךכיתעשההישרבעינייהוהרקקדשיךאשריהיולך
ונדריךתשאובאתאלהמקוםאשריבחריהוהועשיתעלתי
ךהבשרוהדםעלמזבחיהוהאלהיךודםזבחיךישפךעלמז
בחיהוהאלהיךוהבשרתאכלשמרושמעתאתכלהדבריםהא
להאשראנכימצוךלמעןייטבלךולבניךאחריךעדעולם
כיתעשההטובוהישרבעינייהוהאלהיךכייכריתיהוה
אלהיךאתהגויםאשראתהבאשמהלרשתאותםמפניךוירש
תאתםוישבתבארצםהשמרלךפןתנקשאחריהםאחריהשמד
םמפניךופןתדרשלאלהיהםלאמראיכהיעבדוהגויםהא
להאתאלהיהםואעשהכןגםאנילאתעשהכןליהוהאלהיך
כיכלתועבתיהוהאשרשנאעשולאלהיהםכיגםאתבניהם
ואתבנתיהםישרפובאשלאלהיהםאתכלהדבראשראנכימ
צוהאתכםאתותשמרולעשותלאתסףעליוולאתגרעממנו
כייקוםבקרבךנביאאוחלםחלוםונתןאליךאותאומופ
תובאהאותוהמופתאשרדבראליךלאמרנלכהאחריאלהי
םאחריםאשרלאידעתםונעבדםלאתשמעאלדבריהנביאה
הואאואלחולםהחלוםההואכימנסהיהוהאלהיכםאתכם
לדעתהישכםאהביםאתיהוהאלהיכםבכללבבכםובכלנפ
שכםאחרייהוהאלהיכםתלכוואתותיראוואתמצותיות
שמרוובקלותשמעוואתותעבדוובותדבקוןוהנביאהה
ואאוחלםהחלוםההואיומתכידברסרהעליהוהאלהיכם
המוציאאתכםמארץמצריםוהפדךמביתעבדיםלהדיחךמ
ןהדרךאשרצוךיהוהאלהיךללכתבהובערתהרעמקרבךכ
ייסיתךאחיךבןאמךאובנךאובתךאואשתחיקךאורעךא
שרכנפשךבסתרלאמרנלכהונעבדהאלהיםאחריםאשרלא
ידעתאתהואבתיךמאלהיהעמיםאשרסביבתיכםהקרבים
אליךאוהרחקיםממךמקצההארץועדקצההארץלאתאבהל
וולאתשמעאליוולאתחוסעינךעליוולאתחמלולאתכס
העליוכיהרגתהרגנוידךתהיהבובראשונהלהמיתווי
דכלהעםבאחרנהוסקלתובאבניםומתכיבקשלהדיחךמע
ליהוהאלהיךהמוציאךמארץמצריםמביתעבדיםוכליש
ראלישמעוויראוןולאיוספולעשותכדברהרעהזהבקר
בךכיתשמעבאחתעריךאשריהוהאלהיךנתןלךלשבתשםל
אמריצאואנשיםבניבליעלמקרבךוידיחואתישביעיר
םלאמרנלכהונעבדהאלהיםאחריםאשרלאידעתםודרשת
וחקרתושאלתהיטבוהנהאמתנכוןהדברנעשתההתועבה
הזאתבקרבךהכהתכהאתישביהעירההואלפיחרבהחרםא
תהואתכלאשרבהואתבהמתהלפיחרבואתכלשללהתקבץא
לתוךרחבהושרפתבאשאתהעירואתכלשללהכלילליהוה
אלהיךוהיתהתלעולםלאתבנהעודולאידבקבידךמאומ
המןהחרםלמעןישוביהוהמחרוןאפוונתןלךרחמיםור
חמךוהרבךכאשרנשבעלאבתיךכיתשמעבקוליהוהאלהי
ךלשמראתכלמצותיואשראנכימצוךהיוםלעשותהישרב
עינייהוהאלהיךבניםאתםליהוהאלהיכםלאתתגדדוו
לאתשימוקרחהביןעיניכםלמתכיעםקדושאתהליהוהא
להיךובךבחריהוהלהיותלולעםסגלהמכלהעמיםאשרע
לפניהאדמהלאתאכלכלתועבהזאתהבהמהאשרתאכלושו
רשהכשביםושהעזיםאילוצביויחמורואקוודישןותא
ווזמרוכלבהמהמפרסתפרסהושסעתשסעשתיפרסותמעל
תגרהבבהמהאתהתאכלואךאתזהלאתאכלוממעליהגרהו
ממפריסיהפרסההשסועהאתהגמלואתהארנבתואתהשפן
כימעלהגרההמהופרסהלאהפריסוטמאיםהםלכםואתהח
זירכימפריספרסההואולאגרהטמאהואלכםמבשרםלאת
אכלוובנבלתםלאתגעואתזהתאכלומכלאשרבמיםכלאש
רלוסנפירוקשקשתתאכלווכלאשראיןלוסנפירוקשקש
תלאתאכלוטמאהואלכםכלצפורטהרהתאכלווזהאשרלא
תאכלומהםהנשרוהפרסוהעזניהוהראהואתהאיהוהדי
הלמינהואתכלערבלמינוואתבתהיענהואתהתחמסואת
השחףואתהנץלמינהואתהכוסואתהינשוףוהתנשמתוה
קאתואתהרחמהואתהשלךוהחסידהוהאנפהלמינהוהדו
כיפתוהעטלףוכלשרץהעוףטמאהואלכםלאיאכלוכלעו
ףטהורתאכלולאתאכלוכלנבלהלגראשרבשעריךתתננה
ואכלהאומכרלנכריכיעםקדושאתהליהוהאלהיךלאתב
שלגדיבחלבאמועשרתעשראתכלתבואתזרעךהיצאהשדה
שנהשנהואכלתלפנייהוהאלהיךבמקוםאשריבחרלשכן
שמושםמעשרדגנךתירשךויצהרךובכרתבקרךוצאנךלמ
עןתלמדליראהאתיהוהאלהיךכלהימיםוכיירבהממךה
דרךכילאתוכלשאתוכיירחקממךהמקוםאשריבחריהוה
אלהיךלשוםשמושםכייברכךיהוהאלהיךונתתהבכסףו
צרתהכסףבידךוהלכתאלהמקוםאשריבחריהוהאלהיךב
וונתתההכסףבכלאשרתאוהנפשךבבקרובצאןובייןוב
שכרובכלאשרתשאלךנפשךואכלתשםלפנייהוהאלהיךו
שמחתאתהוביתךוהלויאשרבשעריךלאתעזבנוכיאיןל
וחלקונחלהעמךמקצהשלששניםתוציאאתכלמעשרתבוא
תךבשנהההואוהנחתבשעריךובאהלויכיאיןלוחלקונ
חלהעמךוהגרוהיתוםוהאלמנהאשרבשעריךואכלוושב
עולמעןיברכךיהוהאלהיךבכלמעשהידךאשרתעשהמקץ
שבעשניםתעשהשמטהוזהדברהשמטהשמוטכלבעלמשהיד
ואשרישהברעהולאיגשאתרעהוואתאחיוכיקראשמטהל
יהוהאתהנכריתגשואשריהיהלךאתאחיךתשמטידךאפס
כילאיהיהבךאביוןכיברךיברכךיהוהבארץאשריהוה
אלהיךנתןלךנחלהלרשתהרקאםשמועתשמעבקוליהוהא
להיךלשמרלעשותאתכלהמצוההזאתאשראנכימצוךהיו
םכייהוהאלהיךברכךכאשרדברלךוהעבטתגויםרביםו
אתהלאתעבטומשלתבגויםרביםובךלאימשלוכייהיהב
ךאביוןמאחדאחיךבאחדשעריךבארצךאשריהוהאלהיך
נתןלךלאתאמץאתלבבךולאתקפץאתידךמאחיךהאביון
כיפתחתפתחאתידךלווהעבטתעביטנודימחסרואשריח
סרלוהשמרלךפןיהיהדברעםלבבךבליעללאמרקרבהשנ
תהשבעשנתהשמטהורעהעינךבאחיךהאביוןולאתתןלו
וקראעליךאליהוהוהיהבךחטאנתוןתתןלוולאירעלב
בךבתתךלוכיבגללהדברהזהיברכךיהוהאלהיךבכלמע
שךובכלמשלחידךכילאיחדלאביוןמקרבהארץעלכןאנ
כימצוךלאמרפתחתפתחאתידךלאחיךלעניךולאבינךב
ארצךכיימכרלךאחיךהעבריאוהעבריהועבדךשששנים
ובשנההשביעתתשלחנוחפשימעמךוכיתשלחנוחפשימע
מךלאתשלחנוריקםהעניקתעניקלומצאנךומגרנךומי
קבךאשרברכךיהוהאלהיךתתןלווזכרתכיעבדהייתבא
רץמצריםויפדךיהוהאלהיךעלכןאנכימצוךאתהדברה
זההיוםוהיהכייאמראליךלאאצאמעמךכיאהבךואתבי
תךכיטובלועמךולקחתאתהמרצעונתתהבאזנוובדלתו
היהלךעבדעולםואףלאמתךתעשהכןלאיקשהבעינךבשל
חךאתוחפשימעמךכימשנהשכרשכירעבדךשששניםוברכ
ךיהוהאלהיךבכלאשרתעשהכלהבכוראשריולדבבקרךו
בצאנךהזכרתקדישליהוהאלהיךלאתעבדבבכרשורךול
אתגזבכורצאנךלפנייהוהאלהיךתאכלנושנהבשנהבמ
קוםאשריבחריהוהאתהוביתךוכייהיהבומוםפסחאוע
ורכלמוםרעלאתזבחנוליהוהאלהיךבשעריךתאכלנוה
טמאוהטהוריחדוכצביוכאילרקאתדמולאתאכלעלהאר
ץתשפכנוכמיםשמוראתחדשהאביבועשיתפסחליהוהאל
היךכיבחדשהאביבהוציאךיהוהאלהיךממצריםלילהו
זבחתפסחליהוהאלהיךצאןובקרבמקוםאשריבחריהוה
לשכןשמושםלאתאכלעליוחמץשבעתימיםתאכלעליומצ
ותלחםעניכיבחפזוןיצאתמארץמצריםלמעןתזכראתי
וםצאתךמארץמצריםכלימיחייךולאיראהלךשארבכלג
בלךשבעתימיםולאיליןמןהבשראשרתזבחבערבביוםה
ראשוןלבקרלאתוכללזבחאתהפסחבאחדשעריךאשריהו
האלהיךנתןלךכיאםאלהמקוםאשריבחריהוהאלהיךלש
כןשמושםתזבחאתהפסחבערבכבואהשמשמועדצאתךממצ
ריםובשלתואכלתבמקוםאשריבחריהוהאלהיךבוופני
תבבקרוהלכתלאהליךששתימיםתאכלמצותוביוםהשבי
עיעצרתליהוהאלהיךלאתעשהמלאכהשבעהשבעתתספרל
ךמהחלחרמשבקמהתחללספרשבעהשבעותועשיתחגשבעו
תליהוהאלהיךמסתנדבתידךאשרתתןכאשריברכךיהוה
אלהיךושמחתלפנייהוהאלהיךאתהובנךובתךועבדךו
אמתךוהלויאשרבשעריךוהגרוהיתוםוהאלמנהאשרבק
רבךבמקוםאשריבחריהוהאלהיךלשכןשמושםוזכרתכי
עבדהייתבמצריםושמרתועשיתאתהחקיםהאלהחגהסכת
תעשהלךשבעתימיםבאספךמגרנךומיקבךושמחתבחגךא
תהובנךובתךועבדךואמתךוהלויוהגרוהיתוםוהאלמ
נהאשרבשעריךשבעתימיםתחגליהוהאלהיךבמקוםאשר
יבחריהוהכייברכךיהוהאלהיךבכלתבואתךובכלמעש
הידיךוהייתאךשמחשלושפעמיםבשנהיראהכלזכורךא
תפנייהוהאלהיךבמקוםאשריבחרבחגהמצותובחגהשב
עותובחגהסכותולאיראהאתפנייהוהריקםאישכמתנת
ידוכברכתיהוהאלהיךאשרנתןלךשפטיםושטריםתתןל
ךבכלשעריךאשריהוהאלהיךנתןלךלשבטיךושפטואתה
עםמשפטצדקלאתטהמשפטלאתכירפניםולאתקחשחדכיה
שחדיעורעיניחכמיםויסלףדבריצדיקםצדקצדקתרדף
למעןתחיהוירשתאתהארץאשריהוהאלהיךנתןלךלאתט
עלךאשרהכלעץאצלמזבחיהוהאלהיךאשרתעשהלךולאת
קיםלךמצבהאשרשנאיהוהאלהיךלאתזבחליהוהאלהיך
שורושהאשריהיהבומוםכלדבררעכיתועבתיהוהאלהי
ךהואכיימצאבקרבךבאחדשעריךאשריהוהאלהיךנתןל
ךאישאואשהאשריעשהאתהרעבעינייהוהאלהיךלעברב
ריתווילךויעבדאלהיםאחריםוישתחולהםולשמשאול
ירחאולכלצבאהשמיםאשרלאצויתיוהגדלךושמעתודר
שתהיטבוהנהאמתנכוןהדברנעשתההתועבההזאתבישר
אלוהוצאתאתהאישההואאואתהאשהההואאשרעשואתהד
ברהרעהזהאלשעריךאתהאישאואתהאשהוסקלתםבאבני
םומתועלפישניםעדיםאושלשהעדיםיומתהמתלאיומת
עלפיעדאחדידהעדיםתהיהבובראשנהלהמיתווידכלה
עםבאחרנהובערתהרעמקרבךכייפלאממךדברלמשפטבי
ןדםלדםביןדיןלדיןוביןנגעלנגעדבריריבתבשערי
ךוקמתועליתאלהמקוםאשריבחריהוהאלהיךבוובאתא
להכהניםהלויםואלהשפטאשריהיהבימיםההםודרשתו
הגידולךאתדברהמשפטועשיתעלפיהדבראשריגידולך
מןהמקוםההואאשריבחריהוהושמרתלעשותככלאשריו
רוךעלפיהתורהאשריורוךועלהמשפטאשריאמרולךתע
שהלאתסורמןהדבראשריגידולךימיןושמאלוהאישאש
ריעשהבזדוןלבלתישמעאלהכהןהעמדלשרתשםאתיהוה
אלהיךאואלהשפטומתהאישההואובערתהרעמישראלוכ
להעםישמעוויראוולאיזידוןעודכיתבאאלהארץאשר
יהוהאלהיךנתןלךוירשתהוישבתהבהואמרתאשימהעל
ימלךככלהגויםאשרסביבתישוםתשיםעליךמלךאשריב
חריהוהאלהיךבומקרבאחיךתשיםעליךמלךלאתוכללת
תעליךאישנכריאשרלאאחיךהוארקלאירבהלוסוסיםו
לאישיבאתהעםמצרימהלמעןהרבותסוסויהוהאמרלכם
לאתספוןלשובבדרךהזהעודולאירבהלונשיםולאיסו
רלבבווכסףוזהבלאירבהלומאדוהיהכשבתועלכסאממ
לכתווכתבלואתמשנההתורההזאתעלספרמלפניהכהני
םהלויםוהיתהעמווקראבוכלימיחייולמעןילמדליר
אהאתיהוהאלהיולשמראתכלדבריהתורההזאתואתהחק
יםהאלהלעשתםלבלתירוםלבבומאחיוולבלתיסורמןה
מצוהימיןושמאוללמעןיאריךימיםעלממלכתוהואוב
ניובקרבישראללאיהיהלכהניםהלויםכלשבטלויחלק
ונחלהעםישראלאשייהוהונחלתויאכלוןונחלהלאיה
יהלובקרבאחיויהוההואנחלתוכאשרדברלווזהיהיה
משפטהכהניםמאתהעםמאתזבחיהזבחאםשוראםשהונתן
לכהןהזרעוהלחייםוהקבהראשיתדגנךתירשךויצהרך
וראשיתגזצאנךתתןלוכיבובחריהוהאלהיךמכלשבטי
ךלעמדלשרתבשםיהוההואובניוכלהימיםוכייבאהלו
ימאחדשעריךמכלישראלאשרהואגרשםובאבכלאותנפש
ואלהמקוםאשריבחריהוהושרתבשםיהוהאלהיוככלאח
יוהלויםהעמדיםשםלפנייהוהחלקכחלקיאכלולבדממ
כריועלהאבותכיאתהבאאלהארץאשריהוהאלהיךנתןל
ךלאתלמדלעשותכתועבתהגויםההםלאימצאבךמעבירב
נוובתובאשקסםקסמיםמעונןומנחשומכשףוחברחברו
שאלאובוידעניודרשאלהמתיםכיתועבתיהוהכלעשהא
להובגללהתועבתהאלהיהוהאלהיךמורישאותםמפניך
תמיםתהיהעםיהוהאלהיךכיהגויםהאלהאשראתהיורש
אותםאלמענניםואלקסמיםישמעוואתהלאכןנתןלךיה
והאלהיךנביאמקרבךמאחיךכמנייקיםלךיהוהאלהיך
אליותשמעוןככלאשרשאלתמעםיהוהאלהיךבחרבביום
הקהללאמרלאאסףלשמעאתקוליהוהאלהיואתהאשהגדל
ההזאתלאאראהעודולאאמותויאמריהוהאליהיטיבוא
שרדברונביאאקיםלהםמקרבאחיהםכמוךונתתידבריב
פיוודבראליהםאתכלאשראצונווהיההאישאשרלאישמ
עאלדבריאשרידברבשמיאנכיאדרשמעמואךהנביאאשר
יזידלדברדברבשמיאתאשרלאצויתיולדברואשרידבר
בשםאלהיםאחריםומתהנביאההואוכיתאמרבלבבךאיכ
הנדעאתהדבראשרלאדברויהוהאשרידברהנביאבשםיה
והולאיהיההדברולאיבאהואהדבראשרלאדברויהוהב
זדוןדברוהנביאלאתגורממנוכייכריתיהוהאלהיךא
תהגויםאשריהוהאלהיךנתןלךאתארצםוירשתםוישבת
בעריהםובבתיהםשלושעריםתבדיללךבתוךארצךאשרי
הוהאלהיךנתןלךלרשתהתכיןלךהדרךושלשתאתגבולא
רצךאשרינחילךיהוהאלהיךוהיהלנוסשמהכלרצחוזה
דברהרצחאשרינוסשמהוחיאשריכהאתרעהובבלידעתו
הואלאשנאלומתמלשלשםואשריבאאתרעהוביערלחטבע
ציםונדחהידובגרזןלכרתהעץונשלהברזלמןהעץומצ
אאתרעהוומתהואינוסאלאחתהעריםהאלהוחיפןירדף
גאלהדםאחריהרצחכייחםלבבווהשיגוכיירבההדרךו
הכהונפשולואיןמשפטמותכילאשנאהואלומתמולשלש
וםעלכןאנכימצוךלאמרשלשעריםתבדיללךואםירחיב
יהוהאלהיךאתגבלךכאשרנשבעלאבתיךונתןלךאתכלה
ארץאשרדברלתתלאבתיךכיתשמראתכלהמצוההזאתלעש
תהאשראנכימצוךהיוםלאהבהאתיהוהאלהיךוללכתבד
רכיוכלהימיםויספתלךעודשלשעריםעלהשלשהאלהול
אישפךדםנקיבקרבארצךאשריהוהאלהיךנתןלךנחלהו
היהעליךדמיםוכייהיהאיששנאלרעהווארבלווקםעל
יווהכהונפשומתונסאלאחתהעריםהאלושלחוזקניעי
רוולקחואתומשםונתנואתובידגאלהדםומתלאתחוסע
ינךעליוובערתדםהנקימישראלוטובלךלאתסיגגבול
רעךאשרגבלוראשניםבנחלתךאשרתנחלבארץאשריהוה
אלהיךנתןלךלרשתהלאיקוםעדאחדבאישלכלעוןולכל
חטאתבכלחטאאשריחטאעלפישניעדיםאועלפישלשהעד
יםיקוםדברכייקוםעדחמסבאישלענותבוסרהועמדוש
ניהאנשיםאשרלהםהריבלפנייהוהלפניהכהניםוהשפ
טיםאשריהיובימיםההםודרשוהשפטיםהיטבוהנהעדש
קרהעדשקרענהבאחיוועשיתםלוכאשרזמםלעשותלאחי
וובערתהרעמקרבךוהנשאריםישמעוויראוולאיספול
עשותעודכדברהרעהזהבקרבךולאתחוסעינךנפשבנפש
עיןבעיןשןבשןידבידרגלברגלכיתצאלמלחמהעלאיב
ךוראיתסוסורכבעםרבממךלאתיראמהםכייהוהאלהיך
עמךהמעלךמארץמצריםוהיהכקרבכםאלהמלחמהונגשה
כהןודבראלהעםואמראלהםשמעישראלאתםקרביםהיום
למלחמהעלאיביכםאלירךלבבכםאלתיראוואלתחפזוו
אלתערצומפניהםכייהוהאלהיכםההלךעמכםלהלחםלכ
םעםאיביכםלהושיעאתכםודברוהשטריםאלהעםלאמרמ
יהאישאשרבנהביתחדשולאחנכוילךוישבלביתופןימ
ותבמלחמהואישאחריחנכנוומיהאישאשרנטעכרםולא
חללוילךוישבלביתופןימותבמלחמהואישאחריחללנ
וומיהאישאשרארשאשהולאלקחהילךוישבלביתופןימ
ותבמלחמהואישאחריקחנהויספוהשטריםלדבראלהעם
ואמרומיהאישהיראורךהלבבילךוישבלביתוולאימס
אתלבבאחיוכלבבווהיהככלתהשטריםלדבראלהעםופק
דושריצבאותבראשהעםכיתקרבאלעירלהלחםעליהוקר
אתאליהלשלוםוהיהאםשלוםתענךופתחהלךוהיהכלהע
םהנמצאבהיהיולךלמסועבדוךואםלאתשליםעמךועשת
העמךמלחמהוצרתעליהונתנהיהוהאלהיךבידךוהכית
אתכלזכורהלפיחרברקהנשיםוהטףוהבהמהוכלאשריה
יהבעירכלשללהתבזלךואכלתאתשללאיביךאשרנתןיה
והאלהיךלךכןתעשהלכלהעריםהרחקתממךמאדאשרלאמ
עריהגויםהאלההנהרקמעריהעמיםהאלהאשריהוהאלה
יךנתןלךנחלהלאתחיהכלנשמהכיהחרםתחרימםהחתיו
האמריהכנעניוהפרזיהחויוהיבוסיכאשרצוךיהוהא
להיךלמעןאשרלאילמדואתכםלעשותככלתועבתםאשרע
שולאלהיהםוחטאתםליהוהאלהיכםכיתצוראלעירימי
םרביםלהלחםעליהלתפשהלאתשחיתאתעצהלנדחעליוג
רזןכיממנותאכלואתולאתכרתכיהאדםעץהשדהלבאמפ
ניךבמצוררקעץאשרתדעכילאעץמאכלהואאתותשחיתו
כרתובניתמצורעלהעיראשרהואעשהעמךמלחמהעדרדת
הכיימצאחללבאדמהאשריהוהאלהיךנתןלךלרשתהנפל
בשדהלאנודעמיהכהוויצאוזקניךושפטיךומדדואלה
עריםאשרסביבתהחללוהיההעירהקרבהאלהחללולקחו
זקניהעירההואעגלתבקראשרלאעבדבהאשרלאמשכהבע
לוהורדוזקניהעירההואאתהעגלהאלנחלאיתןאשרלא
יעבדבוולאיזרעוערפושםאתהעגלהבנחלונגשוהכהנ
יםבנילויכיבםבחריהוהאלהיךלשרתוולברךבשםיהו
הועלפיהםיהיהכלריבוכלנגעוכלזקניהעירההואהק
רביםאלהחללירחצואתידיהםעלהעגלההערופהבנחלו
ענוואמרוידינולאשפכהאתהדםהזהועינינולאראוכ
פרלעמךישראלאשרפדיתיהוהואלתתןדםנקיבקרבעמך
ישראלונכפרלהםהדםואתהתבערהדםהנקימקרבךכיתע
שההישרבעינייהוהכיתצאלמלחמהעלאיביךונתנויה
והאלהיךבידךושביתשביווראיתבשביהאשתיפתתארו
חשקתבהולקחתלךלאשהוהבאתהאלתוךביתךוגלחהאתר
אשהועשתהאתצפרניהוהסירהאתשמלתשביהמעליהויש
בהבביתךובכתהאתאביהואתאמהירחימיםואחרכןתבו
אאליהובעלתהוהיתהלךלאשהוהיהאםלאחפצתבהושלח
תהלנפשהומכרלאתמכרנהבכסףלאתתעמרבהתחתאשרענ
יתהכיתהייןלאיששתינשיםהאחתאהובהוהאחתשנואה
וילדולובניםהאהובהוהשנואהוהיההבןהבכרלשניא
הוהיהביוםהנחילואתבניואתאשריהיהלולאיוכללב
כראתבןהאהובהעלפניבןהשנואההבכרכיאתהבכרבןה
שנואהיכירלתתלופישניםבכלאשרימצאלוכיהואראש
יתאנולומשפטהבכרהכייהיהלאישבןסוררומורהאינ
נושמעבקולאביוובקולאמוויסרואתוולאישמעאליה
םותפשובואביוואמווהוציאואתואלזקניעירוואלש
ערמקמוואמרואלזקניעירובננוזהסוררומרהאיננו
שמעבקלנוזוללוסבאורגמהוכלאנשיעירובאבניםומ
תובערתהרעמקרבךוכלישראלישמעוויראווכייהיהב
אישחטאמשפטמותוהומתותליתאתועלעץלאתליןנבלת
ועלהעץכיקבורתקברנוביוםההואכיקללתאלהיםתלו
יולאתטמאאתאדמתךאשריהוהאלהיךנתןלךנחלהלאתר
אהאתשוראחיךאואתשיונדחיםוהתעלמתמהםהשבתשיב
םלאחיךואםלאקרובאחיךאליךולאידעתוואספתואלת
וךביתךוהיהעמךעדדרשאחיךאתווהשבתולווכןתעשה
לחמרווכןתעשהלשמלתווכןתעשהלכלאבדתאחיךאשרת
אבדממנוומצאתהלאתוכללהתעלםלאתראהאתחמוראחי
ךאושורונפליםבדרךוהתעלמתמהםהקםתקיםעמולאיה
יהכליגברעלאשהולאילבשגברשמלתאשהכיתועבתיהו
האלהיךכלעשהאלהכייקראקןצפורלפניךבדרךבכלעץ
אועלהארץאפרחיםאוביציםוהאםרבצתעלהאפרחיםאו
עלהביציםלאתקחהאםעלהבניםשלחתשלחאתהאםואתהב
ניםתקחלךלמעןייטבלךוהארכתימיםכיתבנהביתחדש
ועשיתמעקהלגגךולאתשיםדמיםבביתךכייפלהנפלממ
נולאתזרעכרמךכלאיםפןתקדשהמלאההזרעאשרתזרעו
תבואתהכרםלאתחרשבשורובחמריחדולאתלבששעטנזצ
מרופשתיםיחדוגדליםתעשהלךעלארבעכנפותכסותךא
שרתכסהבהכייקחאישאשהובאאליהושנאהושםלהעליל
תדבריםוהוצאעליהשםרעואמראתהאשההזאתלקחתיוא
קרבאליהולאמצאתילהבתוליםולקחאביהנערואמהוה
וציאואתבתוליהנעראלזקניהעירהשערהואמראביהנ
עראלהזקניםאתבתינתתילאישהזהלאשהוישנאהוהנה
הואשםעלילתדבריםלאמרלאמצאתילבתךבתוליםואלה
בתוליבתיופרשוהשמלהלפניזקניהעירולקחוזקניה
עירההואאתהאישויסרואתווענשואתומאהכסףונתנו
לאביהנערהכיהוציאשםרעעלבתולתישראלולותהיהל
אשהלאיוכללשלחהכלימיוואםאמתהיההדברהזהלאנמ
צאובתוליםלנערוהוציאואתהנעראלפתחביתאביהוס
קלוהאנשיעירהבאבניםומתהכיעשתהנבלהבישראללז
נותביתאביהובערתהרעמקרבךכיימצאאיששכבעםאשה
בעלתבעלומתוגםשניהםהאישהשכבעםהאשהוהאשהובע
רתהרעמישראלכייהיהנערבתולהמארשהלאישומצאהא
ישבעירושכבעמהוהוצאתםאתשניהםאלשערהעירההוא
וסקלתםאתםבאבניםומתואתהנערעלדבראשרלאצעקהב
עירואתהאישעלדבראשרענהאתאשתרעהוובערתהרעמק
רבךואםבשדהימצאהאישאתהנערהמארשהוהחזיקבההא
ישושכבעמהומתהאישאשרשכבעמהלבדוולנערלאתעשה
דבראיןלנערחטאמותכיכאשריקוםאישעלרעהוורצחו
נפשכןהדברהזהכיבשדהמצאהצעקההנערהמארשהואין
מושיעלהכיימצאאישנערבתולהאשרלאארשהותפשהוש
כבעמהונמצאוונתןהאישהשכבעמהלאביהנערחמשיםכ
סףולותהיהלאשהתחתאשרענהלאיוכלשלחהכלימיולא
יקחאישאתאשתאביוולאיגלהכנףאביולאיבאפצועדכ
אוכרותשפכהבקהליהוהלאיבאממזרבקהליהוהגםדור
עשירילאיבאלובקהליהוהלאיבאעמוניומואביבקהל
יהוהגםדורעשירילאיבאלהםבקהליהוהעדעולםעלדב
ראשרלאקדמואתכםבלחםובמיםבדרךבצאתכםממצריםו
אשרשכרעליךאתבלעםבןבעורמפתורארםנהריםלקללך
ולאאבהיהוהאלהיךלשמעאלבלעםויהפךיהוהאלהיךל
ךאתהקללהלברכהכיאהבךיהוהאלהיךלאתדרששלמםוט
בתםכלימיךלעולםלאתתעבאדמיכיאחיךהואלאתתעבמ
צריכיגרהייתבארצובניםאשריולדולהםדורשלישיי
באלהםבקהליהוהכיתצאמחנהעלאיביךונשמרתמכלדב
ררעכייהיהבךאישאשרלאיהיהטהורמקרהלילהויצאא
למחוץלמחנהלאיבאאלתוךהמחנהוהיהלפנותערבירח
ץבמיםוכבאהשמשיבאאלתוךהמחנהוידתהיהלךמחוץל
מחנהויצאתשמהחוץויתדתהיהלךעלאזנךוהיהבשבתך
חוץוחפרתהבהושבתוכסיתאתצאתךכייהוהאלהיךמתה
לךבקרבמחנךלהצילךולתתאיביךלפניךוהיהמחניךק
דושולאיראהבךערותדברושבמאחריךלאתסגירעבדאל
אדניואשרינצלאליךמעםאדניועמךישבבקרבךבמקום
אשריבחרבאחדשעריךבטובלולאתוננולאתהיהקדשהמ
בנותישראלולאיהיהקדשמבניישראללאתביאאתנןזו
נהומחירכלבביתיהוהאלהיךלכלנדרכיתועבתיהוהא
להיךגםשניהםלאתשיךלאחיךנשךכסףנשךאכלנשךכלד
בראשרישךלנכריתשיךולאחיךלאתשיךלמעןיברכךיה
והאלהיךבכלמשלחידךעלהארץאשראתהבאשמהלרשתהכ
יתדרנדרליהוהאלהיךלאתאחרלשלמוכידרשידרשנוי
הוהאלהיךמעמךוהיהבךחטאוכיתחדללנדרלאיהיהבך
חטאמוצאשפתיךתשמרועשיתכאשרנדרתליהוהאלהיךנ
דבהאשרדברתבפיךכיתבאבכרםרעךואכלתענביםכנפש
ךשבעךואלכליךלאתתןכיתבאבקמתרעךוקטפתמלילתב
ידךוחרמשלאתניףעלקמתרעךכייקחאישאשהובעלהוה
יהאםלאתמצאחןבעיניוכימצאבהערותדברוכתבלהספ
רכריתתונתןבידהושלחהמביתוויצאהמביתווהלכהו
היתהלאישאחרושנאההאישהאחרוןוכתבלהספרכריתת
ונתןבידהושלחהמביתואוכיימותהאישהאחרוןאשרל
קחהלולאשהלאיוכלבעלההראשוןאשרשלחהלשובלקחת
הלהיותלולאשהאחריאשרהטמאהכיתועבההואלפנייה
והולאתחטיאאתהארץאשריהוהאלהיךנתןלךנחלהכיי
קחאישאשהחדשהלאיצאבצבאולאיעברעליולכלדברנק
ייהיהלביתושנהאחתושמחאתאשתואשרלקחלאיחבלרח
יםורכבכינפשהואחבלכיימצאאישגנבנפשמאחיומבנ
יישראלוהתעמרבוומכרוומתהגנבההואובערתהרעמק
רבךהשמרבנגעהצרעתלשמרמאדולעשותככלאשריורוא
תכםהכהניםהלויםכאשרצויתםתשמרולעשותזכוראתא
שרעשהיהוהאלהיךלמריםבדרךבצאתכםממצריםכיתשה
ברעךמשאתמאומהלאתבאאלביתולעבטעבטובחוץתעמד
והאישאשראתהנשהבויוציאאליךאתהעבוטהחוצהואם
אישעניהואלאתשכבבעבטוהשבתשיבלואתהעבוטכבוא
השמשושכבבשלמתווברכךולךתהיהצדקהלפנייהוהאל
היךלאתעשקשכירעניואביוןמאחיךאומגרךאשרבארצ
ךבשעריךביומותתןשכרוולאתבואעליוהשמשכיעניה
ואואליוהואנשאאתנפשוולאיקראעליךאליהוהוהיה
בךחטאלאיומתואבותעלבניםובניםלאיומתועלאבות
אישבחטאויומתולאתטהמשפטגריתוםולאתחבלבגדאל
מנהוזכרתכיעבדהייתבמצריםויפדךיהוהאלהיךמשם
עלכןאנכימצוךלעשותאתהדברהזהכיתקצרקצירךבשד
ךושכחתעמרבשדהלאתשובלקחתולגרליתוםולאלמנהי
היהלמעןיברכךיהוהאלהיךבכלמעשהידיךכיתחבטזי
תךלאתפאראחריךלגרליתוםולאלמנהיהיהכיתבצרכר
מךלאתעוללאחריךלגרליתוםולאלמנהיהיהוזכרתכי
עבדהייתבארץמצריםעלכןאנכימצוךלעשותאתהדברה
זהכייהיהריבביןאנשיםונגשואלהמשפטושפטוםוהצ
דיקואתהצדיקוהרשיעואתהרשעוהיהאםבןהכותהרשע
והפילוהשפטוהכהולפניוכדירשעתובמספרארבעיםי
כנולאיסיףפןיסיףלהכתועלאלהמכהרבהונקלהאחיך
לעיניךלאתחסםשורבדישוכיישבואחיםיחדוומתאחד
מהםובןאיןלולאתהיהאשתהמתהחוצהלאישזריבמהיב
אעליהולקחהלולאשהויבמהוהיההבכוראשרתלדיקום
עלשםאחיוהמתולאימחהשמומישראלואםלאיחפץהאיש
לקחתאתיבמתוועלתהיבמתוהשערהאלהזקניםואמרהמ
אןיבמילהקיםלאחיושםבישראללאאבהיבמיוקראולו
זקניעירוודברואליוועמדואמרלאחפצתילקחתהונג
שהיבמתואליולעיניהזקניםוחלצהנעלומעלרגלווי
רקהבפניווענתהואמרהככהיעשהלאישאשרלאיבנהאת
ביתאחיוונקראשמובישראלביתחלוץהנעלכיינצואנ
שיםיחדואישואחיווקרבהאשתהאחדלהצילאתאישהמי
דמכהוושלחהידהוהחזיקהבמבשיווקצתהאתכפהלאתח
וסעינךלאיהיהלךבכיסךאבןואבןגדולהוקטנהלאיה
יהלךבביתךאיפהואיפהגדולהוקטנהאבןשלמהוצדקי
היהלךאיפהשלמהוצדקיהיהלךלמעןיאריכוימיךעלה
אדמהאשריהוהאלהיךנתןלךכיתועבתיהוהאלהיךכלע
שהאלהכלעשהעולזכוראתאשרעשהלךעמלקבדרךבצאתכ
םממצריםאשרקרךבדרךויזנבבךכלהנחשליםאחריךוא
תהעיףויגעולאיראאלהיםוהיהבהניחיהוהאלהיךלך
מכלאיביךמסביבבארץאשריהוהאלהיךנתןלךנחלהלר
שתהתמחהאתזכרעמלקמתחתהשמיםלאתשכחוהיהכיתבו
אאלהארץאשריהוהאלהיךנתןלךנחלהוירשתהוישבתב
הולקחתמראשיתכלפריהאדמהאשרתביאמארצךאשריהו
האלהיךנתןלךושמתבטנאוהלכתאלהמקוםאשריבחריה
והאלהיךלשכןשמושםובאתאלהכהןאשריהיהבימיםהה
םואמרתאליוהגדתיהיוםליהוהאלהיךכיבאתיאלהאר
ץאשרנשבעיהוהלאבתינולתתלנוולקחהכהןהטנאמיד
ךוהניחולפנימזבחיהוהאלהיךועניתואמרתלפנייה
והאלהיךארמיאבדאביוירדמצרימהויגרשםבמתימעט
ויהישםלגויגדולעצוםורבוירעואתנוהמצריםויענ
ונוויתנועלינועבדהקשהונצעקאליהוהאלהיאבתינ
ווישמעיהוהאתקלנוויראאתענינוואתעמלנוואתלח
צנוויוצאנויהוהממצריםבידחזקהובזרענטויהובמ
ראגדלובאתותובמפתיםויבאנואלהמקוםהזהויתןלנ
ואתהארץהזאתארץזבתחלבודבשועתההנההבאתיאתרא
שיתפריהאדמהאשרנתתהלייהוהוהנחתולפנייהוהאל
היךוהשתחויתלפנייהוהאלהיךושמחתבכלהטובאשרנ
תןלךיהוהאלהיךולביתךאתהוהלויוהגראשרבקרבךכ
יתכלהלעשראתכלמעשרתבואתךבשנההשלישתשנתהמעש
רונתתהללוילגרליתוםולאלמנהואכלובשעריךושבע
וואמרתלפנייהוהאלהיךבערתיהקדשמןהביתוגםנתת
יוללויולגרליתוםולאלמנהככלמצותךאשרצויתניל
אעברתיממצותיךולאשכחתילאאכלתיבאניממנוולאב
ערתיממנובטמאולאנתתיממנולמתשמעתיבקוליהוהא
להיעשיתיככלאשרצויתניהשקיפהממעוןקדשךמןהשמ
יםוברךאתעמךאתישראלואתהאדמהאשרנתתהלנוכאשר
נשבעתלאבתינוארץזבתחלבודבשהיוםהזהיהוהאלהי
ךמצוךלעשותאתהחקיםהאלהואתהמשפטיםושמרתועשי
תאותםבכללבבךובכלנפשךאתיהוההאמרתהיוםלהיות
לךלאלהיםוללכתבדרכיוולשמרחקיוומצותיוומשפט
יוולשמעבקלוויהוההאמירךהיוםלהיותלולעםסגלה
כאשרדברלךולשמרכלמצותיוולתתךעליוןעלכלהגוי
םאשרעשהלתהלהולשםולתפארתולהיתךעםקדשליהוהא
להיךכאשרדברויצומשהוזקניישראלאתהעםלאמרשמר
אתכלהמצוהאשראנכימצוהאתכםהיוםוהיהביוםאשרת
עברואתהירדןאלהארץאשריהוהאלהיךנתןלךוהקמתל
ךאבניםגדלותושדתאתםבשידוכתבתעליהןאתכלדברי
התורההזאתבעברךלמעןאשרתבאאלהארץאשריהוהאלה
יךנתןלךארץזבתחלבודבשכאשרדבריהוהאלהיאבתיך
לךוהיהבעברכםאתהירדןתקימואתהאבניםהאלהאשרא
נכימצוהאתכםהיוםבהרעיבלושדתאותםבשידובניתש
םמזבחליהוהאלהיךמזבחאבניםלאתניףעליהםברזלא
בניםשלמותתבנהאתמזבחיהוהאלהיךוהעליתעליועו
לתליהוהאלהיךוזבחתשלמיםואכלתשםושמחתלפנייה
והאלהיךוכתבתעלהאבניםאתכלדבריהתורההזאתבאר
היטבוידברמשהוהכהניםהלויםאלכלישראללאמרהסכ
תושמעישראלהיוםהזהנהייתלעםליהוהאלהיךושמעת
בקוליהוהאלהיךועשיתאתמצותוואתחקיואשראנכימ
צוךהיוםויצומשהאתהעםביוםההואלאמראלהיעמדול
ברךאתהעםעלהרגרזיםבעברכםאתהירדןשמעוןולויו
יהודהויששכרויוסףובנימןואלהיעמדועלהקללהבה
רעיבלראובןגדואשרוזבולןדןונפתליוענוהלויםו
אמרואלכלאישישראלקולרםארורהאישאשריעשהפסלו
מסכהתועבתיהוהמעשהידיחרשושםבסתרוענוכלהעםו
אמרואמןארורמקלהאביוואמוואמרכלהעםאמןארורמ
סיגגבולרעהוואמרכלהעםאמןארורמשגהעורבדרךוא
מרכלהעםאמןארורמטהמשפטגריתוםואלמנהואמרכלה
עםאמןארורשכבעםאשתאביוכיגלהכנףאביוואמרכלה
עםאמןארורשכבעםכלבהמהואמרכלהעםאמןארורשכבע
םאחתובתאביואובתאמוואמרכלהעםאמןארורשכבעםח
תנתוואמרכלהעםאמןארורמכהרעהובסתרואמרכלהעם
אמןארורלקחשחדלהכותנפשדםנקיואמרכלהעםאמןאר
וראשרלאיקיםאתדבריהתורההזאתלעשותאותםואמרכ
להעםאמןוהיהאםשמועתשמעבקוליהוהאלהיךלשמרלע
שותאתכלמצותיואשראנכימצוךהיוםונתנךיהוהאלה
יךעליוןעלכלגוייהארץובאועליךכלהברכותהאלהו
השיגךכיתשמעבקוליהוהאלהיךברוךאתהבעירוברוך
אתהבשדהברוךפריבטנךופריאדמתךופריבהמתךשגרא
לפיךועשתרותצאנךברוךטנאךומשארתךברוךאתהבבא
ךוברוךאתהבצאתךיתןיהוהאתאיביךהקמיםעליךנגפ
יםלפניךבדרךאחדיצאואליךובשבעהדרכיםינוסולפ
ניךיצויהוהאתךאתהברכהבאסמיךובכלמשלחידךובר
כךבארץאשריהוהאלהיךנתןלךיקימךיהוהלולעםקדו
שכאשרנשבעלךכיתשמראתמצותיהוהאלהיךוהלכתבדר
כיווראוכלעמיהארץכישםיהוהנקראעליךויראוממך
והותרךיהוהלטובהבפריבטנךובפריבהמתךובפריאד
מתךעלהאדמהאשרנשבעיהוהלאבתיךלתתלךיפתחיהוה
לךאתאוצרוהטובאתהשמיםלתתמטרארצךבעתוולברךא
תכלמעשהידךוהלויתגויםרביםואתהלאתלוהונתנךי
הוהלראשולאלזנבוהייתרקלמעלהולאתהיהלמטהכית
שמעאלמצותיהוהאלהיךאשראנכימצוךהיוםלשמרולע
שותולאתסורמכלהדבריםאשראנכימצוהאתכםהיוםימ
יןושמאולללכתאחריאלהיםאחריםלעבדםוהיהאםלאת
שמעבקוליהוהאלהיךלשמרלעשותאתכלמצותיווחקתי
ואשראנכימצוךהיוםובאועליךכלהקללותהאלהוהשי
גוךארוראתהבעירוארוראתהבשדהארורטנאךומשארת
ךארורפריבטנךופריאדמתךשגראלפיךועשתרתצאנךא
רוראתהבבאךוארוראתהבצאתךישלחיהוהבךאתהמארה
אתהמהומהואתהמגערתבכלמשלחידךאשרתעשהעדהשמד
ךועדאבדךמהרמפנירעמעלליךאשרעזבתניידבקיהוה
בךאתהדברעדכלתואתךמעלהאדמהאשראתהבאשמהלרשת
היככהיהוהבשחפתובקדחתובדלקתובחרחרובחרבובש
דפוןובירקוןורדפוךעדאבדךוהיושמיךאשרעלראשך
נחשתוהארץאשרתחתיךברזליתןיהוהאתמטרארצךאבק
ועפרמןהשמיםירדעליךעדהשמדךיתנךיהוהנגףלפני
איביךבדרךאחדתצאאליוובשבעהדרכיםתנוסלפניוו
הייתלזעוהלכלממלכותהארץוהיתהנבלתךלמאכללכל
עוףהשמיםולבהמתהארץואיןמחרידיככהיהוהבשחין
מצריםובעפליםובגרבובחרסאשרלאתוכללהרפאיככה
יהוהבשגעוןובעורוןובתמהוןלבבוהייתממששבצהר
יםכאשרימששהעורבאפלהולאתצליחאתדרכיךוהייתא
ךעשוקוגזולכלהימיםואיןמושיעאשהתארשואישאחר
ישגלנהביתתבנהולאתשבבוכרםתטעולאתחללנושורך
טבוחלעיניךולאתאכלממנוחמרךגזולמלפניךולאיש
ובלךצאנךנתנותלאיביךואיןלךמושיעבניךובנתיך
נתניםלעםאחרועיניךראותוכלותאליהםכלהיוםואי
ןלאלידךפריאדמתךוכליגיעךיאכלעםאשרלאידעתוה
ייתרקעשוקורצוץכלהימיםוהייתמשגעממראהעיניך
אשרתראהיככהיהוהבשחיןרעעלהברכיםועלהשקיםאש
רלאתוכללהרפאמכףרגלךועדקדקדךיולךיהוהאתךוא
תמלכךאשרתקיםעליךאלגויאשרלאידעתאתהואבתיךו
עבדתשםאלהיםאחריםעץואבןוהייתלשמהלמשלולשני
נהבכלהעמיםאשרינהגךיהוהשמהזרערבתוציאהשדהו
מעטתאסףכייחסלנוהארבהכרמיםתטעועבדתוייןלאת
שתהולאתאגרכיתאכלנוהתלעתזיתיםיהיולךבכלגבו
לךושמןלאתסוךכיישלזיתךבניםובנותתולידולאיה
יולךכיילכובשביכלעצךופריאדמתךיירשהצלצלהגר
אשרבקרבךיעלהעליךמעלהמעלהואתהתרדמטהמטההוא
ילוךואתהלאתלונוהואיהיהלראשואתהתהיהלזנבוב
אועליךכלהקללותהאלהורדפוךוהשיגוךעדהשמדךכי
לאשמעתבקוליהוהאלהיךלשמרמצותיווחקתיואשרצו
ךוהיובךלאותולמופתובזרעךעדעולםתחתאשרלאעבד
תאתיהוהאלהיךבשמחהובטובלבבמרבכלועבדתאתאיב
יךאשרישלחנויהוהבךברעבובצמאובעירםובחסרכלו
נתןעלברזלעלצוארךעדהשמידואתךישאיהוהעליךגו
ימרחקמקצההארץכאשרידאההנשרגויאשרלאתשמעלשנ
וגויעזפניםאשרלאישאפניםלזקןונערלאיחןואכלפ
ריבהמתךופריאדמתךעדהשמדךאשרלאישאירלךדגןתי
רושויצהרשגראלפיךועשתרתצאנךעדהאבידואתךוהצ
רלךבכלשעריךעדרדתחמתיךהגבהתוהבצרותאשראתהב
טחבהןבכלארצךוהצרלךבכלשעריךבכלארצךאשרנתןי
הוהאלהיךלךואכלתפריבטנךבשרבניךובנתיךאשרנת
ןלךיהוהאלהיךבמצורובמצוקאשריציקלךאיבךהאיש
הרךבךוהענגמאדתרעעינובאחיוובאשתחיקווביתרב
ניואשריותירמתתלאחדמהםמבשרבניואשריאכלמבלי
השאירלוכלבמצורובמצוקאשריציקלךאיבךבכלשערי
ךהרכהבךוהענגהאשרלאנסתהכףרגלההצגעלהארץמהת
ענגומרךתרעעינהבאישחיקהובבנהובבתהובשליתהה
יוצתמביןרגליהובבניהאשרתלדכיתאכלםבחסרכלבס
תרבמצורובמצוקאשריציקלךאיבךבשעריךאםלאתשמר
לעשותאתכלדבריהתורההזאתהכתביםבספרהזהליראה
אתהשםהנכבדוהנוראהזהאתיהוהאלהיךוהפלאיהוהא
תמכתךואתמכותזרעךמכותגדלתונאמנותוחליםרעים
ונאמניםוהשיבבךאתכלמדוהמצריםאשריגרתמפניהם
ודבקובךגםכלחליוכלמכהאשרלאכתובבספרהתורההז
אתיעלםיהוהעליךעדהשמדךונשארתםבמתימעטתחתאש
רהייתםככוכביהשמיםלרבכילאשמעתבקוליהוהאלהי
ךוהיהכאשרששיהוהעליכםלהיטיבאתכםולהרבותאתכ
םכןישישיהוהעליכםלהאבידאתכםולהשמידאתכםונס
חתםמעלהאדמהאשראתהבאשמהלרשתהוהפיצךיהוהבכל
העמיםמקצההארץועדקצההארץועבדתשםאלהיםאחרים
אשרלאידעתאתהואבתיךעץואבןובגויםההםלאתרגיע
ולאיהיהמנוחלכףרגלךונתןיהוהלךשםלברגזוכליו
ןעיניםודאבוןנפשוהיוחייךתלאיםלךמנגדופחדתל
ילהויומםולאתאמיןבחייךבבקרתאמרמייתןערבובע
רבתאמרמייתןבקרמפחדלבבךאשרתפחדוממראהעיניך
אשרתראהוהשיבךיהוהמצריםבאניותבדרךאשראמרתי
לךלאתסיףעודלראתהוהתמכרתםשםלאיביךלעבדיםול
שפחותואיןקנהאלהדבריהבריתאשרצוהיהוהאתמשהל
כרתאתבניישראלבארץמואבמלבדהבריתאשרכרתאתםב
חרבויקראמשהאלכלישראלויאמראלהםאתםראיתםאתכ
לאשרעשהיהוהלעיניכםבארץמצריםלפרעהולכלעבדי
וולכלארצוהמסותהגדלתאשרראועיניךהאתתוהמפתי
םהגדליםההםולאנתןיהוהלכםלבלדעתועיניםלראות
ואזניםלשמעעדהיוםהזהואולךאתכםארבעיםשנהבמד
ברלאבלושלמתיכםמעליכםונעלךלאבלתהמעלרגלךלח
םלאאכלתםוייןושכרלאשתיתםלמעןתדעוכיאנייהוה
אלהיכםותבאואלהמקוםהזהויצאסיחןמלךחשבוןועו
גמלךהבשןלקראתנולמלחמהונכםונקחאתארצםונתנה
לנחלהלראובניולגדיולחצישבטהמנשיושמרתםאתדב
ריהבריתהזאתועשיתםאתםלמעןתשכילואתכלאשרתעש
וןאתםנצביםהיוםכלכםלפנייהוהאלהיכםראשיכםשב
טיכםזקניכםושטריכםכלאישישראלטפכםנשיכםוגרך
אשרבקרבמחניךמחטבעציךעדשאבמימיךלעברךבברית
יהוהאלהיךובאלתואשריהוהאלהיךכרתעמךהיוםלמע
ןהקיםאתךהיוםלולעםוהואיהיהלךלאלהיםכאשרדבר
לךוכאשרנשבעלאבתיךלאברהםליצחקוליעקבולאאתכ
םלבדכםאנכיכרתאתהבריתהזאתואתהאלההזאתכיאתא
שרישנופהעמנועמדהיוםלפנייהוהאלהינוואתאשרא
יננופהעמנוהיוםכיאתםידעתםאתאשרישבנובארץמצ
ריםואתאשרעברנובקרבהגויםאשרעברתםותראואתשק
וציהםואתגלליהםעץואבןכסףוזהבאשרעמהםפןישבכ
םאישאואשהאומשפחהאושבטאשרלבבופנההיוםמעםיה
והאלהינוללכתלעבדאתאלהיהגויםההםפןישבכםשרש
פרהראשולענהוהיהבשמעואתדבריהאלההזאתוהתברך
בלבבולאמרשלוםיהיהליכיבשררותלביאלךלמעןספו
תהרוהאתהצמאהלאיאבהיהוהסלחלוכיאזיעשןאףיהו
הוקנאתובאישההואורבצהבוכלהאלההכתובהבספרהז
הומחהיהוהאתשמומתחתהשמיםוהבדילויהוהלרעהמכ
לשבטיישראלככלאלותהבריתהכתובהבספרהתורההזה
ואמרהדורהאחרוןבניכםאשריקומומאחריכםוהנכרי
אשריבאמארץרחוקהוראואתמכותהארץההואואתתחלא
יהאשרחלהיהוהבהגפריתומלחשרפהכלארצהלאתזרעו
לאתצמחולאיעלהבהכלעשבכמהפכתסדםועמרהאדמהוצ
בייםאשרהפךיהוהבאפוובחמתוואמרוכלהגויםעלמה
עשהיהוהככהלארץהזאתמהחריהאףהגדולהזהואמרוע
לאשרעזבואתבריתיהוהאלהיאבתםאשרכרתעמםבהוצי
אואתםמארץמצריםוילכוויעבדואלהיםאחריםוישתח
וולהםאלהיםאשרלאידעוםולאחלקלהםויחראףיהוהב
ארץההואלהביאעליהאתכלהקללההכתובהבספרהזהוי
תשםיהוהמעלאדמתםבאףובחמהובקצףגדולוישלכםאל
ארץאחרתכיוםהזההנסתרתליהוהאלהינווהנגלתלנו
ולבנינועדעולםלעשותאתכלדבריהתורההזאתוהיהכ
ייבאועליךכלהדבריםהאלההברכהוהקללהאשרנתתיל
פניךוהשבתאללבבךבכלהגויםאשרהדיחךיהוהאלהיך
שמהושבתעדיהוהאלהיךושמעתבקלוככלאשראנכימצו
ךהיוםאתהובניךבכללבבךובכלנפשךושביהוהאלהיך
אתשבותךורחמךושבוקבצךמכלהעמיםאשרהפיצךיהוה
אלהיךשמהאםיהיהנדחךבקצההשמיםמשםיקבצךיהוהא
להיךומשםיקחךוהביאךיהוהאלהיךאלהארץאשרירשו
אבתיךוירשתהוהיטבךוהרבךמאבתיךומליהוהאלהיך
אתלבבךואתלבבזרעךלאהבהאתיהוהאלהיךבכללבבךו
בכלנפשךלמעןחייךונתןיהוהאלהיךאתכלהאלותהאל
העלאיביךועלשנאיךאשררדפוךואתהתשובושמעתבקו
ליהוהועשיתאתכלמצותיואשראנכימצוךהיוםוהותי
רךיהוהאלהיךבכלמעשהידךבפריבטנךובפריבהמתךו
בפריאדמתךלטבהכיישוביהוהלשושעליךלטובכאשרש
שעלאבתיךכיתשמעבקוליהוהאלהיךלשמרמצותיווחק
תיוהכתובהבספרהתורההזהכיתשובאליהוהאלהיךבכ
ללבבךובכלנפשךכיהמצוההזאתאשראנכימצוךהיוםל
אנפלאתהואממךולארחקההואלאבשמיםהואלאמרמייע
להלנוהשמימהויקחהלנווישמענואתהונעשנהולאמע
ברליםהואלאמרמייעברלנואלעברהיםויקחהלנוויש
מענואתהונעשנהכיקרובאליךהדברמאדבפיךובלבבך
לעשתוראהנתתילפניךהיוםאתהחייםואתהטובואתהמ
ותואתהרעאשראנכימצוךהיוםלאהבהאתיהוהאלהיךל
לכתבדרכיוולשמרמצותיווחקתיוומשפטיווחייתור
ביתוברכךיהוהאלהיךבארץאשראתהבאשמהלרשתהואם
יפנהלבבךולאתשמעונדחתוהשתחויתלאלהיםאחריםו
עבדתםהגדתילכםהיוםכיאבדתאבדוןלאתאריכןימים
עלהאדמהאשראתהעבראתהירדןלבואשמהלרשתההעדתי
בכםהיוםאתהשמיםואתהארץהחייםוהמותנתתילפניך
הברכהוהקללהובחרתבחייםלמעןתחיהאתהוזרעךלאה
בהאתיהוהאלהיךלשמעבקלוולדבקהבוכיהואחייךוא
רךימיךלשבתעלהאדמהאשרנשבעיהוהלאבתיךלאברהם
ליצחקוליעקבלתתלהםוילךמשהוידבראתהדבריםהאל
האלכלישראלויאמראלהםבןמאהועשריםשנהאנכיהיו
םלאאוכלעודלצאתולבואויהוהאמראלילאתעבראתהי
רדןהזהיהוהאלהיךהואעברלפניךהואישמידאתהגוי
םהאלהמלפניךוירשתםיהושעהואעברלפניךכאשרדבר
יהוהועשהיהוהלהםכאשרעשהלסיחוןולעוגמלכיהאמ
ריולארצםאשרהשמידאתםונתנםיהוהלפניכםועשיתם
להםככלהמצוהאשרצויתיאתכםחזקוואמצואלתיראוו
אלתערצומפניהםכייהוהאלהיךהואההלךעמךלאירפך
ולאיעזבךויקראמשהליהושעויאמראליולעיניכליש
ראלחזקואמץכיאתהתבואאתהעםהזהאלהארץאשרנשבע
יהוהלאבתםלתתלהםואתהתנחילנהאותםויהוההואהה
לךלפניךהואיהיהעמךלאירפךולאיעזבךלאתיראולא
תחתויכתבמשהאתהתורההזאתויתנהאלהכהניםבנילו
יהנשאיםאתארוןבריתיהוהואלכלזקניישראלויצומ
שהאותםלאמרמקץשבעשניםבמעדשנתהשמטהבחגהסכות
בבואכלישראללראותאתפנייהוהאלהיךבמקוםאשריב
חרתקראאתהתורההזאתנגדכלישראלבאזניהםהקהלאת
העםהאנשיםוהנשיםוהטףוגרךאשרבשעריךלמעןישמע
וולמעןילמדוויראואתיהוהאלהיכםושמרולעשותאת
כלדבריהתורההזאתובניהםאשרלאידעוישמעוולמדו
ליראהאתיהוהאלהיכםכלהימיםאשראתםחייםעלהאדמ
האשראתםעבריםאתהירדןשמהלרשתהויאמריהוהאלמש
ההןקרבוימיךלמותקראאתיהושעוהתיצבובאהלמועד
ואצונווילךמשהויהושעויתיצבובאהלמועדויראיה
והבאהלבעמודענןויעמדעמודהענןעלפתחהאהלויאמ
ריהוהאלמשההנךשכבעםאבתיךוקםהעםהזהוזנהאחרי
אלהינכרהארץאשרהואבאשמהבקרבוועזבניוהפראתב
ריתיאשרכרתיאתווחרהאפיבוביוםההואועזבתיםוה
סתרתיפנימהםוהיהלאכלומצאהורעותרבותוצרותוא
מרביוםההואהלאעלכיאיןאלהיבקרבימצאוניהרעות
האלהואנכיהסתראסתירפניביוםההואעלכלהרעהאשר
עשהכיפנהאלאלהיםאחריםועתהכתבולכםאתהשירההז
אתולמדהאתבניישראלשימהבפיהםלמעןתהיהליהשיר
ההזאתלעדבבניישראלכיאביאנואלהאדמהאשרנשבעת
ילאבתיוזבתחלבודבשואכלושבעודשןופנהאלאלהים
אחריםועבדוםונאצוניוהפראתבריתיוהיהכיתמצאן
אתורעותרבותוצרותוענתההשירההזאתלפניולעדכי
לאתשכחמפיזרעוכיידעתיאתיצרואשרהואעשההיוםב
טרםאביאנואלהארץאשרנשבעתיויכתבמשהאתהשירהה
זאתביוםההואוילמדהאתבניישראלויצואתיהושעבן
נוןויאמרחזקואמץכיאתהתביאאתבניישראלאלהארץ
אשרנשבעתילהםואנכיאהיהעמךויהיככלותמשהלכתב
אתדבריהתורההזאתעלספרעדתמםויצומשהאתהלויםנ
שאיארוןבריתיהוהלאמרלקחאתספרהתורההזהושמתם
אתומצדארוןבריתיהוהאלהיכםוהיהשםבךלעדכיאנכ
יידעתיאתמריךואתערפךהקשההןבעודניחיעמכםהיו
םממריםהיתםעםיהוהואףכיאחרימותיהקהילואליאת
כלזקנישבטיכםושטריכםואדברהבאזניהםאתהדברים
האלהואעידהבםאתהשמיםואתהארץכיידעתיאחרימות
יכיהשחתתשחתוןוסרתםמןהדרךאשרצויתיאתכםוקרא
תאתכםהרעהבאחריתהימיםכיתעשואתהרעבעינייהוה
להכעיסובמעשהידיכםוידברמשהבאזניכלקהלישראל
אתדבריהשירההזאתעדתמםהאזינוהשמיםואדברהותש
מעהארץאמריפייערףכמטרלקחיתזלכטלאמרתיכשעיר
םעלידשאוכרביביםעליעשבכישםיהוהאקראהבוגדלל
אלהינוהצורתמיםפעלוכיכלדרכיומשפטאלאמונהוא
יןעולצדיקוישרהואשחתלולאבניומומםדורעקשופת
לתלהליהוהתגמלוזאתעםנבלולאחכםהלואהואאביךק
נךהואעשךויכננךזכרימותעולםבינושנותדרודרשא
לאביךויגדךזקניךויאמרולךבהנחלעליוןגויםבהפ
רידובניאדםיצבגבלתעמיםלמספרבניישראלכיחלקי
הוהעמויעקבחבלנחלתוימצאהובארץמדברובתהוילל
ישמןיסבבנהויבוננהויצרנהוכאישוןעינוכנשריע
ירקנועלגוזליוירחףיפרשכנפיויקחהוישאהועלאב
רתויהוהבדדינחנוואיןעמואלנכרירכבהועלבמותי
ארץויאכלתנובתשדיוינקהודבשמסלעושמןמחלמישצ
ורחמאתבקרוחלבצאןעםחלבכריםואיליםבניבשןועת
ודיםעםחלבכליותחטהודםענבתשתהחמרוישמןישרון
ויבעטשמנתעביתכשיתויטשאלוהעשהווינבלצורישע
תויקנאהובזריםבתועבתיכעיסהויזבחולשדיםלאאל
האלהיםלאידעוםחדשיםמקרבבאולאשערוםאבתיכםצו
רילדךתשיותשכחאלמחללךויראיהוהוינאץמכעסבני
וובנתיוויאמראסתירהפנימהםאראהמהאחריתםכידו
רתהפכתהמהבניםלאאמןבםהםקנאוניבלאאלכעסוניב
הבליהםואניאקניאםבלאעםבגוינבלאכעיסםכיאשקד
חהבאפיותיקדעדשאולתחתיתותאכלארץויבלהותלהט
מוסדיהריםאספהעלימורעותחציאכלהבםמזירעבולח
מירשףוקטבמריריושןבהמתאשלחבםעםחמתזחליעפרמ
חוץתשכלחרבומחדריםאימהגםבחורגםבתולהיונקעם
איששיבהאמרתיאפאיהםאשביתהמאנושזכרםלוליכעס
אויבאגורפןינכרוצרימופןיאמרוידנורמהולאיהו
הפעלכלזאתכיגויאבדעצותהמהואיןבהםתבונהלוחכ
מוישכילוזאתיבינולאחריתםאיכהירדףאחדאלףושנ
יםיניסורבבהאםלאכיצורםמכרםויהוההסגירםכילא
כצורנוצורםואיבינופליליםכימגפןסדםגפנםומשד
מתעמרהענבמוענבירושאשכלתמררתלמוחמתתנינםיי
נםוראשפתניםאכזרהלאהואכמסעמדיחתוםבאוצרתיל
ינקםושלםלעתתמוטרגלםכיקרוביוםאידםוחשעתדתל
מוכיידיןיהוהעמוועלעבדיויתנחםכייראהכיאזלת
ידואפסעצורועזובואמראיאלהימוצורחסיובואשרח
לבזבחימויאכלוישתוייןנסיכםיקומוויעזרכםיהי
עליכםסתרהראועתהכיאניאניהואואיןאלהיםעמדיא
ניאמיתואחיהמחצתיואניארפאואיןמידימצילכיאש
אאלשמיםידיואמרתיחיאנכילעלםאםשנותיברקחרבי
ותאחזבמשפטידיאשיבנקםלצריולמשנאיאשלםאשכיר
חצימדםוחרביתאכלבשרמדםחללושביהמראשפרעותאו
יבהרנינוגויםעמוכידםעבדיויקוםונקםישיבלצרי
ווכפראדמתועמוויבאמשהוידבראתכלדבריהשירההז
אתבאזניהעםהואוהושעבןנוןויכלמשהלדבראתכלהד
בריםהאלהאלכלישראלויאמראלהםשימולבבכםלכלהד
בריםאשראנכימעידבכםהיוםאשרתצוםאתבניכםלשמר
לעשותאתכלדבריהתורההזאתכילאדבררקהואמכםכיה
ואחייכםובדברהזהתאריכוימיםעלהאדמהאשראתםעב
ריםאתהירדןשמהלרשתהוידבריהוהאלמשהבעצםהיום
הזהלאמרעלהאלהרהעבריםהזההרנבואשרבארץמואבא
שרעלפניירחווראהאתארץכנעןאשראנינתןלבניישר
אללאחזהומתבהראשראתהעלהשמהוהאסףאלעמיךכאשר
מתאהרןאחיךבהרההרויאסףאלעמיועלאשרמעלתםביב
תוךבניישראלבמימריבתקדשמדברצןעלאשרלאקדשתם
אותיבתוךבניישראלכימנגדתראהאתהארץושמהלאתב
ואאלהארץאשראנינתןלבניישראלוזאתהברכהאשרבר
ךמשהאישהאלהיםאתבניישראללפנימותוויאמריהוה
מסיניבאוזרחמשעירלמוהופיעמהרפארןואתהמרבבת
קדשמימינואשדתלמואףחבבעמיםכלקדשיובידךוהםת
כולרגלךישאמדברתיךתורהצוהלנומשהמורשהקהלתי
עקבויהיבישרוןמלךבהתאסףראשיעםיחדשבטיישראל
יחיראובןואלימתויהימתיומספרוזאתליהודהויאמ
רשמעיהוהקוליהודהואלעמותביאנוידיורבלוועזר
מצריותהיהוללויאמרתמיךואוריךלאישחסידךאשרנ
סיתובמסהתריבהועלמימריבההאמרלאביוולאמולאר
איתיוואתאחיולאהכירואתבנולאידעכישמרואמרתך
ובריתךינצרויורומשפטיךליעקבותורתךלישראליש
ימוקטורהבאפךוכלילעלמזבחךברךיהוהחילוופעלי
דיותרצהמחץמתניםקמיוומשנאיומןיקומוןלבנימן
אמרידידיהוהישכןלבטחעליוחפףעליוכלהיוםובין
כתפיושכןוליוסףאמרמברכתיהוהארצוממגדשמיםמט
לומתהוםרבצתתחתוממגדתבואתשמשוממגדגרשירחים
ומראשהרריקדםוממגדגבעותעולםוממגדארץומלאהו
רצוןשכניסנהתבואתהלראשיוסףולקדקדנזיראחיוב
כורשורוהדרלווקרניראםקרניובהםעמיםינגחיחדו
אפסיארץוהםרבבותאפריםוהםאלפימנשהולזבולןאמ
רשמחזבולןבצאתךויששכרבאהליךעמיםהריקראושםי
זבחוזבחיצדקכישפעימיםיינקוושפניטמוניחולול
גדאמרברוךמרחיבגדכלביאשכןוטרףזרועאףקדקדוי
ראראשיתלוכישםחלקתמחקקספוןויתאראשיעםצדקתי
הוהעשהומשפטיועםישראלולדןאמרדןגוראריהיזנק
מןהבשןולנפתליאמרנפתלישבערצוןומלאברכתיהוה
יםודרוםירשהולאשראמרברוךמבניםאשריהירצויאח
יווטבלבשמןרגלוברזלונחשתמנעלךוכימיךדבאךאי
ןכאלישרוןרכבשמיםבעזרךובגאותושחקיםמענהאלה
יקדםומתחתזרעתעולםויגרשמפניךאויבויאמרהשמד
וישכןישראלבטחבדדעיןיעקבאלארץדגןותירושאףש
מיויערפוטלאשריךישראלמיכמוךעםנושעביהוהמגן
עזרךואשרחרבגאותךויכחשואיביךלךואתהעלבמותי
מותדרךויעלמשהמערבתמואבאלהרנבוראשהפסגהאשר
עלפניירחוויראהויהוהאתכלהארץאתהגלעדעדדןוא
תכלנפתליואתארץאפריםומנשהואתכלארץיהודהעדה
יםהאחרוןואתהנגבואתהככרבקעתירחועירהתמריםע
דצערויאמריהוהאליוזאתהארץאשרנשבעתילאברהםל
יצחקוליעקבלאמרלזרעךאתננההראיתיךבעיניךושמ
הלאתעברוימתשםמשהעבדיהוהבארץמואבעלפייהוהו
יקבראתובגיבארץמואבמולביתפעורולאידעאישאתק
ברתועדהיוםהזהומשהבןמאהועשריםשנהבמתולאכהת
העינוולאנסלחהויבכובניישראלאתמשהבערבתמואב
שלשיםיוםויתמוימיבכיאבלמשהויהושעבןנוןמלאר
וחחכמהכיסמךמשהאתידיועליווישמעואליובניישר
אלויעשוכאשרצוהיהוהאתמשהולאקםנביאעודבישרא
לכמשהאשרידעויהוהפניםאלפניםלכלהאתתוהמופתי
םאשרשלחויהוהלעשותבארץמצריםלפרעהולכלעבדיו
ולכלארצוולכלהידהחזקהולכלהמוראהגדולאשרעשה
משהלעיניכלישראל


תגובה 1: